2015. évi CCXIX. törvény

a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 22. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]

"j) az értesítési cím adatok, állampolgárság, családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye kivételével a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott feladatai ellátásához."

2. § Az Nytv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § E törvény felhatalmazása alapján az értesítési cím adatok és a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye kivételével a 17. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosult

a) a választási szerv a népszavazásról és az európai polgári kezdeményezésről szóló törvényben, valamint a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott feladatai ellátásához,

b) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás vezetéséhez."

3. § Hatályát veszti az Nytv. 21. § p) pontja.

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

4. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 32. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

[A személyi azonosító kezelésére - az adattovábbítás kivételével - jogosult]

"u) a gondnokoltak nyilvántartását és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás vezetéséhez."

5. § A Szaztv. 37. § (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

[A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - személyi azonosító alkalmazásával - rendszeres adatszolgáltatást teljesít:]

"f) a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szervnek a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában szereplő polgár természetes személyazonosító adatainak, személyi azonosítójának, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá az érintett elhalálozásáról;

g) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szervnek a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásában szereplő polgár természetes személyazonosító adatainak, személyi azonosítójának, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá az érintett elhalálozásáról."

3. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

6. § A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 67. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszerből az e törvényben meghatározottak szerint]

"d) automatikus adattovábbítás útján adatot továbbít

da) az útlevélhatóság részére a külföldre utazási korlátozás törlése céljából,

db) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére a nyilvántartásba történő felvétel, az abban történő módosítás, valamint az onnan való törlés céljából."

7. § A Bnytv. 76. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a bűntettesek nyilvántartása vagy a hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére az adatközlési kötelezettséget teljesítő szerv valamely személlyel kapcsolatban törvényben meghatározott, a választójogot befolyásoló adatközlést teljesít, a bűnügyi nyilvántartó szerv a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére - a nyilvántartásba történő felvétel, az abban történő módosítás vagy az abból történő törlés céljából - automatikus adattovábbítás útján továbbítja

a) az érintett 4. § (2) bekezdés a) pont aa), ab) és ad)-ai) alpontjában meghatározott adatait, valamint

b) azt a tényt, hogy az érintett személy nem rendelkezik aktív vagy passzív választójoggal, illetve az aktív vagy passzív választójogát visszanyerte.

(4) A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv a (3) bekezdés alapján történő automatikus adattovábbítás során megkapott adatokat a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásából való törlés bejegyzéséig kezelheti."

8. § A Bnytv.

a) 76. §-át megelőző alcím címében a "külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásából" szövegrész helyébe a "bűnügyi nyilvántartási rendszerből" szöveg,

b) 76. § (1) bekezdésében az "útlevélhatóságnak továbbítja" szövegrész helyébe az "útlevélhatóságnak automatikus adattovábbítás útján továbbítja" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a Bnytv. 68. § (3) bekezdése.

4. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

10. § A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ejnytv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

[A gondnokoltak nyilvántartása a következő adatokat és a változás időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:

a) a gondnokolt]

"af) személyi azonosítóját."

11. § Az Ejnytv. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Ha a gondnokoltak nyilvántartásába a bíróság valamely személlyel kapcsolatban a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot jegyez be vagy töröl, a Hivatal elnöke a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére - a nyilvántartásba történő felvétel, illetve az abból történő törlés céljából - automatikus adattovábbítás útján továbbítja

a) az érintett 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,

b) azt a tényt, hogy az érintett személy nem rendelkezik választójoggal, illetve a választójogból való kizártsága megszűnt, valamint a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatot."

12. § Az Ejnytv. 10. § (1) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

[Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása a következő adatokat és a változás időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:

a) a nyilatkozattevő]

"af) személyi azonosítóját."

13. § Az Ejnytv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 6-7. § és 17. § szerinti adatszolgáltatás tekintetében a Hivatal elnöke az adatkezelő. A Hivatal elnöke az adatok változásának a nyilvántartásokban történő feltüntetése céljából az érintett személyre vonatkozó, a 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, illetve a halál tényére és időpontjára vonatkozó adatot automatikus adatátvétel útján átveszi a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból."

14. § Az Ejnytv. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § A nyilvántartások adatainak 6. §, 6/A. §, valamint 17. § (2) és (3) bekezdése szerinti megismerése és kezelése térítésmentes."

15. § Az Ejnytv.

a) 6. § (2) bekezdés c) pontjában és g) pont gb) alpontjában a "3. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában és b)-g) pontjában" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "3. § (1) bekezdés a)-f) pontjában" szövegrész helyébe a "3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában és b)-f) pontjában" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés d) és e) pontjában, h) pont hb) alpontjában, valamint i) és j) pontjában a "3. § (1) bekezdés a)-e) pontjában" szövegrész helyébe a "3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában és b)-e) pontjában" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában a "3. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjában" szövegrész helyébe a "3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában, b)-e) és g) pontjában" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdés h) pont ha) alpontjában a "3. § (1) bekezdés a)-d) pontjában" szövegrész helyébe a "3. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontjában és b)-d) pontjában" szöveg,

f) 11. § (1) bekezdésében a "10. § (1) bekezdés a)-d) pontja" szövegrész helyébe a "10. § (1) bekezdés a) pont aa-ae) alpontja és b)-d) pontja" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az Ejnytv. 6. § (2) bekezdés f) pontja.

5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

17. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 98. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása az (1) bekezdésben meghatározott személyek 2/A. melléklet szerinti adatait tartalmazza."

(2) A Ve. 98. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásába történő felvétel, valamint az onnan való törlés céljából

a) a gondnokoltak nyilvántartását vezető szerv a gondnokoltak nyilvántartásának törvényben meghatározott adatait az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel,

b) a bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszer törvényben meghatározott adatait az (1) bekezdés b)-d) pontjában foglaltakra tekintettel

automatikus adattovábbítás útján továbbítja a Nemzeti Választási Iroda számára.

(3) A Nemzeti Választási Iroda az adatok változásának a nyilvántartásban történő feltüntetése céljából a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának karbantartását a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok személyazonosító és lakcímadatai tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való rendszeres adatátvétellel biztosítja."

18. § Hatályát veszti a Ve. 19. § (4) bekezdésében a "legfeljebb azonban az általános választás napját megelőző ötvenedik naptól az általános választás napját követő huszadik napig," szövegrész.

19. § A Ve. az 1. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. január 15-én lép hatályba.

(2) A 6-9. §, 11. §, 14. §, 16-17. §, 19. §, valamint az 1. melléklet 2016. június 1-jén lép hatályba.

21. § Az 5. alcím, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CCXIX. törvényhez

"2/A. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának adattartalma

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása tartalmazza a polgár

a) nevét,

b) születési nevét,

c) személyi azonosítóját, ha azzal a polgár rendelkezik,

d) magyarországi lakcímét,

e) anyja nevét,

f) születési helyét,

g) születési idejét,

h) aktív, illetve passzív választójoga hiányának tényét és

i) a 98. § (2) bekezdése szerint továbbított adatai adatforrásának megjelölését."

Tartalomjegyzék