13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a Kormány 2015/2016-os tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1-4. melléklet tartalmazza, az e §-ban meghatározottak szerint.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján a részszakképesítésre,

b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra, és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján a 2016. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszámokon a korlátozottan támogatott szakképesítések, szakközépiskolai ágazatok esetén, az iskolai rendszerű szakképzésbe, az oktatás munkarendjétől független beiskolázható tanulói létszám értendő.

(4) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül.

3. § (1) A fenntartó - az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter kivételével - köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2015/2016-os tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok

miatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók 2015. augusztus 31-ig, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2016. január 15-ig öt példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel. A nem állami átvevő fenntartó hatályos szakképzési megállapodásában rögzített létszámkeretet nem lépheti túl a 2. és a 4. melléklet szerinti keretszám és az átvenni kívánt keretszám összege.

(4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, valamint az OKJ 6. mellékletében szereplő szakképesítések esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv és az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2), (3) és az (5) bekezdésben foglaltaknak.

(5) Az átvevő fenntartó a megállapodást, a megkötését követő 3 napon belül - működési engedélyhez kötött szakképző iskola esetén a jogerős működési engedély fenntartó által hitelesített másolatával - négy példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. A megállapodás azon példánya, melyet az átvevő fenntartó nem küld meg ellenjegyzés céljából, a 2. és a 4. melléklet alapján keretszámmal rendelkező, átadó fenntartónál marad, aki ezzel igazolhatja, hogy eleget tett az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv azon megállapodás négy példányát, melyben az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések is szerepelnek, a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenjegyzésével továbbítja az agrárpolitikáért felelős miniszternek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást nem jegyzi ellen, az agrárpolitikáért felelős miniszternek történő megküldés nélkül, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a beküldött négy példányt visszaküldi az átvevő fenntartónak, az ellenjegyzés elmaradásának írásbeli indoklásával együtt. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv akkor, ha az agrárpolitikáért felelős miniszternek nincs ellenjegyzési jogosultsága, az előbbiekben meghatározott módon jár el.

(7) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenjegyzésével visszaküldi a megállapodás három példányát az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

(8) Ha az agrárpolitikáért felelős miniszter a megállapodást nem jegyzi ellen, a megállapodás négy példányát a kézhezvételtől számított 15 napon belül az ellenjegyzés elmaradásának írásbeli indoklásával együtt az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek visszaküldi. Ebben az esetben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a kézhezvételtől számított 15 napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszter indoklásával együtt továbbítja a megállapodás négy példányát az átvevő fenntartónak.

(9) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az ellenjegyzést - az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenjegyzése esetén a kézhezvételt - követően, 15 napon belül az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak, és ezt követően a megállapodást a honlapján nyilvánosságra hozza.

5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1)[1]

(2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] rendelkezéseit kell alkalmazni

a) a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján megkötött és e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos támogatási szerződésekből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében, és

b) azon támogatási kérelem és támogatás tekintetében, amelyre vonatkozóan a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján a Kormány döntést hozott.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
2Abroncsgyártó (34-543-01)NNNNKNTNTKNTNKNKNNNN
3Ács (34-582-01)TTTTTTKTKKTTTTTTTTKK
4Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)NNNKNNKNNNKNNKNKNNNN
5Államháztartási ügyintéző (54-344-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
6Állattartó szakmunkás (35-621-01)KNKKNKKNKKKTTKKKKKNN
7Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)KNKKNKKKNNKNNKKKKNNN
8Ápoló (55-723-01)TTTTTTKTTTTTTTKTTTTK
9Aranyműves (55-211-01)NKNKKNNNKNNNNNNKNKNN
10Artista (54-212-01)NNNNKNNNNNNKNNNNNNNN
11Asztalos (34-543-02)TKKTTTTKKTTTTTKKTTKT
12Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)NKNNTKNNTKNNTTNNKNNN
13Autóelektronikai műszerész (54-525-01)TKKKTTKKKTKTTTTKKKKT
14Autógyártó (34-521-01)NNNKNNNKTTKTTKKNNKNN
15Automatikai technikus (54-523-01)KKKKKKTKTKKKTKNKKTNK
16Autószerelő (54-525-02)TKKKKKKKKTKTTKTKKTTK
17Autótechnikus (55-525-01)KKKKTKKKKKKTTTKKKTKK
18Avionikus (54-525-03)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
19Bádogos (34-582-02)KTKKTKKKKKKTTTKTTKKN
20Bányaipari technikus (54-544-01)NKNKNNNNNKNTTKNNTNKN
21Belovagló (35-813-01)NNKNNNKNNNNTNNNNNNNN
22Biogazdálkodó (35-621-02)KNKKNNKNKNKKTKKKKKNN
23Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)NKNKKNNNNNNNNNNNNNNN
24Bőrdíszműves (34-542-01)NKKKKNKNKNKKKNKKNKNN
25Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)NNNNKNNNKNKNNNKNNNNN
26Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)NNNKKNNNNNNNNNNKNNNN
27CAD-CAM informatikus (54-481-01)KKKKKKKKKNKKKKKKKKKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
28Cipőkészítő (34-542-02)KTKKTNKNKNKNTNKKKKNN
29CNC gépkezelő (35-521-01)TTTTTKTKTTTTTTKTTTTT
30Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
31Cukrász (34-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
32Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)TKTTTTKKTKTTTKKKTTKK
33Dekoratőr (54-211-01)KNKKKKKNKKKNKKKNNKNN
34Dietetikus szakács (35-811-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
35Díszítő festő (55-211-03)NKKKKNNKKNNNNNNKNNKN
36Díszlettervező (55-211-04)NNNNKNNNNNNNNNNKNNNN
37Díszműkovács (34-211-01)NNNKNNNNNNNNNNNNNNNN
38Dísznövénykertész (34-622-01)KKKKKKKKKNKKNKKKKKKN
39Divat- és stílustervező (54-211-02)NNKKKNKNKKKNNKKKNNNN
40Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)NNNKKNNNKNKNNKNNKKNN
41Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)NNNNKNNNTNNNNKKNNNNN
42Édesipari termékgyártó (34-541-01)NNKKKNKNNNKNNNKNNKKN
43Egészségügyi asszisztens (54-720-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
44Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)NNKKKKKKKNNNNKNKNNNN
45Eladó (34-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
46Elektromechanikai műszerész (34-522-01)KNKKTKNNTKKTTTKKKKKN
47Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)KNKKTKKKTKKKTTKKKKKN
48Elektronikai műszerész (34-522-03)NKKKTKKKTKKTTTTKKKKK
49Elektronikai technikus (54-523-02)KKKTTKKTTKTTTTKKKKTK
50Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)NNNNKNNKKNNNNKKKNNNN
51Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)NNNNNNKNNNNNNKKKNKKN
52Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)KNKKKKKNNKKNNKKKNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
53Élelmiszeripari technikus (54-541-02)KNNKKKKKNNKKNKKKNKKN
54Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
55Épületgépész technikus (54-582-01)NTTTTKKKTTTTTTTKTKKT
56Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)NNNNNKNKKKNNNKKNNKNN
57Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)NNNKNNNNNKNNNKKNNNNN
58Erdészeti szakmunkás (34-623-01)NNNKNKNNKKNNNKKKNNNN
59Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
60Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)TKKKTKTTTTKTTTKNTTKK
61Faipari technikus (54-543-01)TKTKTKKTKKKNTTTTTKTT
62Fegyverműszerész (54-863-01)NNNNNKNNNNNNNNNNNNNN
63Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)NKKNKKNNKNKKKNNKKNKN
64Férfiszabó (34-542-04)NNKKKKKNKKKKTKKKKKKN
65Festő (54-211-03)NKKKKKKKKKNNNNKKNKKN
66Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)KKKTTKKKKTKKTTKKTKKK
67Finommechanikai műszerész (34-521-02)TNKKTKKNTKKNNNKKKKKN
68Fitness-wellness instruktor (54-813-01)KNKKKKKKKNKKKKNKNKKK
69Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)NNKKNNNNNNNNNNNNNNNK
70Fodrász (55-815-01)NKKKKKNKKKKKKKKKKKKK
71Fogászati asszisztens (54-720-02)NKKKKKNKKNKNKNKNKKKN
72Foglalkozás-szervező (55-762-01)NNKNKNNNTNKNTNKNNNNN
73Fogtechnikus (55-724-01)NKKKKKNNKNNNNNNNKKNN
74Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)NKKKKKNKKNNNNNNNKKNN
75Formacikk-gyártó (34-543-03)NNKNKKNNTNNNNNKNNNKN
76Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)NKKKKNKNNKNNNKKNNNNN
77Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)NKKKKNNNKNNKKKKNNKNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
78Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)KKKKTKKKTKKKTTKKKKTK
79Gazda (34-621-01)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKK
80Gazdasági informatikus (54-481-02)KKKKKKNKKKKKKKKKKKKK
81Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)TKKTTTTTTTKTTTKTTTTT
82Gépi forgácsoló (34-521-03)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
83Gépjármű mechatronikus (34-525-02)KNKKKKKKKKKTTKKNNKKN
84Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)KNKKNKNNKNNTNKKNNKNN
85Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)KNKNKKNNKNKTNKKNNTNN
86Gerontológiai gondozó (55-762-02)KKKNNKNNTNKKTNKKKKNN
87Grafikus (54-211-04)KKKKKKKKKKNKNNKKNKKN
88Gumiipari technikus (54-543-02)NNNNKKKNKKNKNNNKKNNN
89Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
90Gyakorló ápoló (52-723-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
91Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
92Gyakorló fodrász (52-815-01)KKKKKKKKNKKKKKKKKKKK
93Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)KNKKKKNNKNKKKNKKKNKN
94megjelölésével) (52-215-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
95Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52-725-02)
KKKKKKNNKNKKKKKNKNKN
96Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)KKKKKKNNKNKKKKKNNNKN
97Gyakorló kozmetikus (52-815-02)KKKKKKKKNKKNKKKKKKKK
98Gyakorló mentőápoló (52-723-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
99Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)KNKKKKNNKNKKKKKNKKKN
100Gyártósori gépbeállító (34-521-05)KNKTTKTNTTKTTNKKKTTN
101Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)KNKKKKKNKNKNKNKKKKNN
102Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)KKKKKKKNKNTNNNNKKNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
103Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)KKKKKKNNKNKKNKKKKKNK
104Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)NKKKKKKKKNKNKKKKKKNN
105Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)NNKNKKNNTNNNNKNNNNNN
106Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)KKKKKKNNKNKKKNNKKNNN
107Hajózási technikus (54-841-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
108Halász, haltenyésztő (34-624-01)NKNNNNNNNNNKNNNNNNNN
109Hangmester (54-213-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
110Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) (55-215-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
111Hegesztő (34-521-06)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
112Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)NNKKKNNNKNNNNKNNNNNN
113Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)NNNKKKNNKNKKTNKKKKKN
114Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)NNNNKKNNNNNNNNKKNNNN
115Húsipari termékgyártó (34-541-03)TTTKTTKKTNTNTTKKTKTT
116Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)NKKKTTKKTKKKTTKKKKKK
117Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)NKKKTKKKTKKKTTKKKKKN
118Idegenvezető (54-812-01)KKKKKKKKKNKKKKKNKNKN
119Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)KNKKKKKNKKKKKKKKKKKN
120Informatikai rendszergazda (54-481-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
121Ipari gépész (34-521-04)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
122Ipari gumitermék előállító (34-543-04)NNNNKKKNTKNKKNNKKNNN
123Irodai asszisztens (54-346-01)KKKKKKNKNKKKKKKKKKKN
124IT mentor (54-482-01)NKKKKKKNKNNNKKKKNNNN
125Járműfényező (34-525-03)KKKKTKKKKKKKTTKKTKKK
126Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)NKKNKNKTTKKKTKKKKKKN
127Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)KNKNKKNNKNKKTKKKKKKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
128Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)KNKNTKNNKNKKTKKKKKKN
129Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)NNNKKNKNNNNNNKNKNKNN
130Jelmeztervező (55-211-05)NNNKKNNNNNNNNNNNNNNN
131Kályhás (34-582-06)NNKNKKNNKKNNTKNNKKNN
132Karosszérialakatos (34-525-06)KKKKTKKKKTTTTTKKTKTK
133Kárpitos (34-542-05)KTKKTKKKKKKKTTKKKTKK
134Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (55-725-10)
KKKKKKNNTKKKKKKNKKKN
135Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
NKKNNKNNNNNNNNNNNNKN
136Kerámiaműves (54-211-05)NKKKKKKNKNNNNKKKNNNN
137Kereskedő (54-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
138Kertész (34-622-02)KKKKKKKKKKKKNKKKKKKN
139Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)NNNKNKNNNNKNNNNKNKKN
140Kiadványszerkesztő (54-213-02)KKKKKKNKKKKNKKKNKKKN
141Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)KKKKKKKKKNKKKKKKKNKK
142Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)NNNNKKNNNNNNNNNNNNNK
143Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)KKKKKKKKKNNNNKNKNKKN
144Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)NNNNKKNNKNNNNNNNNNNN
145Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)KNNNKKNNTKKKKKKNNKKN
146Kohászati technikus (54-521-04)NNNKNNNNNNNNNNNNNNNN
147Korrektor (55-213-03)NNKNTNNNKNNNKNNNNNKN
148Kozmetikus (55-815-02)NKKKKKNKKKKNKKKKKKKK
149Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)NNKKTNKKKKNKKTKNKKNN
150Kőműves és hidegburkoló (34-582-08)TTTTTTTTKTTTTTKKTTTT
151Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)KKKKKKNNKKNKKKNKKKNN
ABCdEFGHIJKLMNOPQrSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
152Környezetvédelmi technikus (54-850-01)KNKKKKKKKNKKKKKKKKKN
153Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)NNKNKNKNTNNNTKKKKKKN
154Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)NNNNKNNNKNKNNNTKKTNN
155Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)KTTTTTTKTTKTTTKTTKTK
156Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)NNNKKKKKKNKNKKNNKKNK
157Laboratóriumi technikus (54-524-01)NTTNKTNNTNKKNNKTNNKT
158Lakberendező (55-211-06)NNKNTNNNKNNNTTNNKKNN
159Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)NNKNKNNNNNNNNNNNKNNN
160Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)NNNNKNNKKNNNNNNNNNNN
161Létesítményi energetikus (55-582-01)NNKKTKNNTNNNNTNKKKKN
162Logisztikai ügyintéző (54-345-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
163Lovastúra-vezető (54-812-02)NNKNKKKNNNNKKKKKKKKN
164Lovász (34-621-02)KNKNNKKKNNKKKKKKKKNN
165Magasépítő technikus (54-582-03)KKKKKKKKKKKKKKNKKKKK
166Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)NNNNNNNNNNTNNNNNNNNN
167Matróz-gépkezelő (34-841-02)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
168Mechatronikai technikus (54-523-04)KTKTKTTTTKTKTKKKKTTK
169Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)TKKKTTKNTNKKTTKKKTKN
170Mélyépítő technikus (54-582-04)NKKKKKKKKKNKKKNKKKNK
171Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)NKNNKNNNTNKNTNKKKNKN
172Mentőápoló (55-723-11)TKKTTKNKTTTTTTKTTTKK
173Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)KKKKNKKKKNKNKNKKKKKK
174Mezőgazdasági gépész (34-521-08)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
175Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)KKKKNKKKKKKNKKKKKKKN
176Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)KKKKNKKKKKTKTKKTKTKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
177Mezőgazdasági technikus (54-621-02)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
178Molnár (34-541-04)NNNNNNNNNNKNNNNNNNNN
179Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)KKKNKKNKKNKNKNNNKNKK
180Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)NNNKKNKNKKNNNKKNNKNN
181Műanyagfeldolgozó (34-521-09)KTKKKNNKTKKTTNKKKKKK
182Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)NTTKKKNNTKKTTNKTKNKN
183Műbútorasztalos (35-543-01)NNKNTKNNKNKKTKKKKKKN
184Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)NKNNTKNKKNNNNNNNNNKN
185Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)NNNNTNNNKNNNNNNNNNNN
186Műemléki helyreállító (35-582-05)NKKNTKNNKKNNNNNNKNNN
187Műszaki informatikus (54-481-05)KKKKKKNKKKKNTKKKKKTK
188Műszeres analitikus (55-524-03)NNNNKKNNTNNNNNNKKNNN
189Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)KKKKKKKKKKNNNKKKNKKN
190Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)NNKKKNKNKNNNNKNKNKNN
191Nonprofit menedzser (54-345-02)NKNKKKNNNNNNKKNNNNNN
192Női szabó (34-542-06)TTTTTTKKKKTTTTKKTTKT
193Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)NNKNNKNNKNKNNKKKKNKN
194Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)NNNNNNNNNNNNNNNNKNNN
195Nyomdaipari gépmester (54-213-04)KNKKKKNNKKNNKKNNKNKN
196Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)NNNNNNNNKNNNNNNKNNNN
197Ortopédiai műszerész (54-726-02)KNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
198Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)NNNNKNNNTNNNNNNNNNNN
199Ötvös, fémműves (54-211-06)NKNKKNNKKNNNNNNKNKNN
200Pantomimes (54-212-07)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
201Papíripari technikus (55-524-04)NNNNKNNNTNNKTKNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
202Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)KKNKKKKKKNKNNKNKNKKN
203Patkolókovács (35-521-03)NNKNNNNNNNNKNNNNNNNN
204Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)NKNKKKKKKNKKKKNKKNKN
205Pék (34-541-05)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
206Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)KNKKKKNKKKNNKKNNKKKN
207Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
208Pincér (34-811-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
209Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)NKKKKKNKKNKNKKKKKKNN
210Pszichiátriai gondozó (55-762-04)KNKNNNNNTNKNTNKKKNNN
211Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)NKKKKNNNKNKNKKKKKNKN
212Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)NKKNKNNNKNNNNNNKNKKN
213Repülőgépész (54-525-05)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
214Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
215Ruhaipari technikus (54-542-02)KNKKKKKNKKKNTNKKKTKN
216Sommelier (35-811-01)NKNKKNNNNNNNNNNNNNKN
217Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)NNNNKNNNTNKNNKNNNNNN
218Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)KKKKKKKKKNKKKKKKKKKK
219Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)KNNNKKKNNNKKNKKKNKKN
220Szakács (34-811-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
221Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)KKKKKKKKKKKKKKKNKKKK
222Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)KKKKKKKNKKKKKKKKKKKK
223Szárazépítő (34-582-10)KKKKTKKKKKKKTKKKKKKN
224Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)NNNNNNNNTNTNTNKKKNNN
225Szerszámkészítő (34-521-10)TKTTTKTTTKKTTTTTTTTT
226Színész II. (55-212-01)NNKNKNNNNNNNNKNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
227Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)NNKNKKNNNNNNNNNNNNNN
228Szobrász (54-211-07)NKNNKKKKKNNNNNKKNKNN
229Szociális asszisztens (54-762-02)KKKKKKNKKNKKKKKKKNKN
230Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
231Szociális szakgondozó (54-762-03)NKKKKKNNKNKKKKKKKKKN
232Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)NNKKKKNNTNKNTKKKKNKN
233Szoftverfejlesztő (54-213-05)NKKKKKNKKKKNKKKKKNKN
234Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)NNKNKKKKKNNNKNNNNNNN
235Szőlész-borász (34-541-06)NKNKKNNKNKNNNKNNNKKN
236Szövettani asszisztens (55-725-16)KNKKKNNNTNKNKKNKKKKN
237Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)NKKKKKKKKNNNNKNKNNNN
238Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)NNNNKNNNNNNNNKNNNNNN
239Távközlési technikus (54-523-05)NNNKKNNNKNKNKNKNKNKK
240Tejipari szaktechnikus (55-541-08)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
241Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)KNNKKNKNTNKKTNKNKNKN
242Térképész szaktechnikus (55-581-03)NNNNKNNNTNNNNKNNNKNN
243Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)KNNKKNKNTNNKTNKNKNKN
244Tetőfedő (35-582-07)NKKKTKKKKNKTTKKKKKTN
245Textilipari technikus (54-542-03)NNNKKKNNKNNNTKNNKNNN
246Textilműves (54-211-08)NKKKKNKKKKNNNNKKNKNN
247Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)KKKKKKKKKKNKKKKKKKKK
248Útépítő (34-582-11)NKKKTNNNKKKKTTNNKNNN
249Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)NNKKKNKNKNNNTNNNKNNN
250Ügyviteli titkár (54-346-02)KKKKKKKKNKKKKKKKKKKK
251Üvegműves (54-211-09)NNNNKNNKNNNNNNNKNNKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
252Vadászpuska műves (55-863-02)NNNNKKNNNNNNNNNNNNNN
253Vájár (34-544-01)NTNTKNNNNTNTTNNNKNTN
254Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)KKKKKKKKKKKKKKKNKKKN
255Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)NKKKKKKKKNKNKKNKKKKN
256Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)NNKKKKKNKNKNNNNKKKNN
257Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)NNNKKKNKKNKNNNNKKNNN
258Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)NNNNKKNKKNKNNNNKKNNN
259Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)NNNNKKNKKNKNNNNKKNNN
260Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)NNKKKKNNKNKNNNNKKNNN
261Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)NNNKKNNNKNKNNNNKKNNN
262Vasútijármű-technikus (55-525-03)NNNNKNNNKNTNNNNKKNNN
263Vegyipari technikus (54-524-02)NTTTKTTNTNTTNKNTNNKN
264Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
265Vendéglátó eladó (34-811-05)KKKKKKKKKKKNKKKKKNKK
266Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)KKKKKNNNKNKKTKKKKNKN
267Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)NNNKNNNNKNKKNKKNKNKN
268Villanyszerelő (34-522-04)KTTTTTTTTTTTTTTKTTTK
269Virágdekoratőr (35-215-02)KNNNKNNNNNNNNNNNNKNN
270Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)KKKKKKKKNKNKNKKKKKKK
271Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)NNNKTNNNTKNKTKNKKKKN
272Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)KKTKTKNKTKNKTTKTKNKK
273Vízépítő technikus (55-582-03)NNKKKKNKKNTNTKNKKNNN
274Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)NNNKKNNNTNTNNNKKKNNN
275Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)NNKKTKNNTKTNTTKNKNKN
276Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)NNNNKNKNNNNNNNNNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
277Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
278Vízügyi technikus (54-853-01)KNKKNKNKTNTNTNKKKKNN
279Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)TKNKKKKNKKTNNKNKKKNN

Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF11MF112MF116MF132MF176MF58MF63MF65MF67MF70
2Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
3Állattartó szakmunkás (35-621-01)2828
4Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-
01)
3434
5Automatikai technikus (54-523-01)8080
6Autótechnikus (55-525-01)120120
7Bádogos (34-582-02)4040
8Biogazdálkodó (35-621-02)5656
9CAD-CAM informatikus (54-481-01)15412034
10Cipőkészítő (34-542-02)4040
11Cukrász (34-811-01)160160
12Dekoratőr (54-211-01)968016
13Dietetikus szakács (35-811-03)120120
14Dísznövénykertész (34-622-01)8484
15Egészségügyi asszisztens (54-720-01)120120
16Eladó (34-341-01)30828028
17Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
18Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
19Elektronikai technikus (54-523-02)4040
20Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)2828
21Élelmiszeripari technikus (54-541-02)3434
22Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)14512025
23Fitness-wellness instruktor (54-813-01)928012
24Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
25Gazda (34-621-01)15613224
26Gazdasági informatikus (54-481-02)1711203417
27Gépjármű mechatronikus (34-525-02)8080
28Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
29Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
30Gerontológiai gondozó (55-762-02)524012
31Grafikus (54-211-04)524012
32Gyakorló ápoló (52-723-01)160160
33Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)200200
34Gyakorló fodrász (52-815-01)160160
35Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)4040
ABCDEFGHIJKLMNPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF11MF112MF116MF132MF176MF58MF63MF65MF67MF70
36Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
4040
37Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-
03)
4040
38Gyakorló kozmetikus (52-815-02)120120
39Gyakorló mentőápoló (52-723-03)120120
40Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
41Gyártósori gépbeállító (34-521-05)4040
42Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)120120
43Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)8484
44Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)8080
45Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)4040
46Idegenvezető (54-812-01)17816018
47Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-
481-03)
978017
48Informatikai rendszergazda (54-481-04)34624024202834
49Irodai asszisztens (54-346-01)2862401828
50Járműfényező (34-525-03)8080
51Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-
04)
4040
52Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)4040
53Karosszérialakatos (34-525-06)120120
54Kárpitos (34-542-05)8080
55Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
56Kereskedő (54-341-01)25224012
57Kertész (34-622-02)8484
58Kiadványszerkesztő (54-213-02)968016
59Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)14412024
60Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
4040
61Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)4040
62Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
63Környezetvédelmi technikus (54-850-01)1058025
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF11MF112MF116MF132MF176MF58MF63MF65MF67MF70
64Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-
09)
8080
65Logisztikai ügyintéző (54-345-01)427360242617
66Lovász (34-621-02)2828
67Magasépítő technikus (54-582-03)4040
68Mechatronikai technikus (54-523-04)8080
69Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-
811-02)
522824
70Mezőgazdasági gépész (34-521-08)132132
71Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)6868
72Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)5656
73Mezőgazdasági technikus (54-621-02)684424
74Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
75Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
76Műszaki informatikus (54-481-05)978017
77Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-
215-01)
8080
78Nyomdaipari gépmester (54-213-04)4040
79Ortopédiai műszerész (54-726-02)4040
80Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)6868
81Pék (34-541-05)1601202812
82Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
8080
83Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)57656016
84Pincér (34-811-03)21220012
85Pszichiátriai gondozó (55-762-04)4040
86Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
87Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)15412034
88Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)3434
89Szakács (34-811-04)2362002412
90Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)1088028
91Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)18016020
92Szárazépítő (34-582-10)4040
93Szociális asszisztens (54-762-02)160160
94Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)360360
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF11MF112MF116MF132MF176MF58MF63MF65MF67MF70
95Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
96Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)4040
97Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)4040
98Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)13212012
99Ügyviteli titkár (54-346-02)2302001812
100Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)275200243417
101Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)17216012
102Vendéglátó eladó (34-811-05)120120
103Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)4040
104Villanyszerelő (34-522-04)120120
105Virágdekoratőr (35-215-02)2828
106Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)847212
107Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)4040
108Vízügyi technikus (54-853-01)654025

2. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ1EJSZ2FI8MF109MF112MF131MF15MF33MF34MF36MF55MF94
2Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
3Aranyműves (55-211-01)4040
4Asztalos (34-543-02)120120
5Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)4040
6Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
7Automatikai technikus (54-523-01)4040
8Autószerelő (54-525-02)8080
9Autótechnikus (55-525-01)564016
10Bányaipari technikus (54-544-01)4040
11Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)3434
12Bőrdíszműves (34-542-01)4040
13CAD-CAM informatikus (54-481-01)120120
14Cukrász (34-811-01)120120
15Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)574017
16Dietetikus szakács (35-811-03)120120
17Díszítő festő (55-211-03)4040
18Dísznövénykertész (34-622-01)2828
19Egészségügyi asszisztens (54-720-01)15012030
20Eladó (34-341-01)21620016
21Elektronikai műszerész (34-522-03)4040
22Elektronikai technikus (54-523-02)4040
23Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)4040
24Faipari technikus (54-543-01)8080
25Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)4040
26Festő (54-211-03)4040
27Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)8080
28Fodrász (55-815-01)4040
29Fogászati asszisztens (54-720-02)978017
30Fogtechnikus (55-724-01)744034
31Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)4040
32Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
33Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)4040
34Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
35Gazda (34-621-01)6666
ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ1EJSZ2FI8MF109MF112MF131MF15MF33MF34MF36MF55MF94
36Gazdasági informatikus (54-481-02)120120
37Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)8080
38Gerontológiai gondozó (55-762-02)134802628
39Grafikus (54-211-04)4040
40Gyakorló ápoló (52-723-01)120120
41Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)120120
42Gyakorló fodrász (52-815-01)8080
43Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52-725-02)
1148034
44Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)1148034
45Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
46Gyakorló mentőápoló (52-723-03)8080
47Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)2828
48Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)15012030
49Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)8080
50Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)88402820
51Halász, haltenyésztő (34-624-01)4040
52Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
53Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)4040
54Idegenvezető (54-812-01)120120
55Informatikai rendszergazda (54-481-04)240240
56Irodai asszisztens (54-346-01)13412014
57IT mentor (54-482-01)8080
58Járműfényező (34-525-03)4040
59Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
60Karosszérialakatos (34-525-06)8080
61Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (55-725-10)
4040
62Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-
211-02)
4040
63Kerámiaműves (54-211-05)4040
64Kereskedő (54-341-01)23420034
65Kertész (34-622-02)4040
66Kiadványszerkesztő (54-213-02)524012
ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ1EJSZ2FI8MF109MF112MF131MF15MF33MF34MF36MF55MF94
67Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)948014
68Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)4040
69Kozmetikus (55-815-02)4040
70Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
71Logisztikai ügyintéző (54-345-01)200200
72Magasépítő technikus (54-582-03)8080
73Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
74Mélyépítő technikus (54-582-04)4040
75Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)574017
76Mentőápoló (55-723-11)16280262828
77Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)4040
78Mezőgazdasági gépész (34-521-08)5656
79Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)3434
80Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)2828
81Mezőgazdasági technikus (54-621-02)3434
82Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
83Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)4040
84Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
85Műszaki informatikus (54-481-05)8080
86Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)8080
87Nonprofit menedzser (54-345-02)8080
88Ötvös, fémműves (54-211-06)4040
89Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)3434
90Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)10980524
91Pék (34-541-05)120120
92Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)5344802034
93Pincér (34-811-03)3563201620
94Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
95Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)1068026
96Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)4040
97Sommelier (35-811-01)2828
98Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)108801612
99Szakács (34-811-04)33632016
100Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)8080
ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ1EJSZ2FI8MF109MF112MF131MF15MF33MF34MF36MF55MF94
101Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)1651605
102Szárazépítő (34-582-10)4040
103Szerszámkészítő (34-521-10)8080
104Szobrász (54-211-07)4040
105Szociális asszisztens (54-762-02)2001602614
106Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)14812028
107Szociális szakgondozó (54-762-03)160160
108Szoftverfejlesztő (54-213-05)978017
109Szőlész-borász (34-541-06)2828
110Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)4040
111Tetőfedő (35-582-07)4040
112Textilműves (54-211-08)4040
113Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)19416034
114Útépítő (34-582-11)4040
115Ügyviteli titkár (54-346-02)200200
116Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)120120
117Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)120120
118Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)200200
119Vendéglátó eladó (34-811-05)17616016
120Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)968016
121Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)2828
122Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)4040
123Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828

3. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF129MF151MF23MF44MF53MF66MF67
2Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
3Állattartó szakmunkás (35-621-01)5656
4Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)1616
5Asztalos (34-543-02)120120
6Autóelektronikai műszerész (54-525-01)4040
7Automatikai technikus (54-523-01)4040
8Autószerelő (54-525-02)8080
9Autótechnikus (55-525-01)8080
10Bádogos (34-582-02)4040
11Belovagló (35-813-01)5656
12Biogazdálkodó (35-621-02)2828
13Bőrdíszműves (34-542-01)4040
14CAD-CAM informatikus (54-481-01)160160
15Cipőkészítő (34-542-02)4040
16Cukrász (34-811-01)22017050
17Dekoratőr (54-211-01)88808
18Dietetikus szakács (35-811-03)120120
19Díszítő festő (55-211-03)4040
20Dísznövénykertész (34-622-01)2828
21Divat- és stílustervező (54-211-02)88808
22Édesipari termékgyártó (34-541-01)2828
23Egészségügyi asszisztens (54-720-01)15512035
24Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)4040
25Eladó (34-341-01)31528035
26Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
27Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
28Elektronikai műszerész (34-522-03)4040
29Elektronikai technikus (54-523-02)4040
30Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)1616
31Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)4040
32Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)8080
33Férfiszabó (34-542-04)4040
34Festő (54-211-03)48408
35Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)8080
36Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF129MF151MF23MF44MF53MF66MF67
37Fitness-wellness instruktor (54-813-01)1048024
38Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)4040
39Fodrász (55-815-01)4040
40Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
41Foglalkozás-szervező (55-762-01)754035
42Fogtechnikus (55-724-01)4040
43Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)4040
44Formacikk-gyártó (34-543-03)4040
45Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
46Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)8080
47Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
48Gazda (34-621-01)6666
49Gazdasági informatikus (54-481-02)15512035
50Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)4040
51Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
52Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
53Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)4040
54Gerontológiai gondozó (55-762-02)564016
55Grafikus (54-211-04)564016
56Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)4040
57Gyakorló ápoló (52-723-01)19516035
58Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)23520035
59Gyakorló fodrász (52-815-01)8080
60Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)724032
61Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (52-725-02)
4040
62Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)4040
63Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
64Gyakorló mentőápoló (52-723-03)120120
65Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
66Gyártósori gépbeállító (34-521-05)4040
67Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)8080
68Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)1212
69Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)1128032
70Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)968016
ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF129MF151MF23MF44MF53MF66MF67
71Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)4040
72Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)4040
73Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
74Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
75Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)4040
76Idegenvezető (54-812-01)1128032
77Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)120120
78Informatikai rendszergazda (54-481-04)2602003525
79Irodai asszisztens (54-346-01)15412034
80IT mentor (54-482-01)928012
81Járműfényező (34-525-03)4040
82Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
83Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)4040
84Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)4040
85Kályhás (34-582-06)504010
86Karosszérialakatos (34-525-06)4040
87Kárpitos (34-542-05)4040
88Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (55-725-10)
4040
89Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-
211-02)
4040
90Kerámiaműves (54-211-05)4040
91Kereskedő (54-341-01)15512035
92Kertész (34-622-02)562828
93Kiadványszerkesztő (54-213-02)524012
94Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)1148034
95Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)4040
96Korrektor (55-213-03)524012
97Kozmetikus (55-815-02)4040
98Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)4040
99Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)4040
100Környezetvédelmi technikus (54-850-01)15412034
101Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)4040
102Lakberendező (55-211-06)4040
103Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)4040
ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF129MF151MF23MF44MF53MF66MF67
104Létesítményi energetikus (55-582-01)524012
105Logisztikai ügyintéző (54-345-01)15512035
106Lovastúra-vezető (54-812-02)4040
107Lovász (34-621-02)5656
108Magasépítő technikus (54-582-03)8080
109Mechatronikai technikus (54-523-04)4040
110Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
111Mélyépítő technikus (54-582-04)4040
112Mentőápoló (55-723-11)4040
113Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)845628
114Mezőgazdasági gépész (34-521-08)5656
115Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)3434
116Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)5656
117Mezőgazdasági technikus (54-621-02)6868
118Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)46406
119Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
120Műbútorasztalos (35-543-01)4040
121Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
122Műszaki informatikus (54-481-05)8080
123Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)25820058
124Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)4040
125Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)1616
126Nyomdaipari gépmester (54-213-04)4040
127Patkolókovács (35-521-03)2828
128Pék (34-541-05)1641202816
129Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-
01)
120120
130Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)15512035
131Pincér (34-811-03)33028050
132Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
133Pszichiátriai gondozó (55-762-04)4040
134Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)8080
135Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)4040
136Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
137Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)1048024
ABCDEFGHIJKLMNOP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35MF116MF129MF151MF23MF44MF53MF66MF67
138Szakács (34-811-04)27020070
139Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)13612016
140Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)25624016
141Szárazépítő (34-582-10)8080
142Színész II. (55-212-01)4040
143Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)4040
144Szociális asszisztens (54-762-02)2151603520
145Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)35028070
146Szociális szakgondozó (54-762-03)2091602425
147Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)66401610
148Szoftverfejlesztő (54-213-05)8080
149Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)644024
150Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
151Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)1048024
152Tetőfedő (35-582-07)4040
153Textilműves (54-211-08)48408
154Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)2882402424
155Útépítő (34-582-11)4040
156Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)4040
157Ügyviteli titkár (54-346-02)18416024
158Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)15412034
159Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)968016
160Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)4040
161Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)4040
162Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)19516035
163Vendéglátó eladó (34-811-05)19516035
164Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)74402410
165Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)1212
166Vízépítő technikus (55-582-03)4040
167Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)4040
168Vízügyi technikus (54-853-01)4040

4. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ22EJSZ29EJSZ34EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ6MF116MF131MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF26MF58MF67MF76MF90MF91MF95
2Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)3434
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
4Állattartó szakmunkás (35-621-01)5656
5Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54
621-01)
3434
6Aranyműves (55-211-01)4040
7Autóelektronikai műszerész (54-525-01)928012
8Autógyártó (34-521-01)8080
9Automatikai technikus (54-523-01)4040
10Autószerelő (54-525-02)1501201614
11Autótechnikus (55-525-01)4040
12Bádogos (34-582-02)524012
13Bányaipari technikus (54-544-01)4040
14Biogazdálkodó (35-621-02)2828
15Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)3434
16Bőrdíszműves (34-542-01)4040
17Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)4040
18CAD-CAM informatikus (54-481-01)120120
19Cipőkészítő (34-542-02)544014
20Cukrász (34-811-01)2041602816
21Dekoratőr (54-211-01)8080
22Dietetikus szakács (35-811-03)120120
23Díszítő festő (55-211-03)4040
24Díszműkovács (34-211-01)4040
25Dísznövénykertész (34-622-01)562828
26Divat- és stílustervező (54-211-02)4040
27Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
28Édesipari termékgyártó (34-541-01)2828
29Egészségügyi asszisztens (54-720-01)1661203412
30Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
524012
31Eladó (34-341-01)2642003430
32Elektromechanikai műszerész (34-522-01)4040
33Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)4040
34Elektronikai műszerész (34-522-03)4040
35Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)2828
36Élelmiszeripari technikus (54-541-02)6868
37Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)1717
38Erdészeti szakmunkás (34-623-01)1616
39Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)8080
40Faipari technikus (54-543-01)4040
41Férfiszabó (34-542-04)4040
42Festő (54-211-03)4040
43Finommechanikai műszerész (34-521-02)4040
44Fitness-wellness instruktor (54-813-01)1551201817
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ22EJSZ29EJSZ34EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ6MF116MF131MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF26MF58MF67MF76MF90MF91MF95
45Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)4040
46Fodrász (55-815-01)17180121712121226
47Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
48Fogtechnikus (55-724-01)4040
49Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)4040
50Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)4040
51Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(54-581-01)
4040
52Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)4040
53Gazda (34-621-01)9999
54Gazdasági informatikus (54-481-02)269200341817
55Gépjármű mechatronikus (34-525-02)4040
56Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)4040
57Grafikus (54-211-04)4040
58Gyakorló ápoló (52-723-01)22420024
59Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)160160
60Gyakorló fodrász (52-815-01)2001602812
61Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)4040
62Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina
és sugárterápiás asszisztens (52-725-02)
4040
63Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-
725-03)
4040
64Gyakorló kozmetikus (52-815-02)8080
65Gyakorló mentőápoló (52-723-03)20016040
66Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)4040
67Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)978017
68Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)2626
69Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)134802826
70Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)294160643040
71Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)584018
72Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
73Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)4040
74Húsipari termékgyártó (34-541-03)136802828
75Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)4040
76Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
(35-582-03)
4040
77Idegenvezető (54-812-01)17716017
78Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
(54-481-03)
120120
79Informatikai rendszergazda (54-481-04)302240241523
80Irodai asszisztens (54-346-01)1541201222
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ22EJSZ29EJSZ34EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ6MF116MF131MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF26MF58MF67MF76MF90MF91MF95
81IT mentor (54-482-01)120120
82Járműfényező (34-525-03)4040
83Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-
212-04)
4040
84Jelmeztervező (55-211-05)4040
85Karosszérialakatos (34-525-06)928012
86Kárpitos (34-542-05)8080
87Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens (55-725-10)
4040
88Kerámiaműves (54-211-05)4040
89Kereskedő (54-341-01)2782402414
90Kertész (34-622-02)2828
91Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)3434
92Kiadványszerkesztő (54-213-02)554015
93Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)21820018
94Klasszikus zenész (szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
4040
95Kohászati technikus (54-521-04)4040
96Kozmetikus (55-815-02)159801712121226
97Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-
07)
4040
98Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)544014
99Környezetvédelmi technikus (54-850-01)15412034
100Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)4040
101Létesítményi energetikus (55-582-01)524012
102Logisztikai ügyintéző (54-345-01)345280251525
103Magasépítő technikus (54-582-03)564016
104Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)4040
105Mélyépítő technikus (54-582-04)4040
106Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
(34-811-02)
562828
107Mezőgazdasági gépész (34-521-08)123991212
108Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)6868
109Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)5656
110Mezőgazdasági technikus (54-621-02)3434
111Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)4040
112Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
113Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)4040
114Műszaki informatikus (54-481-05)13412014
115Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)968016
116Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)4040
117Nonprofit menedzser (54-345-02)15412034
118Nyomdaipari gépmester (54-213-04)4040
119Ötvös, fémműves (54-211-06)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ22EJSZ29EJSZ34EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ6MF116MF131MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF26MF58MF67MF76MF90MF91MF95
120Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)3434
121Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-
02)
32020010343640
122Pék (34-541-05)340200562856
123Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás) (54-343-01)
1641203212
124Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)4403201212243438
125Pincér (34-811-03)372320161620
126Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
127Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)978017
128Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
129Sommelier (35-811-01)2828
130Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)13212012
131Szakács (34-811-04)2442002816
132Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)120120
133Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)2892402425
134Szárazépítő (34-582-10)118801424
135Szociális asszisztens (54-762-02)279200342025
136Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)66048052722828
137Szociális szakgondozó (54-762-03)240160343412
138Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(55-762-06)
9740172020
139Szoftverfejlesztő (54-213-05)17216012
140Szőlész-borász (34-541-06)2828
141Szövettani asszisztens (55-725-16)4040
142Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-
09)
4040
143Távközlési technikus (54-523-05)4040
144Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-
850-04)
4040
145Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)1148034
146Tetőfedő (35-582-07)4040
147Textilipari technikus (54-542-03)4040
148Textilműves (54-211-08)4040
149Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)275200243417
150Útépítő (34-582-11)4040
151Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)4040
152Ügyviteli titkár (54-346-02)300240122523
153Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)243160243425
154Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-
03)
23420034
155Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)4040
156Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)4040
157Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)4040
158Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)4040
159Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)22420024
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ2EJSZ22EJSZ29EJSZ34EJSZ36EJSZ40EJSZ47EJSZ6MF116MF131MF133MF156MF159MF180MF201MF214MF26MF58MF67MF76MF90MF91MF95
160Vendéglátó eladó (34-811-05)160160
161Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)1601201426
162Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)3434
163Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)562828
164Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)4040
165Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-
582-12)
928012
166Vízépítő technikus (55-582-03)4040
167Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)4040
168Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
(35-582-08)
4040
169Vízügyi technikus (54-853-01)126803412
170Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828

5. táblázat

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ14EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ43EJSZ44EJSZ47EJSZ7FI10FI3FI9KA5KA6MF10MF105
2Abroncsgyártó (34-543-01)4040
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)8080
4Aranyműves (55-211-01)8080
5Artista (54-212-01)8080
6Automatikai technikus (54-523-01)8080
7Autószerelő (54-525-02)320320
8Avionikus (54-525-03)8080
9Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)6868
10Bőrdíszműves (34-542-01)8080
11Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)8080
12Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)694029
13CAD-CAM informatikus (54-481-01)45940024
14Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)3434
15Cukrász (34-811-01)11631000561016
16Dekoratőr (54-211-01)15012030
17Dietetikus szakács (35-811-03)154120
18Díszítő festő (55-211-03)524012
19Díszlettervező (55-211-04)4440
20Dísznövénykertész (34-622-01)112112
21Divat- és stílustervező (54-211-02)2071205829
22Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)4040
23Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)160160
24Édesipari termékgyártó (34-541-01)845628
25Egészségügyi asszisztens (54-720-01)4793602564
26Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)1098029
27Eladó (34-341-01)400400
28Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)3434
29Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)2828
30Élelmiszeripari technikus (54-541-02)136136
31Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)3434
32Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)4040
33Férfiszabó (34-542-04)8080
34Festő (54-211-03)1098029
35Fitness-wellness instruktor (54-813-01)23420034
36Fodrász (55-815-01)515320341012
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ14EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ43EJSZ44EJSZ47EJSZ7FI10FI3FI9KA5KA6MF10MF105
37Fogászati asszisztens (54-720-02)17812058
38Foglalkozás-szervező (55-762-01)1648018
39Fogtechnikus (55-724-01)244160
40Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)308280
41Formacikk-gyártó (34-543-03)8080
42Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)3362007228
43Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)1148034
44Gazdasági informatikus (54-481-02)86568012363012
45Gépjármű mechatronikus (34-525-02)120120
46Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)8080
47Grafikus (54-211-04)412220405858
48Gumiipari technikus (54-543-02)8080
49Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
420320
50Gyakorló ápoló (52-723-01)50844068
51Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)50844068
52Gyakorló fodrász (52-815-01)6226001012
53Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)2572002532
54Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport1098029
55Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és8080
56Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)8080
57Gyakorló kozmetikus (52-815-02)6426001012
58Gyakorló mentőápoló (52-723-03)38832068
59Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)8080
60Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)15012030
61Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)2828
62Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)3472801532
63Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)32024068
64Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)8080
65Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)207803417
66Hajózási technikus (54-841-01)8080
67Hangmester (54-213-01)10080
68Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
694029
69Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ14EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ43EJSZ44EJSZ47EJSZ7FI10FI3FI9KA5KA6MF10MF105
70Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)132803418
71Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)3434
72Idegenvezető (54-812-01)9407206820
73Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)535480
74Informatikai rendszergazda (54-481-04)6525606824
75Ipari gumitermék előállító (34-543-04)4040
76Irodai asszisztens (54-346-01)89972060
77IT mentor (54-482-01)34928012
78Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)4040
79Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)4040
80Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)129802029
81Jelmeztervező (55-211-05)4040
82Kályhás (34-582-06)8080
83Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (55-725-10)
4040
84Kerámiaműves (54-211-05)1098029
85Kereskedő (54-341-01)766720
86Kertész (34-622-02)5656
87Kiadványszerkesztő (54-213-02)8080
88Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)45836064
89Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)4040
90Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
3072002087
91Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)216160
92Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)11480
93Kozmetikus (55-815-02)51532034171012
94Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)8080
95Környezetvédelmi technikus (54-850-01)45336034
96Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)1288034
97Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)4040
98Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)120120
99Laboratóriumi technikus (54-524-01)160160
100Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)8080
101Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)4040
102Logisztikai ügyintéző (54-345-01)140112006864
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ14EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ43EJSZ44EJSZ47EJSZ7FI10FI3FI9KA5KA6MF10MF105
137Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)660600
138Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)6868
139Szakács (34-811-04)774720
140Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)53948025
141Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)42840028
142Színész II. (55-212-01)1084010
143Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)10080
144Szobrász (54-211-07)1098029
145Szociális asszisztens (54-762-02)67656025
146Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)1048100036
147Szociális szakgondozó (54-762-03)49444030
148Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)1648018
149Szoftverfejlesztő (54-213-05)62460024
150Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
18512024
151Szőlész-borász (34-541-06)2828
152Szövettani asszisztens (55-725-16)7440
153Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)14412024
154Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)3434
155Távközlési technikus (54-523-05)195160
156Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)160803418
157Térképész szaktechnikus (55-581-03)804040
158Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)1428034
159Textilipari technikus (54-542-03)120120
160Textilműves (54-211-08)1098029
161Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)720720
162Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)8080
163Ügyviteli titkár (54-346-02)10068006864
164Üvegműves (54-211-09)1098029
165Vadászpuska műves (55-863-02)4040
166Vájár (34-544-01)4040
167Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)9078002515
168Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)65556015
169Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)8080
170Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)4040
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámKLIKFMEJSZ13EJSZ14EJSZ2EJSZ35EJSZ36EJSZ38EJSZ43EJSZ44EJSZ47EJSZ7FI10FI3FI9KA5KA6MF10MF105
171Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)4040
172Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)4040
173Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)4040
174Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)4040
175Vasútijármű-technikus (55-525-03)4040
176Vegyipari technikus (54-524-02)240240
177Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)78568010
178Vendéglátó eladó (34-811-05)29628010
179Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)3831601528
180Virágdekoratőr (35-215-02)2828
181Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)8484
182Vízépítő technikus (55-582-03)4040
183Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)4040
184Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)4040
185Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)5440
186Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)2828
ABVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF106MF107MF109MF116MF121MF126MF129MF131MF134MF137MF145MF15MF150MF151MF152MF157MF162MF181MF190
2Abroncsgyártó (34-543-01)40
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)80
4Aranyműves (55-211-01)80
5Artista (54-212-01)80
6Automatikai technikus (54-523-01)80
7Autószerelő (54-525-02)320
8Avionikus (54-525-03)80
9Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)68
10Bőrdíszműves (34-542-01)80
11Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)80
12Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)69
13CAD-CAM informatikus (54-481-01)459
14Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)34
15Cukrász (34-811-01)1163341512
16Dekoratőr (54-211-01)150
17Dietetikus szakács (35-811-03)15434
18Díszítő festő (55-211-03)52
19Díszlettervező (55-211-04)44
20Dísznövénykertész (34-622-01)112
21Divat- és stílustervező (54-211-02)207
22Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)40
23Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)160
24Édesipari termékgyártó (34-541-01)84
25Egészségügyi asszisztens (54-720-01)479
26Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)109
27Eladó (34-341-01)400
28Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)34
29Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)28
30Élelmiszeripari technikus (54-541-02)136
31Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)34
32Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)40
33Férfiszabó (34-542-04)80
34Festő (54-211-03)109
35Fitness-wellness instruktor (54-813-01)234
36Fodrász (55-815-01)5152828
ABVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF106MF107MF109MF116MF121MF126MF129MF131MF134MF137MF145MF15MF150MF151MF152MF157MF162MF181MF190
37Fogászati asszisztens (54-720-02)178
38Foglalkozás-szervező (55-762-01)164
39Fogtechnikus (55-724-01)24428
40Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)30828
41Formacikk-gyártó (34-543-03)80
42Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)3361212
43Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)114
44Gazdasági informatikus (54-481-02)865242034
45Gépjármű mechatronikus (34-525-02)120
46Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)80
47Grafikus (54-211-04)41236
48Gumiipari technikus (54-543-02)80
49Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
420
50Gyakorló ápoló (52-723-01)508
51Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)508
52Gyakorló fodrász (52-815-01)622
53Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)257
54Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport109
55Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és80
56Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)80
57Gyakorló kozmetikus (52-815-02)642
58Gyakorló mentőápoló (52-723-03)388
59Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)80
60Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)150
61Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)28
62Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)347
63Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)320
64Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)80
65Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)20720
66Hajózási technikus (54-841-01)80
67Hangmester (54-213-01)100
68Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
69
69Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)40
ABVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF106MF107MF109MF116MF121MF126MF129MF131MF134MF137MF145MF15MF150MF151MF152MF157MF162MF181MF190
70Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)132
71Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)34
72Idegenvezető (54-812-01)9401234
73Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)53520
74Informatikai rendszergazda (54-481-04)652
75Ipari gumitermék előállító (34-543-04)40
76Irodai asszisztens (54-346-01)899342020
77IT mentor (54-482-01)34912
78Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)40
79Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)40
80Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)129
81Jelmeztervező (55-211-05)40
82Kályhás (34-582-06)80
83Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (55-725-10)
40
84Kerámiaműves (54-211-05)109
85Kereskedő (54-341-01)76634
86Kertész (34-622-02)56
87Kiadványszerkesztő (54-213-02)80
88Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)45834
89Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)40
90Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
307
91Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)216
92Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)114
93Kozmetikus (55-815-02)515202830
94Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)80
95Környezetvédelmi technikus (54-850-01)45334
96Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)128
97Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)40
98Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)120
99Laboratóriumi technikus (54-524-01)160
100Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)80
101Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)40
102Logisztikai ügyintéző (54-345-01)1401
ABVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF106MF107MF109MF116MF121MF126MF129MF131MF134MF137MF145MF15MF150MF151MF152MF157MF162MF181MF190
103Lovastúra-vezető (54-812-02)5212
104Magasépítő technikus (54-582-03)160
105Matróz-gépkezelő (34-841-02)80
106Mechatronikai technikus (54-523-04)160
107Mélyépítő technikus (54-582-04)160
108Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)204
109Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)9616
110Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)209
111Műanyagfeldolgozó (34-521-09)80
112Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)80
113Műszaki informatikus (54-481-05)55220
114Műszeres analitikus (55-524-03)80
115Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)80
116Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)159
117Nonprofit menedzser (54-345-02)366
118Nyomdaipari gépmester (54-213-04)80
119Ortopédiai műszerész (54-726-02)80
120Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)40
121Ötvös, fémműves (54-211-06)16516
122Papíripari technikus (55-524-04)40
123Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)68
124Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)60034302030
125Pék (34-541-05)432
126Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
9482034
127Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)140034
128Pincér (34-811-03)41434
129Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)80
130Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)480
131Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)80
132Repülőgépész (54-525-05)80
133Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06)40
134Ruhaipari technikus (54-542-02)98
135Sommelier (35-811-01)56
136Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)28
ABVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF106MF107MF109MF116MF121MF126MF129MF131MF134MF137MF145MF15MF150MF151MF152MF157MF162MF181MF190
137Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)66030
138Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)68
139Szakács (34-811-04)77426
140Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)53934
141Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)428
142Színész II. (55-212-01)108
143Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)100
144Szobrász (54-211-07)109
145Szociális asszisztens (54-762-02)676253420
146Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)1048
147Szociális szakgondozó (54-762-03)494
148Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)164
149Szoftverfejlesztő (54-213-05)624
150Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
185
151Szőlész-borász (34-541-06)28
152Szövettani asszisztens (55-725-16)74
153Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)144
154Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)34
155Távközlési technikus (54-523-05)195
156Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)160
157Térképész szaktechnikus (55-581-03)80
158Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)142
159Textilipari technikus (54-542-03)120
160Textilműves (54-211-08)109
161Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)720
162Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)80
163Ügyviteli titkár (54-346-02)100634
164Üvegműves (54-211-09)109
165Vadászpuska műves (55-863-02)40
166Vájár (34-544-01)40
167Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)90734
168Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)65534
169Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)80
170Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)40
ABVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF106MF107MF109MF116MF121MF126MF129MF131MF134MF137MF145MF15MF150MF151MF152MF157MF162MF181MF190
171Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)40
172Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)40
173Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)40
174Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)40
175Vasútijármű-technikus (55-525-03)40
176Vegyipari technikus (54-524-02)240
177Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)78512
178Vendéglátó eladó (34-811-05)2966
179Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)3833416286
180Virágdekoratőr (35-215-02)28
181Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)84
182Vízépítő technikus (55-582-03)40
183Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)40
184Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)40
185Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)5414
186Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)28
ABAOAPAQARASATAUAVAWAXAZAZBABBBCBDBEBFBG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF21MF219MF220MF221MF222MF223MF224MF225MF29MF31MF37MF40MF43MF51MF52MF67MF7MF71MF74
2Abroncsgyártó (34-543-01)40
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)80
4Aranyműves (55-211-01)80
5Artista (54-212-01)80
6Automatikai technikus (54-523-01)80
7Autószerelő (54-525-02)320
8Avionikus (54-525-03)80
9Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)68
10Bőrdíszműves (34-542-01)80
11Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)80
12Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)69
13CAD-CAM informatikus (54-481-01)45935
14Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)34
15Cukrász (34-811-01)1163
16Dekoratőr (54-211-01)150
17Dietetikus szakács (35-811-03)154
18Díszítő festő (55-211-03)52
19Díszlettervező (55-211-04)444
20Dísznövénykertész (34-622-01)112
21Divat- és stílustervező (54-211-02)207
22Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)40
23Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)160
24Édesipari termékgyártó (34-541-01)84
25Egészségügyi asszisztens (54-720-01)47930
26Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)109
27Eladó (34-341-01)400
28Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)34
29Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)28
30Élelmiszeripari technikus (54-541-02)136
31Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)34
32Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)40
33Férfiszabó (34-542-04)80
34Festő (54-211-03)109
35Fitness-wellness instruktor (54-813-01)234
36Fodrász (55-815-01)515252830
ABAOAPAQARASATAUAVAWAXAZAZBABBBCBDBEBFBG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF21MF219MF220MF221MF222MF223MF224MF225MF29MF31MF37MF40MF43MF51MF52MF67MF7MF71MF74
37Fogászati asszisztens (54-720-02)178
38Foglalkozás-szervező (55-762-01)1642012
39Fogtechnikus (55-724-01)24428
40Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)308
41Formacikk-gyártó (34-543-03)80
42Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)33612
43Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)114
44Gazdasági informatikus (54-481-02)865125
45Gépjármű mechatronikus (34-525-02)120
46Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)80
47Grafikus (54-211-04)412
48Gumiipari technikus (54-543-02)80
49Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
4204258
50Gyakorló ápoló (52-723-01)508
51Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)508
52Gyakorló fodrász (52-815-01)622
53Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)257
54Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport109
55Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és80
56Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)80
57Gyakorló kozmetikus (52-815-02)642
58Gyakorló mentőápoló (52-723-03)388
59Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)80
60Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)150
61Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)28
62Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)347
63Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)320
64Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)80
65Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)20728
66Hajózási technikus (54-841-01)80
67Hangmester (54-213-01)10020
68Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
69
69Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)40
ABAOAPAQARASATAUAVAWAXAZAZBABBBCBDBEBFBG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF21MF219MF220MF221MF222MF223MF224MF225MF29MF31MF37MF40MF43MF51MF52MF67MF7MF71MF74
70HulladékgazdáIkodó szaktechnikus (55-850-01)132
71Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)34
72Idegenvezető (54-812-01)9405
73Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)53535
74Informatikai rendszergazda (54-481-04)652
75Ipari gumitermék előállító (34-543-04)40
76Irodai asszisztens (54-346-01)899285
77IT mentor (54-482-01)34912285
78Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)40
79Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)40
80Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)129
81Jelmeztervező (55-211-05)40
82Kályhás (34-582-06)80
83Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (55-725-10)
40
84Kerámiaműves (54-211-05)109
85Kereskedő (54-341-01)766
86Kertész (34-622-02)56
87Kiadványszerkesztő (54-213-02)80
88Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)458
89Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)40
90Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
307
91Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)21628
92Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)114
93Kozmetikus (55-815-02)5152816
94Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)80
95Környezetvédelmi technikus (54-850-01)45325
96Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)12814
97Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)40
98Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)120
99Laboratóriumi technikus (54-524-01)160
100Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)80
101Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)40
102Logisztikai ügyintéző (54-345-01)14015
ABAOAPAQARASATAUAVAWAXAZAZBABBBCBDBEBFBG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF21MF219MF220MF221MF222MF223MF224MF225MF29MF31MF37MF40MF43MF51MF52MF67MF7MF71MF74
103Lovastúra-vezető (54-812-02)52
104Magasépítő technikus (54-582-03)160
105Matróz-gépkezelő (34-841-02)80
106Mechatronikai technikus (54-523-04)160
107Mélyépítő technikus (54-582-04)160
108Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)2042012
109Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)96
110Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)20920
111Műanyagfeldolgozó (34-521-09)80
112Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)80
113Műszaki informatikus (54-481-05)5522428
114Műszeres analitikus (55-524-03)80
115Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)80
116Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)159
117Nonprofit menedzser (54-345-02)36685
118Nyomdaipari gépmester (54-213-04)80
119Ortopédiai műszerész (54-726-02)80
120Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)40
121Ötvös, fémműves (54-211-06)165
122Papíripari technikus (55-524-04)40
123Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)68
124Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)600
125Pék (34-541-05)432
126Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
948
127Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)1400
128Pincér (34-811-03)41420
129Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)80
130Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)480
131Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)80
132Repülőgépész (54-525-05)80
133Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06)40
134Ruhaipari technikus (54-542-02)98
135Sommelier (35-811-01)56
136Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)28
ABAOAPAQARASATAUAVAWAXAZAZBABBBCBDBEBFBG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF21MF219MF220MF221MF222MF223MF224MF225MF29MF31MF37MF40MF43MF51MF52MF67MF7MF71MF74
137Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)66030
138Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)68
139Szakács (34-811-04)77428
140Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)539
141Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)428
142Színész II. (55-212-01)1082929
143Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)10020
144Szobrász (54-211-07)109
145Szociális asszisztens (54-762-02)67612
146Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)1048
147Szociális szakgondozó (54-762-03)49424
148Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)1642012
149Szoftverfejlesztő (54-213-05)624
150Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
1852912
151Szőlész-borász (34-541-06)28
152Szövettani asszisztens (55-725-16)74
153Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)144
154Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)34
155Távközlési technikus (54-523-05)19535
156Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)16028
157Térképész szaktechnikus (55-581-03)80
158Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)14228
159Textilipari technikus (54-542-03)120
160Textilműves (54-211-08)109
161Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)720
162Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)80
163Ügyviteli titkár (54-346-02)1006
164Üvegműves (54-211-09)109
165Vadászpuska műves (55-863-02)40
166Vájár (34-544-01)40
167Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)90728
168Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)65512
169Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)80
170Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)40
ABAOAPAQARASATAUAVAWAXAZAZBABBBCBDBEBFBG
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF21MF219MF220MF221MF222MF223MF224MF225MF29MF31MF37MF40MF43MF51MF52MF67MF7MF71MF74
171Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)40
172Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)40
173Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)40
174Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)40
175Vasútijármű-technikus (55-525-03)40
176Vegyipari technikus (54-524-02)240
177Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)7852420
178Vendéglátó eladó (34-811-05)296
179Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)383282020
180Virágdekoratőr (35-215-02)28
181Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)84
182Vízépítő technikus (55-582-03)40
183Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)40
184Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)40
185Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)54
186Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)28
ABBHBIBJBKBLBMBNBOBP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF79MF8MF80MF84MF87MF88MF89MF92ÖNK2
2Abroncsgyártó (34-543-01)40
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)80
4Aranyműves (55-211-01)80
5Artista (54-212-01)80
6Automatikai technikus (54-523-01)80
7Autószerelő (54-525-02)320
8Avionikus (54-525-03)80
9Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)68
10Bőrdíszműves (34-542-01)80
11Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)80
12Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)69
13CAD-CAM informatikus (54-481-01)459
14Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)34
15Cukrász (34-811-01)116320
16Dekoratőr (54-211-01)150
17Dietetikus szakács (35-811-03)154
18Díszítő festő (55-211-03)52
19Díszlettervező (55-211-04)44
20Dísznövénykertész (34-622-01)112
21Divat- és stílustervező (54-211-02)207
22Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)40
23Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)160
24Édesipari termékgyártó (34-541-01)84
25Egészségügyi asszisztens (54-720-01)479
26Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)109
27Eladó (34-341-01)400
28Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)34
29Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)28
30Élelmiszeripari technikus (54-541-02)136
31Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)34
32Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)40
33Férfiszabó (34-542-04)80
34Festő (54-211-03)109
35Fitness-wellness instruktor (54-813-01)234
36Fodrász (55-815-01)515
ABBHBIBJBKBLBMBNBOBP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF79MF8MF80MF84MF87MF88MF89MF92ÖNK2
37Fogászati asszisztens (54-720-02)178
38Foglalkozás-szervező (55-762-01)16434
39Fogtechnikus (55-724-01)24428
40Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)308
41Formacikk-gyártó (34-543-03)80
42Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)336
43Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)114
44Gazdasági informatikus (54-481-02)865
45Gépjármű mechatronikus (34-525-02)120
46Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)80
47Grafikus (54-211-04)412
48Gumiipari technikus (54-543-02)80
49Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
420
50Gyakorló ápoló (52-723-01)508
51Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)508
52Gyakorló fodrász (52-815-01)622
53Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)257
54Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport109
55Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és80
56Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)80
57Gyakorló kozmetikus (52-815-02)64220
58Gyakorló mentőápoló (52-723-03)388
59Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)80
60Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)150
61Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)28
62Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)34720
63Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)32012
64Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)80
65Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)20728
66Hajózási technikus (54-841-01)80
67Hangmester (54-213-01)100
68Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
69
69Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)40
ABBHBIBJBKBLBMBNBOBP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF79MF8MF80MF84MF87MF88MF89MF92ÖNK2
70Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)132
71Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)34
72Idegenvezető (54-812-01)940351234
73Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)535
74Informatikai rendszergazda (54-481-04)652
75Ipari gumitermék előállító (34-543-04)40
76Irodai asszisztens (54-346-01)89912
77IT mentor (54-482-01)349
78Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)40
79Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)40
80Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)129
81Jelmeztervező (55-211-05)40
82Kályhás (34-582-06)80
83Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens (55-725-10)
40
84Kerámiaműves (54-211-05)109
85Kereskedő (54-341-01)76612
86Kertész (34-622-02)56
87Kiadványszerkesztő (54-213-02)80
88Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)458
89Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)40
90Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
307
91Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)21628
92Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)11434
93Kozmetikus (55-815-02)515
94Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)80
95Környezetvédelmi technikus (54-850-01)453
96Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)128
97Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)40
98Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)120
99Laboratóriumi technikus (54-524-01)160
100Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)80
101Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)40
102Logisztikai ügyintéző (54-345-01)14013430
ABBHBIBJBKBLBMBNBOBP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF79MF8MF80MF84MF87MF88MF89MF92ÖNK2
103Lovastúra-vezető (54-812-02)52
104Magasépítő technikus (54-582-03)160
105Matróz-gépkezelő (34-841-02)80
106Mechatronikai technikus (54-523-04)160
107Mélyépítő technikus (54-582-04)160
108Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)20434
109Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)96
110Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)209
111Műanyagfeldolgozó (34-521-09)80
112Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)80
113Műszaki informatikus (54-481-05)552
114Műszeres analitikus (55-524-03)80
115Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)80
116Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)159
117Nonprofit menedzser (54-345-02)36640
118Nyomdaipari gépmester (54-213-04)80
119Ortopédiai műszerész (54-726-02)80
120Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)40
121Ötvös, fémműves (54-211-06)165
122Papíripari technikus (55-524-04)40
123Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)68
124Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)60055
125Pék (34-541-05)432
126Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
94820
127Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)1400
128Pincér (34-811-03)414
129Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)80
130Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)480
131Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)80
132Repülőgépész (54-525-05)80
133Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06)40
134Ruhaipari technikus (54-542-02)98
135Sommelier (35-811-01)56
136Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)28
<
ABBHBIBJBKBLBMBNBOBP
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámMF79MF8MF80MF84MF87MF88MF89MF92ÖNK2
137Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)660
138Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)68
139Szakács (34-811-04)774
140Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)539
141Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)428
142Színész II. (55-212-01)108
143Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)100
144Szobrász (54-211-07)109
145Szociális asszisztens (54-762-02)676
146Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)104812
147Szociális szakgondozó (54-762-03)494
148Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)16434
149Szoftverfejlesztő (54-213-05)624
150Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
185
151Szőlész-borász (34-541-06)28
152Szövettani asszisztens (55-725-16)7434
153Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)144
154Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)34
155Távközlési technikus (54-523-05)195
156Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)160
157Térképész szaktechnikus (55-581-03)80
158Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)142
159Textilipari technikus (54-542-03)120
160Textilműves (54-211-08)109
161Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)720
162Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)80
163Ügyviteli titkár (54-346-02)100640
164Uvegműves (54-211-09)109
165Vadászpuska műves (55-863-02)40
166Vájár (34-544-01)40
167Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)9075
168