26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet

a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1] (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyes szervei törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében e rendelet szerint kérhetik a bírói engedélyhez kötött, a titkos információgyűjtésre és a titkos adatszerzésre szolgáló eszközök és módszerek (a továbbiakban együtt: különleges eszközök) alkalmazásának engedélyezését.

(2) A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében e rendelet szerint kérhetik a bírói engedélyhez kötött, a titkos információgyűjtésre szolgáló különleges eszközök alkalmazásának engedélyezését.

2. §[2] (1)[3] A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)

1. az országos rendőrfőkapitány,

2. az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Rendészeti Főigazgatóság főigazgatója,

3. az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója,

4. az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály (a továbbiakban: ORFK Bűnügyi Főosztály) főosztályvezetője,

4a.[4]

5. a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) parancsnoka,

5a.[5] a KR Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály főosztályvezetője,

6.[6] a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Igazgatója,

6a.[7] a KR Köztársasági Elnöki Őrség vezetője,

7. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója,

8. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály vezetője,

9. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztály vezetője,

10. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály vezetője,

11. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő Főosztály vezetője,

11a.[8] a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal vezetője,

12.[9] a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Megelőző- és Tanúvédelmi Osztály vezetője,

12a.[10] a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) igazgatója,

12b.[11] a NEBEK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság vezetője,

13. a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány,

14. a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, illetve a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese,

15. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) igazgatója, az RRI igazgatójának bűnügyi helyettese,

16. az NVSZ főigazgatója,

17. az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,

18. az NVSZ Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,

19. az NVSZ Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,

20. az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgató-helyettese,

21. a TEK főigazgatója,

22. a TEK főigazgató-helyettese,

23. a TEK Felderítési Igazgatóság igazgatója, valamint

24. a TEK Felderítési Igazgatóság főosztályvezetői

terjeszthetik elő.

(2)[12] A rendőrkapitányság vezetőjének kérelmét a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, illetőleg a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese terjeszti elő.

(3)[13] Az RRI esetében a különleges eszköz alkalmazásának sürgősségi elrendelésére az RRI igazgatója jogosult.

(4)[14] A különleges eszközök alkalmazásának sürgősségi elrendelésére az (1) bekezdés 1-7., 12a., 13. valamint 16-23. pontjában felsorolt vezetők jogosultak az Rtv. 72. §-a szerint.

3. § (1)[15] A 2. § (1) bekezdésében meghatározott hatóságok a kérelmet írásban, a székhelyük szerint illetékes járásbíróság - törvényszék elnöke által kijelölt - bírájánál terjesztik elő.

(2) A kérelem az Rtv. 70. §-ának (2) bekezdésében előírtakat tartalmazza azzal, hogy az indokolásban ki kell térni:

a) az alkalmazás alapjául szolgáló tényekre és körülményekre, így különösen a bűncselekmény gyanújára okot adó tényállásra, valamint annak a Büntető Törvénykönyv szerinti minősítésére;

b) az Rtv. 69. §-ának (2) bekezdésében felsorolt körülmények meglétére, illetőleg az intézkedés mellőzhetetlenségének indokára;

c) sürgősségi elrendelés esetén, ennek okára és az elrendelés időpontjára.

(3) A kérelmet három számozott példányban kell elkészíteni és a titkos ügykezelés szabályai szerint az engedélyezésre jogosult bírónak megküldeni, melyből elbírálás után a kérelmező két példányt visszakap.

4. § Az alkalmazásra vagy a meghosszabbításra irányuló kérelmet az alkalmazás javasolt időpontja, illetve az engedély lejárta előtt legalább 5 munkanappal kell benyújtani. Sürgősségi elrendelés esetén az engedélyezés iránti kérelmet az elrendeléssel egyidejűleg be kell nyújtani.

5. § Amennyiben a bíró a különleges eszköz alkalmazása iránti kérelmet elutasítja, de olyan új tények merülnek fel, amelyek a különleges eszköz alkalmazását szükségessé teszik, újabb kérelem terjeszthető elő.

6. § A különleges eszközök alkalmazásával rögzített információk megsemmisítését az Rtv. előírásai és a titkos ügykezelés szabályai szerint kell végrehajtani.

7. § Az engedélyt kérő szerv intézkedik az iránt, hogy a feladatok végrehajtására kijelölt szervezet a bíró által engedélyezett különleges eszközöket alkalmazza. A megkereséshez csatolni kell az engedély iránti kérelem és az engedélyt tartalmazó végzés másolatát.

8. § (1) Ez a rendelet 1999. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)[16]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 104. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.30.

[2] Megállapította a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 17. § -a. Hatályos 2004.07.02.

[3] Megállapította a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.09.25.

[5] Beiktatta az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.09.25.

[6] Megállapította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.09.25.

[7] Beiktatta az 50/2016. (XII. 14.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[8] Beiktatta az 50/2016. (XII. 14.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[9] Megállapította az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.09.25.

[10] Beiktatta az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.09.25.

[11] Beiktatta az 52/2015. (IX. 24.) BM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.09.25.

[12] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. § 10. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[13] Módosította a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 104. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.09.30.

[14] Módosította az 50/2016. (XII. 14.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[15] Módosította a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 175. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.