426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. Szerződő felek: a Szerv feladatkörét érintő építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések alanyai."

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szerv tagja az az igazságügyi szakértő és az az építési műszaki ellenőr, aki a Tszszt. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezetek bevonásával kialakított véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság) által meghirdetett pályázati kiírásnak megfelelt, és akit - a bizottság véleményének meghallgatása mellett - az építésgazdaságért felelős miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével kinevezett."

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Szerv vezetője, vezetőhelyettese, tagja az a személy lehet, aki vagy építési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik, vagy az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre:

a) tűzvédelmi-, vagy ipari baleset-megelőzési terület,

b) közlekedési és közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó terület,

c) környezetvédelem és természetvédelem területei,

d) vízügyi terület,

e) lakásügyi terület,

f) építésügyi terület."

3. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szerv eljárása az építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződésben meghatározott helyszín szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál az 1. mellékletnek megfelelően a Tszszt. 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezhető. Amennyiben a vitatott szerződésben rögzített tevékenység teljesítésre vonatkozó helyszíne több területi kereskedelmi és iparkamara illetékességi területére terjed ki, akkor az eljárást kezdeményező fél székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál kezdeményezhető az eljárás."

(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szakértői tevékenységre létrejövő megbízási szerződés - mely alapján a tagok a Szerv nevében eljárhatnak - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a tagok között jön létre. A megbízási szerződésnek tartalmaznia kell a szakértői tanács tagjainak, elnökének megnevezését, a szakértői vélemény megküldésének határidejét, a szakvéleményben megválaszolandó kérdéseket és a szakértői díj összegét."

(3) Az R. 6. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A tag a vezető általi kijelölést a megbízási szerződés aláírásával és a vezető részére történő visszaküldésével fogadja el. A tag akadályoztatása esetén az akadályoztatás tényéről öt napon belül értesíti a Szerv vezetőjét, aki ebben az esetben haladéktalanul gondoskodik más tag kijelöléséről.

(7) A benyújtott iratok - és helyszíni szemle tartása esetén a szemle jegyzőkönyve - alapján a szakértői tanács szakértői véleményt állít ki, amelyet a szakértői tanács zárt ülésen, szótöbbséggel alakít ki. A szakértői tanács elnöke gondoskodik

a) a szakvélemény,

b) a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége kapcsán kért vizsgálat esetén a szakértői vélemény és kivonatának

határidőben történő felterjesztéséről a vezető részére."

4. § (1) Az R. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A szakértői tanács a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot - a kivitelezési szerződés vizsgálata esetén - nem köteles a kivitelezés helyszínén elvégezni, ha az eljárásban a felek írásban egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy

a) a kérelemmel érintett teljesítés elbontásra került, vagy

b) a teljesítés szerződésszerűen megtörtént."

(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Szerv szakvéleményének kialakítása érdekében a helyszíni műszeres vizsgálat vagy a laboratóriumi műszeres vizsgálat szükségességét az eljáró szakértői tanács elnökének javaslata alapján a vezető állapítja meg, aki írásban rendeli el a szükséges helyszíni műszeres vizsgálat vagy a laboratóriumi műszeres vizsgálat részleteit. A felmerülő költségeket a minőségi kifogással élő fél előlegezi meg. A költségek viseléséről bíróság dönt."

5. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakértői díj a kérelmező által megjelölt vitatott bruttó érték 1%-a, de legkevesebb bruttó 60 000 forint és nem haladhatja meg a bruttó 450 000 forintot. A szakértői díj a Szervet illeti, mely a szakértői tanács tagjai között a következők szerint oszlik meg: elnök 40%, tagok 30-30%. A Tszszt. 2. § (4) bekezdése által meghatározott eljárás esetében a szakértői díj az eljáró szakértői tanács tagját illeti."

6. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. § E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelem
1. Kérelmező adatai
a) Kérelmező neve (cégneve):
b) Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c) Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
2. Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a) Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b) Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c) Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
3. Vitatott teljesítéssel érintett helyszín adatai (amennyiben építési, kivitelezési tevékenységet szükséges vizsgálni):
a) Teljesítés helyszíne:
b) Helyszín birtokosának neve:
c) Helyszín birtokosának elérhetősége:
4. Biztosítékot (pl. garanciát, kezességet) nyújtó személy adatai:
a) Neve:
b) Székhelye:
c) Referencia száma:
d) Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól -ig
e) Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
5. Vitatott teljesítés részletes leírása
6. Kért dokumentum (x-szel jelölendő)
□ szakértői vélemény
□ szakértői vélemény kivonata
7. Kapcsolattartás módja: (x-szel jelölendő)
□ elektronikus úton
□ postai úton
8. Csatolandó melléklet:
a) Szerződés másolata .....oldal
b) Egyéb a szakértői döntést elősegítő dokumentum
..................................................oldal
..................................................oldal
..................................................oldal
..................................................oldal
c) Szerződést biztosító mellékkötelezettség másolata .....oldal
d) Szerződést biztosító mellékkötelezettséget keletkeztető jogviszony időbeli hatályának meghosszabbításáról
szóló dokumentum másolata
e) Szakértői díj megfizetésére vonatkozó igazolás
Kelt:...........................,........év..............................hó..........nap
kérelmező aláírása"

"

2. melléklet a 426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye
Megbízó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Megbízás kelte:
Szakértői vélemény tárgya:
Szakértői vélemény célja:
□ teljesítésigazolás kiadása
□ szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége.
Szakértői Tanács adatai
1. Szakértői Tanács elnökének
a) neve:
b) szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c) szakértői szakterületek megnevezése:
2. Szakértői Tanács tagjának
a) neve:
b) szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c) szakértői szakterületek megnevezése:
3. Szakértői Tanács tagjának
a) neve:
b) szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c) szakértői szakterületek megnevezése:
I.Előzmények, helyzetismertetés
1. Kérelmező adatai
a) Kérelmező neve (cégneve):
b) Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c) Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
2. Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a) Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b) Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c) Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
3. Vitatott szerződés adatai:
a) Szerződés tárgya:
b) Szerződés száma:
c) Szerződés kelte:
4. Vitatott teljesítéssel érintett helyszín adata (amennyiben releváns):
a) Teljesítés helyszíne:
b) Helyszín birtokosának neve:
c) Helyszín birtokosának elérhetősége:
5. Mellékkötelezettséget nyújtó adatai:
a) Neve:
b) Székhelye:
c) Referencia száma:
d) Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól -ig
e) Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
6. Vitatott teljesítés részletes leírása
7. Vizsgált dokumentumok megnevezése
II.Helyszíni szemle és vizsgálatok
1. Helyszíni szemle megtartására sor került-e
□ igen
□ nem
2. Amennyiben helyszíni szemle megtartására sor került:
a) Helyszíni szemle időpontja:
b) Helyszíni szemle helye:
c) Helyszíni szemlén jelenlévők:
d) Helyszíni szemle célja:
e) Esetleges eltakart munkarész kibontásának leírása, költsége:
f) Esetleges rendőri intézkedés szükségességének leírása:
g) Megállapítások:
3. Helyszíni műszeres vizsgálatra sor került-e
□ igen
□ nem
4/A. Amennyiben helyszíni műszeres vizsgálatra sor került:
a) Műszeres vizsgálat időpontja:
b) Műszeres vizsgálat helye:
c) Műszeres vizsgálat célja:
d) Eredmények, megállapítások:
4/B. Amennyiben laboratóriumi műszeres vizsgálatra sor került:
a) Laboratóriumi műszeres vizsgálat időpontja:
b) Laboratóriumi műszeres vizsgálat helye:
c) Laboratóriumi műszeres vizsgálat célja:
d) Eredmények, megállapítások:
5. Eljárás során felmerült költségek
a) Szakértői díj mértéke:
b) Szakértői tevékenység során felmerült költségek (utazási költség, iratmásolás stb.):
c) Vizsgálat során felmerült költségek (laboratóriumi, helyszíni szemle esetén bontási költség):
6. Egyéb (ha releváns):
III/A.Elemzés, értékelés
a) Szerződésből megállapítható, kivitelezőt, vagy alvállalkozót terhelő munkák:
b) Teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített munkák:
c) Munkák elvégzéséhez felhasznált anyagok:
d) Szerződésben rögzített állapothoz mért teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített munkák minőségi,
mennyiségi mutatói:
e) Elvégzett munkák értéke:
f) El nem végzett munkák és azok értéke:
III/B.Szakmai ténymegállapítás
IV.Vélemény
V.Mellékletek:
a) Szerződés másolata
b) Helyszíni szemle jegyzőkönyve
Jelen szakértői vélemény.........példányban készült.
Kelt:...........................,........év..............................hó ..........nap
Szakértői tanács tagSzakértői tanács elnökSzakértői tanács tag
neveneveneve
aláírásaaláírásaaláírása
Ellenjegyzi:
Kelt:...........................,........év..............................hó..........nap
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezető
neve
aláírása
P. H."

"

3. melléklet a 426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleményének kivonata
Megbízó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Megbízás kelte:
Szakértői vélemény tárgya:
Szakértői vélemény célja:
□ teljesítésigazolás kiadása
□ szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesíthetősége.
Szakértői Tanács adatai
1. Szakértői Tanács elnökének
a) neve:
b) szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c) szakértői szakterületek megnevezése:
2. Szakértői Tanács tagjának
a) neve:
b) szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c) szakértői szakterületek megnevezése:
3. Szakértői Tanács tagjának
a) neve:
b) szakértői jogosultságot igazoló okirat száma:
c) szakértői szakterületek megnevezése:
I.Előzmények, helyzetismertetés
1. Kérelmező adatai
a) Kérelmező neve (cégneve):
b) Kérelmező címe (lakóhelye, székhelye):
c) Kérelmező elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
2. Kérelmezővel szerződő fél adatai:
a) Kérelmezővel szerződő fél neve (cégneve):
b) Kérelmezővel szerződő fél címe (lakóhelye, székhelye):
c) Kérelmezővel szerződő fél elérhetősége (FAX/Tel. szám, e-mail cím):
3. Vitatott szerződés adatai:
a) Szerződés tárgya:
b) Szerződés száma:
c) Szerződés kelte:
4. Mellékkötelezettséget nyújtó adatai:
a) Neve:
b) Székhelye:
c) Referencia száma:
d) Mellékkötelezettség biztosításának érvényességi ideje: -tól -ig
e) Mellékkötelezettséget biztosító szerződés száma:
II/A.Elemzés, értékelés
a) Szerződésből megállapítható, kivitelezőt, vagy alvállalkozót terhelő munkák:
b) Teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és kivitelezési munkák:
c) Kivitelezési munkák elvégzéséhez felhasznált anyagok:
d) Szerződésben rögzített állapothoz mért teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési és
kivitelezési munkák minőségi, mennyiségi mutatói:
e) Elvégzett tervezési és kivitelezési munkák értéke:
f) El nem végzett tervezési és kivitelezési munkák és azok értéke:
g) A szakértői tanács véleménye szerint a rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszíni szemle
szemrevételezése alapján a mellékkötelezettség érvényesítése
□ indokolt,
□ részben indokolt,
□ nem indokolt.
II/B.Szakmai ténymegállapítás
III.Vélemény
IV.Melléklet: a szerződés másolata
Kelt:...........................,........év..............................hó..........nap
Szakértői tanács tag
neve
aláírása
Szakértői tanács elnök
neve
aláírása
Szakértői tanács tag
neve
aláírása
Ellenjegyzi:
Kelt:...........................,........év..............................hó..........nap
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezető
neve
aláírása
P. H."

"

Tartalomjegyzék