266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 28049 és 28051 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítandó, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakítását célzó beruházással függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

2. §[1] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. §[2]

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4/A. §[3] Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, elhelyezendő gépjárművek számának meghatározásakor a felújításra kerülő épület új rendeltetéséből eredő többletgépjárműszámot nem kell figyelembe venni, illetve az ebből eredő többletgépjármű elhelyezéséről nem kell gondoskodni, valamint

b) a gépjárművek elhelyezése - ha a helyi építési szabályzat minimális zöldfelület mértékére vonatkozó előírásai megengedik - felszíni gépjármű-várakozóhelyeken (parkoló) is megoldható.

4/B. §[4]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[5] E rendeletnek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4/A. §-át és 4/B. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelethez

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1-18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,

20. az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 85. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 207. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Beiktatta a 87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.04.11.

[4] Hatályon kívül helyezte az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 14. pontja. Hatálytalan 2022.12.16.

[5] Beiktatta a 87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.04.11.

Tartalomjegyzék