319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal jogállása

1. § A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § (1)[1] A Hivatalt elnök vezeti, akinek tevékenységét elnökhelyettesek segítik.

(2)[2] Az elnökhelyetteseket a miniszter nevezi ki és menti fel, felettük a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés kivételével - a Hivatal elnöke gyakorolja.

2. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv kijelölése

3. § A Kormány állami szakképzési és felnőttképzési szervként a Hivatalt jelöli ki.

4. § (1) A szakképzésről szóló törvényben, a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv számára meghatározott feladatokat a Hivatal látja el.

(2) A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben meghatározott Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

3. A Hivatal feladatai

5. § (1) A Hivatal

1. vizsgálja a feladatkörével kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás hatályosulásának gyakorlati tapasztalatait, ez alapján javaslatot tesz a miniszter részére jogszabályok előkészítésére,

2. ellátja a szakképzési és felnőttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztését, valamint elemzési és értékelési feladatokat lát el,

3. ellátja a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését és a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatokat az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések vonatkozásában, továbbá kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét,

4. kidolgozza és gondozza a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, továbbá egységes alapelvek szerint gondozza és fejleszti az országos modultérképet, ellátja ezek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat,

5. működteti és fejleszti a Magyar Képesítési Keretrendszer szak- és felnőttképzéshez kapcsolódó területeit a hazai és nemzetközi képesítések összehangolásával, az Európai Képesítési Keretrendszer követelményeinek megfelelően és az oktatási területekkel együttműködve,

6. fejleszti az Európai Unió tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő együttműködést, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési kutatásokban, közreműködik nemzetközi fejlesztési projektek lebonyolításában,

7.[3]

8. szervezi a pedagógusok, andragógusok, az oktatási intézményvezetők és fenntartók szakmai továbbképzését, valamint koordinálja a speciális szakiskolák szakmai tanulmányi versenyeit és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyeit,

9. koordinálja és ellátja a szakképzéssel, valamint a felnőttképzéssel és ezekkel összefüggő fejlesztési feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati és tájékoztatási feladatokat, valamint szaktanácsadási feladatokat, működteti a Nemzeti Referencia Központot, melynek keretében közzé teszi az Európai Minőségbiztosítási Keretrendszert (EQAVET), kidolgozza és gondozza az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszert (ECVET), kidolgozza és gondozza az Europass bizonyítvány-kiegészítőket, ellátja az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot,

10. szervezi a szakmai tankönyvek kidolgozását, valamint szakmai tankönyveket ad ki és forgalmaz,

11. részt vesz a szakközépiskolai szakmai érettségi tantárgyak követelményeinek és a szakmai érettségi tételeknek az egységes elvek szerinti kidolgozásában,

12. kidolgozza az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülése ellenőrzésének egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát és felkészít a használatára,

13.[4] gondoskodik a szakmai vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok, jegyzők és szakértők rendszeres felkészítéséről,

14.[5]

15. a gazdasági kamarával együttműködve kialakítja és működteti a pályaorientációs rendszert,

16. kidolgozza és működteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint továbbfejleszti és működteti a pályakövetési rendszert,

17.[6] a szakképzési feladatot ellátó hatóság által összesített, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok szakképesítésekkel kapcsolatos beiskolázásra vonatkozó javaslatait egységes rendszerbe foglalja és megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter részére,

18. részt vesz az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer alapján a felsőoktatásba átvihető kreditrendszer egységes alapelveinek kidolgozásában és gondozásában,

19.[7] ellátja a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, valamint működteti a Felnőttképzési Szakértői Bizottságot,

20.[8]

21. fejleszti és működteti a felnőttképzés és a nyílt munkaerő-piac tevékenységét támogató programrendszereket, kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat, továbbá ennek körében telepíti, teszteli és módosítja azokat,

22.[9]

23. szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő regionális és országos kutatásokat végez,

24. működteti a szakképzési, felnőttképzési és munkaügyi könyvtárat,

25.[10]

26. közreműködik a hazai, illetve az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések, programok végrehajtásában, illetve jogszabályban meghatározott esetben és módon támogatásában,

27.[11] a képző és pihenő központon keresztül biztosítja a miniszter által vezetett minisztérium szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységei, valamint a Hivatal és a szakképzési centrumok számára képzések, továbbképzések, szakmai fórumok lebonyolítását,

28. ellátja a kiadvány-előkészítő feladatokat és működteti a nyomdát,

29. koordinálja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatainak megvalósítását.

(2) A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében

a) kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítésének egységes alapelveit, elvégzi a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatokat a gazdasági kamara által kidolgoztatott szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek vonatkozásában,

b) kiadásra előkészíti és gondozza a képzési modul rendszert és a hatáskörébe tartozó szakmai és vizsgakövetelményeket, valamint koordinálja és ellátja a szakképzési kerettantervek, a szakmai tantárgyak tankönyveinek, tartalomelemeinek és tanulmányi segédleteinek fejlesztésével és kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,

c) koordinálja és ellátja a szakképesítésért felelős miniszterrel együttműködve - a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó szakképesítések kivételével - a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakképzési kerettantervek, a szakmai tantárgyak tankönyvei, tartalomelemei és tanulmányi segédletei kidolgozásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében

a)[12]

b) kidolgozza és gondozza a szakmai vizsgaszervezési engedély megszerzéséhez szükséges alapelveket és szakképesítésenként a speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeket,

c)[13]

d) egységes elvek alapján a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött együttműködési megállapodás alapján koordinálja a komplex szakmai vizsga vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) vizsgatevékenységek vizsgatételeinek, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak kidolgozását,

e)[14] jogszabályban meghatározott hatáskörében szervezi valamennyi vizsgaidőszakra a d) pontban foglaltak alapján kidolgozott központi feladatlapok sokszorosítását és a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak történő eljuttatását,

f) egységes eljárásrend szerint szervezi az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgát valamennyi szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés tekintetében, e feladatot alapfeladatként végzi az olyan szakképesítés esetében, amelynél

fa) nincs jogszabály alapján vizsgaszervezésre kijelölt intézmény,

fb) nincs vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény, vagy

fc) a képzés befejezését követően fél évig nem került sor komplex szakmai vizsga megszervezésére,

g) vizsgaközpontot működtet,

h)[15]

(3a)[16] A Hivatal szervezi a szakképzésről szóló törvény szerinti modulzáró vizsgát a felnőttképzésről szóló törvényben foglalt esetekben.

(4)[17] A Hivatal ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

(5) A Hivatal a szakképzési és felnőttképzési feladatainak ellátása érdekében együttműködik a munkaadók és a munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel, a gazdasági és szakmai kamarákkal, nemzetközi szervezetekkel, oktatási és felnőttképzési tevékenységet folytató intézményekkel, az oktatási intézményt fenntartókkal, kutató, fejlesztő szolgáltató intézetekkel, a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett hatóságokkal.

(6)[18] A Hivatal ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, titkársági feladatait.

(7) A Hivatal végzi a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással és tankönyvjegyzékkel kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat.

(8) A Hivatal végzi a szakképzés és felnőttképzés szakfolyóiratainak és egyéb kiadványainak a kiadását.

5/A. §[19] (1)[20] A Hivatal a szakképzési centrum tekintetében középirányító szervként gyakorolja - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b), valamint e)-i) pontja szerinti hatáskörök keretein belül - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és szakképzésről szóló törvényben a fenntartó számára meghatározott hatásköröket és a szakképzési centrum tevékenységének pénzügyi ellenőrzését.

(1a)[21] Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Hivatal

1. javaslatot tesz a miniszter részére szakképzési centrum létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joggal rendelkezők véleményét, egyetértését,

2. a miniszter részére felterjeszti a szakképzési centrum alapító okiratát, annak módosító vagy megszüntető okiratát,

3. jóváhagyja a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatát, illetve éves munkatervét,

4. a szakképzési centrumok javaslata alapján átfogó beruházási tervet készít, valamint összegzi a szakképzési centrumok fejlesztési terveit, majd gondoskodik ezeknek a miniszter felé történő továbbításáról,

5. értékeli a szakképzési centrum szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését,

6. szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakképzési centrumok gazdálkodását, és ennek keretében ellátja az irányító szerv hatáskörébe sorolt előirányzat- és vagyongazdálkodási feladatokat is,

7. meghatározza a szakképzési centrumok előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, illetve az ellátandó feladatok teljesülését,

8. érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a szakképzési centrumok tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen a szakképzési centrum költségvetési előirányzatával, létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint ellenőrzi és számon kéri azok megvalósulását,

9. ellátja a szakképzési centrumok költségvetés tervezéssel összefüggő feladatait, és előterjeszti azokat a miniszternek,

10. ellátja a szakképzési centrumok éves és évközi költségvetési beszámolási tevékenységével kapcsolatos irányító szervi feladatokat, és gondoskodik azok határidőre történő benyújtásáról, felülvizsgálatáról, majd a miniszter felé történő továbbításáról,

11. szükség esetén javaslatot tesz a miniszter felé az erőforrások szakképzési centrumok közötti átcsoportosítására, illetve egyéb intézkedésre,

12. folyamatos nyilvántartást vezet a szakképzési centrumok gazdálkodásáról, így különösen az előirányzatokkal és létszámmal való gazdálkodásról, valamint összegyűjti és ellenőrzi a kötelező, rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a miniszter felé,

13. kizárólagos joggal ellátja a szakképzési centrumok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat,

14. ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (3) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,

15. végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.

(1b)[22] A Hivatal (1a) bekezdés 13. pontjában meghatározott kizárólagos üzemeltetési, fejlesztési és adatfeldolgozási kötelezettsége azon adatbázisokra és alkalmazásokra terjed ki, amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek tekintetében a szoftverhez, mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte.

(2)[23] A szakképzési centrum főigazgatója felett a Hivatal elnöke gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2014. december 15-én lép hatályba.

7. § (1) 2014. december 15. napjától a Hivatal gyakorolja és teljesíti a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatos magánjogi jogait és kötelezettségeit.

(2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) képzési alaprészéből az NMH-nak, mint kedvezményezettnek, valamint az NMH mint támogató által nyújtott támogatásokra vonatkozóan 2014. december 15. előtt megkötött támogatási szerződésekkel összefüggésben 2014. december 15-től a Hivatal gyakorolja és teljesíti az NMH magánjogi jogait és kötelezettségeit.

(3) Az NMH NFA képzési alaprész előirányzat felhasználási keretszámlája feletti rendelkezési jog 2014. december 15-től a Hivatalt illeti meg.

(4) Az NMH szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatban befolyó bevételeket 2014. december 15-től a Hivatalnak kell befizetni.

(5) 2014. december 15-én az NMH szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatban kiírt közbeszerzési eljárásokban az NMH helyébe a Hivatal lép.

(6) A 2014. december 15-e előtt indult, az NMH szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban az NMH helyébe a Hivatal lép.

(7) Az NMH által 2014. december 15-ét megelőzően hozott szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatos hatósági döntésével szemben bírósági felülvizsgálati eljárás megindítására irányuló keresetet 2014. december 15-től a Hivatal ellen kell benyújtani.

(8) A 2014. december 15-én folyamatban lévő az NMH szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásaiban az NMH helyébe a Hivatal lép.

(9) Az NMH 2014. december 15-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 15-én jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át a Hivatal főigazgatójának, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a Hivatal más vezetőjének a NMH szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatban a feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeit, a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett iratokat, továbbá mindazon dokumentumokat, melyek a Hivatalt terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához és a jogok érvényesítéséhez szükségesek.

(10) Az NMH szakképzési és felnőttképzési szakterülethez kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon tekintetében az NMH-nak és a Hivatalnak átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 15-ig.

(11) Az NMH helyébe a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet szerinti a szakképzési és felnőttképzési szakterülethez kapcsolódó feladataival összefüggésben a Hivatal lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. § a) pont aa)-ab) alpontja. Hatályos 2019.01.01.

[2] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. § b) pont ba)-bb) alpontja. Hatályos 2019.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[4] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[6] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 282. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 282. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[11] Megállapította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[14] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[16] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 282. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[17] Megállapította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[19] Beiktatta a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[20] Megállapította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[21] Beiktatta a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[22] Beiktatta a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[23] Módosította a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. § c) pontja. Hatályos 2019.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére