Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § (1) bekezdése tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lajstromba a következőket kell bejegyezni:)

"i) a jármű tulajdonos természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás,"

(2) A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A lajstromba a következőket kell bejegyezni:)

"j) az a)-i) pontokban említett adatok megváltozása."

(3) A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "bejegyzést" szövegrész helyébe a "bejegyzést - kivéve a (2) bekezdés i) pontját -" szöveg lép.

2. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:

(A lajstromba csak az úszólétesítményhez kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)

"16. a jogosult természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás."

3. § A 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés 1-6. pontjában" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés 1-6. és 16. pontjában" szöveg lép.

3. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az arra feljogosított hatóság a jármű lefoglalását a forgalomból történő kivonás mellőzésével, vagy büntetőeljárásban a bíróság a jármű zár alá vételét rendelte el, továbbá ha a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárásról értesít, ennek tényét - az elidegenítési és terhelési tilalom egyidejű bejegyzésével - a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell. A jármű forgalomból történő kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság határozata tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom nyilvántartási bejegyzésének megtörténtét."

5. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet] 81. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti)

"g) a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a csődeljárásra, a természetes személyek adósságrendezésére, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra,"

(vonatkozó jogszabályokat.)

7. § A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 82. § (8) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében)

"h) koordinálja az alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat."

6. Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18) Korm. rendelet módosítása

8. § Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet] 1/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. A fővárosi és megyei kormányhivatalok áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatainak szakmai irányítása

2/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítési, valamint jogi segítségnyújtási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter és az áldozatsegítésért felelős miniszter gyakorolja.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja."

9. § (1) A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Igazságügyi Hivatal)

"b) módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását, valamint képzéseket, illetve továbbképzéseket szervez az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint a felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére,"

(2) A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igazságügyi Hivatal)

"e) az a)-c) pontban, a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 7/B. §-ban meghatározott feladatok és tevékenységek, valamint a miniszter és az áldozatsegítésért felelős miniszter 2/A. § szerinti szakmai irányítói jogköreinek ellátása érdekében országosan egységes informatikai rendszert működtet,"

10. § A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § Az Igazságügyi Hivatal

a) a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény alapján ellátja a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő koordinációs és a tájékoztatási feladatokat,

b) a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő és közreműködik a statisztikai információrendszer kialakításában, működtetésében."

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelethez

A 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet melléklete a következő 25. és 26. sorral egészül ki:

(A nyilvántartás megnevezéseAdatfeldolgozóAz adatfeldolgozó által
végzett adatfeldolgozás köre
Az adatfeldolgozó
igénybevételének jellege)
25.természetes személyek
közhiteles országos
adósságrendezési
nyilvántartása,
az adósságrendezési
eljárással összefüggő
hirdetményi rendszer
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
26.természetes személyek
adósságrendezési
eljárásával összefüggő
nyomtatványellenőrzési
és nyomtatványkitöltő
informatikai rendszer
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő

Tartalomjegyzék