208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdése a) pontjában és b) pontjának bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) való felvételi eljárásban az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása kérdésében e rendelet 1. mellékletében írt területeken bejegyezhető igazságügyi szakértői szakterületekhez kapcsolódóan az ott meghatározott hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

2. § A szakmai gyakorlat szakirányú jellegéről szóló szakhatósági állásfoglalás (a továbbiakban: szakhatósági állásfoglalás) iránti megkereséshez csatolni kell az alábbi iratokat:

a) az igazságügyi szakértői személyi lap,

b) az előírt képesítés meglétét tanúsító okirat másolata,

c) a szakmai működés részletes leírása,

d) a szakmai gyakorlati idő meglétének vagy a tudományos tevékenység végzésének igazolására a munkáltató, megbízó, gazdasági társaság, igazságügyi szakértői intézmény vagy más foglalkoztató által kiállított, egyéni vállalkozó esetén pedig a tevékenységi kör megkezdésének időpontjára vonatkozó igazolás,

e) a kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a szakmai gyakorlat időtartamát alátámasztó szerződést vagy - amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a jogviszony megszűnésének időpontja, vagy a szakmai gyakorlat időtartama - a szerződést, illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszüntetését vagy megszűnését igazoló okirat másolatát.

3. § (1) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során a kérelmező által megjelölt szakterületen az előírt képesítés megszerzésétől a névjegyzékbe való felvételi kérelem benyújtásáig végzett tényleges gyakorlati vagy tudományos tevékenységet kell figyelembe venni. A különböző időpontokban szerzett gyakorlati időket össze kell adni.

(2)[1] A szakmai gyakorlati időbe - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem számítható be a megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj és - a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása alatt végezhető kereső tevékenység kivételével - a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama.

(3)[2] Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy területein bejegyezhető szakterületek esetében a szakmai gyakorlat megkezdése után a fizetés nélküli és a rendkívüli szabadság, a munkaviszony szünetelése, a katonai szolgálat, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a táppénz, valamint az ösztöndíj folyósításának idejét összesen legfeljebb három hónap, az egyetemi doktori (PhD) képzés idejét legfeljebb tizenkét hónap tartamáig lehet a gyakorlat idejébe beszámítani.

4. § A szakhatósági állásfoglalás tartalmazza

a) a kérelmező által megjelölt szakterület megnevezését,

b) azt, hogy a kérelmező a bejegyezni kért szakterületen szakirányú szakmai gyakorlati idővel rendelkezik-e, és ha igen, ez milyen mértékű,

c) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértői szakterületen fennálló terület megnevezését, ha van olyan terület, amelyen a kérelmező kiemelkedő gyakorlattal rendelkezik.

4/A. §[3] E rendelet 1. melléklet 5. sorában, továbbá 2. melléklet 3. és 4. sorában foglalt szakhatósági közreműködés esetén a szakhatóság kikéri a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. véleményét.

5. § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

6. §[4] Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

7. § (1) A Kormány a névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti felülvizsgálata során az igazságügyi szakértő által igazolt egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség szakterületnek megfelelő szakirányú jellege elbírálásnak kérdésében e rendelet 2. mellékletében meghatározott hatóságot az ott írt feltételek fennállása esetén szakhatóságként jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás (a továbbiakban: képesítés szakirányúságáról szóló szakhatósági állásfoglalás) iránti megkereséshez csatolni kell az igazságügyi szakértő által igazolt végzettségről szóló okirat másolatát.

(3)[5] A képesítés szakirányúságáról szóló szakhatósági állásfoglalás kiadására irányadó ügyintézési határidő húsz nap.

8. § (1) E rendelet 6. §-a 2011. október 2. napján hatályát veszti.

(2)[6]

9. § (1) Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az " , ellátmányként, költségtérítés" szövegrész helyébe a "költségtérítés, valamint az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló kormányrendelet szerinti napidíj" szöveg lép, valamint hatályát veszti a 7. § (2) bekezdés a) pontja.

(2) Hatályát veszti az állami vezetők külföldi napidíjáról szóló 6/2009. (VI. 12.) KüM rendelet.

(3) A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról szóló 8/2009. (IX. 18.) KüM rendelet rendelkezéseit - ha az az érintett személy számára kedvezőbb - 2009. július 1-jétől alkalmazni kell.

(4) Hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az azt megelőző alcím.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez[7]

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóságok

[8]
A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi
szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben
Szakhatóság
1. tűzvédelmi vagy ipari baleset-megelőzési területBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
2. egészségügyi területnépegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
3. munkabiztonsági területfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
4. mező- és erdőgazdálkodási, valamint élelmiszer-
ipari területek
Pest Megyei Kormányhivatal
5. közlekedési területa) ab) pontban foglaltak és a c) pont állami célú
légiközlekedésre vonatkozó rendelkezései kivételével a
közlekedésért felelős miniszter
b) gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás,
járműértékelés); környezetvédelem a közlekedésben;
közlekedés pszichológia, közúti szállítás, fuvarozás; közúti
jármű vizsgálat; közúti járműtervezés műszaki; közúti
közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés); közúti
közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó; létesítmények
technológiai tervezése és fenntartása; mobil rakodógép,
rakodásgépesítés szakterületeken a közlekedésért felelős
miniszter
c) az ejtőernyő, függővitorlázó, helikopter, repülőgép,
siklóernyő és vitorlázógép légi üzemeltetése; az ejtőernyő,
függővitorlázó, siklóernyő és vitorlázógép tervezése,
gyártása, javítása, karbantartása; a helikopter és repülőgép
műszaki üzemben tartása, karbantartása; a légiforgalmi
szolgálatok szakterületeken a polgári célú légiközlekedés
területén a légiközlekedési hatóság, az állami célú
légiközlekedés területén a katonai légügyi hatóság
6. közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra
vonatkozó terület
az a területi mérnöki kamara, melynek a kérelmező a tagja
7. ipari területa) ab) pontban foglalt kivétellel a fővárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági
hatáskörében eljáró járási hivatala
b) a bányászat és a szénhidrogén termelés, -kutatás, -szállítás
szakterületeken a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
8. informatikai területNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
9. hírközlési területNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
10. környezetvédelem és természetvédelem területeiPest Megyei Kormányhivatal
11. vízügyi területBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12. kulturális területkultúráért felelős miniszter
13. gyógypedagógiai, munka- és
szervezetpszichológiai, valamint pedagógiai
pszichológiai területek
oktatásért felelős miniszter
14. közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területekadópolitikáért felelős miniszter, pénz-, tőke- és biztosítási
piac szabályozásáért felelős miniszter
15. idegenforgalmi területturizmusért felelős miniszter
16. lakásügyi területlakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
17. építésügyi területa) ab) és c) pontban foglalt kivétellel az a területi mérnöki
kamara, melynek a kérelmező a tagja
b) az építészet; a táj- és kertépítészet; a településrendezés és a
területrendezés szakterületeken az a területi építész kamara,
melynek a kérelmező a tagja
c) a beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság,
építésszervezés; az építéstechnológia; az épületfizika; az
épületszerkezet és az épületenergetika szakterületeken az a
területi építész vagy mérnöki kamara, melynek a kérelmező a
tagja
18. személy- és vagyonvédelemi területekrendészetért felelős miniszter
19. kriminalisztikai területrendészetért felelős miniszter
20. audiovizuális média területeNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
21. titokvédelmi területminősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős
miniszter

2. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez[9]

A névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának felülvizsgálata során a képesítés szakirányúságának elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóság

[10]
AB
1A szakhatósági közreműködés feltételeSzakhatóság
2Ha az igazságügyi szakértő gépjárművekkel
kapcsolatos közlekedési szakterülete a
gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás,
járműértékelés); a közúti szállítás, fuvarozás; a közúti
jármű vizsgálat; a közúti járműtervezés műszaki; a
közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó
létesítmények technológiai tervezése, fenntartása; a
mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületek
valamelyikének megfelel.
közlekedésért felelős miniszter
3Ha az igazságügyi szakértő környezetvédelmi vagy
természetvédelmi szakterülete a környezetvédelem
vagy természetvédelem területein bejegyezhető
szakterületek valamelyikének megfelel.
Pest Megyei Kormányhivatal
4Ha az igazságügyi szakértő vízügyi szakterülete a
vízügyi területen bejegyezhető szakterületek
valamelyikének megfelel.
Pest Megyei Kormányhivatal
5Ha az igazságügyi szakértő informatikai szakterülete
az informatikai területen bejegyezhető szakterületek
valamelyikének megfelel.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
6Ha az igazságügyi szakértő hírközlési szakterülete a
hírközlési területen bejegyezhető szakterületek
valamelyikének megfelel.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[2] Módosította a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[3] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 142. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[4] Beiktatta a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[5] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (125) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatálytalan 2013.12.30.

[7] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 142. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 142. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[9] Megállapította a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 142. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék