Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

egyes földgáz és távhő árszabályozási tárgyú NFM rendeletek módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

1. § (1) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

2. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 11. mellékletben szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem mennyiségarányos díjelem mértékét a 12. melléklet tartalmazza. A nem mennyiségarányos díjelem tartalmazza az egyetemes szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak - rendszerhasználati díjvisszatérítéssel csökkentett - mértékét. A nem mennyiségarányos díjelemet a GET 141/J. § alapján megkötött szerződés szerinti kilépési ponti csúcskapacitások összege után kell megfizetni, a gázév, illetve a GET 134/B. § szerinti átmeneti időszak (a továbbiakban e rendelet alkalmazásában: gázév) hónapjaira vonatkozóan egyenlő részletekben."

3. § Az R2. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek felső hőértéken kerülnek megállapításra."

4. § (1) Az R2. 2. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R2. 3. mellékletének helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az R2. 6. mellékletének helyébe az 5. melléklet lép.

(4) Az R2. 10. mellékletének helyébe a 6. melléklet lép.

(5) Az R2. 11. mellékletének helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Az R2. 12. mellékletének helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Az R2.

a) 4. § (3) bekezdésében az "a 2. és a 11. mellékletben meghatározott hatósági ár" szövegrész helyébe az "az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árának" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében az "a 3. mellékletben meghatározott hatósági ár" szövegrész helyébe az "az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árának" szöveg,

c) 4/A. § (1) bekezdésében az "a 10. mellékletben meghatározott hatósági ár" szövegrész helyébe az "az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árának" szöveg,

d) 8. mellékletében a "harmadik" szövegrész helyébe a "negyedik" szöveg

lép.

3. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

6. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól."

7. § (1) Az R3. 1. mellékletének helyébe a 9. melléklet lép.

(2) Az R3. 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. a 11. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

4. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

8. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott, illetve értékesített távhőszolgáltatásra," szövegrész helyébe az "a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott távhőszolgáltatásra," szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésének a) pontjában az "az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D oszlopa," szövegrész helyébe az "az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D és E oszlopa," szöveg

lép.

9. § (1) Az R4. 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

5. A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása

10. § A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet 6. melléklet B:1 mezőjében a "0,003 Ft/MJ" szövegrész helyébe a "9,743 Ft/MWh" szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

1. Az R1. 1. melléklet 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/kWh) (felső hőértéken):

fgFt = a x fgFtA + b x fgFtT (Ft/kWh)

ha fgFtS < fgFtH akkor fgFtA = (0,75 x fgFtS + 0,25 x fgFtH) * Kimp (Ft/kWh)

ha fgFtS > fgFtH akkor fgFtA = fgFtH * Kimp (Ft/kWh)

hol

fgFtH = erUSD x fgUSDA / 1000 (Ft/MJ)

fgFtS = erEUR x fgEURA (Ft/MJ)

fgUSDA = 12,983 x (0,5 x fo / 520,928+0,5 x go / 935,741) (USD/GJ)

fgEURA = (fgS + sp) (EUR/MJ)

2. Az R1. 1. melléklete 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Jelölések:

a: együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére; a naptári év első és negyedik negyedévében:

1 - b második és harmadik negyedévében: 1,00

b: együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;

a naptári év első és negyedik negyedévében: a téli felkészülésnek megfelelő együttható,

a naptári év második és harmadik negyedévében: 0,00

e: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő egyetemes szolgáltatói árrés a gázévben, Ft/MWh

ee: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) egyetemes szolgáltatói árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh

erEUR: Külön rendeletben meghatározott Ft/EUR árfolyam (előrejelzés). Amennyiben a közzétett árfolyam (előrejelzés) több mint 3%-kal magasabb az MNB aktuális, külön rendeletben meghatározott referencia időszakra vonatkozó hivatalos napi Ft/EUR (tény) árfolyamainak átlagánál, a Hivatal indokolt árfolyamként a korábban közzétett árfolyamnak a 3% feletti eltérés mértékének felével csökkentett értékét veszi figyelembe.

erUSD: Külön rendeletben meghatározott Ft/USD árfolyam (előrejelzés). Amennyiben a közzétett árfolyam (előrejelzés) több mint 3%-kal magasabb az MNB aktuális, külön rendeletben meghatározott referencia időszakra vonatkozó hivatalos napi Ft/USD (tény) árfolyamainak átlagánál, a Hivatal indokolt árfolyamként a korábban közzétett árfolyamnak a 3% feletti eltérés mértékének felével csökkentett értékét veszi figyelembe.

fgS: Az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak napjain, a Hivatal honlapján megjelölt honlap szerint (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi, az aktuális negyedévre vonatkozó TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga. Az égéshővel való korrekció 1,11-es értékkel történik.

fgFt: a negyedéves ármódosítás során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz beszerzési költség,

Ft/kWh fgFtA: a földgáz aktuális ára, Ft/kWh

fgFtH: hosszú távú szerződések alapján beszerzett földgáz ára, Ft/MJ

fgFtS: nem hosszú távú szerződések alapján lekötött, piaci földgázforrás ára, Ft/MJ

fgFtT: tárolói készletérték negyedik negyedévre a betároláskori fgFtH, valamint az fgFtH és az fgFtS 10%-90%-os arányú keverékének ára közül az alacsonyabb figyelembevételével a szeptember 30-ra becsült tárolói készletérték; az első negyedévre az ármegállapítást megelőző szeptember 30-i szintre korrigált tárolói készletérték Ktár értékkel átszámítva (Ft/kWh) a betároláskori fgFtH, valamint az fgFtH és az fgFtS 10%-90%-os arányú keverékének ára közül az alacsonyabb figyelembevételével; a tárolt gáz értékének nyilvántartása a tárolóban elhelyezett gáz beszerzéséhez kapcsolódó számlafizetés napjakor, az árszabályozás szerint érvényes erEUR és erUSD árfolyamokon történik.

fo: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t

A havi átlagárat a Platts által publikált "FO 1%S FOB Med Cargo" napi "low" és "high" értékeiből külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja.

Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor

- az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és

- az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell alkalmazni.

A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke.

go: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t

A havi átlagárat a Platts által publikált "Gasoil 0,1%S FOB Med Cargo" napi "low" és "high" értékeiből külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor

- az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és

- az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell alkalmazni.

A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke.

h: a korábbi inflációs célkitűzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényező

Kimp: A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott KENERGIA átszámítási tényező értéke az import betáplálási ponton.

Ktár: A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott KENERGIA átszámítási tényező értéke a tárolói betáplálási ponton.

n: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő nagykereskedelmi árrés a gázévben, Ft/MWh

ne: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) nagykereskedelmi árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh

sp: eltérés (spread), értéke 2010. december 31-ig 3,461 EUR/MWh. A következő negyedévekre megállapított értékét a Hivatal a honlapján közzéteszi a TTF Gas Base Load Futures piaci árának a Central European Gas Hub árakhoz való közelítése érdekében. Az égéshővel való korrekció 1,11-es értékkel történik.

Y: az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzések - az árrés megállapítás lezárása előtti utolsó "Jelentés az infláció alakulásáról" című kiadvány - alapján képzett (előretekintő) átlagos fogyasztói árváltozás a tárgyidőszaki júliusi ármódosítási időszak közepére számítva, százalék

Ye: az aktuális gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatnál - illetve az induló árrésre tett javaslatban - figyelembe vett fogyasztói árváltozás, százalék

YRe: a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény - illetve ennek hiányában az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzés alapján képzett (előretekintő) átlagos -fogyasztói árváltozásból az Ye által lefedett időszakra képzett fogyasztói árváltozás, százalék

(A KSH "A fogyasztói árak alakulása" című kiadványa, illetve az MNB-nek az árrés-megállapítás lezárása előtti utolsó "Jelentés az infláció alakulásáról" című kiadványa alapján.)

z: a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított inflációkövetési tényező (hibakorrekciós tényező nélkül)

zh: a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított, hibakorrekciós tényezővel korrigált inflációkövetési tényező

zhf: a tárgyidőszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendő, hibakorrekciós tényezővel korrigált felülvizsgált inflációkövetési tényező."

2. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"3. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Egyetemes szolgáltatói árrések mértéke

ABC
1.<20 m3/h>20 m3/h
2.Egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/MWh) (felső hőértéken)515,65244,77

"

3. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2015. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCD
1.Szerződött egyetemes
szolgáltató
Nem földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.Főgáz Zrt.1 802 430 705956 649 8665,720

"

4. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2015. negyedik negyedévre

ABC
1.A volt közüzemi nagykereskedőFöldgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.Magyar Földgázkereskedő Zrt.2 222 177 7912,949

"

5. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"6. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A termelő által a 3. és 4. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke 2015. negyedik negyedévére

AB
1.kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás0 forint/MJ
2.kiegyenlítő hozzájárulás0 forint/MJ

"

6. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"10. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/B. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2015. negyedik negyedévre

1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő részére értékesítendő, nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége és ára:

AB
1.Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége
(kWh)
Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára
(Ft/kWh)
2.--

2. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő részére értékesítendő, földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége és ára:

AB
1.Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára
(Ft/kWh)
2.--

"

7. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"11. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/C. § szerinti földgázforrás (1) bekezdés szerinti ára és mennyisége 2015. negyedik negyedévre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABC
1.Szerződött egyetemes szolgáltatóFöldgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás mennyiségarányos díja (forint/kWh)
2.E.ON Energiaszolgáltató Kft.2 223 032 5866,200
3.GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.2 883 981 7666,571
4.Tigáz Zrt.5 238 069 1016,993

"

8. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"12. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/C. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek 2015. negyedik negyedévre

AB
1.Szerződött egyetemes szolgáltatóAz árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási
kapacitásdíjak (Ft/(kWh/h)/gázév)
2.E.ON Energiaszolgáltató Kft.1802,41
3.GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.1678,56
4.Tigáz Zrt.1734,46

"

9. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítői díjak

ABCDEF
SorszámTelepülésÉrtékesítő megnevezéseVásárló szolgáltató neveÉrtékesítői
teljesítménydíj eFt/MW/év
Értékesítői hődíj Ft/GJ
1AjkaBakonyi Erőmű Zrt.PRIMER Ajkai
Távhőszolgáltatási Kft.
7 2862 332
2AlmásfüzitőFüzitő GM
Energiatermelő Kft.
ALFEN Almásfüzitői
Energetikai és
Szolgáltató Kft.
03 281
3BajaBajatechnik Kft.Baja Energetika Kft.03 612
4BokodVértesi Erőmű Zrt.Oroszlányi Szolgáltató
Zrt.
2 7462 169
5BonyhádVeolia Energia
Magyarország Zrt.
"FŰTŐMŰ" Kft.03 882
6BudapestAlpiq Csepel Kft. -
kombinált ciklusú
erőmű
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
4 5651 143
7BudapestAlpiq Csepel Kft.
- kazán
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 019
8BudapestBudapesti Erőmű Zrt.
- Kelenföldi Erőmű
- 1117 Budapest,
Budafoki út 52.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
7 4882 790
9BudapestBudapesti Erőmű Zrt. -
Kispesti Erőmű - 1184
Budapest, Nefelejcs
utca 2.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
7 8812 732
10BudapestBudapesti Erőmű Zrt. -
Újpesti Erőmű - 1045
Budapest, Tó utca 7.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
7 1842 737
11BudapestOrszágos
Rendőr-főkapitányság
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 662
12BudapestBudapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
Csepeli Hőszolgáltató
Kft.
2 7051 868
13BudapestCHP-Erőmű Kft.Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 662
14BudapestFőtáv-Komfort Kft.
- 1141 Budapest,
Mogyoródi út 41-43.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 662
15BudapestFőtáv-Komfort Kft. -
1184 Budapest, Lakatos
utca 44/B
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 633
16BudapestFőtáv-Komfort Kft. -
1097 Budapest, Gyáli út
17-19.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 633
17BudapestFőtáv-Komfort Kft. -
1142 Budapest, Tatai
út 95.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 711
18BudapestFővárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
01 133
19BudapestGreen-R Energetika Zrt.Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 662
20BudapestMagyar Telekom Nyrt.Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 662
21BudapestMVM Észak-Budai
Fűtőerőmű Kft.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
04 454
22BudapestZugló-Therm
Energiaszolgáltató Kft.
Budapesti
Távhőszolgáltató Zrt.
03 662
23CsongrádCsoterm Kft.Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
01 977
24CsornaCsornai Kogenerációs
Erőmű Kft.
Csornahő Kft.03 493
25DebrecenDebreceni
Hőszolgáltató Zrt.
Dotenergo Zrt.10 7352 833
26DebrecenTiszántúli Hőtermelő
Kft.
Debreceni Hőszolgáltató
Zrt.
10 7352 833
27DorogDorogi Erőmű Kft.PROMTÁVHŐ Kft.14 1902 702
28DunakesziDK Gázmotor Kft.Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.
03 771
29DunaújvárosPerkons DHŐ Kft.Dunaújvárosi Víz-,
Csatorna-Hőszolgáltató
Kft.
02 664
30DunaújvárosEnergott Fejlesztő és
Vagyonkezelő Kft.
Dunaújvárosi Víz-,
Csatorna-Hőszolgáltató
Kft.
3 8203 421
31DunaújvárosHF. Formula Kft.Dunaújvárosi Víz-,
Csatorna-Hőszolgáltató
Kft.
4 8182 664
32EgerVPP Energiatermelő Kft.EVAT Zrt.03 667
33ÉrdVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Érdhő Kft.04 133
34EsztergomDorogi Erőmű Kft.PROMTÁVHŐ Kft.14 1902 702
35GödöllőVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Gödöllői
Távhőszolgáltató Kft.
03 814
36GyöngyösVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Városgondozási Zrt.03 834
37GyőrArrabona Geotermia
Kft.
GYŐR-SZOL Zrt.02 650
38GyőrGyőri Erőmű Kft.GYŐR-SZOL Zrt.8 2083 601
39HajdúszoboszlóVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Hajdúszoboszlói
Nonprofit Zrt.
04 031
40InotaVPP Energiatermelő Kft.Várpalotai Közüzemi Kft.04 215
41KaposvárE.ON Energiatermelő
Kft.
Kaposvári
Önkormányzati
Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.
0B 606
42KapuvárZöld Láng Energetikai
és Szolgáltató Kft.
Kapuvári Hőszolgáltató
Kft.
05 292
4BKazincbarcikaKazinc-Therm
Fűtőerőmű Kft.
Barcika Szolg Kft.12 5BB2 510
44KiskunfélegyházaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Perkons DHŐ Kft.04 0B4
45KiskunhalasHalas-T Kft.Halasi Városgazda Zrt.04 62B
46KisvárdaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
KISVÁRDAI KÖZMŰ
Szolgáltató Kft.
0B 477
47KőszegHeat Invest Kft.Kőszegi Távhőszolgáltató
Kft.
0B 811
48MakóMaterm Hőszolgáltató,
Befektető Kft.
Makói Kommunális
Nonprofit Kft.
02 170
49MátészalkaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
0B 446
50MiskolcBioenergy-Miskolc
Szolgáltató Kft.
MIHŐ Kft.0B 619
51MiskolcMiskolci Geotermia Zrt.MIHŐ Kft.02 450
52MiskolcKuala Kft.MIHŐ Kft.02 450
5BMiskolcMVM MIFŰ Kft. - Hold
u. hrsz. 23358/9, Tatár
u. 29/a. hrsz. 23358/8
és Tatár utca 27. hrsz.
23358/4
MIHŐ Kft.12 9892 500
54MiskolcMVM MIFŰ Kft. -
Miskolc, Bánki Donát
u. 17.
MIHŐ Kft.0B 802
55MiskolcMVM MIFŰ Kft. -
Miskolc, Szarkahegy
u. 21.
MIHŐ Kft.0B 802
56MohácsVeolia Energia
Magyarország Zrt.
MOHÁCS-HŐ Kft.0B 720
57MohácsBIOENERGY-Duna
Befektető és Szolgáltató
Kft.
MOHÁCS-HŐ Kft.0B 619
58MosonmagyaróvárMESZ
Mosonmagyaróvár Kft.
Városüzemeltető és
Fenntartó Kft.
11 B062 6B9
59NagykőrösPerkons DHŐ Kft.KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.0B 7BB
60NyíregyházaTiszántúli Hőtermelő
Kft.
NYÍRTÁVHŐ Kft.1B 8652 792
61OroszlányVértesi Erőmű Zrt.Oroszlányi Szolgáltató
Zrt.
2 8411 520
62ÓzdÓzdi Erőmű Kft.Ózdi Távhő Kft.0B 526
6BPaksMVM Paksi Atomerőmű
Zrt.
Duna Center Therm Kft.2 874929
64PécsPannon Hőerőmű Zrt.PÉTÁV Kft.5 4702 916
65PétfürdőNitrogénművek Zrt."PÉTKOMM" Kft.03 183
66PüspökladányKISERŐMŰ PLD Kft.Püspökladányi
Városüzemeltető és
Gyógyfürdő Kft.
03 749
67SalgótarjánPerkons Bio Kft.Salgó Vagyon Kft.02 972
68SalgótarjánPerkons Tarján Kft.Salgó Vagyon Kft.03 159
69SárbogárdPerkons DHŐ Kft.Cothec Kft.04 172
70SárvárKiserőmű SRV 2005
Energiaszolgáltató Kft.
SÁRVÁR TÁVHŐ Kft.03 683
71SátoraljaújhelySátoraljaújhely Város
Önkormányzat Erzsébet
Kórháza
Cothec Kft.03 733
72SiklósPerkons SKL Kft.SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit
Kft.
04 047
73SopronVeolia Energia
Magyarország Zrt.
SOPRON Holding Zrt.03 549
74SopronSoproni Erőmű Kft.SOPRON Holding Zrt.14 9322 589
75SzázhalombattaDunai Hőtermelő Kft."SZÁKOM" Kft.11 9792 398
76SzegedALFA-NOVA Kft. - 6723
Szeged, Erős János u. 1.
IKV Zrt.03 476
77SzegedALFA-NOVA Kft. - 6723
Szeged, Temető u. 2.
IKV Zrt.03 476
78SzegedALFA-NOVA Kft. - 6724
Szeged, Fűtőmű u. 1.
IKV Zrt.03 476
79SzegedSzegedi Vízmű Zrt.IKV Zrt.01 000
80SzentlőrincSzentlőrinci Geotermia
Zrt.
Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft.
03 654
81SzigetszentmiklósVeolia Energia
Magyarország Zrt.
"Aries" Nonprofit Kft.03 558
82SzigetvárSzigetvári Gyógyfürdő
Kft.
Szigetvári Távhő
Szolgáltató Nonprofit Kft.
01 749
83SzolnokALFA-NOVA Bioenergia
Termelő és Szolgáltató
Kft.
ALFA-NOVA Kft.02 283
84SzolnokVeolia Energia
Magyarország Zrt.
ALFA-NOVA Kft.03 709
85SzombathelySzombathelyi Erőmű
Zrt.
Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
03 547
86TapolcaTapolcai Kogenerációs
Erőmű Kft.
Városgazdálkodási Kft.03 886
87TatabányaTB-ENERGO Kft.T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
04 034
88TatabányaTatabánya Erőmű Kft.T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
6 1754 034
89TiszaújvárosTisza-Therm Fűtőerőmű
Kft.
TiszaSzolg 2004 Kft.11 4542 543
90VácVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Váci Távhő Kft.03 563
91VácPoligen V Kft.Váci Távhő Kft.03 563
92VasvárVasi Triász Kft.RÉGIÓHŐ Kft.02 486
93VeszprémVeszprém-Kogeneráció
Energiatermelő Zrt.
"VKSZ" Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató
Zrt.
03 993

"

10. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az R3. 2. melléklete a következő 2.1.6. ponttal egészül ki:

"2.1.6. Támogatások

Azon kamatmentes visszatérítendő beruházási támogatást, amelyet az államháztartás valamely alrendszeréből, bármely többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervtől, európai uniós forrásból vagy más hasonló nemzetközi forrásból biztosítottak, annak visszatérítésére vonatkozó ütemezésével arányosan, a Hivatal indokolt költségként elismeri úgy, hogy a támogatásra a 2.3. pont szerinti megtérülést nem veszi figyelembe."

11. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

"3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év)Hődíj (Ft/GJ)
02000

"

12. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az R4. 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

"1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek

ABCDE
SorszámTelepülésTávhőszolgáltatóFix összegű támogatásLakosságnak nyújtott
távhő után kapott
fajlagos támogatás
Ft/hóFt/GJ
1AjkaPRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.7 743 8651 012
2AjkaBakonyi Erőmű Zrt.00
3AlgyőVeolia Energia Magyarország Zrt.393 3910
4AlmásfüzitőALFEN Almásfüzitői Energetikai és
Szolgáltató Kft.
7 595 774461
5BajT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.00
6BajaBaja Energetika Kft.2 700 7761 789
7BalatonfüredFüredhő Távhőszolgáltatási Kft.2 307 5940
8BerettyóújfaluHerpály-Team Építőipari és Szolgáltató
Kft.
248235548
9BokodOroszlányi Szolgáltató Zrt.1 1859821 269
10Bonyhád"FŰTŐMŰ" Kft.4 064 7320
11BudaörsBTG Nonprofit Kft.9 759 0370
12BudapestCsepeli Erőmű Kft.00
13BudapestVeolia Energia Magyarország Zrt.2 109 6471 039
14BudapestBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.514 418 794635
15BudapestCsepeli Hőszolgáltató Kft.251 5820
16BudapestGM Kőérberek Kft.1 520 9250
17CeglédVeolia Energia Magyarország Zrt.16 677039442
18CelldömölkCellenergo Kft.4 125 85523
19CserkeszőlőCserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati
Központ
3 048 9220
20CsongrádCsongrádi Közmű Szolgáltató Kft.2 124 2971 553
21CsornaCsornahő Kft.4 257 9780
22DebrecenDebreceni Hőszolgáltató Zrt.166 066 485565
23DebrecenDotenergo Zrt.00
24DombóvárVeolia Energia Magyarország Zrt.10 339 9460
25DorogPROMTÁVHŐ Kft.10 4822920
26DunakesziDunakeszi Közüzemi NonprofitKft.8959576578
27DunaújvárosDunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
15 212 1241 427
28EgerEVAT Zrt.13 303 095884
29ÉrdÉrdhő Kft.5 033 049487
30EsztergomPROMTÁVHŐ Kft.17 886 063654
31GödöllőGödöllői Távhőszolgáltató Kft.8 400 00234
32GyöngyösVárosgondozási Zrt.7631 36766
33GyőrGYŐR-SZOL Zrt.76585 1890
34HajdúböszörményHajdúböszörményi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
1 116 6100
35HajdúnánásHajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.308 8050
36HajdúszoboszlóHajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.5 928 2071 266
37HódmezővásárhelyHódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.00
38InotaVárpalotai Közüzemi Kft.2 568 2011 197
39KaposvárKaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
37 251 0451 079
40KapuvárKapuvári Hőszolgáltató Kft.1 1928252 029
41KazincbarcikaBarcika Szolg Kft.67 713 383400
42KecskemétKecskeméti Termostar Hőszolgáltató
Kft.
55 706 0580
43KeszthelyVÜZ Nonprofit Kft.7 241 0670
44KiskunfélegyházaPerkons DHŐ Kft.81684770
45KiskunhalasHalasi Városgazda Zrt.2 471 0151 852
46KisvárdaKISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.6 401 5950
47KomáromKomáromi Távhő Kft.8 036 987327
48KomlóKomlói Fűtőerőmű Zrt.36 220 9950
49KörmendRÉGIÓHŐ Kft.3 931 4130
50KőszegKőszegi Távhőszolgáltató Kft.2 118 7620
51MakóMakói Kommunális Nonprofit Kft.2 348 184894
52MátészalkaMátészalkai Távhőszolgáltató Kft.7 160 425660
53MiskolcMIHŐ Kft.333 115937340
54MohácsMOHÁCS-HŐ Kft.11 012 9141 146
55MórMÓRHŐ Kft.6165292371
56MosonmagyaróvárVárosüzemeltető és Fenntartó Kft.29 609 913246
57NagyatádCothec Kft.1 295 5860
58NagykőrösKÖVA-KOM Nonprofit Zrt.4341 662307
59NyergesújfaluDISTHERM Kft.2 511 9710
60NyírbátorNyírbátori Városfejlesztő és Működtető
Kft.
63 8710
61NyíregyházaNYÍRTÁVHŐ Kft.122 699 522212
62NyíregyházaEnergocoop Kft.3 430 926359
63OroszlányOroszlányi Szolgáltató Zrt.23 830 3120
64ÓzdÓzdi Távhő Kft.32 333 236777
65PaksDuna Center Therm Kft.9 289 8380
66PécsPÉTÁV Kft.97 422 509873
67Pétfürdő"PÉTKOMM" Kft.1 661 8272 395
68PétfürdőNitrogénművek Zrt.00
69PornóapátiPornóapáti Vagyonhasznosító Kft.406 9631 812
70PutnokPutnoki Városgondnokság402 271687
71PüspökladányPüspökladányi Városüzemeltető és
Gyógyfürdő Kft.
7 007 5921 033
72SalgótarjánSalgó Vagyon Kft.26 088 430660
73SárbogárdCothec Kft.2 194 8350
74SárospatakPatakhő EnergiaszolgáltatóNonprofit
Kft.
3 364 5118
75SárvárSÁRVÁR TÁVHŐ Kft.4 102 298371
76SátoraljaújhelyCothec Kft.7 093 2650
77SiklósSIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.1 665 910138
78SiófokBalaton-parti Kft.00
79SopronSOPRON Holding Zrt.25 162 696871
80SopronSoproni Erőmű Kft.0942
81SzarvasSzarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.00
82Százhalombatta"SZÁKOM" Kft.231001530
83SzegedIKV Zrt.85 494 22974
84SzékesfehérvárSZÉPHŐ Székesfehérvári
Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
116 897 2950
85SzekszárdSzekszárdi Vagyonkezelő Kft.6 644 7940
86SzentendreVárosi Szolgáltató Zrt.10 886 9840
87SzentesSzentes Városi Szolgáltató Kft.4 314 0640
88SzentgotthárdRÉGIÓHŐ Kft.204 0340
89SzentlőrincSzentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.1 7121491 311
90Szigetszentmiklós"Aries" Nonprofit Kft.4 047 702112
91SzigetvárSzigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit
Kft.
2931 078105
92SzolnokALFA-NOVA Kft.34 364 576119
93SzombathelySzombathelyi Távhőszolgáltató Kft.54 809 308493
94TapolcaVárosgazdálkodási Kft.7 370 937170
95TataTATA ENERGIA Kft.16 400 13211
96TatabányaT-SZOL Zrt.84 349 8831 768
97TiszaújvárosTiszaSzolg 2004 Kft.41 517 9350
98VácVáci Távhő Kft.8 527 309313
99VárpalotaVárpalotai Közüzemi Kft.14 731 6230
100VasvárRÉGIÓHŐ Kft.1 025 4650
101Veszprém"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
Zrt.
31 1084791 424
102Záhony"Záhonyi HŐTÁV" Kft.2 445 129233
103ZircVeolia Energia Magyarország Zrt.00

"

13. melléklet az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az R4. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése

1.1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:
Az igénylő szolgáltatás nyújtásának helye (település):
Az igénylő cégjegyzékszáma:
Az igénylő adószáma:
Az igénylő levelezési címe:
Az igénylő cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát
vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:
Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve,
telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
tvfT
Ft/GJGJFt/hóFt
A..........év............hónap vonatkozásában..........összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be
a rendszerirányító felé.
A távhőszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás ellátásához
használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási
kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét,
figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke
(2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december
20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.
Keltezés
Az igénylő cégszerű aláírása

1.2. A távhőszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

1.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

t: Lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás fajlagos értéke

v: Lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége

f: Havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg

T: Lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után járó tárgyhavi támogatás (T = t*v+f)

1.2.2. A támogatási számítás magyarázata:

a) A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (t) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D oszlopában található.

b) A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fix összegű támogatás (f) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E oszlopában található.

c) A lakosságnak nyújtott távhő adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége v1.

d) A lakosságnak nyújtott távhő után járó tárgyhavi támogatás (T) a lakosságnak nyújtott távhő után járó fajlagos támogatás (t) és a lakosságnak a tárgyhóban nyújtott távhő mennyiség (v) szorzatának a havi fix összegű támogatással (f) növelt értéke."

Tartalomjegyzék