Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

26/2015. (IX. 30.) IM rendelet

a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 16. §-ában meghatározott bíróságokon (a továbbiakban: bíróság) és az Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH) foglalkoztatott bírósági titkárra, bírósági fogalmazóra, tisztviselőre, írnokra és fizikai dolgozóra (a továbbiakban együtt: igazságügyi alkalmazott) terjed ki.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó

a) bírósági titkár,

b) gazdasági hivatal főosztályvezetője és gazdasági hivatal főosztályvezető-helyettese,

c) gazdasági hivatal osztályvezetője és gazdasági hivatal osztályvezető-helyettese,

d) belső ellenőrzési vezető és belső ellenőr,

e)[1]

f) informatikai biztonsági felelős,

g) titkos ügykezelő,

h) könyvelő,

i) gépjárművezető, valamint

j) törvényszéki végrehajtó, törvényszéki végrehajtó-helyettes, törvényszéki végrehajtójelölt, és a járásbíróságnál, illetve a törvényszéknél szolgálati jogviszonyban álló végrehajtási ügyintéző

munkakörének betöltéséhez szükséges e rendeletben meghatározottakon túli részletes követelményeiről külön jogszabály rendelkezik.

2. A képesítési feltételek

2. § (1) Az igazságügyi alkalmazottak munkakörének elnevezését, a munkakör ellátásához szükséges képesítési feltételeket és a munkakör szerinti fizetési osztályt az 1. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a munkakörök az 1. mellékletben meghatározott képesítésnél magasabb képesítéssel rendelkező igazságügyi alkalmazottal is betölthetők.

(2) Az igazságügyi alkalmazott a kinevezési okiratában szereplő munkaköri elnevezésének megfelelő feladatok mellett egyéb olyan feladatot is elláthat, amelyre képesítéssel rendelkezik.

(3) A munkáltató a képesítés megszerzésére, kivételesen indokolt esetben - határidő megjelölésével, de legfeljebb három évre - halasztást engedélyezhet. A munkáltató e jogosultsága nem terjed ki - ide nem értve a 4. § (2) bekezdése szerinti halasztást - a bírósági fogalmazói, a bírósági ügyintézői, valamint az 1. § (2) bekezdésében szereplő munkakörökre.

(4) A szakképzettség tekintetében a szakképesítés szintjét az Országos Képzési Jegyzék szerint kell minősíteni.

3. § A bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke elrendelheti, hogy az igazságügyi alkalmazott a munkakörének megfelelő képzésen vegyen részt, ha az a munkaköri feladatok szakszerű ellátásához szükséges.

3. Az ügyviteli vizsga

4. § (1) Ezen alcím alkalmazásában vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott az az igazságügyi alkalmazott, aki az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 13. § (5) bekezdése alapján ügyviteli vizsgát köteles tenni.

(2) A munkáltató az ügyviteli vizsga letétele alól kivételesen indokolt esetben - határidő megjelölésével, de legfeljebb egy évre - halasztást engedélyezhet.

(3) A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy minden évben lehetőség legyen az ügyviteli vizsga letételére.

5. § (1) A vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott az ügyviteli vizsga letételéhez a szükséges ismereteket felkészítő szakmai oktatáson és egyéni tanulás útján sajátítja el.

(2) A szakmai oktatás célja, hogy a vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott megismerje az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, elsajátítsa az ügyvitel szabályait, a munkakörével kapcsolatos egyéb szükséges ismereteket, továbbá azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott a vizsgakötelezettségének határidőben eleget tehessen.

(3) A szakmai oktatást a Kúrián, az ítélőtáblákon, a törvényszékek területén és az OBH-ban kell megszervezni. A szakmai oktatást a bíróság és az OBH közösen is megszervezheti.

(4) A szakmai oktatást a Magyar Igazságügyi Akadémia e-learning oktatás formában is megszervezheti, amely a (3) bekezdésben meghatározott képzési formával egyenértékű.

6. § (1) A vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazottnak az ügyviteli vizsgára a bíróság elnökénél - a beosztása és szolgálati helye feltüntetésével - a szolgálati út megtartásával írásban kell jelentkeznie. Az OBH-ban foglalkoztatott vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazottnak az OBH elnökénél kell az ügyviteli vizsgára írásban jelentkeznie. Az ügyviteli vizsga helyét és időpontját az oktatást szervező bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke állapítja meg, és arról a vizsga időpontja előtt legalább 15 nappal a vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazottat írásban értesíti.

(2) Az ügyviteli vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, amelynek egy tagja igazságügyi alkalmazott.

(3) Ügyviteli vizsgabizottságot kell alakítani a Kúrián, az ítélőtáblán, a törvényszéken és az OBH-ban. Az ügyviteli vizsgabizottságok számát az oktatást szervező bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke határozza meg.

(4) A Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék és az OBH elnöke - az általa szervezett szakmai oktatás tekintetében - ötéves időtartamra nevezi ki

a) az ügyviteli vizsgabizottság elnökét a bírák közül,

b) az ügyviteli vizsgabizottság tagjait a bírák és a legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkező igazságügyi alkalmazottak közül.

7. § (1) Az ügyviteli vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A bírósági titkárnak, a bírósági fogalmazónak, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselőnek írásbeli vizsgát nem kell tennie.

(2) Az írásbeli vizsga tárgyai és követelményei:

a) helyesírás, fogalmazás (egyszerű határozat, megkeresés szerkesztése), továbbá

b) a munkakörtől függően

ba) másolás gépírással (számítógépen) 10 percen át, percenként 300 leütés sebességgel, 5%-os hibatűréssel,

bb) leírás diktálásra (számítógépen) 10 percen át, percenként 350 leütés sebességgel, 5%-os hibatűréssel,

bc) rögzített hanganyag leírása 10 percen át, 350 leütés sebességgel, 5%-os hibatűréssel, vagy

bd) számítógép, szövegszerkesztő kezelése, adatlap-kitöltés, adatkezelés, nyilvántartás.

(3) A szóbeli vizsga tárgyai:

a) az Alaptörvény, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról, továbbá az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló rendelkezések főbb szabályai,

b) jogi alapismeretek: a polgári peres és nemperes, valamint a büntetőeljárás ügyvitel szempontjából jelentős szabályai,

c) a bírósági ügyvitel és a bírósági iratkezelés szabályai, adatvédelem,

d) jegyzőkönyvszerkesztés büntető- és polgári ügyben,

e) a kézbesítés szabályai,

f) a bírósági eljárások illetékre vonatkozó szabályai,

g) a bírósági gazdasági ügyek intézésének fontosabb szabályai, továbbá

h) statisztikai alapismeretek.

(4) A bírósági titkár, a bírósági fogalmazó és a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselő munkakörének megfelelően a (3) bekezdés a) pontjában írt követelményeken túl a szükséges számítógépes ismeretekről, továbbá a munkáltató által a (3) bekezdés b)-h) pontjaiban felsoroltak közül az adott munkakör jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből köteles vizsgát tenni.

(5) Az OBH-ban foglalkoztatott vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazottnak a szóbeli vizsgán az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) és az OBH működésére vonatkozó jogszabályok, az OBT határozatok, valamint az OBH elnöke által kiadott normatív utasítások ismeretéről is számot kell adnia.

8. § (1) Az írásbeli vizsgát az ügyviteli vizsgabizottság legalább egy tagjának jelenlétében kell letenni. Az írásbeli vizsga eredményét az ügyviteli vizsgabizottság állapítja meg.

(2) Szóbeli vizsgát az tehet, aki az írásbeli vizsga követelményeinek megfelelt, vagy a 7. § (1) bekezdése alapján nem kell írásbeli vizsgát tennie.

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazottnak az ügyviteli vizsgabizottság előtt arról kell számot adnia, hogy elsajátította az irányadó szabályokat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja.

9. § (1) Az eredményes ügyviteli vizsgáról az ügyviteli vizsgabizottság tanúsítványt állít ki a 2. melléklet szerinti tartalommal. A vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott felkészültségéhez igazodóan a vizsga

a) "megfelelt",

b) "közepes",

c) "jó",

d) "kitűnő", vagy

e) "nem felelt meg"

eredménnyel minősíthető.

(2) Ha a vizsgabizottság a vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legfeljebb két hónapig terjedő legrövidebb időt, amelynek letelte után a vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott újabb vizsgára jelentkezhet.

(3) A vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott számára legalább két írásbeli vizsgalehetőséget kell biztosítani. A szóbeli vizsga ismétlésére egy alkalommal kerülhet sor.

10. § (1) Az ügyviteli vizsgabizottság az ügyviteli vizsga írásbeli és szóbeli részéről jegyzőkönyvet készít.

(2) Az ügyviteli vizsga írásbeli részéről készített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

a) a vizsga helyét és időpontját,

b) valamennyi vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott nevét, beosztását és az általa elért eredményt,

c) a vizsgabizottság tagjainak nevét és beosztását,

d) a vizsgabizottsági tagok aláírását, továbbá

e) a jegyzőkönyvvezető nevét, beosztását és aláírását.

(3) Az ügyviteli vizsga szóbeli részéről készített jegyzőkönyvben - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - fel kell tüntetni az arra való utalást, hogy a vizsgáról kiállított tanúsítványok egy-egy példányát valamennyi vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott külön íven átvette.

(4)[2] Az ügyviteli vizsgabizottság a törvényszéken lefolytatott vizsgák eredményéről a vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott szolgálati helye szerinti járási, kerületi bírósági elnököt is értesíti.

(5) A vizsga iratanyagát a bíróság, valamint az OBH elnöki iratai között kell őrizni. A vizsga eredményét tanúsító bizonyítvány másolatát a vizsgára kötelezett igazságügyi alkalmazott személyi anyagában el kell helyezni.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 4., 9. és 14. sora 2018. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott munkakörhöz előírt képesítési feltételeket nem kell alkalmazni az e rendelet hatálybalépésekor az adott munkakörbe határozatlan időre kinevezett igazságügyi alkalmazottra, e munkakörének betöltése idejére, kivéve azon munkaköröket, amelyek esetében jogszabály eltérően rendelkezik.

(2) Az ügyviteli vizsgabizottság elnökeinek és tagjainak a bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet alapján a bíróság és az OBH elnöke által e rendelet hatálybalépése előtt történt kinevezése - a kinevezés időtartamára - hatályban marad.

(3) E rendelet nem érinti a rendelet hatálybalépése előtt - a korábban hatályos jogszabályok alapján megszerzett képesítések alapján - letett ügyviteli vizsgák érvényességét, valamint az engedélyezett halasztások és felmentések hatályát.

13. § (1) Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat

a) 2. és 7. sorában meghatározottak szerint törvényszéki végrehajtói szolgálati jogviszony,

b) 12. sorában meghatározottak szerint törvényszéki végrehajtó-helyettesi szolgálati jogviszony

2018. január 1. napjától nem létesíthető.

(2) Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat

a) 5. és 10. sorát a 2013. január 1-jét megelőzően kiírt pályázaton alapuló megyei bírósági - 2012. január 1-jét követően törvényszéki - végrehajtói kinevezések,

b) 6. és 11. sorát a 2006. szeptember 1-jét megelőzően történt megyei bírósági végrehajtói kinevezések,

c) 18. sorát a 2011. február 1-jét megelőzően történt végrehajtási ügyintézői kinevezések,

d) 19. sorát a 2006. szeptember 1-jét megelőzően történt végrehajtási ügyintézői kinevezések

esetén kell alkalmazni.

14. §[3]

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 26/2015. (IX. 30.) IM rendelethez

1. A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban működő igazgatási egységekben létesíthető vezetői munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek

ABCD
1Munkaköri számMunkakör megnevezésFizetési osztályKépesítési feltétel
21.A.1.főosztályvezető
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább öt év
szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
3I.A.2.nemzetközi kapcsolatok
főosztályvezetője
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább két idegen
nyelv legalább középfokú
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító ismerete, legalább öt
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
41.A.3.informatikai főosztályvezető
(tisztviselő)
szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább öt év
szakmai gyakorlat, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
51.A.4.gazdasági hivatal
főosztályvezetője
(tisztviselő)
a gazdasági vezetőre vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt szakképzettség és
szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
61.A.5.elnöki (vezetői)
titkárságvezető
(tisztviselő)
szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
öt év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
71.A.6.belső ellenőrzési vezető
(tisztviselő)
a belső ellenőrzési vezetőre
vonatkozó képesítési
követelményeket meghatározó
jogszabályban foglalt
szakképzettség, legalább öt
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
81.A.7.sajtó főosztályvezető
(tisztviselő)
szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
öt év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
91.B.1.főosztályvezető-helyettes
(tisztviselő)
szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább öt év
szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
101.B.2.nemzetközi kapcsolatok
főosztályvezető-helyettese
(tisztviselő)
szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább két idegen
nyelv legalább középfokú
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító ismerete, legalább öt
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
111.B.3.informatikai
főosztályvezető-helyettes
(tisztviselő)
szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább öt év
szakmai gyakorlat, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
121.B.4.gazdasági hivatal
főosztályvezető-helyettese
(tisztviselő)
IIIa gazdasági vezetőre vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt szakképzettség és
szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
131.B.5.elnöki (vezetői)
titkárságvezető-helyettes
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
öt év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
141.B.6.sajtó
főosztályvezető-helyettes
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
öt év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
151.C.1.osztályvezető
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
161.C.2.informatikai osztályvezető
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
171.C.3.gazdasági hivatal
osztályvezetője
(tisztviselő)
IIIa gazdasági vezetőre vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt szakképzettség és
szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
181.C.4.A.elnöki (vezetői)
titkárságvezető1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
191.C.4.B.elnöki (vezetői)
titkárságvezető2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
szakirányú felsőfokú vagy emelt
szintű szakképesítés, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
201.C.5.belső ellenőrzési vezető
(tisztviselő)
IIIa belső ellenőrzési vezetőre
vonatkozó képesítési
követelményeket meghatározó
jogszabályban foglalt
szakképzettség, legalább öt
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
211.C.6.nemzetközi kapcsolatok
osztályvezetője
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább két idegen
nyelv legalább középfokú
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító ismerete, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
221.C.7.sajtó osztályvezető
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
231.D.1.osztályvezető-helyettes
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
241.D.2.informatikai
osztályvezető-helyettes
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú
iskolai végzettség, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
251.D.3.gazdasági hivatal
osztályvezető-helyettese
(tisztviselő)
IIIa gazdasági vezetőre vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt szakképzettség és
szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
261.D.4.A.elnöki (vezetői)
titkárságvezető-helyettes1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
271.D.4.B.elnöki (vezetői)
titkárságvezető-helyettes2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
szakirányú felsőfokú vagy emelt
szintű szakképesítés, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
281.D.5.nemzetközi kapcsolatok
osztályvezető-helyettese
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább két idegen
nyelv legalább középfokú
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító ismerete, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
291.D.6.sajtó osztályvezető-helyettes
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
301. E.1Acsoportvezető1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
311.E.1.B.csoportvezető2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és szakirányú
felsőfokú vagy emelt szintű
vagy középfokú szakképesítés,
legalább három év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga
321.E.2.A.informatikai csoportvezető1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
331.E.2.B.informatikai csoportvezető2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
341.F.1.A.csoportvezető-helyettes1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
351.F.1.B.csoportvezető-helyettes2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és szakirányú
felsőfokú vagy emelt szintű
vagy középfokú szakképesítés,
legalább három év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga
361.F.2.A.elnöki (vezetői)
irodavezető1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, okirattal igazolt
gépírástudás, legalább három
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
371.F.2.B.elnöki (vezetői)
irodavezető2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
okirattal igazolt gépírástudás,
legalább három év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga

2. A bírósági vezetőkhöz, az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez, elnökhelyetteseihez és főosztályvezetőihez kapcsolódó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek

ABCD
1Munkaköri számMunkakör megnevezésFizetési osztályKépesítési feltétel
22.A.1.főtanácsadó
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
32.A.2.A.tanácsadó1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
42.A.2.B.tanácsadó2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
52.B.1.bírósági titkárIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
ügyviteli vizsga
62.B.2.bírósági fogalmazóIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, ügyviteli vizsga
72.B.3.bírósági ügyintéző
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles
jogász szakképzettség, vagy
igazgatásszervező vagy
igazságügyi szervező vagy
igazságügyi igazgatásszervező
vagy igazságügyi ügyintéző
főiskolai végzettség, ügyviteli
vizsga
82.B.4.jogi ügyintéző
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, ügyviteli vizsga
92.C.1.A.elnöki (vezetői)
titkár1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, három év szakmai
gyakorlat, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
102.C.1.B.elnöki (vezetői)
titkár2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
szakirányú középfokú
szakképesítés, három év
szakmai gyakorlat, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
112.C.2.elnöki (vezetői)
ügykezelő
(írnok)
IVközépfokú iskolai végzettség,
okirattal igazolt gépírástudás,
ügyviteli vizsga
122.C.3.elnöki (vezetői)
ügyintéző
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
okirattal igazolt gépírástudás,
legalább három év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga
132.D.1.elnöki (vezetői) irodai
ügyintéző
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
három év szakmai gyakorlat,
okirattal igazolt gépírástudás,
ügyviteli vizsga
142.D.2.elnöki (vezetői) irodakezelő
(írnok)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
152.E.I.belső ellenőr
(tisztviselő)
IIIa belső ellenőrre vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt szakképzettség és
szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
162.F.I.hivatalsegéd
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség

3. Bírói feladatkörhöz kapcsolódó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek

ABCD
1Munkaköri számMunkakör megnevezésFizetési osztályKépesítési feltétel
23.A.1.bírósági titkárIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
ügyviteli vizsga
33.B.1.bírósági fogalmazóIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, ügyviteli vizsga
43.C.1.bírósági ügyintéző
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles
jogász szakképzettség, vagy
igazgatásszervező vagy
igazságügyi szervező vagy
igazságügyi igazgatásszervező
vagy igazságügyi ügyintéző
főiskolai végzettség, ügyviteli
vizsga
53.D.1.jogi ügyintéző
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, ügyviteli vizsga
63.E.1.A.jegyzőkönyvvezető
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
okirattal igazolt gépírástudás,
legalább három év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga
73.E.1.B.jegyzőkönyvvezető (írnok)IVközépfokú iskolai végzettség,
okirattal igazolt gépírástudás,
ügyviteli vizsga
83.F.1.A.cégszerkesztő
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
okirattal igazolt gépírástudás,
legalább három év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga
93.F.1.B.cégszerkesztő
(írnok)
IVközépfokú iskolai végzettség,
okirattal igazolt gépírástudás,
ügyviteli vizsga
103.G.1.leíró
(írnok)
IVközépfokú iskolai végzettség,
okirattal igazolt gépírástudás,
ügyviteli vizsga
113.H.1.törvényszéki szakértői
szaktanácsadó
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább öt év
szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga

4. A bíróságok és Országos Bírósági Hivatal irodáihoz és irattáraihoz kapcsolódó vezetői és egyéb munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek

ABCD
1Munkaköri számMunkakör megnevezésFizetési osztályKépesítési feltétel
24.A.1.A.irodavezető1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
34.A.1.B.irodavezető2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
legalább három év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga
44.A.2.A.titkos ügykezelő
irodavezető1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, titkos
ügykezelői vizsga, ügyviteli
vizsga
54.A.2.B.titkos ügykezelő
irodavezető2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
legalább három év szakmai
gyakorlat, titkos ügykezelői
vizsga, ügyviteli vizsga
64.B.1.irodai ügyintéző
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
legalább három év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga
74.B.2.titkos ügykezelő
irodai ügyintéző
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
legalább három év szakmai
gyakorlat, titkos ügykezelői
vizsga, ügyviteli vizsga
84.C.1.irodakezelő
(írnok)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
94.D.1.A.irattárvezető1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, vagy felsőfokú
iskolai végzettség és szakirányú
felsőfokú vagy emelt szintű
szakképesítés, legalább három
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
104.D.1.B.irattárvezető2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség és
szakirányú felsőfokú vagy emelt
szintű szakképesítés, legalább
három év szakmai gyakorlat,
ügyviteli vizsga
114.D.2.irattáros
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség
és szakirányú felsőfokú vagy
emelt szintű vagy középfokú
szakképesítés, ügyviteli vizsga
124.D.3.irattárkezelő
(írnok)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
134.E.1.hivatalsegéd
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség

5. A bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó vezetői és egyéb munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek

ABCD
1Munkaköri számMunkakör megnevezésFizetési osztályKépesítési feltétel
25.A.1.A.törvényszéki végrehajtók
csoportvezetője1.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
ügyviteli vizsga
35.A.1.B.törvényszéki végrehajtók
csoportvezetője2.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, végrehajtói
szakvizsga, legalább kétéves
végrehajtó-helyettesi gyakorlat,
ügyviteli vizsga
45.A.1.C.törvényszéki végrehajtók
csoportvezetője3.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
végrehajtói szakvizsga, ügyviteli
vizsga
55.A.1.D.törvényszéki végrehajtók
csoportvezetője4.
(tisztviselő)
IIIa megyei bírósági - 2012. január
1-jét követően törvényszéki -
végrehajtóra vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt 2013. január 1-jét
megelőzően hatályos képesítési
követelmények
65.A.1.E.törvényszéki végrehajtók
csoportvezetője5.
(tisztviselő)
IVa megyei bírósági
végrehajtóra vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt 2006. szeptember 1-jét
megelőzően hatályos képesítési
követelmények
75.B.1.A.törvényszéki végrehajtó1.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
ügyviteli vizsga
85.B.1.B.törvényszéki végrehajtó2.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, végrehajtói
szakvizsga, legalább kétéves
végrehajtó-helyettesi gyakorlat,
ügyviteli vizsga
95.B.1.C.törvényszéki végrehajtó3.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
végrehajtói szakvizsga, ügyviteli
vizsga
105.B.1.D.törvényszéki végrehajtó4.
(tisztviselő)
IIIa megyei bírósági - 2012. január
1-jét követően törvényszéki -
végrehajtóra vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt 2013. január 1-jét
megelőzően hatályos képesítési
követelmények
115.B.1.E.törvényszéki végrehajtó5.
(tisztviselő)
IVa megyei bírósági
végrehajtóra vonatkozó
képesítési követelményeket
meghatározó jogszabályban
foglalt 2006. szeptember 1-jét
megelőzően hatályos képesítési
követelmények
125.B.2.A.törvényszéki
végrehajtó-helyettes1.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
ügyviteli vizsga
135.B.2.B.törvényszéki
végrehajtó-helyettes2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
végrehajtói szakvizsga, egyéves
végrehajtó-jelölti gyakorlat,
ügyviteli vizsga
145.B.2.C.törvényszéki
végrehajtó-helyettes3.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
végrehajtói szakvizsga, ügyviteli
vizsga
155.B.3.törvényszéki
végrehajtójelölt
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
165.B.4.A.végrehajtási ügyintéző1.
(tisztviselő)
IIIfelsőfokú iskolai végzettség,
végrehajtási ügyintézői vizsga,
ügyviteli vizsga
175.B.4.B.végrehajtási ügyintéző2.
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
végrehajtási ügyintézői vizsga,
ügyviteli vizsga
185.B.4.C.végrehajtási ügyintéző3.
(tisztviselő)
IIIa végrehajtási ügyintézőre
vonatkozó képesítési
követelményeket meghatározó
jogszabályban foglalt
2011. február 1-jét megelőzően
hatályos képesítési
követelmények
195.B.4.D.végrehajtási ügyintéző4.
(tisztviselő)
IVa végrehajtási ügyintézőre
vonatkozó képesítési
követelményeket meghatározó
jogszabályban foglalt
2006. szeptember 1-jét
megelőzően hatályos képesítési
követelmények
205.C.1.bírósági titkárIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, jogi szakvizsga,
ügyviteli vizsga
215.D.1.hivatalsegéd
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség

6. A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban működő igazgatási egységekben vagy a szakirányú feladatokhoz kapcsolódó vezetői és egyéb munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek

[4]
ABCD
1Munkaköri számMunkakör megnevezésFizetési osztályKépesítési feltétel
26.A.1.A.pénzügyi, számviteli és
költségvetési ügyintéző 1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
36.A.1.B.pénzügyi, számviteli és
költségvetési ügyintéző 2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és szakirányú
középfokú szakképesítés,
ügyviteli vizsga
46.A.2.A.könyvelő1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, mérlegképes
könyvelői vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés,
ügyviteli vizsga
56.A.2.B.könyvelő2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
mérlegképes könyvelői
vagy ezzel egyenértékű
szakképesítés, ügyviteli vizsga
66.A.3.letétkezelő
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
76.A.4.bűnjelkezelő
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
86.A.5.pénztáros
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
96.B.1.A.személyügyi ügyintéző 1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
106.B.1.B.személyügyi ügyintéző 2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és szakirányú
felsőfokú vagy emelt szintű
vagy középfokú szakképesítés,
ügyviteli vizsga
11
126.C.2.jogi ügyintéző
(tisztviselő)
IIIjogász vagy okleveles jogász
szakképzettség, ügyviteli vizsga
136.C.3.közbeszerzési ügyintéző
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
146.D.1.könyvtárvezető
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább három
év szakmai gyakorlat, ügyviteli
vizsga
156.D.2.könyvtáros
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
166.D.3.segédkönyvtáros
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
szakirányú középfokú
szakképesítés, ügyviteli vizsga
176.E.1.sajtótitkár
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább egy
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
186.F.1.A.nemzetközi kapcsolatok
ügyintézője1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, legalább két idegen
nyelv legalább középfokú
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító ismerete, ügyviteli
vizsga
196.F.1.B.nemzetközi kapcsolatok
ügyintézője2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, legalább két
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
206.G.1.létesítményi főmérnök
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
216.G.2.A.műszaki ügyintéző
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
226.G.2.B.műszaki ügyintéző
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és szakirányú
felsőfokú vagy emelt szintű
szakképesítés, ügyviteli vizsga
236.G.3.műszaki ügykezelő
(írnok)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
246.G.4.gondnok
(tisztviselő)
IVműszaki vagy technikusi
középfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
256.G.5.anyagbeszerző
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
járművezetésre jogosító
okmány, ügyviteli vizsga
266.G.6.raktáros
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és szakirányú
középfokú szakképesítés,
ügyviteli vizsga
276.G.7.biztonságtechnikai szakértő
(tisztviselő)
IIIfőiskolai szakmérnök
biztonságszervező szakon, vagy
biztonságtechnikai mérnök
felsőfokú iskolai végzettség,
legalább öt év szakmai
gyakorlat, ügyviteli vizsga
286.H.1.A.informatikai
infrastruktúra üzemeltető és
fejlesztő 1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú
iskolai végzettség, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
296.H.1.B.informatikai infrastruktúra
üzemeltető és fejlesztő 2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és felsőfokú
vagy emelt szintű vagy
középfokú informatikai
szakképesítés, ügyviteli vizsga
306.H.2.A.informatikai
alkalmazások üzemeltető és
fejlesztő1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú
iskolai végzettség, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
316.H.2.B.informatikai
alkalmazások üzemeltető és
fejlesztő2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és felsőfokú
vagy emelt szintű vagy
középfokú informatikai
szakképesítés, ügyviteli vizsga
326.H.3.informatikai biztonsági
felelős
(tisztviselő)
IIIaz informatikai biztonsági
felelősre vonatkozó képesítési
követelményeket meghatározó
jogszabályban előírt képesítési
feltételek, ügyviteli vizsga
336.H.4.A.informatikai
rendszergazda1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú
iskolai végzettség, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
346.H.4.B.informatikai
rendszergazda2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és felsőfokú
vagy emelt szintű vagy
középfokú informatikai
szakképesítés, ügyviteli vizsga
356.H.5.A.informatikai ügyintéző1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú
iskolai végzettség, angol
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret, ügyviteli
vizsga
366.H.5.B.informatikai
ügyintéző2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és felsőfokú
vagy emelt szintű vagy
középfokú informatikai
szakképesítés, ügyviteli vizsga
376.I.1.A.oktatásszervező1.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
386.I.1.B.oktatásszervező2.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség
és szakirányú felsőfokú vagy
emelt szintű vagy középfokú
szakképesítés, ügyviteli vizsga
396J.1.A.tűz- és munkavédelmi
felelős
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, tűzvédelmi és
munkavédelmi szakképesítés,
ügyviteli vizsga
406J.1.B.tűz- és munkavédelmi
felelős
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
tűzvédelmi és munkavédelmi
szakképesítés, ügyviteli vizsga
416.K.1.A.foglalkozás-egészségügyi
alkalmazotti.
(tisztviselő)
IIIfoglalkozás-orvostan szakorvosi
végzettség vagy szakorvosi
végzettség és üzemorvostan
szakorvosi szakképesítés,
ügyviteli vizsga
426.K.1.B.foglalkozás-egészségügyi
alkalmazott2.
(tisztviselő
IIIápoló, okleveles ápoló vagy
diplomás ápoló felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
436.K.1.C.foglalkozás-egészségügyi
alkalmazott3.
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
ápoló vagy üzemi ápoló vagy
foglalkozás-egészségügyi
szakápoló szakképesítés,
ügyviteli vizsga
446.L.1.A.statisztikusi.
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
456.L.1.B.statisztikus2.
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és szakirányú
felsőfokú vagy emelt szintű
vagy középfokú szakképesítés,
ügyviteli vizsga
466.M.1.kontroller
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga
476.N.1.projekt ügyintéző
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség, ügyviteli vizsga

7. A bírósági szervezet és az Országos Bírósági Hivatal létesítményei üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó vezetői és egyéb munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek

ABCD
1Munkaköri számMunkakör megnevezésFizetési osztályKépesítési feltétel
27.A.1.gondnok
(tisztviselő)
IVműszaki vagy technikusi
középfokú iskolai végzettség,
ügyviteli vizsga
37.B.1.anyagbeszerző
(tisztviselő)
IVközépfokú iskolai végzettség,
járművezetésre jogosító
okmány, ügyviteli vizsga
47.B.2.raktáros
(tisztviselő)
IVszakirányú középfokú iskolai
végzettség, vagy középfokú
iskolai végzettség és szakirányú
középfokú szakképesítés,
ügyviteli vizsga
57.B.3.anyagmozgató
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség
67.C.1.műhelyvezető
(fizikai dolgozó)
-szakiskolai vagy szakirányú
középfokú iskolai végzettség,
vagy középfokú iskolai
végzettség és szakirányú
középfokú szakképesítés,
legalább három év szakmai
gyakorlat
77.C.2.szakipari alkalmazott
(fizikai dolgozó)
-szakiskolai vagy szakirányú
középfokú iskolai végzettség,
vagy középfokú iskolai
végzettség és szakirányú
középfokú szakképesítés
87.D.1.gépjárművezető
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség,
járművezetésre jogosító
okmány
97.E.1.recepcióvezető
(fizikai dolgozó)
-vendéglátó-ipari vagy
kereskedelmi vagy
idegenforgalmi felsőfokú iskolai
végzettség, angol vagy német
idegennyelv-tudási pótlékra
jogosító nyelvismeret
107.E.2.recepciós
(fizikai dolgozó)
-vendéglátó-ipari vagy
kereskedelmi vagy
idegenforgalmi középfokú
iskolai végzettség, angol vagy
német idegennyelv-tudási
pótlékra jogosító nyelvismeret
117.F.1.rendészeti vezető
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai
végzettség, vagyonőri
vagy vagyonbiztonsági
szakképesítés, legalább három
év szakmai gyakorlat
127.F.2.rendész
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai
végzettség, vagyonőri vagy
vagyonbiztonsági szakképesítés
137.G.1.portás
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség
147.H.1.üzemeltetési vezető
(fizikai dolgozó)
-vendéglátó-ipari vagy
kereskedelmi vagy
idegenforgalmi felsőfokú iskolai
végzettség
157.H.2.étteremvezető
(fizikai dolgozó)
-vendéglátó-ipari vagy
kereskedelmi vagy
idegenforgalmi felsőfokú iskolai
végzettség
167.H.3.szakács
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség,
szakács szakképesítés
177.H.4.felszolgáló
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség,
felszolgáló vagy
vendéglátó-ipari szakképesítés
187.I.1.szállodai gondnok
(fizikai dolgozó)
-vendéglátó-ipari vagy
kereskedelmi vagy
idegenforgalmi középfokú
iskolai végzettség, vagy
középfokú iskolai végzettség
és szakirányú középfokú
szakképesítés
197J.1.takarító
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség
207.K.1.mosogató
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség
217.L.1.úszómester
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség,
úszómesteri vagy
uszodamesteri vizsga
227.M.1.rendezvényszervező
(tisztviselő)
IIIszakirányú felsőfokú iskolai
végzettség,
ügyviteli vizsga
237.N.1.nyomdász
(fizikai dolgozó)
-műszaki vagy nyomdász vagy
informatikai középfokú iskolai
végzettség
247.0.1.telefonközpont-kezelő
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség
257.P.1.betanított munkás
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség
267.P.2.segédmunkás
(fizikai dolgozó)
-általános iskolai végzettség

2. melléklet a 26/2015. (IX. 30.) IM rendelethez

Ügyviteli Vizsgabizottság
Szám:...........................................
TANÚSÍTVÁNY
Az Ügyviteli Vizsgabizottság tanúsítja, hogy ....................................................., aki . 19....... évi .......... hó .........
napján született, az ügyviteli vizsgát.....................eredménnyel letette.
........................................, 20.... év ... hó ... napján.
P. H.
………………………………………
a vizsgabizottság elnöke
………………………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………………………
a vizsgabizottság tagja

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 46. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.07.09.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék