237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d)-f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 2. alpontjában, 17., 24. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest I. kerület 14277 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megvalósuló, a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül kapcsolódnak, valamint

b) útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkák tekintetében az (1) bekezdés szerinti ingatlannal szomszédos, Budapest I. kerület 14276 helyrajzi számú ingatlant, valamint a Budapest 14278/1, 14278/2, 14278/3 helyrajzi számú ingatlanokat, a Budapest 14271 helyrajzi számú Iskola utcát és a Budapest 14432 helyrajzi számú Fő utcát érintik.

(3)[1]

(4)[2]

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[4]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(4)[5]

4. §[6] Az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során a véleményadás határideje az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésétől eltérően legfeljebb nyolc nap.

5. § (1) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében a Kormány a következő beépítési szabályokat állapítja meg:

a) a tetőtér beépíthető,

b) a terepszint feletti beépítettség földszinten legfeljebb 100%,

c) a szintterületi mutató legfeljebb 5,5.

(2) A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi hatósági eljárások,

4. építésfelügyeleti hatósági eljárások,

5. fakivágási engedélyezési eljárások,

6. területrendezési hatósági eljárások,

7. örökségvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

9. tűzvédelmi hatósági eljárások,

10. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[7]

13. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

14. hírközlési hatósági eljárások,

15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. működési engedélyezési eljárások,

18. azok az 1-17. pontban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához közvetlenül szükségesek,

19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 76. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 202. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 81. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 202. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 202. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 72. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[7] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 103. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék