146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 11. § (1) bekezdése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § (3) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK)

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében meghatározott köznevelési intézmény, többcélú intézmény és

b) az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény, annak tagintézménye vagy intézményegysége az abban meghatározottak szerint

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kiválással érintett köznevelési intézmény] - az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából - kiválik, és a kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapít.

(2) A kiválással érintett köznevelési intézmény esetében az átalakítás időpontja utáni időszakra áthúzódó kötelezettséget a KLIK 2015. június 15-éig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) egyetértésével vállalhat. A KLIK az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a kiválással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére - az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével - beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg.

(3) Az átalakítás időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a KLIK-et illetik meg, illetve terhelik.

(4) Az oktatásért felelős miniszter a KLIK alapító okiratának e § szerinti átalakításával összefüggő módosításáról 2015. június 19-éig gondoskodik. E határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a KLIK átalakítását az R. és e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

(5) Az Oktatási Hivatal a szakképzési centrumot új OM azonosítóval veszi nyilvántartásba. Ha a kiválás a köznevelési intézmény tagintézményét vagy intézményegységét érinti, a KLIK szervezeti egységeként továbbműködő köznevelési intézmény OM azonosítója nem változik.

2. § A KLIK 1. § szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2015. július 1-jével kerül sor.

3. § Az 1. § szerinti átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum. A kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a munkavégzésre irányuló, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti jogviszonyok tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH a KLIK jogutódja.

4. § (1) A KLIK foglalkoztatotti állományából

a) a kiválással érintett köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum,

b) a kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat

ba) a KLIK központi szervében ellátó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 58. §-a szerint kerülnek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH,

bb) a KLIK területi szervében ellátó személyek a Kttv. 72. §-a szerint kerülnek a szakképzési centrum

állományába.

(2) Ha az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény kiválással érintett tagintézményében vagy intézményegységében pedagógus munkakörben vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy munkaköre a kiválással nem érintett tagintézmény vagy intézményegység nem szakképzéssel összefüggő alapfeladatának ellátására is kiterjed, a KLIK foglalkoztatotti állományából a szakképzési centrum állományába történő átvételére az 5. § (2) bekezdése szerinti megállapodás ilyen rendelkezése alapján kerül sor.

5. § (1) A közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám-átcsoportosításról, a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása, valamint a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az 1. melléklet szerinti átadás-átvételi megállapodást kell kötni. A megállapodás 1. melléklet szerinti tartalmától a felek egyező akarattal eltérhetnek.

(2) A megállapodás alapjául szolgáló átadás-átvételi eljárást a KLIK és - a szakképzési centrumok helyett eljárva - az NSZFH folytatja le. A megállapodást 2015. július 1-jei hatállyal a KLIK, - a szakképzési centrum nevében és képviseletében eljárva - az NSZFH, az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter írja alá.

(3) Az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a KLIK a 2015. június 30-i állapotnak megfelelően az NSZFH-nak átadja a kiválással érintett köznevelési intézménnyel és az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

a) a kiválással érintett köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,

b) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

c) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat, valamint

e) a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben a 2015/2016. tanévre a KLIK-re megállapított keretszámokat a 2. mellékletben meghatározott keretszámok kivételével.

(4) A megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának módját.

6. § (1) Az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény tagintézményének vagy intézményegységének kiválása esetén a feladatellátást szolgáló ingatlan, illetve ingatlanrész KLIK és a szakképzési centrum közötti használatának

a) teljes megosztására kerül sor, ha a többcélú intézmény két vagy több ingatlannal, két vagy több bejárattal vagy külön feladat-ellátási helyekkel rendelkezik, vagy

b) - az a) pontban meghatározott megosztási lehetőség hiányában - az ingatlan megosztására kerül sor akként, hogy a nevelőtestületek működése külön helyiségben biztosított legyen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megosztás során, ha annak műszaki akadálya nincs, a közműrendszereket is szét kell választani.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti használatmegosztás esetén a többcélú intézmény működtetésének kötelezettsége és költsége az azt használó fenntartót terheli. Ha az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény vagy annak kiválással érintett tagintézményének vagy intézményegységének működtetője az átalakítás és a közfeladat átvételének időpontjában települési önkormányzat, a többcélú intézmény működtetésének költsége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-a szerint terheli a települési önkormányzatot.

(4) Az ingatlan használatának az (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes megosztása hiányában a működtetési kötelezettség és költség viselése tekintetében az NSZFH és a KLIK megállapodása irányadó.

7. § (1) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje a KLIK, az átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni.

(2) Az átvételre kerülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép. A támogató a támogatási szerződés módosításáról annak jogszabályban meghatározottak szerinti kezdeményezésétől számított 20 napon belül gondoskodik.

(3) A KLIK a projekt átvételével egyidejűleg az NSZFH részére átadja az általa igényelt, a támogató felé el nem számolt és számlákkal le nem fedett támogatási előleget.

(4) Az átadás-átvételi megállapodás hatálybalépéséig az átvételre kerülő projektben vállalt kötelezettségeket a KLIK teljesíti.

8. § (1) Az átadás-átvételi megállapodás alapjául szolgáló, leltárban meghatározott, települési önkormányzat tulajdonában álló mindazon ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezeléséről, illetve ingyenes használatáról, amely a kiválással érintett köznevelési intézmény közfeladat ellátását biztosítja, az NSZFH a tulajdonos települési önkormányzattal megállapodást köt.

(2) A vagyonkezelői szerződésben, illetve a használati szerződésben az ingatlan és ingó vagyonelemeket a 2015. június 30-i állapot szerint kell feltüntetni. Az ingó vagyonelem e § szerinti fizikai mozgatása kizárólag az ingó vagyonelem azonosító adatainak és az új használati helynek a megjelölésével történhet.

9. § (1) A KLIK-ből az R. 3. mellékletében meghatározott köznevelési intézmény - az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából - 2016. július 1-jével kiválik, és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrumba olvad be.

(2) A KLIK R. 3. melléklete szerinti átalakítására az 1. § (2)-(5) bekezdését, a 3. §-t, a 4. § (1) és (3) bekezdését, az 5. §-t és a 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy

a) az átalakításra és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2016. július 1-jével kerül sor,

b) az e rendeletben meghatározott határnapnak azt a napot kell tekinteni, amely számánál fogva a 2016. év azonos hónap szerinti azonos naptári napjának felel meg, ha pedig ez a nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapot,

c) az átadás-átvételi eljárást a KLIK és a szakképzési centrum folytatja le.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11-13. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

11. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki)

"c) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények - ide nem értve a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolákat és többcélú intézményeket - fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására."

(2) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. szerinti fenntartói jogokat és kötelezettségeket."

(3) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A miniszter a szakképzési centrum felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § g) és h) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök és a szakképzési centrum tevékenysége pénzügyi ellenőrzésének középirányító szervként történő gyakorlását a Hivatalra átruházhatja.

(2) A szakképzési centrum főigazgatója felett a Hivatal főigazgatója gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat."

(5) Az R. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(6) Az R. 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

12. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) és (6) bekezdésében a "működő" szövegrész helyébe a "működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő" szöveg lép.

(2) Az R.

a) 1. § (3) bekezdésében a "maradnak," szövegrész helyébe a "maradnak, kivéve azokat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító feladatellátási helyeket, amelyekre vonatkozóan a 2014. vagy a 2015. évben az oktatásért felelős miniszter a fenntartói jog átadására vonatkozó döntést hozott," szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat "Az intézmény megnevezése" oszlopának 246. sorában a "Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium" szövegrész helyébe a "Szakközépiskola és Kollégium" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat "Az intézmény megnevezése" oszlopának 480. sorában a "Vay Ádám Körúti Telephelye" szövegrész helyébe a "Hengersori Telephelye" szöveg,

d) 1. mellékletében foglalt táblázat "Az intézmény megnevezése" oszlopának 481. sorában a "Hengersori Telephelye" szövegrész helyébe a "Vay Ádám Körúti Telephelye" szöveg,

e) 4. mellékletében foglalt táblázat "Az intézmény megnevezése" oszlopának 89. és 201. sorában a "Szakközépiskola" szövegrész helyébe a "Szakképző Iskola" szöveg,

f) 4. mellékletében foglalt táblázat "Feladatellátási hely címe" oszlopának 89. sorában az "Acélgyári út 73." szövegrész helyébe az "Arany János út 12." szöveg,

g) 4. mellékletében foglalt táblázat "Feladatellátási hely címe" oszlopának 201. sorában az "Arany János út 12." szövegrész helyébe az "Acélgyári út 73." szöveg,

h) 4. mellékletében foglalt táblázat "Fenntartó 2015. július 1-jétől" oszlopának 186. sorában az "NGM" szövegrész helyébe az "NGM/KLIK" szöveg,

i) 4. mellékletében foglalt táblázat "Fenntartó 2015. július 1-jétől" oszlopának 79. sorában a "KLIK" szövegrész helyébe az "NGM" szöveg

lép.

13. § (1) Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontjában a "mint a szakképző intézmények fenntartója," szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (6) és (8) bekezdése, valamint 7. § (3a) és (3b) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az R. 4. mellékletében foglalt táblázat 159-163. sora.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Megállapodás
az állami fenntartású köznevelési intézményeknek
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és szakképző centrumok közötti átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
átadásáról, megosztásáról és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat
átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozásáról
amely létrejött
egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
ÁHT azonosítója:
statisztikai számjele:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó),
másrészről a(z) ... nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
ÁHT azonosítója:
statisztikai számjele:
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő),
harmadrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányító szerve (a továbbiakban: Átadó fejezet),
negyedrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
mint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányító szerve (a továbbiakban: Átvevő fejezet)
- a továbbiakban együtt: "Felek" - között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
I.
Bevezető rendelkezések
1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról,
valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő
módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján Átadó szervezetéből kiváló köznevelési
intézményekből (a továbbiakban: köznevelési intézmények) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumokat alapít a
költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint.
2. A szakképzési centrumok fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el
2015. július 1-jétől. A szakképzési centrumok a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
jogviszonyokba 2015. július 1-jével lépnek be.
3. E megállapodás célja az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges eljárási keretek meghatározása a
köznevelési intézmények szakképzési feladatai ellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében.
4. E megállapodást Átvevő mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv annak a szakképzési centrumnak a nevében
eljárva köti, amelyet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a köznevelési intézmény kiválásával alapít.
5. Az átadás-átvételnek a köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó
gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat a KLIK központi szervében ellátó, a KLIK foglalkoztatott állományából a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába kerülő személyekkel
összefüggő része tekintetében Átvevőnek az Átvevő fejezetet, a KLIK foglalkoztatott állományából az Átvevő
állományába kerülő személyekkel összefüggő része tekintetében az Átvevőt kell tekinteni.
II.
A megállapodás tárgya
6. E megállapodás tárgya az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények szakképzési és ahhoz kapcsolódó
köznevelési feladatellátásához, fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó létszám és vagyon átadása és átvétele,
az ezekkel összefüggő jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átruházása és a Kormánynak az átvételre
kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása.
7. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás keretében közölt adatok a jogok és kötelezettségek, szerződés-,
kötelezettség- és követelésállomány, a munkavégzés feltételeit biztosító eszközök, valamint a létszám tekintetében
a 2015. június 30-i fennálló tényleges állapotot tükrözik.
8. A jogutódlás keretében történő eszköz- és vagyonátadásra térítésmentesen kerül sor. A Felek rögzítik, hogy az
átadás-átvétel a szervezeti integrációra és jogutódlásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és alapítói
döntésekkel összhangban történik.
III.
A köznevelési intézmények meghatározása
9. A köznevelési intézmények meghatározása*
Sor-
szám
OM
azonosító
Köznevelési intézmény
neve
Feladat-ellátási hely neveFeladat-ellátási hely címe
*A táblázat a köznevelési intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A köznevelési intézmények
száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges.
IV.
Az átadás-átvétel tartalma
10. Létszám átadása
10.1. A köznevelési intézmények átadásra kerülő összes létszáma:... fő,
ebből pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám:... fő,
nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám:... fő,
ebből betöltött álláshelyek száma:... db.
Átadó központi szervéből és területi szervéből átadásra kerülő összes létszám ... fő,
ebből betöltött álláshelyek száma:... db.
Az átadásra kerülő létszámot az 7. melléklet tartalmazza.
10.2. Az Átadó
- a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak
személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági ellenőrzés során készített
szakvéleményeket,
- a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak
foglalkoztatási jogviszonyát érintő alapvető adatok, illetményelemek kimutatását,
- a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak
foglalkoztatotti jogviszonyához kapcsolódó egyéb adatok (így különösen tanulmányi szerződés,
munkáltatói kölcsön, cafetéria, költségtérítések, illetményelőlegek, célfeladat meghatározások,
nyugdíjas továbbfoglalkozás) kimutatását, valamint
- a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakkal
szemben folyamatban lévő, az Átadó felé fennálló tartozások behajtása érdekében indult peres- és
nem peres, illetve a hivatali kötelezettség megszegése miatt indult büntető, peres eljárások,
fegyelmi és kártérítési ügyek felsorolását
2015. július 8-áig jegyzőkönyv felvétele mellett adja át.
10.3. Az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült személyek tekintetében az Átadóval megkötött
szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Átvevő az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült
személyek foglalkoztatotti jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén e tényről annak
bekövetkezésétől számított 30 napon belül értesíti az Átadót.
10.4.A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogutódlással kapcsolatban a jogszabályok által a
munkáltatóra rótt tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget tesznek. Ehhez
kapcsolódóan a Felek egyezően rögzítik különösen, hogy a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az
Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak 2015. június havi, 2015. július 5-éig esedékes
illetményének és járulékainak számfejtéséről az Átadó gondoskodik, továbbá intézkedik annak
kifizetéséről.
11. Források átadása
11.1.A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
19. § (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
33. § (2) bekezdése alapján a Kormány egyedi határozatával összesen ... ezer Ft, azaz ... forint
költségvetési kiadási előirányzat és támogatási előirányzat tartós átcsoportosítására kerül sor a Kvtv.
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
cím (ÁHT-T: ) terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági
Minisztérium igazgatása cím (ÁHT-T: ), 6. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal cím (ÁHT-T: ),
.... Szakképzési centrumok cím (ÁHT-T: ) javára a következők szerint:
ezer forint
Megnevezés2015. évSzintrehozás
(2016. év)
Összesen
K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiadások összesen
B816 Központi, irányító szervi támogatás
Létszám
11.2.Az átadásra kerülő előirányzatok kimutatását a 2. melléklet tartalmazza, azzal, hogy
- a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakat
megillető rendszeres személyi juttatások előirányzata a tényleges besorolás és kinevezés szerinti
illetmények alapján kerül meghatározásra,
- a be nem töltött álláshelyek esetében a személyi juttatások a betöltött álláshelyek személyi
juttatásainak átlagaként kerülnek meghatározásra,
- a betöltött álláshelyek esetében az átadásra kerülő cafetéria-keret dolgozónként a már felhasznált (az
Átadó által kifizetett), illetve a még felhasználásra váró keretrész elkülönítésével kerül
meghatározásra (a még felhasználásra váró keretrészre vonatkozó előirányzat a 2015. évben, a már
felhasznált keretrészre vonatkozó előirányzat a 2016. évi szintrehozás során kerül átadásra),
- rehabilitációs hozzájárulás esetében az átadásra kerülő létszám, illetve az ezen létszám rehabilitációs
hozzájárulás alól mentesített része alapján egyedileg kerül kalkulálásra és átadásra,
- a jubileumi jutalomra jogosultak részére az eredeti előirányzat tényleges jogosultság szerint kerül
átadásra,
- a dologi előirányzatok átadása a helyi üzemeltetési adottságoknak megfelelően kimutatott egy főre
jutó dologi kiadásokkal összhangban történik,
- a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatainak átadása köznevelési intézményenkénti
részletezettségben és feladatonkénti bontásban történik.
11.3.A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére
átadásra kerülő bevételek összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet Átadó e megállapodás aláírását követő
30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára. A bevételek tételenkénti bemutatását köznevelési
intézményenként a 3. melléklet tartalmazza.
11.4.A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére
átadásra kerülő kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet az
Átadó e megállapodás aláírását követő 30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára.
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételenkénti bemutatását köznevelési intézményenként
a 3. melléklet tartalmazza.
11.5.Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az Átvevőt megillető, e megállapodás aláírását követően befolyt
bevételt negyedévente átutalja a(z) ... fizetési számlára.
12. Ingatlan vagyon átadása
12.1.Az átadásra kerülő ingatlanokat, azok alaprajzát, helyiséglistáit a 4. melléklet tartalmazza, amelyhez az
Átadó csatolja az átadásra kerülő ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjait.
12.2.Az átadásra kerülő,
- az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos szerződések
módosítása céljából az Átvevő 2015. július 16-ig tárgyalást kezdeményez a tulajdonosi
joggyakorlóval,
- nem az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos
szerződéseket az Átadó 2015. június 30-i hatállyal felmondja, és az Átvevő 2015. július 16-ig új
szerződés megkötését kezdeményezi a tulajdonosi joggyakorlóval.
12.3.Az átadásra kerülő ingatlanok működtetésével összefüggő jogviszonyok tekintetében bekövetkező
alanyváltozást az Átadó és az Átvevő közös nyilatkozatban jelenti be az érintett szerződő félnek
legkésőbb 2015. július 31-ig.
12.4.Az Átadó és az Átvevő az átadás-átvételben érintett ingatlanok közüzemi mérőóráinak állását az ingatlan
átadás-átvételének napján az Átadó és az Átvevő meghatalmazottjai közösen olvassák le és jegyzőkönyv
felvételével dokumentálják.
12.5.Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő, az állam tulajdonában lévő ingatlanok per-, teher- és
igénymentesek, azokat zálogjog, biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi
joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal - ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot
bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot - nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában
akadályozná vagy korlátozná.
13. Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadása
13.1.Az Átadó a köznevelési intézmény működtetéséhez, a tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, leltári
számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyont (így különösen informatikai,
multifunkcionális tárgyi eszköz, iskolai bútor, taneszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jogot 2015. június
30-i fordulónappal, a fordulónapi nyilvántartási értéken, az 5. melléklet szerint átadja az Átvevőnek.
13.2.Az Átadó és az Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a köznevelési intézményi alapfeladatok
ellátásához szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából legkésőbb
2015. július 31-ig intézkednek
- az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről,
- az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
- az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.
13.3.Az Átvevő kijelenti, hogy legkésőbb 2015. július 31-ig intézkedik az átadásra kerülő informatikai és
telekommunikációs szolgáltatási szerződések, különösen a vezetékes- és mobiltelefon előfizetések
átvételéről. Az Átvevő vállalja, hogy az érintett előfizetésekkel kapcsolatos, az átadás-átvétel napjától
felmerült mindennemű költséget az Átadó részére megtéríti az előfizetési szerződés módosításáig.
13.4.Az ingó vagyon és a vagyoni értékű jog átadásával kapcsolatos feladatok megszervezéséről az Átadó és
az Átvevő együttesen, egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről a 2015. június 30-i állapotnak
megfelelő adatok alapján tételes jegyzőkönyv készül a 6. melléklet szerint.
13.5.Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingó vagyon per-, teher- és igénymentes, azt zálogjog,
biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy
más olyan joggal - ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító
jogosultságot - nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában akadályozná, korlátozná.
14. Kötelezettségvállalások, kötelezettségek és követelések átadása
14.1.Az Átadó a köznevelési intézmények tekintetében a 2015. június 30-án hatályos, illetve ezt követően
hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről,
kötelezettségekről, továbbá követelésekről szóló tételes, és szükséges magyarázatokkal ellátott
kimutatást a 7. melléklet szerint az Átvevőnek átadja.
14.2.A Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó a 8. melléklet szerinti tételes kimutatást készít a 2015.
június 30-át követő teljesítési időszakra vonatkozó, az Átadó által a működőképesség fenntartása
érdekében megelőlegezett kiadások köréről, megtérítésük módjáról, valamint a működőképesség
fenntartása érdekében szükséges azonnali teendőkről.
14.3.A 14.1-14.2. pont szerinti kimutatásokat alátámasztó bizonylatok, kapcsolódó iratanyagok másolati
példányának átadása külön jegyzőkönyv alapján történik.
15. Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek átadása
15.1. Az Átadó a köznevelési intézményeket érintő projektek listáját az Átvevőnek átadja a következők szerint
- e megállapodás aláírásával egyidejűleg az Átadó az Átvevő részére a köznevelési intézményenkénti
részletezettségben teljes körű adatszolgáltatást nyújt a 9. melléklet szerint a projektek
előrehaladásáról, továbbá a projektekkel kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről,
információról,
- e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átadó az Átvevő részére a projektek
dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
15.2. A Felek rögzítik, hogy a köznevelési intézményeket érintő projekt tekintetében az Átadó jogutódja az
Átvevő.
15.3. Az Átadó e szerződéssel meghatalmazza az Átvevőt, hogy a támogatási szerződés módosításával
kapcsolatos eljárásban a nevében és képviseletében eljárjon.
16. A vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról
és annak indokairól szóló tételes átadás, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás
kérdéseket**
Vitatott, adott esetben per
vagy más vitarendezési
eljárás tárgyává tett kérdés
Bírósági ügyszámÁlláspont kifejtésePerbeli képviseletet
ellátó megnevezése
**A táblázat a perek vagy más vitarendezési eljárások számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A perek vagy más
vitarendezési eljárások száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt
erre utalni szükséges.
16.1. Az Átadó e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átvevő részére a vitatott, adott esetben per
vagy más vitarendezési eljárás dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
17. A bélyegzők, irattári anyagok és egyéb okiratok átadása
17.1. Az Átadó az általa használt és nyilvántartott bélyegzők beazonosításra alkalmas lenyomatát és a bélyegző
használatára jogosult megnevezését tartalmazó listát a 10. melléklet szerint csatolja. Az Átadó legkésőbb
2015. július 1-jével bevonja és megszünteti a vonatkozó bélyegzők kincstári használatát.
17.2. A fenntartási és működtetési feladatokkal összefüggő egyéb, az átadás-átvétellel érintett ügyek iratait az
Átadó 2015. július 31-ig jegyzőkönyvbe foglalva átadja Átvevőnek.
17.3. Az Átadó e megállapodással egyidejűleg átadja az Átvevőnek a köznevelési intézményekhez kapcsolódó
alapító okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített másolati
példányát, valamint kimutatást a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó vagy azt
elősegítő alapítványok nevéről, céljáról, kuratórium tagjainak nevéről és elérhetőségéről.
V.
A kapcsolattartás rendje
18. A Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést írásban postai úton (tértivevényes ajánlott levél formájában)
vagy kézbesítő személy vagy elektronikus levelezés (e-mail), illetve telefax útján kell megküldeni a másik fél címére.
Az értesítések és üzenetet tartalmazó írott jegyzék akkor tekinthető átadottnak, amikor azokat az adott címre
szabályosan kézbesítették, elektronikus üzenet esetén az olvasási visszaigazolást a küldő fél visszakapta, illetve
telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja.
19. A Felek - e megállapodásban foglaltak végrehajtására - kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel
összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntés előkészítéséről.
Átadó által kijelölt
kapcsolattartó
Átvevő által kijelölt
kapcsolattartó
Átadó fejezet által
kijelölt
kapcsolattartó
Átvevő fejezet által
kijelölt
kapcsolattartó
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
20. A Felek a kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változást haladéktalanul - de legfeljebb 72
órán belül - írásban bejelentik. A kapcsolattartó személyét érintő változások - a Felek kölcsönös és hivatalos
tájékoztatásán kívül - nem teszik szükségessé e megállapodás módosítását.
VI.
Záró rendelkezések
21. A Felek kijelentik, hogy e megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve
az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.
22. A Felek vállalják, hogy e megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról folyamatosan írásban tájékoztatják
egymást, és haladéktalanul írásban jelzik a megállapodásban foglaltakra kiható minden lényeges körülményt, tényt,
adatot.
23. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e megállapodásban nem szabályozott, illetve a későbbiekben felmerülő
vitás kérdéseket megkísérlik egyeztetés útján rendezni és megállapodásukat jegyzőkönyvben rögzítik. Felek
megállapodnak továbbá, hogy a jövőben egymás munkáját segítik, a feladatok megoldásában együttműködnek.
24. A Felek e megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó e
megállapodás aláírásával tanúsítja, hogy az abban közölt tények, adatok, információk valósakés teljes körűek.
25. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás kizárólag írásban módosítható.
26. E megállapodás ... eredeti példányban készült, ... számozott mellékletet tartalmaz, és ... számozott oldalból áll,
amelyből ... példány az Átadót,... példány az Átvevőt, ... példány az Átadó fejezetet, ... példány az Átvevő fejezetet
illet meg. Felek megállapodnak, hogy a mellékletekből ... (...) példány papír alapon, a fennmaradó ... (...) példány
elektronikus úton (CD, DVD) kerül kiállításra. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a papír alapú és a
digitalizált formában rögzített mellékletek tartalmában előforduló eltérések esetében a papír alapú mellékletek
tartalma az irányadó.
....................................,2015..................." ."
ÁtadóÁtvevő
Szakmai szempontból ellenjegyzem:
Név:
Aláírás:
Szakmai szempontból ellenjegyzem:
Név:
Aláírás:
Kelt:Kelt:
Pénzügyi ellenjegyző:
Név:
Aláírás:
Pénzügyi ellenjegyző:
Név:
Aláírás:
Kelt:Kelt:
Jogi ellenjegyző:
Név:
Aláírás:
Jogi ellenjegyző:
Név:
Aláírás:
Kelt:Kelt:
Átadó fejezetÁtvevő fejezet
Szakmai szempontból ellenjegyzem:
Név:
Aláírás:
Szakmai szempontból ellenjegyzem:
Név:
Aláírás:
Kelt:Kelt:
Pénzügyi ellenjegyző:
Név:
Aláírás:
Pénzügyi ellenjegyző:
Név:
Aláírás:
Kelt:Kelt:
Jogi ellenjegyző:
Név:
Aláírás:
Kelt:
Jogi ellenjegyző:
Név:
Aláírás:
Kelt:
A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
1. Az átadásra kerülő létszám és foglalkoztatottak adatai
2. Az átadásra kerülő előirányzatok részletes kimutatása
3. Az átadásra kerülő bevételek és kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletes kimutatása
4. Az Átadó vagyonkezelésében vagy használatában lévő, valamint az Átadó által bérelt ingatlanok, illetve
ingatlan részek adatai
5. A leltári számmal vagy más beazonosítóval ellátott ingó vagyon és vagyoni értékű jogok adatai
6. Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadás-átvételi jegyzőkönyve
7. Kimutatás a kötelezettségvállalásokról, kötelezettségekről és követelésekről
8. Az átadás-átvétel kapcsán a működőképesség fenntartása érdekében szükséges pénzügyi és technikai feltételek
bemutatása
9. Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek részletes kimutatása
10. Bélyegző nyilvántartás
11. Az átadás-átvételről 2015. június 30-i kiértékelt leltáradatok alapján készített tételes jegyzőkönyv

2. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az iskolai rendszerű szakképzésben a korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok keretszámai a KLIK fenntartásában maradó szakképző intézmények tekintetében

ABC
1Megye, fővárosSzakképesítés megnevezése (száma). Ágazat
megnevezése (száma)
Keretszám
2Bács-KiskunDekoratőr (54-211-01)29
3Bács-KiskunGrafikus (54-211-04)6
4Bács-KiskunKiadványszerkesztő (54-213-02)29
5Bács-KiskunKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
6Bács-KiskunNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
29
7BaranyaDíszítőfestő (55-211-03)29
8BaranyaFestő (54-211-03)29
9BaranyaGrafikus (54-211-04)29
10BaranyaKépző- és iparművészet (V)30
11BaranyaKerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211 -02)
29
12BaranyaKerámiaműves (54-211 -05)29
13BaranyaKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
14BaranyaNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
58
15BaranyaÖtvös, fém műves (54-211 -06)29
16BaranyaSzobrász (54-211-07)29
17BaranyaTáncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)29
18BaranyaTextilműves (54-211-08)29
19BaranyaAranyműves (55-211-01)29
20BékésBőrdíszműves (34-542-01)20
21BékésDíszítőfestő (55-211-03)29
22BékésDivat- és stílustervező (54-211-02)29
23BékésEgyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
29
24BékésFestő (54-211-03)29
25BékésGrafikus (54-211-04)20
26BékésInformatika (XIII)22
27BékésInformatikai rendszergazda (54-481-04)14
28BékésKerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) (34-211 -02)
29
29BékésKerámia műves (54-211 -05)29
30BékésKiadványszerkesztő (54-213-02)20
31BékésKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
32BékésKözgazdaság (XXIV)11
33BékésLakberendező (55-211-06)20
34BékésNépzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)29
35BékésPénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)14
36BékésSzínész II. (55-212-01)20
37BékésSzínháztechnikus, szcenikus (54-521-07)20
38BékésSzórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
29
39BékésTáncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)58
40BékésTextilműves (54-211-08)20
41Borsod-Abaúj-ZemplénEgyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
29
42Borsod-Abaúj-ZemplénEladó (34-341-01)28
43Borsod-Abaúj-ZemplénJazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)29
44Borsod-Abaúj-ZemplénKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
45Borsod-Abaúj-ZemplénKözgazdaság (XXIV)14
46Borsod-Abaúj-ZemplénNépzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)29
47Borsod-Abaúj-ZemplénPincér (34-811-03)14
48Borsod-Abaúj-ZemplénSzakács (34-811-04)14
49Borsod-Abaúj-ZemplénTurisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)28
50BudapestArtista (54-212-01)20
51BudapestDekoratőr (54-211-01)22
52BudapestDíszítő festő (55-211-03)29
53BudapestDíszlettervező (55-211 -04)29
54BudapestDivat- és stílustervező (54-211-02)58
55BudapestEgyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
29
56BudapestFestő (54-211 -03)29
57BudapestFotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)58
58BudapestGrafikus (54-211-04)58
59BudapestGyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-03)
58
60BudapestIrodai asszisztens (54-346-01)28
61BudapestJazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)58
62BudapestJelmeztervező (55-211 -05)12
63BudapestKépző- és iparművészet (V)205
64BudapestKerámiaműves (54-211-05)34
65BudapestKereskedelem (XXVI)68
66BudapestKiadványszerkesztő (54-213-02)22
67BudapestKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
93
68BudapestKözgazdaság (XXIV)34
69BudapestMozgókép- és animációkészítő (54-213-03)28
70BudapestNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
29
71BudapestNépzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)58
72BudapestÖtvös, fémműves (54-211 -06)58
73BudapestSzínész II. (55-212-01)28
74BudapestSzobrász (54-211-07)29
75BudapestTáncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)29
76BudapestTextilműves (54-211-08)58
77BudapestÜgyvitel (XXV)30
78BudapestÜvegműves (54-211-09)58
79CsongrádDekoratőr (54-211-01)29
80CsongrádEgyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
29
81CsongrádFestő (54-211 -03)29
82CsongrádGrafikus (54-211-04)29
83CsongrádKerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével) ( 34-211-02)
29
84CsongrádKerámiaműves (54-211-05)29
85CsongrádKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
86CsongrádNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
58
87CsongrádSzínháztechnikus, szcenikus (54-521 -07)29
88CsongrádSzobrász (54-211-07)29
89FejérEgyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
29
90FejérFestő (54-211 -03)29
91FejérGrafikus (54-211-04)29
92FejérKerámiaműves (54-211-05)29
93FejérKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
94FejérLogisztikai ügyintéző (54-345-01)16
95FejérNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
29
96FejérNépzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)29
97FejérTextilműves (54-211-08)29
98Győr-Moson-SopronCAD-CAM informatikus (54-481 -01)13
99Győr-Moson-SopronDíszítő festő (55-211-03)20
100Győr-Moson-SopronEgyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
29
101Győr-Moson-SopronFestő (54-211 -03)15
102Győr-Moson-SopronFestő (54-211 -03)20
103Győr-Moson-SopronGrafikus (54-211-04)15
104Győr-Moson-SopronInformatika (XIII)38
105Győr-Moson-SopronInformatikai rendszergazda (54-481-04)13
106Győr-Moson-SopronIrodai asszisztens (54-346-01)13
107Győr-Moson-SopronKépző- és iparművészet (V)29
108Győr-Moson-SopronKereskedelem (XXVI)18
109Győr-Moson-SopronKiadványszerkesztő (54-213-02)29
110Győr-Moson-SopronKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
58
111Győr-Moson-SopronKözgazdaság (XXIV)18
112Győr-Moson-SopronLogisztikai ügyintéző (54-345-01)13
113Győr-Moson-SopronNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
87
114Győr-Moson-SopronÖtvös, fémműves (54-211 -06)29
115Győr-Moson-SopronPénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)12
116Győr-Moson-SopronSport (XXXVII)34
117Győr-Moson-SopronSzobrász (54-211-07)20
118Győr-Moson-SopronTáncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)29
119Győr-Moson-SopronTextilműves (54-211-08)29
120Győr-Moson-SopronÜvegműves (54-211-09)20
121Győr-Moson-SopronVállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)14
122Hajdú-BiharAranyműves (55-211-01)29
123Hajdú-BiharDekoratőr (54-211-01)29
124Hajdú-BiharDíszítő festő (55-211-03)29
125Hajdú-BiharEgyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
29
126Hajdú-BiharFestő (54-211 -03)29
127Hajdú-BiharGrafikus (54-211-04)58
128Hajdú-BiharGyakorló ápoló (52-723-01)64
129Hajdú-BiharHang-, film és színháztechnika (VI)34
130Hajdú-BiharKépző- és iparművészet (V)58
131Hajdú-BiharKerámiaműves (54-211-05)29
132Hajdú-BiharKiadványszerkesztő (54-213-02)10
133Hajdú-BiharKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
35
134Hajdú-BiharKorrektor (55-213-03)29
135Hajdú-BiharKözgazdaság (XXIV)34
136Hajdú-BiharLakberendező (55-211-06)29
137Hajdú-BiharMozgókép- és animációkészítő (54-213-03)29
138Hajdú-BiharNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
20
139Hajdú-BiharNépzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)29
140Hajdú-BiharÖtvös, fémműves (54-211 -06)58
141Hajdú-BiharSzobrász (54-211-07)29
142Hajdú-BiharTáncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)24
143Hajdú-BiharTextilműves (54-211-08)29
144Hajdú-BiharVállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)34
145HevesEgészségügyi asszisztens (54-720-01)28
146HevesNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
87
147Jász-Nagykun-SzolnokDivat- és stílustervező (54-211-02)29
148Jász-Nagykun-SzolnokInformatika (XIII)17
149Jász-Nagykun-SzolnokKözgazdaság (XXIV)17
150Jász-Nagykun-SzolnokPedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)14
151Jász-Nagykun-SzolnokSzociális asszisztens (54-762-02)14
152Komárom-EsztergomGrafikus (54-211-04)28
153NógrádKereskedelem (XXVI)28
154NógrádPostai üzleti ügyintéző (54-841-09)12
155NógrádSzakács (34-811-04)12
156PestDivat- és stílustervező (54-211-02)29
157PestEgyházzenész (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-02)
29
158PestFotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)29
159PestInformatika (XIII)34
160PestJazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)29
161PestKerámiaműves (54-211-05)58
162PestKiadványszerkesztő (54-213-02)29
163PestKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
164PestKözgazdaság (XXIV)104
165PestMozgókép- és animációkészítő (54-213-03)29
166PestMűszaki informatikus (54-481-05)12
167PestNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
58
168PestNépzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)58
169PestPénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)39
170PestSzínész II. (55-212-01)29
171PestTáncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)29
172PestÜgyvitel (XXV)22
173PestÜgyviteli titkár (54-346-02)12
174PestVegyipari technikus (54-524-02)12
175PestVendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)12
176PestVendéglátóipar (XXVII)20
177SomogyDekoratőr (54-211-01)29
178SomogyDivat- és stílustervező (54-211-02)29
179SomogyFestő (54-211 -03)29
180SomogyFotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)29
181SomogyGrafikus (54-211-04)29
182SomogyKerámiaműves (54-211-05)29
183SomogyKiadványszerkesztő (54-213-02)29
184SomogyMozgókép- és animációkészítő (54-213-03)29
185SomogyNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
29
186SomogySzobrász (54-211-07)29
187SomogyTextilműves (54-211-08)29
188Szabolcs-Szatmár-BeregAranyműves (55-211-01)29
189Szabolcs-Szatmár-BeregBronzműves és szoboröntő (55-211-02)29
190Szabolcs-Szatmár-BeregDíszítő festő (55-211-03)29
191Szabolcs-Szatmár-BeregDíszlettervező (55-211 -04)29
192Szabolcs-Szatmár-BeregDivat- és stílustervező (54-211-02)20
193Szabolcs-Szatmár-BeregFestő (54-211 -03)29
194Szabolcs-Szatmár-BeregGrafikus (54-211-04)8
195Szabolcs-Szatmár-BeregJazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)29
196Szabolcs-Szatmár-BeregKépző- és iparművészet (V)58
197Szabolcs-Szatmár-BeregKerámiaműves (54-211-05)29
198Szabolcs-Szatmár-BeregKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
199Szabolcs-Szatmár-BeregNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
29
200Szabolcs-Szatmár-BeregNépzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)29
201Szabolcs-Szatmár-BeregÖtvös, fémműves (54-211 -06)29
202Szabolcs-Szatmár-BeregPincér (34-811-03)12
203Szabolcs-Szatmár-BeregSzakács (34-811-04)12
204Szabolcs-Szatmár-BeregSzámítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)10
205Szabolcs-Szatmár-BeregSzobrász (54-211-07)29
206Szabolcs-Szatmár-BeregTáncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)35
207Szabolcs-Szatmár-BeregTextilműves (54-211-08)29
208Szabolcs-Szatmár-BeregÜvegműves (54-211-09)29
209VasAranyműves (55-211-01)29
210VasCukrász (34-811-01)16
211VasFestő (54-211 -03)29
212VasGrafikus (54-211-04)29
213VasHang-, film és színháztechnika (VI)29
214VasJazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)29
215VasKépző- és iparművészet (V)29
216VasKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
217VasLakberendező (55-211-06)29
218VasMozgókép- és animációkészítő (54-213-03)29
219VasNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
29
220VasNépzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)29
221VasÖtvös, fémműves (54-211 -06)29
222VasPincér (34-811-03)24
223VasSzakács (34-811-04)32
224VasSzobrász (54-211-07)29
225VasTextilműves (54-211-08)29
226VasTurisztika (XXVIII)16
227VasTurisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)16
228VasVendég látásszervező-vendéglős (54-811-01)16
229VasVendéglátóipar (XXVII)16
230VeszprémDíszítőfestő (55-211-03)29
231VeszprémFestő (54-211 -03)29
232VeszprémGrafikus (54-211-04)29
233VeszprémKépző- és iparművészet (V)28
234VeszprémKlasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
29
235VeszprémNépi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
(34-215-01)
29
236VeszprémÜvegműves (54-211-09)29
237ZalaSzakács (34-811-04)12

3. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Az óvoda és a szakképzési centrum kivételével a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kőtelező létszáma

ABC
1Magasabb vezetői, vezetői
megbízás
FeltételLétszám
2intézményvezetőintézményenként1
3tagintézmény-vezetőtagintézményenként1
4intézményegység-vezetőszervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységenként
1
5intézményvezető-helyettes50 gyermek, tanuló létszám alatt0
6intézményvezető-helyettes50-250 gyermek, tanuló1
7intézményvezető-helyettes250-750 gyermek, tanuló2
8intézményvezető-helyettes750-nél több gyermek, tanuló esetén3
9tagintézmény-,
intézményegység vezető-
helyettes
intézményegységenként, tagintézményenként
250 gyermek, tanuló létszám alatt
-
10tagintézmény-,
intézményegység vezető-
helyettes
intézményegységenként, tagintézményenként
250-750 gyermek, tanuló
1
11tagintézmény-,
intézményegység vezető-
helyettes
intézményegységenként, tagintézményenként
750-nél több gyermek, tanuló
2
12gyakorlati oktatásvezetőállami fenntartású szakképző iskolában, 200-nál több
tanuló
1
13gyakorlati oktatásvezetőállami fenntartású szakképző iskola
tagintézményében, tagintézményenként 200-nál
több tanuló
1

A szakképzési centrum tagintézményében alkalmazott vezetők kőtelező létszáma

ABC
1Magasabb vezetői,
vezetői megbízás
FeltételLétszám
2intézményvezetőtagintézményenként1
3intézményvezető- helyettestagintézményenként 50 tanuló létszám alatt0
4intézményvezető- helyettestagintézményenként 50-250 tanuló1
5intézményvezető- helyettestagintézményenként 250-750 tanuló2
6intézményvezető- helyettestagintézményenként 750-nél több tanuló3
7gyakorlati oktatásvezetőtagintézményenként 200-nál több tanuló1

"

4. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 202a. sorral egészül ki:

(Sor-
szám
MegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely
(SZ)/
Tagintéz-
mény
(TI)/
Telephely
(TH)
Feladat-
ellátási hely
KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől)
202a.CsongrádSzeged201289Szegedi Műszaki Középiskola Szeged-Tápéi
Telephelye
6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal
utca 134.
TH006NGM

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 203a. sorral egészül ki:

(Sor-
szám
MegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely
(SZ)/
Tagintéz-
mény
(TI)/
Telephely
(TH)
Feladat-
ellátási hely
KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől)
203a.CsongrádSzeged201289Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János
Tagintézményének Közép Fasori Telephelye
6726 Szeged, Közép fasor 27.TH003NGM

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 512a. és 512b. sorral egészül ki:

(Sor-
szám
MegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseFeladatellátási hely címeSzékhely
(SZ)/
Tagintéz-
mény
(TI)/
Telephely
(TH)
Feladat-
ellátási hely
KIR
sorszáma
Fenntartó
2015. július
1-jétől)
512a.VasKörmend036745Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola9900 Körmend, Hrsz:0296/7TH005NGM
512b.VasKörmend036745Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola9900 Körmend Hrsz: 0296/8TH006NGM

5. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez

Speciális szakiskolai nevelés-oktatási feladatot is ellátó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és többcélú köznevelési intézmények, amelyekben szakképzés kizárólag a speciális szakiskolai nevelés-oktatás keretében folyik, 2016. június 30-áig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradnak - kivéve azokat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító feladatellátási helyeket, amelyekre vonatkozóan 2014 vagy 2015 évben az EMMI miniszter fenntartói jog átadásra vonatkozó döntést hozott -, a speciális szakiskolai feladatellátás 2016. július 1-jével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül

Sor-
szám
MegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseSzékhely címeFenntartó
2015.
július 1-jétől
A speciális
szakiskolai
feladat-ellátás
fenntartója
2016.
július 1-jétől
1Bács-KiskunKalocsa038451Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
6300 Kalocsa, Tompa Mihály u.
10-14.
KLIKNGM
2Bács-KiskunDunavecse038458Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon
6087 Dunavecse, Fő út 39.KLIKNGM
3Bács-KiskunBaja038450Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
6500 Baja, Barátság tér 18.KLIKNGM
4BaranyaKomló038441Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
7300 Komló, Tompa Mihály u. 14.KLIKNGM
5BaranyaMohács038442Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium
7700 Mohács, Kórház u. 1-3.KLIKNGM
6BékésBékéscsaba028452Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola5600 Békéscsaba Vadháti út 3.KLIKNGM
7Borsod-
Abaúj-
Zemplén
Girincs038477Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
3578 Girincs, Rákóczi utca 1.KLIKNGM
8BudapestBudapest038420Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.KLIKNGM
9BudapestBudapest038434Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
1201 Budapest, Magyarok
Nagyasszonya tér 22.
KLIKNGM
10BudapestBudapest038436Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
1223 Budapest, Kápolna utca 2-4.KLIKNGM
11BudapestBudapest038427Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Kollégium
1142 Budapest, Rákospatak utca
101.
KLIKNGM
12BudapestBudapest038432SOFI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1181 Budapest, Kondor Béla
Sétány 4.
KLIKNGM
13BudapestBudapest035077Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
1156 Budapest, Pattogós utca 6-8.KLIKNGM
Sor-
szám
MegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseSzékhely címeFenntartó
2015.
július l-jétől
A speciális
szakiskolai
feladat-ellátás
fenntartója
2016.
július l-jétől
14CsongrádHódmező-
vásárhely
038484Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium,
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi
út 34-36.
KLIKNGM
15FejérSzékes-
fehérvár
038491Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8000 Székesfehérvár, Szekfű
Gyula utca 6.
KLIKNGM
16FejérSárbogárd038494Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
7000 Sárbogárd, József Attila utca
20.
KLIKNGM
17FejérBicske038493Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola2060 Bicske, Hősök tere 5/b.KLIKNGM
18FejérVelence038498Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon
2481 Velence, Bárczi Gusztáv utca
4-6.
KLIKNGM
19FejérMór038490Fejér Megyei Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális
Szakiskola
8060 Mór, Vértes utca 67.KLIKNGM
20Győr-
Moson-
Sopron
Sopron038502Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola
9400 Sopron, Petőfi tér 3.KLIKNGM
21Győr-
Moson-
Sopron
Sopron038503Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Fejlesztő Iskola, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium
9400 Sopron, Brennbergi út 82.KLIKNGM
22Győr-
Moson-
Sopron
Sopron038504Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium
9400 Sopron, Tóth Antal utca 1.KLIKNGM
23Győr-
Moson-
Sopron
Csorna038499Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
9300 Csorna, Erzsébet királyné
utca 64.
KLIKNGM
24HevesGyöngyös038523Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor
utca 67.
KLIKNGM
25HevesEger038521Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Kollégium
3300 Eger, Szalapart utca 81.KLIKNGM
26HevesHatvan038524Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményes
Speciális Szakiskola
3000 Hatvan, Ratkó József út 10.KLIKNGM
27HevesEger031461Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
3300 Eger, Iskola út 3.KLIKNGM
28HevesHeves038525Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola3360 Heves, Hunyadi János utca 24.KLIKNGM
Sor-
szám
MegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseSzékhely címeFenntartó
2015.
július 1-jétől
A speciális
szakiskolai
feladat-ellátás
fenntartója
2016.
július l-jétől
29Jász-
Nagykun-
Szolnok
Kisújszállás038402Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon
5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky
utca 37.
KLIKNGM
30Jász-
Nagykun-
Szolnok
Szolnok038405Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő
Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
5000 Szolnok, Liget utca 10.KLIKNGM
31Jász-
Nagykun-
Szolnok
Tiszaföld vár
-Homok
038406Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon
5461 Tiszaföldvár-Homok,
Beniczky Géza utca 5.
KLIKNGM
32Komárom-
Esztergom
Tatabánya101905Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola
2800 Tatabánya, Bánhidai
lakótelep 408.
KLIKNGM
33Komárom-
Esztergom
Esztergom038526Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola
2500 Esztergom, Dobogókői út
29.
KLIKNGM
34Komárom-
Esztergom
Tata038530Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
2890 Tata, Új út 21.KLIKNGM
35NógrádSalgótarján038535Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/AKLIKNGM
36PestGyömrő038549Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI
2230 Gyömrő, Üllői út 26.KLIKNGM
37PestVác032652Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon
2600 Vác, Március 15. tér 6.KLIKNGM
38PestGödöllő038541Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2100 Gödöllő, Dobó Katica u. 2.KLIKNGM
39PestCegléd038539Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
2700 Cegléd, Buzogány u 23.KLIKNGM
40SomogyKaposvár038551Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Kaposvár
7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv
utca 2.
KLIKNGM
41SomogySomogyvár038556Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon
8698 Somogyvár, Kaposvári utca
4.
KLIKNGM
Sor-
szám
MegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseSzékhely címeFenntartó
2015.
július 1-jétől
A speciális
szakiskolai
feladat-ellátás
fenntartója
2016.
július 1-jétől
42Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyíregy-
háza
038396Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.KLIKNGM
43Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
Nyírbátor038585Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Gyermekotthon és Kollégium
4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.KLIKNGM
44TolnaSzekszárd101304Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény7100 Szekszárd, Bartina utca 21.KLIKNGM
45VasSzombat-
hely
200437Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes
Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
9700 Szombathely, Dózsa György
utca 6.
KLIKNGM
46VasKőszeg038562Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Kollégium, Leány Gyermekotthon, Fiú
Gyermekotthon
9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.KLIKNGM
47VasRum038566Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon
9766 Rum, Kastély park 1.KLIKNGM
48VeszprémVeszprém038572Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8200 Veszprém, Batthyány utca
12.
KLIKNGM
49VeszprémVárpalota038571Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8100 Várpalota, Dankó utca 16/V.KLIKNGM
50VeszprémAjka038567Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8400 Ajka, Verseny utca 18.KLIKNGM
51ZalaKeszthely038576Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
8360 Keszthely, Zöldmező utca 2.KLIKNGM
52ZalaLenti038577Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8960 Lenti, Béke utca 71.KLIKNGM
53ZalaNagy-
kanizsa
200790Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 9.KLIKNGM
54ZalaZala-
egerszeg
038579Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti
utca 6.
KLIKNGM

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére