4/2009. (III. 6.) IRM rendelet

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d)-g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 24. § (5) bekezdés tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Végrendeletek Országos Nyilvántartása (a továbbiakban: nyilvántartás) az okiratba foglalt, és a letétbe helyezett végintézkedéseknek a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott adatainak és a központi, számítógépes program használatával történő kezelésük során keletkezett adatainak összessége.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a végintézkedés okiratba foglalása vagy letétbe helyezése tényének nyilvántartásba történő bevezetésére (a továbbiakban: bejegyzés a nyilvántartásba), a nyilvántartás tudakozódás céljából történő megkeresésére (a továbbiakban: lekérdezés a nyilvántartásból) és a nyilvántartásban szereplő adat törlésére.

2. §

E rendelet alkalmazásában végintézkedésnek kell tekinteni

a) a végrendeletet, annak módosítását, visszavonását vagy visszavételét,

b) az öröklési szerződést, a halál esetére szóló ajándékozást és az öröklésről való lemondást, valamint ezek módosítását, megszüntetését vagy felbontását.

3. §

A nyilvántartást

a) a végintézkedést okiratba foglaló vagy letétbe vevő közjegyző,

b) a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző,

c)[1]

d) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara

(a továbbiakban együtt: közjegyző) e rendeletben meghatározott technikai szabályok szerint vezeti.

4. §

(1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) működteti az adatok nyilvántartásba való rögzítésére, tárolására és törlésére, valamint a lekérdezések teljesítésére szolgáló, folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló informatikai alkalmazást.

(2) Az országos kamara az informatikai alkalmazás működtetésére szerződést köthet.

5. §

(1) Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásán túl az informatikai alkalmazás működtetésével megbízott személyek az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott, az informatikai alkalmazással kapcsolatos adatok tekintetében titoktartásra is kötelesek. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is fennmarad.

(2) Az informatikai alkalmazás működtetője biztosítja a nyilvántartásban szereplő adatok védelmét szolgáló személyi feltételeket és technikai eszközöket.

6. §

A közjegyző a végintézkedést tartalmazó okirat készítése vagy letétbe vétele alapján a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott adatokat a következő sorrendben jegyzi be a nyilvántartásba:

a) a végintézkedő

aa) családi és utóneve(i),

ab) születési családi és utóneve(i),

ac) születési helye és ideje, valamint

ad) anyja születési családi és utóneve(i),

b) az okiratot készítő vagy letétbe vevő közjegyző neve és székhelye,

c) annak ténye, hogy az okiratot ő készítette vagy azt nála helyezték letétbe.

7. §

A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be

a) az általa készített, végintézkedést tartalmazó közokirat keltét és ügyszámát,

b)[2] a nála nyíltan letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat keltét, valamint a letétbe vételi jegyzőkönyv ügyszámát és keltét, vagy

c)[3] a nála zárt iratként letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat letétbe vételi jegyzőkönyvének ügyszámát és keltét, valamint amennyiben az ismert, a magánokirat keltét.

8. §[4]

(1) A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be a nyilvántartásban szereplő és általa kihirdetett valamennyi végintézkedés kihirdetésének időpontját és az annak alapján lefolytatott hagyatéki eljárás ügyszámát.

(2) Ha a közjegyző által meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzés utóörökös nevezést tartalmaz, a közjegyző az előörökös 6. § a) pontja szerinti személyes adatait, valamint a teljes hatályú hagyatékátadó végzés ügyszámát is bejegyzi a bejegyzésre irányadó eljárás szerint a nyilvántartásba.

9. §

(1) A nyilvántartásba adat bejegyzése az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével történik.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az (1) bekezdés szerinti adatlap kitöltőjének nevét és székhelyét, valamint a bejegyzés időpontját a nyilvántartásban automatikusan rögzítse.

10. §[5]

Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy adategyeztetés céljából a közjegyző számára a bejegyzés előtt jelezze, ha a végintézkedő a nyilvántartásban szerepel.

11. §

Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza

aa) a 6. §-ban foglalt valamennyi adatot és a 7. §-ban foglaltak közül legalább valamelyik adatot, akkor azokat a nyilvántartásban automatikusan rögzítse,

ab)[6] a 6. § a) pontjában megjelölt valamennyi adatot és a 8. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat, akkor ezen utóbbi adatokat a végintézkedésnek a nyilvántartásban már szereplő adatai mellett rögzítse,

b) hiányosan kitöltött adatlap alapján ne rögzítsen adatot a nyilvántartásban; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a közjegyző részére,

c) az adat rögzítését követően annak megtörténtéről és tartalmáról szóló rendszerüzenet képernyőn való megjelenítésével értesítse a közjegyzőt.

12. §

Több végintézkedő adatait tartalmazó okirat esetén a nyilvántartásba valamennyi végintézkedő adataival külön-külön be kell jegyezni a végintézkedést.

13. §[7]

(1) A nyilvántartásba bejegyzett végintézkedést érintő új végintézkedést, illetve a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés felbontását a bejegyzésre irányadó eljárás szerint kell bejegyezni a nyilvántartásba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzés esetén a nyilvántartás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a korábban bejegyzett végintézkedés ügyszámát, valamint a korábban bejegyzett végintézkedés adatai mellett - az új bejegyzés alapjául szolgáló okirat ügyszámának feltüntetésével - rögzíteni kell az új végintézkedés, illetve felbontás tényét.

(3) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az új adatot a korábban bejegyzett adatok mellett automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.

14. §[8]

A közjegyző

a) a 8. § (1) bekezdése szerinti kihirdetés időpontjának és a hagyatéki eljárás ügyszámának bejegyzése iránt a kihirdetéstől,

b) a 8. § (2) bekezdése szerinti adatok bejegyzése iránt a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének megállapításától

számított 72 órán belül intézkedik.

15. §[9]

(1) Ha a közjegyző észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot elírás, vagy a 6. § a) vagy b) pontjában meghatározott adatok megváltozása miatt ki kell javítani, az iránt a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kijavítás iránt az országos kamara is intézkedhet.

(3) Az országos kamara a (2) bekezdésben foglaltakon túl a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik

a) hivatalból a közjegyzőnél található bejegyzéssel érintett okirat fellelhetősége megváltozásának,

b) hivatalból vagy a közjegyző megkeresésére a nyilvántartást vezető közjegyző adataiban bekövetkezett változásnak,

c) a 21. §-ban szereplő szervek, valamint a magyar konzuli tisztviselő megkeresésére

ca) a megkereső adataiban bekövetkezett változásnak, illetve

cb) a bejegyzéssel érintett okirat fellelhetősége megváltozásának

a nyilvántartás adataiban való átvezetése iránt.

(4) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a javított adatot a korábban bejegyzett adat mellett automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.

16. §[10]

(1) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan törölje a nyilvántartásból a végintézkedőre vonatkozó valamennyi adatot, ha a végintézkedőre vonatkozó legkorábbi bejegyzés időpontja óta 150 év eltelt.

(2) Ha a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 124. §-a alapján történő adategyeztetés alapján az országos kamara azt állapítja meg, hogy a nyilvántartásba vett végintézkedés nem lelhető fel, annak adatait törli a nyilvántartásból.

17. §[11]

A nyilvántartásba bejegyzett adatok lekérdezésére

a) eljárása során a végintézkedést okiratba foglaló, illetve letétbe vevő vagy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző,

b) a végintézkedő kérelmére a végintézkedőre vonatkozó adatkörben bármely közjegyző, továbbá

c)[12] az országos kamara

ca) belföldi bíróság vagy belföldi nyomozó hatóság törvényben meghatározott feladata ellátása érdekében érkezett kérelem teljesítése céljából, valamint

cb) hagyatéki eljárás lefolytatása céljára az azt lefolytató külföldi bíróságtól, közjegyzőtől, más hatóságtól, végrendeleti végrehajtótól vagy hagyatéki gondnoktól érkezett kérelem teljesítése céljából

jogosult.

18. §

(1) A lekérdezés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak a végintézkedő 6. § a) pontjában foglalt adataival való kitöltésével történik.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) az (1) bekezdés szerinti adatlap kitöltőjének nevét és székhelyét, valamint a lekérdezés időpontját a nyilvántartásban automatikusan rögzítse,

b) a lekérdezést ne teljesítse, ha az (1) bekezdés szerinti adatlap hiányos; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a lekérdező részére,

c) ha a lekérdezés során kitöltött adatokkal megegyezően a végintézkedő adatai szerepelnek a nyilvántartásban, erről a 6-8. §-ban szereplő adatoknak, az adatokat bejegyző nevének és székhelyének, valamint a bejegyzés időpontjának a képernyőn való megjelenítésével értesítse a lekérdezőt,

d) ha a lekérdezés során kitöltött adatokkal nem szerepel a nyilvántartásban végintézkedő, ennek közlésével teljesítse a lekérdezést.

19. §

(1) Az informatikai alkalmazás működtetője naplót készít

a) az informatikai alkalmazás üzemben tartási idejéről,

b) a nyilvántartásba történő bejegyzésről és törlésről a bejegyzett vagy törölt adat, a bejegyzés vagy törlés időpontja, valamint a bejegyzést vagy törlést végző feltüntetésével,

c) a nyilvántartásból történő lekérdezés teljesítésének tényéről, a lekérdezés időpontjáról a lekérdezett és szolgáltatott adatok körének megjelölésével,

d) a naplóból szolgáltatott adatok köréről és az adatszolgáltatás időpontjáról.

(2) A napló adatait és azok megismeréséhez szükséges technikai eszközöket az adat keletkezésétől számított 10 évig kell megőrizni.

(3) A napló adatairól az országos kamara

a) az országos kamara feletti törvényességi felügyeletet ellátó szerv,

b) a bíróság,

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok és a büntetőügyben eljáró hatóság,

d) az adatvédelmi biztos és

e) a saját végintézkedésére vonatkozó adatok tekintetében a végintézkedő

megkeresésére nyújt tájékoztatást.

20. §

(1) A közjegyző köteles irodájának megnyitásától kezdve a nyilvántartásba való bejegyzést és a nyilvántartásból való lekérdezést biztosító elektronikus adatátvitel lehetőségét irodájában biztosítani.

(2) Az országos kamara a közjegyző számára az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez az informatikai alkalmazást és az adattárolást biztosítja, valamint az informatikai alkalmazás használatához szükséges ismereteket elérhetővé teszi.

21. §[13]

Ha ahhoz a végintézkedő írásban hozzájárult, az ügyvéd által készített végintézkedést és a végintézkedés Magyar Ügyvédi Kamara Irattárában történő letétbe helyezésének tényét e rendelet szerint kell bejegyezni a nyilvántartásba. A hozzájárulásnak ki kell terjednie a 6. § a) pontjában foglalt adatok bejegyzésére is.

22. §[14]

(1) A Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő a végintézkedés adatait a Melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton küldi meg az országos kamara részére.

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő által megküldött adatokat a beérkezésüket követő 72 órán belül az országos kamara - a 6-8. §-ban foglalt, az okirat készítőjére vagy letétbe vevőjére vonatkozó rendelkezéseket az adat megküldőjére megfelelően alkalmazva - e rendelet szerint bejegyzi a nyilvántartásba, amelyről a bejegyzést követő 8 napon belül az adatok megküldője részére elektronikus úton igazolást küld.

23. §

(1) E rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-22. § a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3)[15]

(4)[16]

24. §

(1)[17]

(2)[18]

(3)[19]

(4)[20]

(5)[21]

25. §[22]

26. §[23]

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet a 4/2009. (III. 6.) IRM rendelethez[24]

Végintézkedés bejelentéséhez szükséges adatok

1. A végintézkedő

1.1. családi neve és utóneve(i)

1.2. születési családi neve és utóneve(i)

1.3. születési helye és ideje

1.4. anyja születési családi neve és utóneve(i)

2. Az okirat

2.1. kelte

2.2. ügyszáma

3. A letét

3.1. időpontja

3.2. ügyszáma

4. A végintézkedés fellelhetőségének helye

5. A végrendelkező hozzájárulásának a ténye

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (8) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2015.08.17.

[2] Megállapította a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[3] Megállapította a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[4] Megállapította a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[5] Beiktatta a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.22.

[6] Megállapította a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[7] Megállapította a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[8] Megállapította a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[9] Megállapította a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[10] Megállapította a 13/2017. (X. 20.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[11] Megállapította a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[12] Megállapította a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.09.22.

[13] Megállapította a 13/2017. (X. 20.) IM rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[14] Megállapította a 13/2017. (X. 20.) IM rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 26. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[24] Megállapította a 13/2017. (X. 20.) IM rendelet 4. §-a (lásd Melléklet). Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék