358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdése szerinti honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai munkaügyi hatóság) jelöli ki.

(2) A katonai munkaügyi hatóság közigazgatási hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyekben hozandó döntésében nem utasítható.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

3. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.