34/2015. (XI. 10.) IM rendelet

a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A különleges meghallgató szoba kialakítása

1. § (1) A tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló helyiséget (a továbbiakban: különleges meghallgató szoba) az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kell kialakítani.

(2) A különleges meghallgató szobát úgy kell kialakítani, berendezni, felszerelni, hogy az életkortól és nemtől függetlenül igazodjon a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, illetve a különleges bánásmódot igénylő sértettek szükségleteihez, erősítse lelki és fizikai biztonságérzetüket.

(3) A különleges meghallgató szobában kép- és hangfelvétel készítésre és rögzítésére alkalmas technikai eszközöket biztosítani kell.

(4) A különleges meghallgató szoba az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célra nem használható, és abban nem helyezhető el olyan bútor, irodaeszköz, irodaszer vagy más tárgyi eszköz, ami veszélyezteti, vagy nem közvetlenül szolgálja az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulását.

(5) A különleges meghallgató szobát a Mellékletben meghatározott szakmai követelmények alapján kell kialakítani.

2. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve lehetőség szerint valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területén gondoskodik legalább egy különleges meghallgató szoba kialakításáról.

(2) A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak és a megyei rendőr-főkapitányságoknak az illetékességi területükön legalább egy különleges meghallgató szoba kialakítását biztosítaniuk kell.

2. A különleges meghallgató szoba használatbavételével kapcsolatos eljárás

3. § (1) A különleges meghallgató szoba az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően használható. Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány akkor adható ki, ha a különleges meghallgató szoba megfelel az 1. § (2)-(5) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2)[1] Az alkalmasságot megállapító tanúsítványt az országos rendőrfőkapitány javaslatára az igazságügyért felelős miniszter a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben adja ki.

(3)[2] Az 1. § (2)-(5) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Igazságügyi Minisztérium) a (2) bekezdés szerinti tanúsítvány kiadását megelőzően a helyszínen megvizsgálja.

3. A különleges meghallgató szoba használatának ellenőrzése

4. § (1) A különleges meghallgató szoba használatáról a szobát kialakító rendőrkapitányság nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a) a különleges meghallgató szobát működtető szerv nevét, címét, a szoba számát,

b) az eljáró hatóság megjelölését,

c) a kihallgatás időpontját,

d) a meghallgatott személy életkorát, a büntetőeljárásban betöltött szerepét, valamint annak megjelölését, hogy milyen körülmények alapozzák meg a különleges bánásmódot igénylő sértetti minőségét.

(3)[3] A nyilvántartás adatairól az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve havonta, a sértettek nevét nem tartalmazó, országos statisztikai kimutatást készít, amelyet félévente megküld a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Belügyminisztérium) és az Igazságügyi Minisztérium számára.

5. § (1)[4] Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően az Igazságügyi Minisztérium évente egyszer felülvizsgálja, hogy a különleges meghallgató szoba megfelel-e az 1. § (2)-(5) bekezdésében meghatározott követelményeknek és azt rendeltetésszerűen használják-e.

(2)[5] Ha az Igazságügyi Minisztérium a különleges meghallgató szoba alkalmasságával kapcsolatban hiányosságot vagy rendeltetésellenes használatot észlel, - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve, valamint a Belügyminisztérium egyidejű értesítése mellett - nyolcnapos határidő kitűzésével felhívja az érintett nyomozó hatóságot hiánypótlásra vagy a rendeltetésszerű használat helyreállítására.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §[6] A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet alapján átadott és tanúsítvánnyal ellátott gyermekmeghallgató szoba 2018. január 1-jéig használható azzal, hogy eddig az időpontig szükséges azokat az átalakításokat elvégezni, amelyek lehetővé teszik, hogy ezen időpontot követően a meghallgató szoba e rendelet előírásainak megfeleljen. Az e rendelet előírásainak való megfelelés igazolására a 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

8. § Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkének és 24. cikk (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést szolgálja.

9. §[7]

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

Melléklet a 34/2015. (XI. 10.) IM rendelethez

A különleges meghallgató szobák méretével, felszereltségével és berendezésével összefüggő szakmai követelmények

1. A különleges meghallgató szobának legalább 2,5 méteres belmagasság mellett minimum 13 m2 alapterületűnek kell lennie.[8]

2. A különleges meghallgató szobának - az ablakkeretet nem beleszámítva - legalább 1,3 m2-es felületű, természetes megvilágítást biztosító üvegfelülettel kell rendelkeznie.

3. A különleges meghallgató szobának az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 90. §-ában foglaltaknak megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie.[9]

4. A különleges meghallgató szobában biztosítani kell 0,5 méter magasságban a minimum 20 °C-os hőmérsékletet.

5. A különleges meghallgató szoba bejáratát - ha a szoba olyan épületrészben van, illetve olyan folyosóról nyílik, ami az ügyfélforgalom számára nyitott, vagy ahol terheltek akár átmenetileg tartózkodhatnak - hangszigeteléssel kell ellátni.

6. Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelést berendezési tárgyak, bútorok, függöny, valamint játszósarok kialakításával kell biztosítani. Ennek során úgy kell eljárni, hogy a szoba falszíne, a függönyök és bútorok színe nyugtató, otthonos hatást keltsen és nélkülözze a figyelmet elvonó díszítéseket, képeket, mintákat. A bútorzat tartalmazzon egy, a jegyzőkönyvvezetéshez munkaállomásként használt íróasztalt a hozzá tartozó irodai székkel, egy legalább 2 személyes kanapét, dohányzóasztalt és legalább egy gyermekszéket. A játszósarokban elhelyezhető játszószőnyeg, valamint egy darab nyitott szekrény a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindkét nem igényeihez igazodó játékokkal, foglalkoztató eszközökkel.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[2] Beiktatta a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 27. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Megállapította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 27. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 47. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 47. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék