208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházásnak és az ahhoz kapcsolódó beruházásoknak (a továbbiakban együtt: Beruházás) a Paksi Atomerőmű telephelyén és a telephelyen kívüli előkészítésével, megvalósításával (ideértve a megvalósítás feltételeinek megteremtését is), valamint használatbavételével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Paksi Atomerőmű telephelyén az ingatlan-nyilvántartás szerinti Paks 8803/15 helyrajzi számon felvett ingatlant, valamint az ebből az ingatlanból telekalakítási eljárás jogerős befejezését és a telekalakítási engedély alapján az ingatlan adataiban, valamint az ingatlanra bejegyzett jogoknak és a feljegyzett tényeknek az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetésével kialakított, illetve kialakításra kerülő ingatlanokat kell érteni.

(3) A Beruházás - figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/B. §-ára - nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásnak minősül.

1/A. §[1] (1)[2] A Kormány az 1. melléklet 17. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(2)[3]

(3)[4] A Kormány az 1. melléklet 5. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(4)[5] A Kormány az 1. melléklet 17/A. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(5)[6]

2. §[7] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[8] (1) E rendeletnek a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 1/A. § (3)-(5) bekezdését és 1. melléklet 17/A. pontját a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[9] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a MódR. hatálybalépését megelőzően nála indult, elsőfokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggésben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások

1. az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 17. § (2) bekezdés 3. pontja, valamint 17. § (2b) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárások

2. az Atv.-ben meghatározott sugárvédelmi engedélyezési eljárások

3. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások

4. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben meghatározott környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével

5. vízügyi és vízvédelmi engedélyezési eljárások

6. bányahatósági engedélyezési eljárások

7. örökségvédelmi hatósági eljárások

8. építésügyi hatósági eljárások

9. műszaki biztonsági és mérésügyi hatósági eljárások

10. talajvédelmi hatósági eljárások

11. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

12. földmérési hatósági eljárások

13. útügyi hatósági eljárások

14. vasúti hatósági eljárások

15. hajózási hatósági eljárások

16. légügyi hatósági eljárások

17. tűzvédelmi hatósági eljárások

17/A. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos eljárások[10]

18. az 1-17/A. pontjában nem szereplő, a Beruházáshoz közvetlenül szükséges további hatósági eljárások, az 1-2. pont alá nem tartozó, az Atv. alapján lefolytatott hatósági eljárások kivételével[11]

19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 73. §-a. Hatályos 2016.09.09.

[2] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 198. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 198. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 198. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 198. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 198. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 197. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Beiktatta a 201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.07.11.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 79. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[10] Beiktatta a 201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.07.11.

[11] Módosította a 201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.07.11.

Tartalomjegyzék