30/2015. (X. 30.) IM rendelet

a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

1. § A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet [a továbbiakban: 7/2002. (III. 30.) IM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártfogó ügyvédet és a kirendelt védőt (a továbbiakban együtt: ügyvéd) a bírósági eljárásban és a büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában végzett tevékenységért munkadíj és költségtérítés illeti meg."

2. § A 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 5. § (4)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az 5. § a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Büntetőeljárásban a fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj a vádemelésig a kirendelt ügyvédi óradíj hatszorosának megfelelő összeg.

(5) A munkadíj megállapítása során a munkadíj összegét a jogi segítségnyújtó szolgálat indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel.

(6) A pernyertes fél pártfogó ügyvédjének díját - ha a polgári eljárási jogszabály a költség viseléséről eltérően nem rendelkezik - az ellenérdekű fél viseli; a pervesztes felet képviselő pártfogó ügyvéd díjának viseléséről külön jogszabály rendelkezik.

(7) Ha az eljárás (1), (2), továbbá (4) bekezdésben megjelölt szakaszain belül több pártfogó ügyvéd járt el, a munkadíjat, költségtérítést közöttük arányosan - a képviselet időtartama vagy erre irányuló kérelem esetén az elvégzett munka arányában - kell megosztani. Mindegyik pártfogó ügyvéd jogosult legalább a kirendelt ügyvédi óradíj összegének megfelelő összegű munkadíjra; az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti összeghatár ilyen esetben túlléphető a munkadíj megállapítása során.

(8) A pártfogó ügyvédi díjat a pártfogó ügyvéd kérelmére a jogi segítségnyújtó szolgálat a külön jogszabályban foglaltak szerint állapítja meg. A pártfogó ügyvédnek a díjigényét - a támogatás megvonásának esetét kivéve - a büntetőeljárást megszüntető, a nyomozás részbeni mellőzéséről, a vádemelés részbeni mellőzéséről, a vádemelés elhalasztásáról szóló, vagy az eljárást jogerősen befejező határozat kézhezvételét követően kell írásban bejelentenie a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Bejelentésében meg kell jelölni azt, hogy mely időszakban képviselte a felet, indítványt tehet a készkiadásai megállapítására és igazolnia kell az időarányostól eltérő munkadíjmegosztás iránti igényének alaposságát.

(9) A pernyertes felet képviselő pártfogó ügyvéd részére, kérelmére a jogi segítségnyújtó szolgálat az államot terhelő pártfogó ügyvédi díjnak megfelelő összegű díjelőleget fizet, ebben az esetben a pártfogó ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálat által megállapított díjnak az előlegen felüli részét követelheti az ellenérdekű féltől. Az előleg megállapítására megfelelően alkalmazni kell a (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket.

(10) A sértett felet a büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában képviselő pártfogó ügyvéd részére, a vádemelést követően előterjesztett kérelmére a jogi segítségnyújtó szolgálat a (4) bekezdés szerinti, államot terhelő pártfogó ügyvédi díjnak megfelelő összegű eljárási előleget fizet. Az eljárási előleg megállapítása során megfelelően alkalmazni kell az (5) és a (7), (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket."

3. § A 7/2002. (III. 30.) IM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § E rendelet 1-5. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja."

4. § Hatályát veszti a 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése.

2. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

5. § Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet [a továbbiakban: 1/2006. (I. 6.) IM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Érdekérvényesítés elősegítése - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - bármely módon, formai megkötés nélkül kérhető.

(2) Az Igazságügyi Hivatal érdekérvényesítés elősegítése keretében csak telefonon, az erre a célra fenntartott díjmentes hívószámon nyújt tájékoztatást.

(3) Az azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatvány, az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatvány (a továbbiakban együtt: nyomtatványok) kitöltésével kell előterjeszteni a fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: területi áldozatsegítő szolgálat)."

6. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet a következő 2. §-sal egészül ki:

"2. § (1) Az Ást. 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt szolgáltatások iránt benyújtott kérelemről a területi áldozatsegítő szolgálat esetnaplót vezet. Az esetnapló a következő adatokat tartalmazza:

a) az ügyintéző neve és az ügy száma,

b) a kapcsolatfelvétel ideje és módja,

c) az Ást. 10. § (3) bekezdés a)-c) pontjában foglalt adatok,

d) azt, hogy sor került-e a 8/A. § (1) bekezdése alapján kérdőív felvételére, és ha nem, akkor a kérdőív felvétele elmaradásának okát,

e) az áldozatsegítő szolgálat által felkínált segítség típusai,

f) az áldozat által kért segítség,

g) az áldozatsegítő szolgálat által megtett intézkedések.

(2) Az Ást. 10. § (3) bekezdés b)-c) pontjában foglalt adatokat nem kell feltüntetni az esetnaplóban, ha azok a 8/A. § (1) bekezdése alapján felvett kérdőíven már szerepelnek.

(3) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt adatokat a területi áldozatsegítő szolgálat ügyintézője az ügyintézés megkezdésekor, az (1) bekezdés g) pontjában foglalt adatokat pedig folyamatosan, az adott intézkedés megtételekor rögzíti. Az esetnaplóba azonos alkalommal tett bejegyzéseket az ügyintéző a bejegyzés megtörténtének dátumával és aláírásával látja el.

(4) Az esetnaplóhoz - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - mellékelni kell az Ást. 10. § (5) bekezdésében felsorolt iratok valamelyikét.

(5) Érdekérvényesítés elősegítése esetén az Ást. 10. § (5) bekezdésében felsorolt iratok valamelyikét csak akkor kell mellékelni, ha az rendelkezésre áll. Az iratok hiánya a szolgáltatás nyújtásának nem akadálya.

(6) Érdekérvényesítés elősegítése esetén a területi áldozatsegítő szolgálat soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül megteszi az első intézkedést az esetnaplóban rögzítettek alapján. Ha további segítségnyújtásra van szükség, annak elintézése iránt a területi áldozatsegítő szolgálat soron kívül, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított nyolc napon belül intézkedik. Azonnali pénzügyi segély és áldozati státusz igazolása esetén a törvényben meghatározott határidőben kell eljárni."

7. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A területi áldozatsegítő szolgálat alkalmazottja az ügyfélfogadáson személyesen megjelent ügyfélnek - kérelmére - a nyomtatványok kitöltésében segítséget nyújt, őt a kitöltéshez szükséges információkkal ellátja. Az ügyfél kérésére a területi áldozatsegítő szolgálat alkalmazottja az 1. melléklet szerinti nyomtatványt - az ügyfél jelenlétében - helyette kitöltheti; ennek tényére a nyomtatvány Közlemények rovatában utalni kell. Az ügyfél a nyomtatványt ebben az esetben is aláírja.

(2) A hiánypótlási felhívásban a területi áldozatsegítő szolgálat az (1) bekezdés szerinti segítségnyújtás lehetőségéről az ügyfélfogadás helyének és időpontjának megjelölésével tájékoztatja az ügyfelet. Ha az ügyfél az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet nem a 2. melléklet szerinti nyomtatványon terjesztette elő, de a hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei megállapíthatóak, a területi áldozatsegítő szolgálat hivatalból kiállítja azt."

8. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A szükségletek felmérésének szabályai

8/A. § (1) A területi áldozatsegítő szolgálat és az Igazságügyi Hivatal a hozzá forduló ügyfelek szükségleteit az Igazságügyi Hivatal által összeállított kérdőív (a továbbiakban: kérdőív) alapján méri fel.

(2) Az áldozatsegítő szolgálat a kitöltött kérdőív alapján ajánlja fel az Ást. 4. § (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatások közül azt, ami az ügyfél szükségletének kielégítéséhez a legmegfelelőbb. Ennek során egynél több szolgáltatás is felajánlható, az ügyfél pedig a felajánlottól eltérő szolgáltatást is kérhet.

(3) A szükségletek felmérése a területi áldozatsegítő szolgálathoz személyesen vagy telefonon forduló ügyfél esetén, továbbá az Igazságügyi Hivatal által az érdekérvényesítés elősegítése keretében nyújtott tájékoztatás céljára fenntartott díjmentes hívószámot hívó ügyfél esetén kötelező, minden további esetben törekedni kell rá.

(4) A kérdőívet az ügyirathoz csatolni kell, azonban figyelemmel kell lenni az abban rögzített különleges adatok védelmére."

9. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Ha a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott jogi segítségnyújtásra van szükség, és a kérelmező az Ást. hatálya alá tartozó és áldozatsegítési támogatásban részesíthető áldozatnak minősül, az áldozati státusz igazolását, továbbá az annak kiadásának alapjául szolgáló bizonyíték másolatát, és - ha rendelkezésre áll - a jogi segítségnyújtási nyomtatványt az ügyfél által csatolt mellékletekkel a területi áldozatsegítő szolgálat haladéktalanul továbbítja az ügyfél választása szerinti illetékes jogi segítségnyújtó szolgálatnak."

10. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A területi áldozatsegítő szolgálat - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem ügyében hozott határozat jogerőre emelkedésének napján, a nyilvántartásba történő bejegyzést követően intézkedik az azonnali pénzügyi segély kifizetése, illetve átutalása iránt.

(2) A kérelem személyes előterjesztése és azonnali határozathozatal esetén a jogerős határozat átadásával egyidejűleg kell a megjelent áldozatnak az azonnali pénzügyi segélyt vagy annak egy részét készpénzben kifizetni.

(3) A készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt - az áldozat választása szerint - az áldozat nevére, lakóhelyére címezve, készpénzkifizetés kézbesítése útján kell megküldeni, vagy a saját nevére szóló fizetési számlájára kell átutalni. Az áldozat érdekében eljáró harmadik fél szolgáltatásának igénybe vétele esetén a más módon ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt az áldozat érdekében eljáró harmadik fél nevére szóló folyószámlára kell átutalni.

(4) Az áldozatsegítő szolgálat kizárólag akkor rendelkezhet a készpénzben ki nem fizetett azonnali segélynek vagy annak egy részének harmadik fél nevére szóló folyószámlára átutalásáról, ha a harmadik félnek az áldozat érdekében való eljárásáról minden kétséget kizáró módon - különösen az áldozatsegítő szolgálat és a harmadik fél által kötött együttműködési megállapodás alapján - megbizonyosodott.

(5) A határozatban nem kell összegszerűen meghatározni a készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segély azon részét, ami az áldozat érdekében eljáró harmadik fél szolgáltatásának igénybe vételére jogosítja az áldozatot, ebben az esetben az áldozatsegítő szolgálat a határozatában az igénybe vehető szolgáltatásról és a szolgáltatás legmagasabb ellenértékéről rendelkezik. Az áldozat érdekében eljáró harmadik fél - az áldozat által ténylegesen igénybe vett - szolgáltatásának ellenértékét az áldozatsegítő szolgálat a harmadik fél által a fejezeti kezelésű előirányzat kezelője részére kiállított számla alapján utólag téríti meg."

11. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a területi áldozatsegítő szolgálat visszatérítésre okot adó tényről, körülményről szerez tudomást, akkor tizenöt napon belül döntést hoz arról, hogy az áldozatnak a pénzben nyújtott támogatást vissza kell-e térítenie. A visszatérítési kötelezettséget készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell teljesíteni. A visszatérítésre kötelező döntésben meg kell jelölni a kötelezettség banki átutalással való teljesítéséhez szükséges adatokat. Banki átutalással történő teljesítés esetén az átutalás banki költségei a visszatérítésre kötelezettet terhelik, amire őt figyelmeztetni kell."

12. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést, valamint a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

13. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet

a) 3. §-ában és 5. § (1) bekezdésében a "nyomtatványt" szövegrész helyébe a "nyomtatványokat",

b) 8. §-ában a "nyomtatványban" szövegrész helyébe a "nyomtatványokban",

c) 9. §-t megelőző alcímcímében a "nyomtatvány" szövegrész helyébe a "nyomtatványok",

d) 10. §-ában és 13. § (4) bekezdésében az "a nyomtatvány" szövegrész helyébe az "az 1. melléklet szerinti nyomtatvány",

e) 11. §-ában az "A nyomtatványon" szövegrész helyébe az "Az 1. melléklet szerinti nyomtatványon",

f) 12. §-ában az "a nyomtatványhoz" szövegrész helyébe az "az 1. melléklet szerinti nyomtatványhoz",

g) 14. §-ában az "a nyomtatványnak" szövegrész helyébe az "az 1. melléklet szerinti nyomtatványnak"

szöveg lép.

14. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. § Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

16. § Hatályát veszti az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 15/A. §-a.

3. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

17. § A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet [a továbbiakban: 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet] 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyomtatvány D) részén a félnek fel kell tüntetnie az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező (eljáró) hatóság, ügyész vagy bíróság megnevezését, a büntetőügy számát, a büntetőügy tárgyaként azt, hogy milyen bűncselekmény miatt indult eljárás, továbbá azt, hogy az eljárás mely szakaszában (a vádemelésig terjedő szakaszban, a bírósági szakaszban, így első fokú, másod- vagy harmadfokú eljárásban, felülvizsgálati, illetve perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban) kér támogatást, és meg kell jelölnie eljárásjogi helyzetét (sértett, magánfél, magánvádló, egyéb érdekelt, pótmagánvádló) is."

18. § Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 114. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a sértett azon bűncselekménnyel összefüggésben kíván pótmagánvádlóként fellépni, amelyben korábban már támogatásban részesült, az újabb kérelméhez a nyomtatvány A) részét nem kell ismételten kitöltenie.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a félnek nyilatkoznia kell kérelmében arról, hogy a korábban a nyomtatvány A) részében megjelölt adataiban milyen változás következett be és a jövedelmi, vagyoni helyzetre vonatkozó, igazolásokat is csatolnia kell a 11. §-ban foglaltaknak megfelelően, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a korábbi nyomtatványon feltüntetett adatok közül melyekben következett be változás."

19. § Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 118. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"118. § A fél a X. Fejezetben foglalt rendelkezéseknek megfelelően veszi igénybe a pártfogó ügyvédi képviseletet, és az abban foglalt rendelkezések irányadóak a pártfogó ügyvéd bejelentési kötelezettségére is azzal, hogy a pártfogó ügyvéd a felet a nyomozó hatóság és az ügyész előtt is képviselheti."

20. § Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 119/A. §-sal egészül ki:

"119. § (1) A pártfogó ügyvéd büntetőeljárásban történő kirendelésére a 80. § rendelkezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A területi hivatal a kirendelő végzésben a nyomozó hatóságot vagy az ügyészt, a büntetőeljárás ügyszámát és azt a bűncselekményt is megjelöli, amely miatt a büntetőeljárás folyik.

(3) A kirendelő végzést a nyomozó hatóságnak vagy az ügyésznek is kézbesíteni kell.

119/A. § (1) A területi hivatal pártfogó ügyvédként elsősorban a nyomozó hatóság, az ügyész, illetve a bíróság székhelyén, vagy ha ezt a fél körülményei indokolják, lakóhelyén, tartózkodási helyén működő, a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt rendel ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi segítő hiányában a területi hivatal

a) a nyomozó hatóság, az ügyész, vagy a bíróság székhelyéhez közeli településen működő, a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt,

b) kivételesen indokolt esetben a nyomozó hatóság, az ügyész, vagy a bíróság székhelye szerinti megyén kívül működő, a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt, vagy

c) ha a nyomozó hatóság, az ügyész, vagy a bíróság székhelyéhez legközelebbi jogi segítő is aránytalanul messze működik, a nyomozó hatóság, az ügyész, vagy a bíróság székhelyén működő, az ügyvédi kamara nyilvántartása szerint kirendelhető ügyvédet, ügyvédi irodát

rendel ki."

21. § Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a 119/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A támogatás megvonása

119/B. § (1) A támogatás megvonása esetén az erről szóló jogerős határozatról a területi hivatal haladéktalanul értesíti

a) a nyomozó hatóságot, az ügyészt, vagy az eljáró bíróságot,

b) a fél képviseletét ellátó pártfogó ügyvédet.

(2) A területi hivatal a támogatások nyilvántartásában a támogatás megvonása körében feltünteti

a) a támogatást megvonó hatóságot és határozatának számát,

b) a támogatás megvonásának időpontját,

c) a megvonás visszamenőleges hatályát és azt, ha annak oka valótlan adatok szolgáltatása."

22. § Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet "A pártfogó ügyvédi díj megállapítása és kifizetése" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A pártfogó ügyvédi díj és a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegének megállapítása és kifizetése

120. § A pártfogó ügyvéd a külön jogszabály szerinti, az államot terhelő pártfogó ügyvédi díjra jogosult. Amennyiben a pártfogó ügyvéd díját nem az állam viseli, azt az állam a pártfogó ügyvéd részére megelőlegezi.

121. § (1) A pártfogó ügyvéd díjának megállapítására és kifizetésére értelemszerűen alkalmazni kell a polgári perben képviseletet ellátó pártfogó ügyvéd díjának megállapítására és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket azzal, hogy amennyiben a büntetőeljárás a vádemelést megelőzően zárul le, úgy a támogatás engedélyezése iránti ügyben eljárt területi hivatal a pártfogó ügyvédi díj viseléséről a nyomozó hatóság vagy az ügyész büntetőeljárást megszüntető, vagy az ügyész nyomozás részbeni mellőzéséről, vádemelés részbeni mellőzéséről, vagy a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatában foglalt költségviselési rendelkezés alapján határoz.

(2) Amennyiben a büntetőeljárás a vádemelést megelőzően zárul le, úgy a pártfogó ügyvéd a területi hivatalnak a pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti kérelmével egyidejűleg megküldi a nyomozó hatóság vagy az ügyész büntetőeljárást megszüntető, vagy az ügyész nyomozás részbeni mellőzéséről, vádemelés részbeni mellőzéséről, vagy a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatát.

121/A. § (1) Amennyiben a büntetőeljárás a vádemelésig nem zárul le, a pártfogó ügyvéd az addig végzett pártfogó ügyvédi tevékenységéért, kérelmére eljárási előlegre jogosult.

(2) A pártfogó ügyvéd az eljárási előleg iránti kérelmével egyidejűleg megküldi a vádiratot.

(3) A területi hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozatban állapítja meg az eljárási előleg összegét.

(4) Az eljárási előleg kifizetésére a polgári perben képviseletet ellátó pártfogó ügyvéd díjának kifizetésére irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

121/B. § Amennyiben a jogi segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget fizetett, a pártfogó ügyvéd a bírósági eljárás jogerős lezárását követően a részére megállapított pártfogó ügyvédi díjnak csak az eljárási előlegen felüli részére tarthat igényt."

23. § Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet "Hatályukat vesztő rendelkezések" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

126. § E rendelet 2. §-a, valamint Ötödik Része a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja."

24. § Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

a) 108. §-ában az "A büntetőügyben" szöveg helyébe az "A nyomozó hatóság, az ügyész és a büntetőügyben",

b) 122. § (1) bekezdésében és 123. § (1) bekezdésében a "vádlott" szöveg helyébe a "terhelt"

szöveg lép.

25. § Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. melléklet "D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETŐELJÁRÁSBAN" című részének 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. A nyomozó hatóság, az ügyész, vagy a büntetőügyben eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:"

26. § (1) Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

28. § Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez

Az 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. melléklet A) része helyébe a következő rendelkezés lép:

"A) RÉSZ
SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI
SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
(A nyom tatvány "A" részét azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylése
esetén is ki kell tölteni.)
I. A kérelmező személyi adatai
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Lakcíme:
Értesítési címe*:
Lakástelefon*:
Mobiltelefon**:
E-mail cím**:
Állampolgársága:
Nem magyar állampolgár kérelmező esetén a Magyarország területén tartózkodás
jogcíme:
II. A kérelemre okot adó bűncselekményre, valamint tulajdon elleni szabálysértésre
és annak közvetlen következményeként elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés megnevezése:
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye:
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének időpontja:
...............év ..............................hó .............nap
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének rövid leírása:
A kérelmezőt ért sérelmek:
□ testi sérülés:
□ lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:
□ vagyoni kár:
□ egyéb:
III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése
Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújtson
számára a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés okozta jogi, érzelmi, szociális,
gyermekvédelmi, egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi vagy bármely egyéb
probléma megoldásához (érdekérvényesítés elősegítése).
Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat az áldozati státusz igazolásával
valamely más szervezet, hatóság szolgáltatásához, ellátásához, illetve egyéb feltételek
teljesülése esetén ügyvédi támogatáshoz segítse hozzá.
Ezen túlmenően az azonnali pénzügyi segélyt és az állami kárenyhítést ezen a
nyomtatványon kell kérni.
A következő támogatásokat igényelem:
□ azonnali pénzügyi segély célja:
□ lakhatással kapcsolatos kiadás
□ élelmezéssel kapcsolatos
kiadás
□ gyógyászati jellegű kiadás
indoka, krízishelyzet leírása:
□ ruházkodással kapcsolatos kiadás
□ utazással kapcsolatos kiadás
□ kegyeleti jellegű kiadás
□ kárenyhítés [Igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni!]
Azonnali pénzügyi segély kizárólag olyan rendkívüli kiadásokra tekintettel kérhető,
amelyek megfizetésére az áldozat a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés
következtében nem képes.
A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja:
□ pénztári kifizetés (Állami kárenyhítés esetén nem választható!)
□ postai utalvány (cím:.....................................................................................)
□ saját névre szóló fizetési számlára utalás:
(Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése....................................................,
számlaszám: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□)
IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma)
1.
2.
3.
V. Közlemények
1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítő
támogatásokkal kapcsolatos, illetve a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó visszafizetési
kötelezettség terhel / nem terhel.
2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett bűncselekménnyel / tulajdon elleni
szabálysértéssel összefüggésben ugyanilyen tartalmú támogatást korábban kaptam /
nem kaptam.
3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás vagy az ellenőrzésre irányuló vizsgálat
akadályoztatása miatt velem szemben a támogatást kizáró ok áll fenn / nem áll fenn.
4. A nyomtatványt kérésemre - jelenlétemben - az áldozatsegítő szolgálat munkatársa
töltötte ki: Igen / Nem
5. Az azonnali pénzügyi segély iránti ügyben hozott döntések telefonon és/vagy e-
mailben történő közléséhez hozzájárulok / nem járulok hozzá.
6. Egyéb közlendők (kérjük, hogy itt tüntesse fel a kérelem elkésettségének okát, azt, ha
önkéntes segített Önnek a kérelem benyújtásában, továbbá minden olyan információt,
amiről úgy gondolja, hogy fontos lehet a kérelem elbírálása során):
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.
A **-gal jelölt adatok közül egy megadása kötelező, ha a kérelmező a nyomtatvány
V.5. pontjában szereplő hozzájárulást megadta.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok
megfelelnek a valóságnak.
A kérelmező a nyomtatvány aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt
adatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal az azonnali
pénzügyi segély, illetve az állami kárenyhítés iránti kérelem elbírálása és kifizetése
céljából, az azokhoz szükséges mértékben kezelje.
Kelt: ...................................., .........év .............................hó ...............nap.
…………………………………….
kérelmező aláírása"

2. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez

"2. melléklet az 1/2006. (I. 6.) IM rendelethez

KÉRELEM ÁLDOZATI STÁTUSZ IGAZOLÁSA IRÁNT
Kérelmező neve:
Születési neve:
Anyja születési neve:
Születési helye és ideje:
Állampolgársága:
Állandó lakcíme:
Tartózkodási helye:
Telefonszáma*:
E-mail címe*:
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.
Kérem, hogy az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozati státuszomat hatósági
bizonyítvány kiállításával igazolja.
A sérelmemre elkövetett bűncselekmény / tulajdon elleni szabálysértés adatai:
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés megnevezése és lényeges körülményeinek
leírása:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye: ..........................................
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének ideje: ...........................................
Az áldozati státusz igazolásának oka:
(Több ok is megjelölhető.)
□ jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott támogatás igénybe
vétele
□ eltulajdonított/megsemmisült személyes iratok pótlása
A bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés során eltulajdonított/megsemmisült
személyes irataim tételes felsorolása:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az eltulajdonított személyes okmányok érvényesek voltak.
□ más hatóság, szerv vagy szervezet támogatásának, szolgáltatásának igénybe
vétele
A hatóság, szerv, szervezet megjelölése, amely előtt az áldozati státusz igazolását fel
kívánja használni:......................................................................................................................
□ egyéb ok, éspedig:..................................................................................................................
Közlemények:
(A megfelelő aláhúzandó.)
1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítő
támogatásokkal kapcsolatos, illetve a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó
visszafizetési kötelezettség terhel /nem terhel.
2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett cselekménnyel összefüggésben
ugyanilyen tartalmú támogatást korábban kaptam/nem kaptam.
3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás, vagy az ellenőrzésre irányuló vizsgálat
akadályoztatása miatt velem szemben a támogatást kizáró ok áll fenn /nem áll fenn.
4. Egyéb közlendők (kérjük, hogy itt tüntesse fel, ha pótlapot csatolt a nyomtatványhoz):
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok
megfelelnek a valóságnak.
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az általam közölt adatokat a fővárosi és megyei
kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal kezelje.
Kelt:................................................
…………………………………….
kérelmező aláírása"

"

3. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez

"3. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

……………………. számú példányKét példány átadandó a meghatalmazott
jogi segítőnek!
Pártfogó ügyvédi meghatalmazás polgári ügyben
I. A fél részére engedélyezett pártfogó ügyvédi képviselet adatai
(a fővárosi és megyei kormányhivatal tölti ki)
1. A fél neve és lakcíme:
2. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt fővárosi és megyei kormányhivatal
megnevezése:
3. A támogatást jogerősen engedélyező határozat száma:
4. A határozattal engedélyezett támogatás formája:
□ előlegező/költségfeljegyzéses (Jst. 11/B. §)
□ állam által átvállalt/költségmentes (Jst. 11/A. §)
5. Az eljáró bíróság megnevezése, a bírósági eljárás száma:
............................................ , .........év ............................ hó .........nap
aláírás, a fővárosi és megyei kormányhivatal bélyegzőjének lenyomata
II. A meghatalmazott jogi segítő adatai (a jogi segítő tölti ki)
1. Név:
2. Iroda címe:
3. A jogi segítő szervezet megbízásábból a
pártfogó ügyvédi
3.1. Név:
képviseletet ellátó ügyvéd adatai:3.2. Iroda címe:
III. Meghatalmazás
Alulírott meghatalmazom a II. pont alatti jogi segítőt a ............................................. bíróság előtti
................................. számú, ................................... elleni ............................... tárgyú ügyben a
pártfogó ügyvédi képviseletem ellátására.
................................................. , .........év ............................... hó .........nap
…………………………………….
meghatalmazó fél aláírása
…………………………………….
meghatalmazott jogi segítő
(jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd)
aláírása, bélyegzőlenyomata"

"

4. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez

"4. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

………………….. számú példányKét példány átadandó a meghatalmazott
jogi segítőnek!
Pártfogó ügyvédi meghatalmazás büntető ügyben
I. A fél részére engedélyezett pártfogó ügyvédi képviselet adatai
(a fővárosi és megyei kormányhivatal tölti ki)
1. A fél neve és lakcíme:
2. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt fővárosi és megyei kormányhivatal
megnevezése:
3. A támogatást jogerősen engedélyező határozat száma:
4. A határozattal engedélyezett támogatás formája:
előlegező/költségfeljegyzéses
5. Az eljáró hatóság/ügyész/bíróság megnevezése, a hatósági/ügyészi/bírósági eljárás
száma:
................................... , .........év ..............................hó .........nap
aláírás, a fővárosi és megyei kormányhivatal bélyegzőjének lenyomata
II. A meghatalmazott jogi segítő adatai (a jogi segítő tölti ki)
1. Név:
2. Iroda címe:
3. A jogi segítő szervezet megbízásából a
pártfogó ügyvédi
3.1. Név:
képviseletet ellátó ügyvéd adatai:3.2. Iroda címe:
4. A sértett pártfogó ügyvédi képviseletét
ellátó, a büntetőeljárásról szóló
4.1. Név:
1998. évi XIX. törvény 58. §-ának (3)
bekezdése szerinti
4.2. Szervezet vezetőjének neve:
szervezet adatai:4.3. Címe:
III. Meghatalmazás
Alulírott meghatalmazom a II. pont alatti jogi segítőt a .............................................
hatóság/bíróság előtti...........................számú,........................elleni...............................
tárgyú ügyben a pártfogó ügyvédi képviseletem ellátására.
Meghatalmazom továbbá a II. pont szerinti jogi segítőt, hogy mint kézbesítési megbízott a
részemre szóló iratot a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70. § (3) bekezdése
szerint átvegye.
.................................. , .........év ............................... hó .........nap
…………………………………….
meghatalmazó fél aláírása
…………………………………….
meghatalmazott jogi segítő
(jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd)
aláírása, bélyegzőlenyomata"

"

5. melléklet a 30/2015. (X. 30.) IM rendelethez

"5. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

NYOMTATVÁNY
a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény 42. § (1) bekezdése vagy
43. § (2) bekezdése alapján hozott kiutasító
határozat elleni bírósági felülvizsgálati
kérelem elkészítésére vonatkozó jogi
segítségnyújtás engedélyezése iránti
kérelemhez
A fővárosi és megyei kormányhivatal
érkeztető
bélyegzője
A) A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI
1. Neve:
2. Születési helye és ideje:
3. Anyja születési neve:
4. Személyazonosító okmányának típusa, száma:
5. Lakó- vagy tartózkodási helyének (kijelölt tartózkodási helyének) címe:
6. Magyarországi értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe:
7. Állampolgársága:
8. A kérelmező által beszélt
nyelv vagy nyelvek:
9. A kérelmező tolmácsolás
biztosítása iránti kérelme:
nem kér tolmácsolásttolmácsolást kér a következő
nyelven:
B) A KIUTASÍTÁSI ÜGY ADATAI
A jogerős kiutasító határozat
száma:
Eljárt idegenrendészeti hatóság:
KÖZLEMÉNY
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok
megfelelnek a valóságnak. A jogi segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás
engedélyezése és a jogi segítői díj megállapítása iránti eljárásában felmentem a jogi
segítőt a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége
alól. Tudomásul veszem, hogy megfelelő magyarországi elérhetőségi adatok hiányában a
jogi segítségnyújtó szolgálat a támogatás engedélyezése iránti eljárást megszünteti.
A támogatás engedélyezése esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
Kérésemre az idegenrendészeti hatóság alkalmazottja a nyomtatványt - a jelenlétemben -
helyettem töltötte ki. Az idegenrendészeti hatóság alkalmazottja aláírás előtt ismertette a
nyomtatvány tartalmát.
(szükség szerint aláhúzandó)
Egyéb nyilatkozatok:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................,.........év............................hó........nap.
…………………………………….
kérelmező aláírása
Melléklet:........................................................számú kiutasító határozat"

"

Tartalomjegyzék