24/2015. (IX. 21.) IM rendelet

a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kjvhr.) 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Szolgáltató elfogadásáról szóló határozatot az országos kamara honlapján közzé kell tenni."

(2) A Kjvhr. 7/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A bélyegző és a hivatali elektronikus aláírásról kibocsátott tanúsítvány érvénytelenségének tényét és kezdő napját be kell jegyezni az országos kamara nyilvántartásába és azt közzé kell tenni az országos kamara honlapján. Az országos kamara a közjegyző költségére a bélyegző, a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz, valamint a hivatali elektronikus aláírásáról kibocsátott tanúsítvány érvénytelenségének tényét a Hivatalos Értesítőben közzéteszi. A hirdetményben fel kell tüntetni a bélyegző szövegét, sorszámát és a bélyegző, valamint a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz érvénytelenségének kezdő napját."

(3) A Kjvhr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A helyettesítés befejezésével a tartós helyettes által átvett és készített okiratok, a Ktv. hatálya alá nem tartozó közjegyzői nemperes eljárás során keletkezett iratok (a továbbiakban: nemperes iratok) és azok nyilvántartásai közül a Ktv. 166. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott irat, nyilvántartás, bélyegző és egyéb eszköz átadására

a) a Ktv. 34. § a) pontja szerinti helyettesítés esetén a közjegyzői szolgálat megszűnésekor alkalmazandó szabályok,

b) a Ktv. 34. § b) és c) pontjai szerinti helyettesítés esetén a hivatalban lévő közjegyző iratainak levéltárba történő átadására vonatkozó szabályok

megfelelően irányadók."

(4) A Kjvhr. 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közjegyzői levéltárban elhelyezett okiratról, végzésről vagy egyéb nemperes iratról a levéltáros a hiteles másolatot elektronikus vagy papír alapú formában adhatja ki."

(5) A Kjvhr. a 23/A. §-t követően a következő címmel és alcímmel, valamint 23/B. §-sal egészül ki:

"KÖZJEGYZŐ OKIRAT-SZERKESZTÉSI ELJÁRÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

(a Ktv. 172. §-ához)

23/B. § (1) A közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányuló kérelmet írásban a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon vagy szóban jegyzőkönyvbe mondva kell előterjeszteni. A Ktv. 124. § a) és c) pontja szerinti esetekben a kérelem szóban akként is előterjeszthető, hogy azt a közjegyző az okirat-szerkesztési eljárás során elkészített közjegyzői okiratba foglalja.

(2) Az írásbeli kérelmet legalább egyszerű magánokiratként papír alapon, továbbá faxon vagy elektronikus úton lehet előterjeszteni.

(3) A közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányulóan - a felek számától függetlenül - eljárásonként egy kérelmet kell benyújtani, melyet elegendő csak az egyik kérelmezőnek vagy képviselőjének aláírnia.

(4) A közjegyző a képviseleti jog fennállását a közjegyzői okirat elkészítése alkalmával vizsgálja. Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, a meghatalmazást legkésőbb a közjegyzői okirat elkészítésének megkezdéséig kell a közjegyző rendelkezésére bocsátani.

(5) A közjegyző a kérelmet a kérelem alapján szerkesztett okirattal együtt archiválja és ahhoz fűzve tárolja.

(6) A 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésére vonatkozóan az országos kamara a honlapján kitöltési útmutatót tesz közzé."

(6) A Kjvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(7) A Kjvhr. a 2. mellékletben meghatározott 6. számú melléklettel egészül ki.

2. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: KÜSZ) 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó)

"f) a zálogjogi nyilvántartásban lévő bejegyzés módosítására vagy törlésére irányuló eljárás,"

(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.)

(2) A KÜSZ 1. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó)

"n) a közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás"

(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.)

(3) A KÜSZ 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. egyesítés: kettő vagy több különböző ügy ügyiratainak végleges összekapcsolása oly módon, hogy a legkorábban érkezett iratnál történik valamennyi ügyirat kezelése;"

(4) A KÜSZ 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. kiadmány: közjegyzői ügyben az adott székhelyen működő közjegyző által készített eredeti, keltezéssel és ügyszámmal ellátott iratról szövegazonos formában egyidejűleg vagy utólag kiállított, hiteles (hitelesítéssel ellátott) másolat, amit az ugyanazon a székhelyen arra feljogosított személy "a kiadmány hiteléül" záradékkal, a közjegyző vagy közjegyzőhelyettes megnevezéssel, az eljáró közjegyző vagy közjegyzőhelyettes neve mellett az "s. k." toldattal, az aláírásával és a közjegyző hivatali bélyegzőjének lenyomatával lát el, vagy elektronikus irat esetében a külön jogszabályban meghatározott módon hitelesít;"

(5) A KÜSZ 2. §-ának 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó kezdőirat és utóiratainak végleges jellegű összekapcsolása az utóiratoknak az ügyszám soron következő sorszámára iktatásával, valamint az azonos ügyre vonatkozó előzmény ügyiratnak a később iktatott ügyirattal való végleges összekapcsolása, amelynek következtében az összekapcsolt ügyiratok a továbbiakban kizárólag együtt kezelhetőek, ideértve a póthagyatéki iratokhoz a korábbi pót-és alapiratok kapcsolását, vagy felfüggesztés esetén az előzmény ügyiratnak az újból iktatott ügyirathoz történő végleges összekapcsolását, továbbá az európai fizetési meghagyásos ügy és az ahhoz kapcsolódó költségkedvezményes ügy végleges összekapcsolását is;"

(6) A KÜSZ 2. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:

"31. másolat: közjegyzői ügyben más székhelyen működő közjegyző által kiállított eredeti iratról vagy az ügy eredeti iratáról készített olyan szövegazonos és alakhű formában utólag kiállított irat, amit az arra feljogosított személy "a másolat hiteléül" záradékkal, aláírásával és a közjegyző hivatali bélyegzőjének lenyomatával lát el, vagy elektronikus irat esetében a külön jogszabályban meghatározott módon hitelesít."

(7) A KÜSZ 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jegyzőkönyvet, annak kiegészítését és a módosítását a közjegyző és a jegyzőkönyvvezető is aláírja."

(8) A KÜSZ 46. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben említett ügyön kívül befejezett az az ügy is (befejezettként kezelendő ügy), amelyben:]

"e) a közjegyző egyéb befejező intézkedést tett (nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelemnek nem minősülő, kezdőiratként érkezett beadványt elintézte)."

(9) A KÜSZ 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A póthagyatéki vagy egyéb kapcsolódó új eljárással összefüggő közjegyzői megkeresés esetén a korábban illetékes közjegyző, a járásbíróság irattára vagy a MOKK levéltára a megkereséssel érintett, a közjegyzői ügy során keletkezett iratot az iratok végleges összeszerelése végett megküldi az illetékes közjegyző részére. Ebben az esetben a megkeresés eredeti példányát, a befejező végzés egy példányát és az irat átvételét tanúsító tértivevényt a megküldő közjegyzőnél, az irattárban vagy a levéltárban a pótboríték készítésére vonatkozó szabályokra is figyelemmel meg kell őrizni, az átadott iratok jegyzékének intézkedés rovatában pedig fel kell tüntetni a megkereső közjegyző által folytatott eljárás ügyszámát."

(10) Hatályát veszti a KÜSZ

a) 1. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 2. § 23. és 24. pontja,

c) a 16-17. §-a, valamint

d) a 49. § (3) bekezdése.

3. A Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

3. § (1) A Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: KLr.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az átadónál esetlegesen külön kezelt végintézkedéseket és a végintézkedéssel kapcsolatos közokiratokat - így különösen a végrendelet visszavonását tartalmazó nyilatkozatot -, továbbá a külön kezelt közjegyzői letéteket nem kell visszasorolni az ügyszám szerinti helyükre, hanem azok külön sorozatba rendezve is leadhatók a levéltárba."

(2) A KLr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A levéltár a közjegyzői levéltári anyagot a közjegyzők által külön jogszabály alapján vezetett elektronikus vagy papír alapú közjegyzői ügynyilvántartás alapján, elektronikusan előállított és elektronikusan kereshető szövegformátumban elkészített iratjegyzékkel, névmutatóval, hagyatéki ügyek esetén a végintézkedések jegyzékével kiegészítve (a továbbiakban együtt: átadási jegyzék) veszi át."

(3) A KLr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A levéltár a kamarai levéltári anyagot a kamara elektronikus vagy papír alapú nyilvántartása alapján, elektronikusan előállított és elektronikusan kereshető szövegformátumban elkészített iratjegyzékkel veszi át."

(4) A KLr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A levéltár a számbavétel végett átvett levéltári anyagról és a folyamatban lévő ügyek anyagairól átvételi elismervényt ad az átadónak vagy az átadás céljára adott meghatalmazás vagy megbízás alapján eljáró képviselőjének."

(5) A KLr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A levéltár az átadástól számított 60 napon belül iratonként számba veszi a részére átadott levéltári anyagot és a folyamatban lévő ügyek anyagait.

(2) A számbavétel során a levéltár ellenőrzi, hogy a levéltári anyagok számszerűleg egyeznek-e a közjegyző vagy a tartós helyettes által az átadási jegyzékekben feltüntetett adatokkal."

(6) A KLr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A helyettesítés befejezésével a tartós helyettes által átvett és készített okiratok, nemperes iratok és azok nyilvántartásai közül a levéltári anyagok átadására

a) a Ktv. 34. § a) pontja szerinti helyettesítés esetén a közjegyzői szolgálat megszűnésekor alkalmazandó szabályok,

b) a Ktv. 34. § b) és c) pontjai szerinti helyettesítés esetén a hivatalban lévő közjegyző iratainak levéltárba történő átadására vonatkozó szabályok

megfelelően irányadók."

(7) A KLr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A levéltár az általa iratonként számba vett levéltári anyag megőrzéséért vállal felelősséget, melynek tényét az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, vagy a zárójegyzőkönyvben tünteti fel."

(8) Hatályát veszti a KLr. 23. § (3) bekezdése.

4. A fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról szóló 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosítása

4. § A fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról szóló 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A közjegyző az írásban vagy szóban előterjesztett

a) fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem,

b) biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem,

c) végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem,

d) a kötelezett joghatályos ellentmondást, elismerést, illetve teljesítésre hivatkozást tartalmazó nyilatkozata, valamint

e) a jogosult Fmhtv. 30. § (2) bekezdése és 31. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata

adattartalmának a MOKK rendszerében erre szolgáló elektronikus formanyomtatványon vagy iraton történő rögzítéséért 1 pontot kap."

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) és (3) bekezdése 2016. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelethez

A Kjvhr. 5. számú melléklete 1-3. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Közjegyzői okiratok

1.1. Ügyleti okiratok száma:
1.2. Jegyzőkönyvi tanúsítványok száma:
Közjegyzői okiratok száma összesen:
Közjegyzői okiratkészítés során közreműködés megtagadása:

2. Záradéki tanúsítványok

2.1. Másolat hitelesítése:
2.2. Névaláírás hitelesítése:
2.3. Közhitelességű nyilvántartás tanúsítása:
2.4. Okirat felmutatása:
2.5. Elektronikus letéti tár:
2.6. Fordítás hitelesítése:
2.7. Jogi jelentőségű tény tanúsítása:
Záradéki tanúsítványok száma összesen:

3. Közjegyzői nemperes ügyek - kivéve a végrehajtás elrendelése iránti ügyek

1. Hagyatéki ügy

2. Értékpapír- és okirat semmissé nyilvánítási ügy

3. Zálogjogi nyilvántartással összefüggő ügy

4. Szakértői kirendelés

5. Előzetes bizonyítás

6. Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése

7. Záradéki tanúsítványok készítése során közreműködés megtagadása

8. Gépjármű zálognyilvántartás

9/a. Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzése

9/b. Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat bejegyzése

10. Európai fizetési meghagyásos ügy

11. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló nemperes eljárás

12. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás

13/a. közjegyzői letétbevételi kérelem záradékolása 13/b. közjegyzői letét kiutalásáról szóló határozat 14. Összesen

Az ügyek száma, megoszlása az eljárás
időtartama szerint
1234567891011121314
abab
Előző hónapról folyamatban maradt
Érkezett
Befejezett
Folyamatban maradtÖsszesen
1 éven túli
2 éven túli
5 éven túli
Jogerőre emelkedett nemperes ügyek/
végrehajthatóvá nyilvánított európai
fizetési meghagyásos ügyek száma
Az adott hónapban érkezett fellebbezések
száma
Felterjesztett
Fel nem terjesztett
fellebbezések
Intézkedést
igénylő
Visszavonás
Elutasítás
A másodfokú
bíróságról
visszaérkezett


ügyekben hozott
határozatok:
Helybenhagyás
Hat. kívül helyezés,
új eljárás
Megváltoztatás
Az európai fizetési meghagyásos ügyekben
érkezett ellentmondások száma
A befejezett
ügyekben az eljárás
0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1 év felett
2 év felett

* A kezdőirat érkezésétől a befejezésig eltelt idő. A határértékek az alacsonyabb kategóriában vannak feltüntetve."

2. melléklet a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelethez

"6. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez

Közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányuló kérelem

Kérem az alábbi okirat(ok) szerkesztésére irányuló eljárás lefolytatását.
1. A kérelmezőtermészetes
személy
neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
jogállása:
idézési címe:
telefonszáma:*
jogi személy
vagy más
szervezet
cégneve (neve):
cégjegyzékszáma,
nyilvántartási száma:
jogállása:
székhelye:
telefonszáma:*
2. Képviselő eljárása eseténneve:
idézési címe:
telefonszáma:*
nyilatkozat arról, hogy az ügyben érvényes és hatályos meghatalmazással
rendelkezik vagy képviseleti jogosultsága az ügyben jogszabály alapján
fennáll, és képviseleti joga a kérelem benyújtására is kiterjed**
3. Az eljáró közjegyzőneve:
címe:
4. A jogügylet tárgya
5. Ügyérték megjelölése
6. A jogügyletegyoldalú**
két- vagy többoldalú**
7. Elkészítendő okirat(ok)
8. Az elkészítendő okirat(ok)
nyelve
9. Az okirat elkészítésének
kért határideje
évnap
10. A kérelemhez csatolt
mellékletek
11. KeltezésHelyeIdejeévnap
Nyilatkozom, hogy a kérelmet megegyező tartalommal más közjegyzőhöz nem nyújtottam be.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat és az okirat elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott adatokat az eljáró
közjegyző kezelje.
Tudomásul veszem, hogy okirat-szerkesztési eljárásért a közjegyzői díjszabásról szóló külön jogszabály szerinti díjat
kell fizetni, abban az esetben is, ha a közjegyző eljárása a közjegyzőn kívül álló okból hiúsul meg.
Tudomásul veszem, hogy a közjegyzőt a közjegyzőkről szóló törvény alapján eljárási kötelezettség terheli és
közreműködését csak a törvényben meghatározott okból tagadhatja meg.
………………………………………
Aláírás
* Kitöltése nem kötelező.
** A választ jelölje X-szel"

"

Tartalomjegyzék