19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 89. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2] (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A. § (1)-(3) bekezdése alapján a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező, egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező kereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) által az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás árát és mennyiségét - a földgáztárolóból és a nem földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban -, továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza.

(2)[3] Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás ára a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletben (a továbbiakban: árrendelet) szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: árképzési rendelet) 3. § (1) bekezdés d), f) és h) pontjai szerinti árelemekkel történő csökkentésével, illetve a 4. § (5), (7), (7a) és (8) bekezdései szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(3) A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő jogosult a földgázforrás árán túlmenően érvényesíteni a szállítás és a tárolás díját.

2/A. §[4]

2/B. §[5]

2/C. §[6] (1) A GET 141/J. § (1) bekezdése alapján a volt közüzemi nagykereskedő által vételre felajánlott és a GET 141/J. § (3) bekezdése szerinti szerződés keretében az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás mennyiségét és árának mennyiségarányos díjelemét, továbbá a feleket a 11. melléklet tartalmazza. A 11. melléklet szerinti földgázforrás mennyiségarányos díjeleme tartalmazza a nagykereskedői árrés, a mobilgáz-finanszírozás és a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt mértékét, valamint az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján meghatározott földgáz árát.

(1a)[7] Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás árának 11. melléklet szerinti mennyiségarányos díjeleme az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés f) és h) pontjai szerinti árelemekkel, továbbá az egyetemes szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak - rendszerhasználati díjvisszatérítéssel csökkentett - fajlagos mértékével történő csökkentésével, illetve a 4. § (5), (7), (7a) és (8) bekezdései szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(2)[8] A 11. mellékletben szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem mennyiségarányos díjelem mértékét a 12. melléklet tartalmazza. A nem mennyiségarányos díjelem tartalmazza az egyetemes szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak - rendszerhasználati díjvisszatérítéssel csökkentett - mértékét. A nem mennyiségarányos díjelemet a GET 141/J. § alapján megkötött szerződés szerinti kilépési ponti csúcskapacitások összege után kell megfizetni, a gázév, illetve a GET 134/B. § szerinti átmeneti időszak (a továbbiakban e rendelet alkalmazásában: gázév) hónapjaira vonatkozóan egyenlő részletekben.

(3) Az (1) bekezdés szerint értékesített földgázra vonatkozóan a volt közüzemi nagykereskedő a 11. és 12. mellékletekben meghatározott földgázforrás árán felül csak a szagosítási díjat, a 4. § (6b)-(6c) bekezdések szerinti pótdíjat és díjat, valamint a vámokat, az adókat, az illetékeket, a szerződés szerinti pótdíjakat és szerződésszegési következményeket jogosult érvényesíteni.

(4) A GET 141/J. § szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek megadni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.

3. §[9] (1) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű földgáz) mennyiségét, annak a GET 107/B. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint az igénybevételre jogosult feleket a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A hazai termelésű földgázt termelő (a továbbiakban: termelő) a GET 141/I. §-a alapján értékesített földgáz mennyiséget - műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve - az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni a GET 141/I. § (1) bekezdés alapján létrejött szerződésben - a műszaki üzemi terv elvárásait és a bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve - meghatározott, földgázmennyiségre vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével.

(3) A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a rugalmassági szabályok alkalmazása esetén a földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik a GET 103. § (2) bekezdés szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását a bányafelügyeletnek igazolnia kell, a bányafelügyelet az igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére megküldi.

(4) Amennyiben a termelő nem tudja a 3. mellékletben foglalt földgáz mennyiséget az adott időszakban az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből átadni, a más forrásból származó, nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során a negyedévet követő negyedik negyedév végéig ugyanezen forrás árában figyelembe veszi.

(5)[10] A hazai termelésű földgáz legalacsonyabb súlyozott éves átlagárára vonatkozó, a GET 141/I. § (8) bekezdése szerinti előírással összhangban, a hazai termelésű földgáz átlagárában kizárólag a (4) bekezdés szerinti jogcímen keletkező, valamint a hazai termelés árában részben vagy egészben finanszírozott, a termelés fenntarthatóságát célzó beruházások elmaradása esetén a már finanszírozott beruházási költség, mint többletköltség számolható el veszteségként.

(6) A (4) bekezdés szerinti többletköltség Hivatal által elismert mértékéről, valamint a veszteség-elszámolásnak az érintett elszámolási időszakokban jelentkező számszakilag bemutatott adatairól a Hivatal tájékoztatja a termelőt és a volt közüzemi nagykereskedőt.

3/A. §[11]

3/B. §[12]

3/C. §[13] A 2. mellékletben szereplő, a volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége az egyetemes szolgáltatók által a volt közüzemi nagykereskedőtől betárolni kért és számukra rendelkezésre álló földgázmennyiség alapján kerül meghatározásra.

3/D. §[14] (1) A földgázforrás 11. melléklet szerinti árai, valamint a 12. melléklet szerinti rendszerhasználati kapacitás díjai a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz - az árképzési rendelet szerinti, a földgáz aktuális ára és a tárolói készletérték alapján meghatározott - indokolt költségének, a hazai termelésű földgáz, a szállítás, a tárolás, a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének figyelembevételével, az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerülnek meghatározásra.

(2) A Hivatal az árelőkészítés során a 2/C. § szerinti földgázforrás árán - beleértve az (1) bekezdés szerinti árelemeket -, az indokolt mértékhez képest a volt közüzemi nagykereskedőnél vagy az egyetemes szolgáltatóknál képződő többlet vagy veszteség értékét figyelembe veszi.

(3)[15] A Hivatal a 2. § és a 2/C. § szerinti földgázforrás árán (a továbbiakban: felajánlási ár) a földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel tekintetében a 13. melléklet szerint meghatározott indokolt mértékéhez képest a volt közüzemi nagykereskedőnél képződő többlet vagy veszteség mértékéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartott többlet vagy veszteség egyenlegét a Hivatal köteles a volt közüzemi nagykereskedő részére a tárgy negyedévet követő második hónap végéig megadni.

(4)[16] A (3) bekezdés szerinti földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel

a) a 2. § szerinti földgázforrás tekintetében a 2. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban szereplő árelemekkel;

b) a 2/C. § szerinti földgázforrás tekintetében a 11. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban szereplő árelemekkel, valamint a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt, fajlagos mértékével.

4. § (1)[17] A termelő a tárgyhónapot követő 15 napon belül megadja a Hivatal részére a volt közüzemi nagykereskedőnek és egyetemes szolgáltatónak tárgyhónapban átadott hazai termelésű földgáz és a más forrásból származó földgáz mennyiségét a tényadatok alapján. A volt közüzemi nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató a tárgyhónapot követő 15 napon belül megadja a Hivatal részére a tárgyhónapban átadott és átvett földgáz mennyiségét a tényadatok alapján.

(2)[18]

(3)[19] Amennyiben az egyetemes szolgáltató a 2. és a 11. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett ezen mennyiség tekintetében az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árának 150%-át köteles megfizetnie a volt közüzemi nagykereskedő részére.

(4)[20] Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedő a 3. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett e mennyiség tekintetében az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árának 150%-át köteles megfizetni a termelő részére.

(5)[21] Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltatónak a 2. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel vesztesége keletkezik, annak indokolt mértéke az árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a 4. § (1) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(6)[22] Amennyiben a GET 141/A. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, a (10) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és - a Hivatal felé igazolt módon - az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak az ára a 2. mellékletben szereplő földgázforrás árával egyezik meg.

(6a) Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, a (10) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és - a Hivatal felé igazolt módon - az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak ára a földgázforrás árának - a 11. mellékletben szereplő - mennyiségarányos díjelemével egyezik meg.

(6b)[23] A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha a (6) vagy (6a) bekezdés szerinti, többlet földgáz mennyisége több, mint 15%-kal meghaladja a (10) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiséget, a 15% fölötti rész ára a 11. mellékletben feltüntetett, az adott egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 150%-a.

(6c)[24] A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha a GET 141/A. § vagy 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató a (10) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiség kevesebb, mint 85%-át veszi át, akkor az átvett mennyiség és a bejelentett mennyiség 85%-a közötti földgázmennyiség mértékéig köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetni a 11. mellékletben feltüntetett, az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át.

(6d)[25] A naptári év IV. negyedévében 1069 negyedéves napfok számot, a naptári év I. negyedévében 1414 negyedéves napfok számot meghaladó hideg esetén az egyetemes szolgáltató mentesül a (6b) bekezdés szerinti felár megfizetése alól. Az adott negyedévre vonatkozó napfok szám meghatározása - jelen § vonatkozásában - az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest-Lőrinc ponton mért gáznapi középhőmérsékletek számtani átlaga alapján történik 16 °C-os küszöbhőmérsékletre.

(7)[26] Amennyiben az adott negyedévben a a 2. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel az egyetemes szolgáltató vagy a a 3. melléklet alapján a volt közüzemi nagykereskedő az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert, az az árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató vagy a volt közüzemi nagykereskedő (1) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató vagy a volt közüzemi nagykereskedő által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(7a)[27] Ha az adott negyedévben a 11. vagy a 12. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel a szállításra vagy a tárolásra vonatkozóan a volt közüzemi nagykereskedő az egyetemes szolgáltatás céljára értékesített földgázforrásain a tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert vagy veszteséget szenved el, az az árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül.

(8)[28] Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és a volt közüzemi nagykereskedő a 2-3. és a 11. mellékletben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, és így a volt közüzemi nagykereskedőnek vagy a termelőnek vesztesége keletkezik, az árszabályozás során a felajánlási ár megállapításakor ez a veszteség kamattal (tárgyidőszakra vonatkozó BUBOR) növelt összege figyelembevételre kerül.

(9)[29] Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és a volt közüzemi nagykereskedő a 2-3. és a 11. mellékletben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, a Hivatal az egyetemes szolgáltatóval és a volt közüzemi nagykereskedővel szemben a GET 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(10)[30] A hatósági árelőkészítés érdekében az egyetemes szolgáltató minden negyedévet megelőző második hónap 1. napjáig köteles megadni a Hivatal részére a forrásszerződései szerint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására felhasználni tervezett földgáz mennyiségét források szerinti bontásban.

(10a)[31] A (10) bekezdés szerint bejelentett negyedéves mennyiség a GET 141/A. §, GET 141/J. § szerinti felajánlásból történő vásárlás esetén legfeljebb 5%-kal térhet el a 2/C. § (4) bekezdés szerint az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségektől.

(11)[32]

4/A. §[33]

4/B. §[34]

5. §[35] (1)[36] Ha a földgázforrás árát a következő negyedévre meghatározó miniszteri rendelet nem lép hatályba az adott negyedév első napján, a rendelet hatálybalépéséig a földgázforrás árára vonatkozóan - azon források esetében, amelyekből tényleges átvétel történt - a 2-3. és a 11. mellékletben meghatározott árakat kell alkalmazni az egyetemes szolgáltatás céljára átvett földgázmennyiség tekintetében.

(2)[37] Ha olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet hatálybalépéséig, amely földgázforrásra vonatkozóan a 2-3. és 11. mellékletek nem tartalmaznak árat, a földgáz ára az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árával egyezik meg.

(3)[38] Ha az e § alapján átvett földgázforrás árán az egyetemes szolgáltatónak vagy a volt közüzemi nagykereskedőnek többlete vagy vesztesége keletkezik, annak indokolt mértékét az árszabályozás során a Hivatal a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembe veszi.

5/A. §[39] (1) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás

a) GET 141/B. § (15) bekezdés a) pontja szerinti mértékét a 6. melléklet,

b) GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontja szerinti mértékét a 7. melléklet

tartalmazza.

(2) A termelő a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítő hozzájárulást a 3. és 4. melléklet szerint átadott földgázmennyiség után fizeti meg. A hozzájárulást a 3. és 4. mellékletben meghatározott és átadott mennyiség mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a földgázmennyiség az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén mezőkből kerül átadásra.

6. § (1) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2)[40] A hatósági árszabályozás során a 2. mellékletben meghatározott földgázárak esetében az árrendeletben megállapított Ft/USD, valamint Ft/EUR árfolyamok kerülnek alkalmazásra.

(3)[41] Az e rendeletnek a földgáz árszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított rendelkezéseit a Mód. rendelet hatálybalépését követő felajánlások tekintetében kell alkalmazni.

(4)[42] Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek felső hőértéken kerülnek megállapításra.

6/A. §[43]

6/B. §[44]

6/C. §[45]

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[46] Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően a hazai termelésből - műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma miatt - nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget, valamint veszteségelszámolást a Hivatal az árszabályozás során figyelembe veszi.

(3)[47] Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően, a 3/D. § szerint keletkezett többlet vagy veszteség mértékéről a Hivatal a volt közüzemi nagykereskedőt a 3/D. § (3) bekezdés szerinti első egyenlegközléssel egy időben tájékoztatja.

8. §[48]

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[49]

2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[50]

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2016. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCDE
1.HónapSzerződött egyetemes
szolgáltató
Nem földgáztárolóból
származó földgázforrás
mennyisége (kWh)
Földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.októberFőgáz Zrt.1 866 280 00005,657
3.novemberFőgáz Zrt.3 571 151 00005,657
4.decemberFőgáz Zrt.5 386 990 00005,657

3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[51]

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2016. negyedik negyedévre

ABC
1.A volt közüzemi nagykereskedőFöldgázforrás mennyisége (kWh)Földgázforrás ára (forint/kWh)
2.Magyar Földgázkereskedő Zrt.2 391 264 2273,222

4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[52]

5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[53]

6. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[54]

A termelő által a 3. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke:

AB
1.kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás0 forint/MJ
2.kiegyenlítő hozzájárulás0 forint/MJ

7. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[55]

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2016. évben

ABCDEFGHIJKLM
1.2016.
jan.
2016.
febr.
2016.
márc.
2016.
ápr.
2016.
máj.
2016.
jún.
2016.
júl.
2016.
aug.
2016.
szept.
2016.
okt.
2016.
nov.
2016.
dec.
2.kapcsolt termelésszerkezet
átalakítási hozzájárulás
(milliárd forint)
000000000000
3.kiegyenlítő hozzájárulás
(forint/MJ)
000000000000

8. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[56]

9. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[57]

10. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[58]

11. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[59]

A 2/C. § szerinti földgázforrás (1) bekezdés szerinti ára és mennyisége 2016. negyedik negyedévre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCD
1.HónapSzerződött egyetemes szolgáltatóFöldgázforrás mennyisége
(kWh)
Földgázforrás
mennyiségarányos díja
(forint/kWh)
2.októberENKSZ Észak-Dél Regionális
Földgázszolgáltató Zrt.
600 915 0005,771
3.novemberENKSZ Észak-Dél Regionális
Földgázszolgáltató Zrt.
814 800 0005,771
4.decemberENKSZ Észak-Dél Regionális
Földgázszolgáltató Zrt.
1 517 565 0005,771

12. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[60]

A 2/C. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek:

AB
1.Szerződött egyetemes szolgáltatóAz árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási
kapacitásdíjak [Ft/(kWh/h)/gázév]
2.ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.1434,32

13. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez[61]

A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett elismert fajlagos földgázár

1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban:

2. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december hónapot):

3. Elismert ár meghatározása december hónapban:[62]

4. E mellékletben alkalmazott rövidítések:[63]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2012.04.14.

[2] Megállapította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[3] Megállapította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § a) pontja. Hatálytalan 2015.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[6] Beiktatta a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[7] Beiktatta a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.04.01.

[8] Megállapította az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.01.

[9] Megállapította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[10] Megállapította a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.10.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § b) pontja. Hatálytalan 2015.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[13] Megállapította a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[14] Beiktatta a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[15] Beiktatta a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.04.01.

[16] Beiktatta a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.04.01.

[17] Megállapította a 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.04.08.

[18] Hatályon kívül helyezte a 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.04.08.

[19] Módosította az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2015.10.01.

[20] Módosította az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.10.01.

[21] Módosította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § d) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[22] Módosította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 17. § e) pontja, 18. § e) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[23] Módosította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2016.10.01.

[24] Módosította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2016.10.01.

[25] Módosította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 6. § c) pontja és d) pontja. Hatályos 2016.04.01.

[26] Módosította a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[27] Beiktatta a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.04.01.

[28] Módosította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 17. § g) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[29] Módosította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 17. § g) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[30] Módosította a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[31] Módosította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 6. § e) pontja. Hatályos 2016.10.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § e) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § f) pontja. Hatálytalan 2015.07.01.

[35] Megállapította az 58/2013. (IX. 27.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.10.01.

[36] Megállapította a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[37] Módosította a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[38] Beiktatta a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 13. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[39] Megállapította a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[40] Megállapította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[41] Megállapította a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.04.14.

[42] Beiktatta az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.10.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § f) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 9. § -a. Hatálytalan 2014.10.19.

[45] Hatályon kívül helyezte a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 9. § -a. Hatálytalan 2014.10.19.

[46] Beiktatta a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 15. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[47] Beiktatta a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2016.04.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § g) pontja. Hatálytalan 2015.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2012.04.14.

[50] Megállapította a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § a) pontja. (Lásd 1. melléklet) Hatályos 2016.10.01.

[51] Megállapította a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § b) pontja. (Lásd 2. melléklet) Hatályos 2016.10.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § h) pontja. Hatálytalan 2015.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § i) pontja. Hatálytalan 2015.07.01.

[54] Megállapította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.04.01.

[55] Megállapította a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § g) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § j) pontja. Hatálytalan 2015.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § h) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[59] Megállapította a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § c) pontja. (Lásd 3. melléklet) Hatályos 2016.10.01.

[60] Megállapította a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § d) pontja. (Lásd 4. melléklet) Hatályos 2016.10.01.

[61] Beiktatta a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatályos 2016.04.01.

[62] Megállapította a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § e) pontja. (Lásd 5. melléklet 1. pont) Hatályos 2016.10.01.

[63] Megállapította a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[64] Módosította a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § e) pontja. (Lásd 5. melléklet 2-4. pont) Hatályos 2016.10.01.

[65] Módosította a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § e) pontja. (Lásd 5. melléklet 5-7. pont) Hatályos 2016.10.01.

Tartalomjegyzék