141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban együtt: beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § A beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §[1]

4. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként az 1. mellékletben meghatározott egyes beruházások tekintetében az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopa szerinti ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

5. §[3]

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások

[4]
AB
1.BeruházásBeruházás azonosító adatai
2.Rodostó turistaház felújításaBadacsonytördemic, 044/40 helyrajzi számú ingatlan
3.Gaja-völgyi turistaházak felújításaBalinka, 702, 706/3, 707, 708, 709, 710 és 711
helyrajzi számú ingatlanok
4.
5.
6.

2. melléklet a 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. területrendezési hatósági eljárások,

19. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

20. termőföld mennyiségi védelmére irányuló hatósági engedélyezési eljárás,

21. erdővédelmi hatósági eljárások,

22. azok az 1-21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, működéséhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,

23. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 193. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 77. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 13. pontja. Hatálytalan 2022.12.16.

[4] Módosította a 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.12.28.

Tartalomjegyzék