179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Tiszapüspöki község közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 073/37, 090/1, 091/3, 092/1, 096/1, 098/20, 098/32, 098/36, 098/40, 098/44, 098/47, 098/49, 098/51, 098/53, 098/55, 098/57, 098/63, 098/65, 098/67 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő gabonafeldolgozó üzem és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §[1] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(2)[2] Az 1. § (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások esetén a hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő huszonöt nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - hat nap.

(4)[3]

(5)[4]

(6)[5]

4. § (1)[6]

(2)[7]

(3)[8] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az eljáró hatóság egy alkalommal, a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb öt napon belül bocsáthat ki hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzést.

(4)[9]

(5)[10]

5. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti vízjogi engedélyezési eljárásokban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésétől eltérően a hiányosan benyújtott kérelem esetén a hatóság a kérelem beérkezését követő öt napon belül köteles a hiánypótlást kibocsátani.

6. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspöki területén megvalósuló gabonafeldolgozó üzemének megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. területrendezési hatósági eljárások,

19. földvédelmi hatósági eljárások,

20. erdővédelmi hatósági eljárások,

21. azok az 1-20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükségesek,

22. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 78. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 195. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 196. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 255. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 255. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 196. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 196. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 195. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 196. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 196. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék