284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 97. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Ha a gyámhivatal a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény vagy a menedékjogról szóló törvény szerint kísérő nélküli kiskorúnak minősülő gyermek (a továbbiakban: kísérő nélküli kiskorú) ideiglenes hatályú elhelyezését rendeli el, a határozat az (1) bekezdés i) pont ia) alpontja keretében azt tartalmazza, hogy nincs Magyarország területén olyan hozzátartozó, aki tekintetében a kapcsolattartást szabályozni lehetne. A gyámhivatal egyidejűleg felhívja a kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi gyámját, hogy ha kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó létezéséről szerez tudomást, segítse a korlátozottan cselekvőképes kísérő nélküli kiskorút a kapcsolattartás szabályozása iránti kérelme előterjesztésében, vagy cselekvőképtelen kísérő nélküli kiskorú esetén a gyermek nevében terjessze elő a kérelmet."

2. § A Gyer. 98. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a kísérő nélküli kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezését a Gyvt. 76. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatvan napon belül több alkalommal is elrendelték, Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala a korábban elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezést, elhelyezéseket megszünteti."

3. § A Gyer. 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A gyámhivatal a kísérő nélküli kiskorú nevelésbe vételére irányuló eljárása során

a) elektronikus úton megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy három napon belül tegyen javaslatot a gyermek gondozási helyére és a gyermekvédelmi gyám személyére,

b) a kísérő nélküli kiskorúnak a gondozási hellyel kapcsolatos véleményéről a gyermekvédelmi gyámjától értesül, és

c) intézkedik a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. § (6) bekezdésében foglaltak iránt."

4. § A Gyer. 102. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A kísérő nélküli kiskorú nevelésbe vételét elrendelő határozat az (1) bekezdés h) pontja keretében azt tartalmazza, hogy nincs Magyarország területén olyan hozzátartozó, aki tekintetében a kapcsolattartást szabályozni lehetne. A gyámhivatal egyidejűleg felhívja a kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi gyámját, hogy ha kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó létezéséről szerez tudomást, segítse a korlátozottan cselekvőképes kísérő nélküli kiskorút a kapcsolattartás szabályozása iránti kérelme előterjesztésében, vagy cselekvőképtelen kísérő nélküli kiskorú esetén a gyermek nevében terjessze elő a kérelmet."

5. § (1) A Gyer. 103. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A gyámhivatal a kísérő nélküli kiskorú gondozási helyének meghatározása érdekében szükség szerint tart tárgyalást."

(2) A Gyer. 103. § (12) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal a gondozási hely meghatározására irányuló döntése meghozatala során mérlegeli)

"c) a gyermek szülőjének vagy a gyermeket korábban gondozó más személynek a véleményét - ha a vélemény rendelkezésre áll és egyébként a meghallgatás Gyvt. 128. § (1) bekezdése szerinti mellőzésének nincs helye -a javasolt gondozási helyről, a kapcsolattartásról és az őt érintő egyéb kérdésekről,"

6. § A Gyer. 105. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A kísérő nélküli kiskorú gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat az (1) bekezdés c) pontja keretében azt tartalmazza, hogy nincs Magyarország területén olyan hozzátartozó, aki tekintetében a kapcsolattartást szabályozni lehetne. A gyámhivatal egyidejűleg felhívja a kísérő nélküli kiskorú gyermekvédelmi gyámját, hogy ha kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó létezéséről szerez tudomást, segítse a korlátozottan cselekvőképes kísérő nélküli kiskorút a kapcsolattartás szabályozása iránti kérelme előterjesztésében, vagy cselekvőképtelen kísérő nélküli kiskorú esetén a gyermek nevében terjessze elő a kérelmet."

7. § A Gyer. a következő 196. §-sal egészül ki:

"196. § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról szóló 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelettel megállapított 97. § (1b) bekezdését, 98. § (5) bekezdését, 100. § (2) és (3) bekezdését, 102. § (1b) bekezdését, 103. § (7a) bekezdését és (12) bekezdés c) pontját, valamint 105. § (1b) bekezdését az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról szóló 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

8. § A Gyer. 100. § (2) bekezdésében az "a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárása során" szövegrész helyébe az "- a kísérő nélküli kiskorú kivételével - a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárása során" szöveg lép.

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A nem magyar (külföldi) állampolgárságú gyermek - ide nem értve a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személyt - ideiglenes hatályú elhelyezése és nevelésbe vétele ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala jár el. Ezekben az esetekben a gyámhivatal illetékessége az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel alatt nem változik."

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A főigazgató tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt - a miniszter jóváhagyásával -a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára ideiglenes befogadó férőhelyeket létesíthet és tarthat fenn, illetve kijelölheti az ideiglenes befogadó férőhelyeket biztosító helyszínt, intézményt."

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 1. §-a a következő n) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"n) ideiglenes befogadó férőhely: a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gyermekotthon épületén kívül, kizárólag menekültként, oltalmazottként és menedékesként (a továbbiakban együtt: menekültként) el nem ismert, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak ellátására létrehozott és a gyermekotthonhoz tartozóan bejegyzett férőhely."

12. § Az Sznyr. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítás az (1) bekezdés szerinti korlátozásokra tekintet nélkül kérelmezhető, az ilyen okból történő adatmódosítás az (1) bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe."

13. § (1) Az Sznyr. 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a fenntartó

a) az ideiglenes hatályú bejegyzés határozatlan vagy határozott idejű bejegyzésre történő módosítását, illetve hatályának meghosszabbítását, vagy

b) az egyedi előírás, feltétel, illetve az egyedi szakhatósági előírás, feltétel módosítását vagy törlését kéri,

az adatmódosítás során azt a 19. § szerinti szakkérdést is vizsgálni kell, illetve azt a 19. § szerinti szakhatóságot is meg kell keresni, amely miatt a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, egyéb esetben a szolgáltatás ideiglenes hatállyal lett bejegyezve, illetve amely miatt az egyedi előírás, feltétel, illetve az egyedi szakhatósági előírás, feltétel be lett jegyezve. A működést engedélyező szerv a szakkérdés miatti ideiglenes hatályú bejegyzés hatályát meghosszabbítja, ha a szakhatóság a hozzájárulását ismét határozott időre adja meg, vagy a saját hatáskörben vizsgálandó szakkérdésre vonatkozó jogszabály alapján az ideiglenes hatályú bejegyzés meghosszabbításának van helye."

(2) Az Sznyr. 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárásokban

a) a működést engedélyező szerv ügyintézési határideje tíz munkanap,

b) a szakhatóságok ügyintézési határideje öt munkanap, és

c) az ügyintézési határidők nem hosszabbíthatók meg."

14. § (1) Az Sznyr. 32. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)

"f) gyermekotthon esetén, ha a módosítás célja ideiglenes befogadó férőhely új címen történő bejegyzése, valamint"

(2) Az Sznyr. 32. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)

"g) az a)-f) pontban nem említett esetben, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt."

15. § Az Sznyr. 17. alcíme a következő 50/C. §-sal egészül ki:

"50/C. § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról szóló 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett, kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon fenntartója 2015. október 31-éig köteles kérelmezni az - egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról szóló 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelettel megállapított - 1. melléklet 3.1.29.2.8.1. és 3.1.29.2.8.2. pontja szerinti tevékenységi forma bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. A kérelem a 29. § (1) bekezdés szerinti korlátozásra tekintet nélkül benyújtható, az ilyen okból történő adatmódosítás a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe."

16. § (1) Az Sznyr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Sznyr. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

17. § Az Sznyr.

a) 1. § l) pont la) alpontjában az "és a félutas házat" szövegrész helyébe az " , a félutas házat és az ideiglenes befogadó férőhelyet" szöveg,

b) 18. § (3) bekezdés g) pontjában a "vagy a félutas ház" szövegrész helyébe az " , a félutas ház vagy az ideiglenes befogadó férőhely" szöveg,

c) 19. § (5) bekezdés d) pontjában a "vizsgálni kell" szövegrész helyébe a "vizsgálni kell ideiglenes befogadó férőhely kialakítása kivételével" szöveg,

d) 19. § (13) bekezdésében az "időszakos férőhelybővítés" szövegrész helyébe az "időszakos férőhelybővítés és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon" szöveg,

e) 20. § (2) bekezdésében a "programot" szövegrész helyébe a "programot - a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon kivételével -" szöveg,

f) 20. § (4) bekezdésében a "félutas házban" szövegrész helyébe a "félutas házban, az ideiglenes befogadó férőhely elhelyezésére szolgáló ingatlanon" szöveg,

g) 21. § (1) bekezdésében az "időszakos férőhelybővítés" szövegrész helyébe az "időszakos férőhelybővítés és a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon" szöveg,

h) 21. § (2) bekezdésében az "Időszakos férőhelybővítés" szövegrész helyébe az "Időszakos férőhelybővítés és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon" szöveg,

i) 29. § (1) bekezdésében a "(2) és (3)" szövegrész helyébe a "(2)-(4)" szöveg,

j) 31. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "kívánnak bevonni" szövegrész helyébe a "kívánnak bevonni - ideiglenes befogadó férőhely kialakítása kivételével -" szöveg,

k) 31. § (5) bekezdés b) pontjában a "férőhelyszám emelkedik" szövegrész helyébe a "férőhelyszám emelkedik, vagy ideiglenes befogadó férőhelyet kialakítanak ki" szöveg,

l) 32. § (1) bekezdésében a "szakértőként rendeli ki" szövegrész helyébe a "szakértőként rendeli ki - a kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthonnal és az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítás kivételével -" szöveg,

m) 40. § (1) bekezdés b) pontjában és 41. § (2) bekezdés h) pontjában az "illetve a félutas házat" szövegrész helyébe az "a félutas házat, illetve az ideiglenes befogadó férőhelyet" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az Sznyr. 32. § (3) bekezdés e) pontjában a "valamint" szövegrész.

5. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.29.2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

gyermekotthon:

a szolgáltató tevékenység formája az alábbiak szerint:)

"3.1.29.2.8. kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,

3.1.29.2.8.1. kizárólag menekültként elismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,

3.1.29.2.8.2. kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,"

2. Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.29.7. ponttal egészül ki:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:

gyermekotthon:)

"3.1.29.7. az ideiglenes befogadó férőhelyek címe és címenkénti száma,"

2. melléklet a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 5. melléklet 2.16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.16. Gyermekotthon esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl

2.16.1. csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

2.16.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,

2.16.3. csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha az engedélyes címe szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki,

2.16.4. csatolni kell az ideiglenes befogadó férőhely címe szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát, ha az ideiglenes befogadó férőhelyet az engedélyes helyrajzi számától az ingatlan-nyilvántartásban különböző helyrajzi számon feltüntetett ingatlanon alakítják ki."

2. Az Sznyr. 5. melléklete a következő 2.17. ponttal egészül ki:

"2.17. Csatolni kell a Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulását, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, az Szt. vagy a Gyvt. a befogadást előírja, és a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást beszerezte. Ha a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást nem szerezte be, de az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, csatolni kell a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot."

3. Hatályát veszti az Sznyr. 5. melléklet 2.11. pontjában a " , gyermekotthon" szövegrész.

Tartalomjegyzék