427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének 9. pontjában,

a 7-8. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem terjed ki a rendelet hatálya:)

"a) a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre,"

(2) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Nem terjed ki a rendelet hatálya:)

"g) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre."

2. § A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő v)-y) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"v) alkalmi rendezvény: előre meghatározott alkalomból és időben tartott, legfeljebb 8 napon át tartó esemény, amely olyan helyszínen kerül megrendezésre, amely alaprendeltetése szerint nem az adott jellegű rendezvény tartására szolgál;

w) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott részét;

x) kritikus pont: a zajforrás hatásterületének az a megítélési pontja, ahol a vizsgált zajforrás kibocsátásától eredő megítélési szint a legnagyobb;

y) nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya: olyan motor- vagy autóversenyek céljára épített pálya és az ehhez tartozó létesítmények, amelyeken a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség vagy az Európai Motorkerékpáros Unió által kiadott licenc alapján gyorsasági motorkerékpár-verseny vagy a Nemzetközi Automobil Szövetség által kiadott licenc alapján gyorsasági autóverseny rendezhető."

3. § A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Azoknál a környezeti zajforrásoknál, amelyeknél a környezeti zajforrás üzemeltetője a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján felmentést kaphatnak a környezetvédelmi hatóság által határozatban megállapított zajkibocsátási határérték betartása alól, hatásterületnek a felmentéssel nem érintett napokra vonatkozó zajterhelési határérték alapján megállapított hatásterületet kell tekinteni."

4. § A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság - a környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett - felhívja annak teljesítésére."

5. § (1) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 11. § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője

a) a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül,

b) a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2/A. § (3) bekezdése szerinti felmentés alkalmazásának szándékát a felmentéssel érintett rendezvény első napja előtt legalább 15 nappal

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

(5a) A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg."

(2) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet "Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok" alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A 11. § (5) bekezdés b) pontja szerint bejelentett felmentés időtartama alatt a környezetvédelmi hatóság a környezeti zajforrás zajkibocsátásának megfelelőségét a 6. § (4) bekezdése szerint megállapított hatásterületen a felmentés időtartamára vonatkozó zajterhelési határértékek alapján ítéli meg."

6. § (1) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti kötelezésben az egyes intézkedések megvalósításának határidejét a környezetvédelmi hatóság az intézkedés hatósági engedélyezéséhez, adminisztratív előkészítéséhez és műszaki végrehajtásához szükséges idő figyelembevételével állapítja meg."

(2) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 17. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az üzemi és szabadidős zajforrásokra az (1) bekezdés szerinti kötelezés alapján benyújtott intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság - a (4a) bekezdésben foglaltakra tekintettel - abban az esetben hagyja jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.

(4a) A közüzemi létesítményekre vonatkozó intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság abban az esetben is jóváhagyja, ha az nem biztosítja a zajkibocsátási határérték betartását, de

a) a zajkibocsátás csökkentésére alkalmas intézkedéseket tartalmaz és

b) az üzemeltető bemutatja, hogy a zajkibocsátás további csökkentése a létesítmény által a lakosság számára nyújtott szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi romlásával járna együtt."

(3) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti intézkedési terv tartalmazza:

a) a zajkibocsátás csökkentésére tervezett intézkedéseket,

b) a tervezett intézkedések várható eredményét,

c) az intézkedések műszaki és adminisztratív megvalósításához, valamint a hatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges időtartamot és annak indoklását, valamint

d) a zajkibocsátási határértékre nem csökkenthető zajkibocsátású közüzemi létesítmények esetén annak részlétes indoklását, hogy a zajkibocsátás további csökkentése miért nem valósítható meg."

7. § A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetvédelmi hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot

a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás által okozott

aa) zajkibocsátási határérték túllépése esetén a védendő terület jellegétől függően a 3. számú melléklet 1.1 alpontja vagy 1.2 alpontja,

ab) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (3) bekezdése szerinti felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 1.4 alpontja,

b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás által a védendő helyiségekben okozott zajterhelési határértékek túllépése esetén a 3. számú melléklet 1.3. alpontja,

c) az építési zajforrás által okozott zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 2. pontja,

d) a környezeti rezgésforrás által okozott rezgésterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 3. pontja,

e) a jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a 3. számú melléklet 4. pontja

alapján állapítja meg (a továbbiakban: zaj- és rezgésbírság)."

8. § A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) A 26. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti zajbírság megállapításához a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a környezetvédelmi hatóságnak eseti zajmérést kell végeznie.

(2) A 26. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti zajbírság ismételt kiszabásához nem szükséges mérést végezni, ha

a) a zajforrás működésében vagy zajkibocsátásában az előző vizsgálat óta nem történt változás, és

b) a zajforrás hatásterületén nem történt olyan változás, ami az ismételt vizsgálatot indokolná.

(3) A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5/A. §-a szerinti éves adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetők által üzemeltetett zajforrások esetén

a) az eseti méréssel vizsgált zajforrások vonatkozásában a 26. § (1) bekezdés ab) pontja és a 3. számú melléklet 4.1. pontjának c) és d) alpontja,

b) folyamatos zajméréssel vizsgált zajforrások vonatkozásában a 26. § (1) bekezdése aa) és ab) pontja, valamint a 3. melléklet 4.1. pontjának c) és d) alpontja

szerinti jogsértések vonatkozásában a zajbírságot a környezetvédelmi hatóság az üzemeltető éves adatszolgáltatása, valamint a rendelkezésére álló egyéb bizonyítékok alapján állapítja meg."

9. § A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az "A a környezetvédelmi" szövegrész helyébe az "A környezetvédelmi" szöveg,

b) 16. § (3) bekezdésében az "a a környezetvédelmi" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi" szöveg

lép.

11. § A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépésekor már működő nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya üzemeltetője az R1. hatálybalépésétől számított 1 évig új zajkibocsátási határérték megállapítását kérheti a környezetvédelmi hatóságtól.

2. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

12. § A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Azon közlekedési létesítmények vonatkozásában, amelyek több, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt település területén áthaladnak, az érintett kötelezett önkormányzatok egyeztetik egymással a közlekedési létesítmény közigazgatási terület határára vonatkozó forgalmi adatait."

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az üzemi vagy szabadidős zajforrás által okozott határérték túllépés miatti zajbírság

1.1. Üzemi vagy szabadidős zajforrás által lakóterületen, vegyes területen, különleges területek közül az oktatási létesítmények területén vagy gazdasági területen a védendő homlokzatok előtt okozott zajkibocsátási határérték-túllépés esetén a zajbírságot az - 1.4. pontban foglalt kivétellel - alábbi összefüggéssel kell kiszámítani:

1.2. Üzemi vagy szaidős zajforrás által temetőben, üdülőterületen, zöldterületen, különleges területek közül az egészségügyi területeken okozott zajkibocsátási határérték-túllépés esetén a zajbírságot - 1.4. pontban foglalt kivétellel - az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

1.3. Üzemi vagy szabad; zajforrás által a védendő helyiségekbe n okozott határérték-túllépés esetén a zajbírság sszegét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

,ahol:

- B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírsága,

- TÜK: a zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,

- N: a zajterhelési határérték túllépésével érintett védendő helyiségek száma,

- CA: az 1.2. összefüggés szerinti módosító tényező,

- CB: az 1.3 összefüggés szerinti módosító tényező.

1.4. A 28. § (3) bekezdésében felsorolt jogsértések vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság a zajbírságot egész évre egy összegben szabja ki. A zajbírság megállapításának módját az 1.4.1.-1.4.3. alpont tartalmazza.

1.4.1. A környezetvédelmi hatóság valamennyi határérték túllépéssel érintett napra külön meghatározza a határérték túllépés miatti zajbírság összeget.

1.4.1.1. Az eseti méréssel vizsgált zajforrásoknál a zajkibocsátási határérték alóli felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték túllépése miatt fizetendő zajbírságot a védendő terület jellegétől függően az 1.1. vagy az 1.2. pont alapján kell megállapítani az alábbi eltérések figyelembe vételével:

a) "TÜK" alatt a zajkibocsátási határérték alóli felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték 1.4.1.3. alpont szerint megállapított legnagyobb túllépésének dB-ben meghatározott mértékszámát,

b) "N" alatt a zajkibocsátási határérték alóli felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték túllépésével érintett védendő homlokzat mögött elhelyezkedő zajtól védendő helyiségek számát (db)

kell érteni.

1.4.1.2 A folyamatos méréssel vizsgált zajforrások napi zajbírságát az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:

B = 240000 ■ TÜK CB

(1.6 összefüggés)

,ahol

- B: az üzemi vagy szabadidős zajforrás napi zajbírsága (Ft/nap),

- TÜK: a megállapított zajkibocsátási határérték, vagy a zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napokon a felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték 1.4.1.3. alpont szerint megállapított legnagyobb túllépésének mértékszáma az adott napon dB-ben,

- CB: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.

1.4.1.3 A zajkibocsátási határérték alóli felmentéssel érintett napokon a felmentés idejére vonatkozó zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértékszámát az alábbiak szerint kell megállapítani:

ABCD
1.zajtól védendő területTuk értéke (dB)
a vizsgált év első tíz olyan
napjára, amelyen a kritikus
ponton mért megítélési
szint (Lam) meghaladta a
70 dB - az üdülőterületek
vonatkozásában a 60 dB
- értéket
TÜK értéke (dB)
a vizsgált évben időbeli sorrendben
a 11.-től 30.-ig terjedő olyan napra,
amelyen a kritikus ponton mért
megítélési szint (LAM) meghaladta
a 65 dB - az üdülőterületek
vonatkozásában az 55 dB - értéket
TÜK értéke (dB)
a vizsgált évben időbeli
sorrendben a 31.-től a 40.-ig
terjedő olyan nap napra,
amelyen a kritikus ponton mért
megítélési szint (LAM) meghaladta
a 60 dB - az üdülőterületek
vonatkozásában az 55 dB
- értéket
2ÜdülőterületLAM - 60LAM - 55LAM - 55
3Lakóterület (kisvárosias,
kert városias, falusias,
telepszerű beépítésű),
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények területe,
temetők, zöldterületek
LAM - 65L AM - 60
4Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű), vegyes
terület
LAM -70LAM - 65-
5Gazdasági területLAM -70--

1.4.2. Valamennyi olyan napra, amelyen az üzemeltető a 4.1. pont c) vagy d) pontja szerinti jogsértést követi el, a környezetvédelmi hatóság külön meghatározza a 4.1 pont c) vagy d) pontja szerinti bírság összegét.

1.4.3. Az éves zajbírság megállapításához a környezetvédelmi hatóság a tárgyévre vonatkozóan összeadja az 1.4.1. pont és az 1.4.2. pont szerint meghatározott bírságok összegét."

2. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírság

4.1. A környezeti zajforrás üzemeltetője:

a) a jogszabályban, vagy a hatósági határozatban foglalt kötelezettség - ide nem értve a b)-d) pont szerinti kötelezettséget és a zajterhelési vagy a zajkibocsátási határérték betartására vonatkozó kötelezettséget - teljesítésnek elmulasztása esetén 100 000 Ft összegű,

b) a zaj vagy rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség vagy az adatszolgáltatással összefüggő hiánypótlás teljesítésének elmulasztása esetén: 50 000 Ft összegű,

c) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2/A. § (2) bekezdés c) pontja, (6) bekezdés c) pontja vagy (7) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén 100 000 Ft/nap összegű,

d) a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (1a) vagy (1d) bekezdése szerinti mérési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén: 100 000 Ft/nap összegű

bírság megfizetésére köteles."

Tartalomjegyzék