25/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § f) pontjában, a 13. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: közjegyzői kamara) a fizetési meghagyásos eljárásért megfizetett eljárási díj felét - az 5. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel - a közjegyzők között az e rendeletben meghatározott módon és időpontban osztja fel.

2. §[1] A közjegyzői kamara a végrehajtási díjnak és a biztosítási intézkedés elrendeléséért megfizetett végrehajtási díjnak (a továbbiakban együtt: végrehajtási díj) a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényben meghatározott részét az e rendeletben meghatározott módon és időpontban osztja fel a közjegyzők között, és utalja át a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: végrehajtói kar) részére.

3. § Az 1. és 2. §-ban meghatározott díjak felosztása elkülönített felosztási rendszerben történik.

4. § (1) A tárgyhónapban megfizetett és behajtás alapján megfizetésre került eljárási díj és végrehajtási díj (a továbbiakban együtt: díj) felosztása havonkénti elszámolásban történik.

(2)[2] A közjegyző és a végrehajtói kar a tárgyhónapot követő hónapban részesül a díjból.

5. § (1) A tárgyhónapban megfizetett díjból le kell vonni a túlfizetés okán a félnek a tárgyhónapban visszatérített pénzösszeget, s ezt követően kell az 1. és 2. § szerinti összeget megállapítani.

(2) A közjegyzői kamara dönthet úgy, hogy a felosztandó összegből nem végzi el az (1) bekezdés szerinti levonást.

2. A díjfelosztás alapja

6. § (1) A közjegyző a fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendelésére irányuló eljárásban, továbbá a biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárásban (a továbbiakban együtt: eljárás) végzett, a díjból való részesedését meghatározó munkájának megállapítása pontrendszer alkalmazásával történik.

(2) A közjegyzői kamara a közjegyző által gyűjtött pontokat a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben (a továbbiakban: Fmhtv.) szabályozott eljárások technikai támogatására szolgáló, a közjegyzők, a felek és az eljárásban részt vevő egyéb személyek, valamint egyéb felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszere (a továbbiakban: MOKK rendszere) útján tartja nyilván.

7. § A közjegyzői kamara a MOKK rendszere alkalmazásával a tárgyhót követő 8. napig megállapítja a tárgyhónapban megfizetett díj összegét és a közjegyzők által gyűjtött pontok számát.

8. § A tárgyhónapban megfizetett díj összegének a felosztásra kerülő részéből a közjegyző a szerzett pontjai arányában részesül.

3. A pontszámítás módja

9. § (1) Az eljárás során a közjegyző által kibocsátott végzésért és a jogszabály által előírt értesítésért - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 1 pont jár.

(2) 5 pont jár:

a) a fizetési meghagyás kibocsátásáért,

b) a végrehajtási lap kiállításáért, a végrehajtási lap kérelemtől eltérő kiállításáért, a biztosítási intézkedés elrendeléséért,

c)[3] a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem visszautasításáért,

d)[4] a végrehajtás megtagadásáért, a végrehajtási kérelem visszautasításáért, a biztosítási intézkedés iránti kérelem visszautasításáért és elutasításáért, és

e) a fizetésre halasztás és részletfizetési kedvezmény iránti kérelem tárgyában hozott végzés kibocsátásáért.

(3) 3 pont jár:

a) a fizetési meghagyásos eljárás megszüntetéséért,

b) a fizetési meghagyás jogerejének (részjogerőnek) megállapításáért,

c)[5] a végrehajtás megszüntetéséért (korlátozásáért), a végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem visszautasításáért, elutasításáért, a végrehajtási lap visszavonásáért,

d) a biztosítási intézkedés megszüntetéséért,

e) a jogutódlás megállapításáról hozott végzésért, és

f) a költségkedvezmény iránti kérelem elbírálásáért.

(4) 2 pont jár:

a) az igazolási kérelem elbírálásáért,

b)[6] a kézbesítési kifogás elbírálásáért,

c) a végrehajtás felfüggesztéséért, és

d) a biztosítási intézkedés felfüggesztéséért.

(5)[7] A közjegyző az írásban vagy szóban előterjesztett

a) fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem,

b) biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem,

c) végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem,

d) a kötelezett joghatályos ellentmondást, elismerést, illetve teljesítésre hivatkozást tartalmazó nyilatkozata, valamint

e) a jogosult Fmhtv. 30. § (2) bekezdése és 31. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata

adattartalmának a MOKK rendszerében erre szolgáló elektronikus formanyomtatványon vagy iraton történő rögzítéséért 1 pontot kap.

10. § Ha az Fmhtv. 26. § (3) bekezdése alkalmazásának van helye, a közjegyzőt nem illeti meg a 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott pont.

4. A díj kiosztása

11. § A közjegyzőnek a MOKK rendszerén keresztül meg kell adnia a közjegyzői kamara számára azt a fizetési számlaszámot, amelyre átutalásra kerül a díjnak a szerzett pontjai alapján járó része.

12. § (1) A közjegyzői kamara a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megállapítja és a MOKK rendszerén keresztül értesíti a közjegyzőt a tárgyhónapban megfizetett díj összegéről, az általa gyűjtött pontok számáról, egy pont értékéről, a díj összegét csökkentő tételek számáról, továbbá a közjegyzőt megillető összegről.

(2) A közjegyző - az (1) bekezdésben foglalt értesítést követően - a tárgyhónapot követő hónap 11. napjáig számviteli bizonylatot állít ki a közjegyzői kamara nevére, és azt egyidejűleg megküldi a közjegyzői kamarának.

(3) A közjegyzői kamara a tárgyhónapot követő hónap 16. napjáig átutalja a közjegyzőnek a díjfelosztás alapján járó pénzösszeget. Ha a közjegyző a tárgyhónapot követő 11. napon túl küldi meg a közjegyzői kamara részére a számviteli bizonylatot, akkor a közjegyzői kamarának a számviteli bizonylat megérkezését követő 8. napig kell átutalnia a közjegyzőnek a díjfelosztás alapján járó pénzösszeget.

13. §[8] Ha a területi közjegyzői kamara megállapítja, hogy a közjegyző a fél részére jogosulatlanul ítélt meg díjfeljegyzési jogot, a közjegyzői kamara a közjegyző által megítélt költségkedvezmény összegét levonja a közjegyző részére a díjfelosztás alapján járó pénzösszegből.

5. A közjegyzői kamara és a végrehajtói kar egymás közötti elszámolása[9]

14. §[10] A végrehajtói kar megadja a közjegyzői kamara részére azt a fizetési számlaszámot, melyre a közjegyzői kamarának a végrehajtási díjaknak az Fmhtv.-ben meghatározott részét át kell utalnia.

15. § (1)[11] A közjegyzői kamara a végrehajtói kar részére a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig a MOKK rendszere útján megállapítja a végrehajtási díjaknak a végrehajtói kart illető összegét.

(2)[12] A végrehajtói kar - az (1) bekezdésben foglalt értesítést követően - a tárgyhónapot követő hónap 11. napjáig számviteli bizonylatot állít ki a közjegyzői kamara nevére, és azt egyidejűleg megküldi a közjegyzői kamarának.

(3)[13] A közjegyzői kamara a tárgyhónapot követő hónap 16. napig átutalja a végrehajtói karnak az (1) bekezdésben meghatározott pénzösszeget, egyben tájékoztatást küld részére a végrehajtási díjak összegéről.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2010. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Forgács Imre s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[2] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[3] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 32. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.02.01.

[5] Megállapította a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.02.01.

[6] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Megállapította a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.09.22.

[8] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 32. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[10] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[11] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 19. § b)-c) pontjai. Hatályos 2016.03.09.

[12] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[13] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 19. § d) pontja. Hatályos 2016.03.09.

Tartalomjegyzék