4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 2. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában,

a 3. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont if) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az érintett adatainak változását - ideértve az érvényes nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítés működési nyilvántartásba történő bevezetését is - a működési nyilvántartási lapon a Hivatal vezeti át, továbbá kérelemre gondoskodik új igazolvány kiállításáról."

2. § Az R.1. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az érvényes működési nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítés adatait a működési nyilvántartásban a Hivatal az alapnyilvántartás adatai alapján hivatalból rögzíti."

3. § Az R.1. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

4. § Az R.1.

a) 8. § (1) bekezdésében az "az adatváltozás átvezetése" szövegrész helyébe az "- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az adatváltozás átvezetése" szöveg,

b) 8/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "terhességi gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj" szöveg

lép.

2. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.2.) 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A kötelező szakmacsoportos továbbképzés szervezésére jogosult intézmény köteles a jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételeiben bekövetkezett bármely változást annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az EEKH részére elektronikus úton bejelenteni."

6. § (1) Az R.2. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a továbbképzés szervezője a 13. § (1), valamint (3) és (4) bekezdésében foglaltakat nem teljesíti, az EEKH elnöke egy alkalommal írásban, határidő megjelölésével felhívja a teljesítésre. Ha a továbbképzés szervezője a felhívás ellenére sem pótolja a 13. § (1), valamint (3) és (4) bekezdésében foglaltakat, az EEKH elnöke - a felhívásában meghatározott határidő leteltét követő harminc napon belül - a továbbképzést szervező továbbképzés szervezési jogának felfüggesztéséről határoz és a továbbképzést szervezőt ismételten felhívja a teljesítésre."

(2) Az R.2. 5. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az EEKH elnöke visszavonja a továbbképzés szervezési jogot, amennyiben a továbbképző hely)

"c) a 13. § (1), valamint (3) és (4) bekezdésében foglaltakat háromszori felfüggesztést követően sem teljesíti."

7. § Az R.2. 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § Az Eütv. 116/C. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást az egészségügyi szakdolgozók esetében a GYEMSZI vezeti, és

a) gondoskodik a kötelező szakmacsoportos, valamint a szabadon választható elméleti továbbképzések, illetve

b) az egészségügyi szakdolgozók által megszerzett gyakorlati továbbképzési pontok

folyamatos rögzítéséről."

8. § Az R.2. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A továbbképzésre kötelezett továbbképzésre az általa választott továbbképzés szervezőjéhez jelentkezik be. A továbbképzésre kötelezett a bejelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a 13. § (3) bekezdése szerinti adatainak kezeléséhez és a működési nyilvántartás vezetése érdekében történő továbbításához."

9. § Az R.2. 13. § (3) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

(A továbbképzés szervezője - legkésőbb a továbbképzést követő 15. napon - a programon való részvételért járó pontértékről aláírásával ellátott igazolást ad a résztvevőnek. Az igazolás tartalmazza:

a résztvevő)

"ad) szakmacsoportját,"

10. § Az R.2. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § (1) Az analitikus szakasszisztens szakképesítéssel rendelkezők által az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően teljesített laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport szerinti elméleti és gyakorlati továbbképzések során megszerzett pontértékeket a gyógyszertári ellátás szakmacsoport szerinti továbbképzés teljesítéseként kell elismerni.

(2) Az R.-rel megállapított 2. melléklet szerinti pontértékeket az R. hatálybalépését követően minősített továbbképzésekre kell alkalmazni."

11. § Az R.2.

a) 1. melléklete az 1. melléklet,

b) 2. melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

12. § Az R.2.

a) 1. § (2) bekezdésében a "formákban" szövegrész helyébe a "típusokban",

b) 4. § (3) bekezdésében a "kérelmet" szövegrész helyébe a "kérelmet elektronikus úton",

c) 6. § (1) bekezdés e) pontjában a "kötelező szakmacsoportos" szövegrész helyébe a "kötelező szintentartó",

d) 8. § (4) bekezdésében a "c)-e)" szövegrész helyébe a "c)-d)",

e) 12. § (2) bekezdésében a "nyilvántartásba vett" szövegrész helyébe a "kötelező szakmacsoportos továbbképzéseket, valamint a minősített szabadon választott",

f) 14. § (2) bekezdésében a "formákban" szövegrész helyébe a "típusokban"

szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az R.2.

a) 5. § (4) bekezdése és

b) 1. melléklet 4. pont 4.2. alpontja.

3. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

14. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.3.)

a) 1. melléklete a 3. melléklet,

b) 2. melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelethez

Az R.2. 1. melléklet 8. pontja a következő 8.11. alponttal egészül ki:

(GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT)

"8.11. Analitikus szakasszisztens"

2. melléklet a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelethez

Az R.2. 2. melléklet 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elméleti továbbképzési tanfolyamok)

"1.3. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel:

a) 10 pontig minősített továbbképzés esetén: 4 pont,

b) 11-20 pontig minősített továbbképzés esetén: 8 pont,

c) 21-30 pontig minősített továbbképzés esetén: 12 pont,

d) 31-40 pontig minősített továbbképzés esetén: 16 pont,

e) 41-50 pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont."

3. melléklet a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelethez

Az R.3. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:

(1.Licenc megnevezéseLicenc típusaKépzési idő)
"
17.Gyermekszemészetspecializációs24 hónap
"

4. melléklet a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelethez

1. Az R.3. 2. melléklet 12. DIABETOLÓGIA pont 1. alpont 1.2. és 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint az alpont a következő 1.4. ponttal egészül ki:

(A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltételek)

"1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés,

1.3. háziorvostan szakképesítés vagy

1.4. szülészet-nőgyógyászat szakképesítés"

2. Az R.3. 2. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:

"16. GYERMEKSZEMÉSZET

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel: szemészet szakképesítés.

2. A licenc típusa: specializációs.

3. A képzés időtartama: 24 hónap

4. A képzés és vizsga szakmai tartalma

4.1. Elméleti képzés:

a) Szemmozgászavarok, tompalátás

1. Strabismus. Terminológia, osztályozás. Az extraocularis izmok, az orbita és a fasciák anatómiája.

2. A szemizmok működése: elsődleges, másodlagos és harmadlagos mozgatási irányok. Monokuláris és binokuláris szemmozgások.

3. Normális kétszemes együttlátás. Retinális korreszpondancia, fúzió.

4. A kétszemes együttlátás zavarai. Konfúzió, diplopia. Adaptatív mechanizmusok strabizmusban: szuppresszió, anomális korreszpondancia.

5. Amblyopia. Kancsalsági amblyopia, anisometropiás amblyopia. Kétoldali, nagy fénytörési hiba okozta tompalátóság. Deprivatiós amblyopia. Az amblyopia különböző fajtáinak kezelése. Occlusio, penalizáció.

6. Esodeviatiok típusai. Infantilis (congenitalis) esotropia. Akkomodatív esotropia. Nem akkomodatív esotropia. Incomitans esodeviatio.

7. Exodeviatiok. Pseudoexotropia, exophoria, intermittáló exotropia. Konstans exotropia. Konvergencia elégtelenség.

8. Vertikális deviatiok. Az alsó ferde, illetve a felső ferde izom túlműködése. Disszociált vertikális deviatio. A felső ferde izom bénulása. Brown-szindróma. Az alsó ferde izom bénulása. Kettős emelőizom-bénulás.

9. A- és V-mintájú tropiák. A kancsalság speciális formái. Duane-szindróma. III. agyideg bénulás. Graves-kór okozta szemmozgászavarok. Krónikus progresszív külső szemizombénulás. Myasthenia gravis szemtünetei és kezelése. Congenitalis fibrózis szindróma. Möbius-szindróma. Internuclearlis ophthalmoplégia. Congenitalis ocularis motoros apraxia.

10. Nystagmus gyermekkorban.

11. A külső szemizmok sebészete. Műtéti indikáció. Sebészeti technikák. Kancsalsági műtétek tervezése, irányelvek. Érzéstelenítési eljárások a szem izom műtétek kapcsán. A kancsalság ellenes műtétek lehetséges szövődményei és ezek ellátása.

b) A szemgolyó és az orbita betegségei

1. A gyermek szemének növekedése és fejlődése. Veleszületett rendellenességek kialakulása. A szemhéjak veleszületett rendellenességei: cryptophthalmus, szemhéj coloboma, ankyloblepharon, congenitalis ectropium és entropium. Epiblepharon. Epicanthus, telecanthus. Blepharoptosis. Blepharophymosis.

2. A szem intrauterin és perinatalis fertőzései. Ophthalmia neonatorum. Conjunctivitisek.

3. A szemüreg és a szem függelékeinek fertőzéses megbetegedései.

4. Allergiás szembetegségek: szezonális allergiás conjunctivitis, keratoconjunctivitis vernalis, atópiás keratoconjunctivitis.

5. Stevens-Johnson szindróma. Kawasaki szindróma.

6. A könnyelvezető rendszer betegségei: fejlődési rendellenességek, dacryokele, a ductus nasolacrimalis congenitalis elzáródása.

7. A cornea és az elülső szegmentum fejlődése, fejlődési rendellenességei.

8. Az iris rendellenességei: fejlődési rendellenességek, iriscsomók, irisciszták, heterochromia iridis, membrana pupillaris persistens. A pupilla rendellenességei.

9. Gyermekkori glaucomák. Primer congenitalis glaucoma (PCG). Egyéb, gyermekkorban jelentkező zöldhályog betegség.

10. A szemlencse gyermekkori rendellenességei. A lencse helyelhagyása. Gyermekkori cataracta. A kivizsgálás szempontjai. Műtéti kezelési lehetőségek. Posztoperatív gondozás.

11. Gyermekkori uveitis. Megjelenési formák, etiológia. Kezelési, gondozási szempontok.

12. Leukocoria. Perzisztáló hyperplasztikus primer üvegtest (PHPV). Retinopathia praematurorum (ROP). Coats-betegség. Retinoblastoma. Egyéb intraocularis tumorok.

13. A retina örökletes betegségei. A macula örökletes disztrófiái. Öröklődő vitreo-retinopathiák.

14. A látóideg rendellenességei. Fejlődési zavarok, neuritis nervi optici, papillaoedema. Differenciáldiagnosztikai megfontolások és a gyermekszemész teendői.

15. Orbitatumorok.

16. Phacomatosisok. Neurofibromatosis. Sclerosis tuberosa Bourneville. Hippel-Lindau betegség, Sturge-Weber szindróma.

17. Az agy- és az arckoponya fejlődési rendellenességei. Gyermekszemészeti vonatkozások.

18. Szemsérülések sajátosságai gyermekkorban. Felszíni, áthatoló és tompa szemsérülések. Bántalmazott gyermek szindróma.

19. Gyengénlátás csecsemőkorban és kisgyermekeknél. Etiológia, rehabilitációs lehetőségek. Látássérült intézmények Magyarországon.

4.2. Gyakorlati képzés (esetszámmal):

a) Gyermekszemészeti szakrendelésen vagy osztályon:

Anamnézis felvétel (200 eset)

Vízus-felvétel, szemmozgások vizsgálata (200)

Szemfenék-vizsgálat (200)

Réslámpával, Javallal történő vizsgálat (200)

Refrakció objektív meghatározása (skiaszkopia) (200)

Kancsalsági szög mérése prizmaléccel közelre, távolra (200)

Lancaster vizsgálat/Hess ernyős vizsgálat (30)

Binocularitás vizsgálata (100)

Fúziós szélesség vizsgálata synoptophorral/prizmaléccel (30)

Szemüvegrendelés gyermekeknek (100)

Amblyopia miatti kezelés indikálása különböző életkorokban (100)

b) Részvétel speciális vizsgálatokon gyermekkorban

UH vizsgálatok (10)

Elektrofiziológiai vizsgálatok (10)

Látótér vizsgálat gyermekkorban (10)

Intraocularis nyomás mérése, megítélése, személyesen (10)

Színlátás vizsgálata (5)

OCT (5)

FLAG (5)

RetCam (5)

Részvétel gyermekek kontaktlencse-illesztésén (5)

Gyermekszemészeti konzíliumon, ROP szűrésen részvétel (15)

Szemsérült gyermek vizsgálata (10)

Továbbutalás indokai, beutaló összeállítása (15)

c) Adminisztrációs teendők (személyesen):

Látási fogyatékos gyermek sorsának adminisztrációja (10)

Emelt összegű családi pótlék megadásának indoklása (10)

Kórrajz történet összeállítása (per, segély, beutalás, stb.) (5)

Optikai segédeszközök ismerete, javaslati lehetőségek (30)

Látogatás látási fogyatékosok intézeteiben, bizottságoknál a felkészülés alatt (5)

d) Műtőben megfigyelőként:

Kancsalság miatti műtét (30)

Szemhéj és szemkörnyék elváltozásai miatti műtét (15)

Mikrosebészeti beavatkozások (veleszületett szürkehályog-műtét, congenitalis vagy juvenilis glaucoma ellenes műtét, sérülés miatti acut, illetve későbbi műtét, vitrectomia, retina leválás miatti műtét) (10)

e) Kisműtőben (operatőrként)

Árpa, molluscum, abscessus stb. (15)

Könnycsatorna-átfecskendezés (30)

Könnycsatorna szondázás (15)

5. A vizsgára bocsátás további feltételei

-

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

6.1. gyermekszemészeti esetek ambuláns ellátása, műtéti utógondozása

6.2. a kancsalság differenciáldiagnosztikája, ellátása

6.3. a klinikai gyakorlatban használatos pszichofizikai és morfológiai vizsgálóeljárások alkalmazása, ezek eredményének értelmezése

7. A képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. A képzőhelyek személyi feltétele:

A képzésben részt vevő oktató minimum 5 év folyamatos munkaviszonyban dolgozó gyermekszemész szakorvos lehet.

7.2. A képzés tárgyi feltétele:

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően."

Tartalomjegyzék