50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b)[1] értékesítői alapdíj: a távhőszolgáltató által az értékesítőnek fizetendő Ft/hó mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1)[2] A távhőszolgáltató az értékesítő részére a távhő és a távhőtermeléssel összefüggő szolgáltatások - keringtetés, pótvíz biztosítása, vegyszerezés és vízlágyítás - ellenértékeként

a)[3] értékesítői alapdíjat és értékesítői hődíjat, vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3)[4] Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(3a)[5] Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen a táblázat B oszlopa szerinti értékesítő

a) helyébe azonos hőtermelési technológiát alkalmazó új értékesítő lép, akkor az új értékesítő a korábban megállapított értékesítői díjakat alkalmazza,

b) cégneve - a működési engedélye engedélyesi tevékenységet érintő tartalmának módosulása nélkül - megváltozik, akkor a névváltozással érintett értékesítőnek a megállapított értékesítői díjak megmaradnak.

(3b)[6] Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen olyan értékesítő kezdi meg jogszerűen az értékesítői díjra jogosító tevékenységét, amely nem tartozik a (3a) bekezdés hatálya alá, akkor az új értékesítő legfeljebb az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti energiahordozón alapuló hőtermelésre vonatkozó B oszlop szerinti értékesítői hődíjat alkalmazhatja. Ha az értékesítő az adott hónapban nem csak egyfajta energiahordozót használ, akkor legfeljebb az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban szereplő díjaknak a felhasznált energiahordozók mennyiségével súlyozott átlaga szerinti hődíjat alkalmazhatja.

(4)[7] Az értékesítői alapdíj és az értékesítői hődíj külön-külön legmagasabb hatósági árak.

(5)[8] Az 1. és 4. mellékletben szereplő díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §[9] (1)[10] A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért a településen működő távhőszolgáltató az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató vagy cégnevét a távhőszolgáltatói működési engedélyének az engedélyesi tevékenységet érintő tartalmának módosulása nélkül megváltoztató távhőszolgáltató részére a 4. melléklet szerinti - legmagasabb hatósági árnak minősülő fogyasztás alapú - önköltségi hődíjat fizeti. Az e bekezdés alapján fizetett önköltségi hődíj nem érinti a külön kezelt intézmény és a távhőszolgáltató szerződése alapján a nem fogyasztás alapján fizetett díjakat.

(2)[11] A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

4. §[12] A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Tszt. szerinti árelőkészítést a 2. melléklet szerinti módszertan alapján végzi.

5. §[13] (1)[14] Az 1. mellékletben meghatározott értékesítő, valamint távhőszolgáltató tárgyévi auditált számviteli törvény szerinti beszámolójában szereplő, a távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján az ezen tevékenységekre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát). Azon értékesítő esetében, ahol a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő, és a megtermelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, a nyereségkorlát meghatározása során a bruttó eszközértékbe bele kell számítani a tárgyévet megelőző év december 31-i, az auditált számviteli szétválasztás alapján a kapcsolt villamosenergia-termelési tevékenységre vonatkozó könyv szerinti bruttó eszközértéket is.

(2) A nyereségtényező

a) azon értékesítő esetében, amely 2011. március 31. napját követően a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti megújuló energiaforrást hasznosító vagy a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés követelményeinek megfelelő távhőtermelő létesítményt üzembe helyezett, illetve üzembe helyez: 4,5%;

b) az a) pont alá nem tartozó értékesítő esetében: 2,0%;

c) a távhőszolgáltató esetében 2,0%.

(3) Az értékesítő és a távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül, amely beruházás megvalósulását a Hivatal ellenőrzi.

(4) Ha a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés szerinti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

5/A. §[15] (1) Azon hőtermelő, amely kizárólag a távhőtermelési vagy villamosenergia-termelési célú ipari folyamattól eltérő ipari folyamatból származó hulladékhőből állítja elő a távhőt, a 3. melléklet szerinti legmagasabb árnak tekintendő árral megegyező vagy az alatti szerződéses árat a közvetlenül a távhőszolgáltatóval kötött szerződésében jogosult alkalmazni, a Hivatal erre vonatkozó jóváhagyása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hőtermelő mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti nyereségkorlát alkalmazása alól.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)[16]

(3)[17] Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4)[18] A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített számviteli törvény szerinti beszámoló tekintetében folytatja le.

(5)[19] Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelettel megállapított 5. § nyereségkorlátra vonatkozó rendelkezései első alkalommal a 2015. évben keletkezett nyereségkorlát feletti eredmények tekintetében alkalmazandóak.

7. §[20] E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. §-ával megállapított

a) 1. melléklete szerinti táblázat E:7, E:53 és E:54 mezőjében, továbbá

b) 4. melléklete szerinti táblázat C:6, C:7 és C:53 mezőjében

foglaltakat a 2023/2024. gázév mint elszámolási időszak tekintetében kell alkalmazni.

8. §[21] E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 1. §-ával megállapított 2. § (3a) és (3b) bekezdésében foglaltakat a 2023/2024. gázév tekintetében kell alkalmazni.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez[22]

1. Az értékesítői díjak[23]

[24]
ABCDE
1.TelepülésÉrtékesítő megnevezéseVásárló szolgáltató neveÉrtékesítői alapdíjÉrtékesítői hődíj
2.Ft/hóFt/GJ
3.AjkaBakonyi Erőmű Zrt.BAKONY-TÁVHŐ Kft.116 158 0004 330
4.AlmásfüzitőEnergiabörze Power Kft.ALFEN Almásfüzitői
Energetikai és
Szolgáltató Kft.
011 847
5.BajaGreenergy-Power Kft.Baja Energetika Kft.06 850
6.BonyhádGreenergy-Power Kft."FŰTŐMŰ" Kft.012 172
7.BudapestAlpiq Csepel Kft. -
kombinált ciklusú erőmű
BKM Nonprofit Zrt.99 140 0004 807
8.BudapestAlpiq Csepel Kft. - kazánBKM Nonprofit Zrt.012 703
9.BudapestBudapesti Erőmű Zrt. -
Kelenföldi Erőmű -
1117 Budapest,
Budafoki út 52.
BKM Nonprofit Zrt.380 465 00012 871
10.BudapestBudapesti Erőmű Zrt. -
Kispesti Erőmű -
1184 Budapest,
Nefelejcs utca 2.
BKM Nonprofit Zrt.233 326 00012 580
11.BudapestBudapesti Erőmű Zrt. -
Újpesti Erőmű -
1045 Budapest, Tó utca 7.
BKM Nonprofit Zrt.292 194 00012 608
12.BudapestKészenléti RendőrségBKM Nonprofit Zrt.010 920
13.BudapestCHP-Erőmű Kft.BKM Nonprofit Zrt.014 113
14.BudapestGreenergy-Power Kft.BKM Nonprofit Zrt.012 011
15.BudapestMVM Balance Zrt.
kapcsoltan és villamos
kazánnal termelt hő
BKM Nonprofit Zrt.134 982 00013 278
16.BudapestMVM Balance Zrt.
póttüzeléssel termelt hő
BKM Nonprofit Zrt.011 888
17.BudapestMVM Balance Zrt.
önálló tüzeléssel termelt hő
BKM Nonprofit Zrt.013 472
18.BudapestALTEO-Therm Kft.BKM Nonprofit Zrt.013 996
19.BudaörsVeolia Energia
Magyarország Zrt.
BUDAÖRSHŐ Kft.011 408
20.CsongrádCsoterm Kft.Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
03 738
21.CsornaGreenergy-Power Kft.Csornahő Kft.010 899
22.DebrecenDebreceni Vízmű Zrt.Debreceni
Hőszolgáltató Zrt.
012 677
23.DebrecenVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Debreceni
Hőszolgáltató Zrt.
261 485 00012 677
24.DombóvárVeolia Energia
Magyarország Zrt.
DOMBÓVÁRHŐ Kft.011 279
25.DorogVeolia Energia
Magyarország Zrt.
PROMTÁVHŐ Kft.27 010 00013 261
26.DunakesziCHP-Erőmű Kft.Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft.
010 270
27.DunaújvárosPerkons DHŐ Kft.DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.
011 072
28.DunaújvárosISD Power Energiatermelő
és Szolgáltató Kft.
DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.
01 401
29.DunaújvárosGreenergy Távhő Kft.DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.
98 149 00010 584
30.EgerCHP-Erőmű Kft.EVAT Zrt.011 311
31.ÉrdVeolia Energia
Magyarország Zrt.
ÉRD-TÁVHŐ Kft.010 842
32.EsztergomVeolia Energia
Magyarország Zrt.
PROMTÁVHŐ Kft.44 673 00013 261
33.GödöllőVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Gödöllői
Távhőszolgáltató Kft.
011 093
[25]
34.GyöngyösVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Városgondozási Zrt.011 385
35.GyőrArrabona Koncessziós Kft.GYŐR-SZOL Zrt.04 494
36.GyőrALTEO-Therm Kft.GYŐR-SZOL Zrt.287 00011 228
37.HajdúnánásOMNI Energy Kft.NÁNÁSHŐ Kft.012 315
38.HajdúszoboszlóVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Hajdúszoboszlói
Nonprofit Zrt.
011 548
39.KaposvárE.ON Energiatermelő Kft.Kaposvári
Önkormányzati
Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.
011 659
40.KaposvárOMNI Energy Kft.Kaposvári
Önkormányzati
Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.
011 659
41.KazincbarcikaALTEO-Therm Kft.Barcika Szolg Kft.70 423 00012 697
42.KiskunhalasHalas-T Kft.Halasi Városgazda Zrt.32 824 00012 337
43.KiskunfélegyházaGreenergy-Power Kft.Félegyházi Fejlesztési
Nonprofit Kft.
012 651
44.KörmendGreenergy-Power Kft.RÉGIÓHŐ Kft.09 853
45.MakóMaterm Hőszolgáltató,
Befektető Kft.
Makói
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
05 348
46.MátészalkaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
010 958
47.MátészalkaGeotherm FIRE Kft.Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
06 072
48.MiskolcMiskolci Geotermia Kft.MIHŐ Kft.03 703
49.MiskolcKuala Kft.MIHŐ Kft.03 703
50.MiskolcMVM MIFŰ Kft. - Hold u.
hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8
MIHŐ Kft.104 693 00013 077
51.MiskolcMVM MIFŰ Kft. - Miskolc,
Bánki Donát u. 17.
MIHŐ Kft.011 764
52.MiskolcMVM MIFŰ Kft. - Miskolc,
Szarkahegy u. 21.
MIHŐ Kft.011 764
53.MohácsVeolia Energia
Magyarország Zrt.
MOHÁCS-HŐ Kft.011 074
54.MohácsBIOENERGY-Duna
Befektető és Szolgáltató Kft.
MOHÁCS-HŐ Kft.07 329
55.MosonmagyaróvárMESZ
Mosonmagyaróvár Kft.
Városüzemeltető és
Fenntartó Kft.
24 449 00012 788
56.NagykőrösGreenergy-Power Kft.KÖVA-KOM
Nonprofit Zrt.
09 359
57.NyíregyházaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
NYÍRTÁVHŐ Kft.128 529 00012 822
58.ÓzdALTEO-Therm Kft.Ózdi Távhő Kft.011 395
59.PaksMVM Paksi Atomerőmű Zrt.Duna Center Therm
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
4 895 000929
60.PécsPannon Hőerőmű Zrt.PÉTÁV Kft.187 253 0004 841
61.PétfürdőEQUANS Magyarország Kft."PÉTKOMM" Kft.6 625 00010 581
62.PüspökladányGreenergy-Power Kft.Püspökladányi
Városüzemeltető és
Gyógyfürdő Kft.
012 071
63.SalgótarjánCHP-Erőmű Kft. - kapcsoltSalgó Vagyon Kft.011 259
64.SalgótarjánCHP-Erőmű Kft. - kazánSalgó Vagyon Kft.05 014
65.SárbogárdPerkons DHŐ Kft.EQUANS
Sárbogárdi Kft.
011 647
66.SárvárGreenergy-Power Kft.Sárvári
Városgondnokság
Nonprofit Kft.
011 872
67.SátoraljaújhelySátoraljaújhely Város
Önkormányzat Erzsébet
Kórháza
EQUANS
Magyarország Kft.
011 759
68.SiklósMÖViT Zrt.SIKLÓS-HŐ Kft.011 062
69.SiófokEQUANS Magyarország Kft.Termofok-Sió Kft.11 848 00010 722
70.SopronVeolia Energia
Magyarország Zrt.
SOPRON Holding Zrt.19 544 00010 818
71.SopronALTEO-Therm Kft.SOPRON Holding Zrt.19 874 00013 296
72.SzázhalombattaVeolia Energia
Magyarország Zrt.
"SZÁKOM"
Nonprofit Kft.
29 678 00012 323
73.SzentlőrincSzentlőrinci Geotermia Kft.Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft.
04 737
74.SzegedGeo Hőterm Kft.Szegedi Távfűtő Kft.06 819
75.SzegedOMNI Energy Kft.Szegedi Távfűtő Kft.011 624
76.SzegedVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Szegedi Távfűtő Kft.011 624
77.SzigetszentmiklósGreenergy-Power Kft."Aries" Nonprofit Kft.011 082
78.SzigetvárSzigetvári Gyógyfürdő Kft.Szigetvári Távhő
Szolgáltató
Nonprofit Kft.
0727
79.SzolnokALFA-NOVA Bioenergia
Termelő és Szolgáltató Kft.
MVM OTSZ Zrt.011 496
80.SzombathelySzombathelyi Erőmű Zrt.Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
010 897
81.SzombathelyOMNI Energy Kft.Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
010 897
82.TapolcaEnergiabörze Power Kft.Városgazdálkodási Kft.011 388
83.TatabányaEnergiabörze Power Kft.T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
04 803
84.TatabányaTatabánya Erőmű Kft.T-Szol Tatabányai
Szolgáltató Zrt.
320 171 0004 803
85.TiszaújvárosALTEO-Therm Kft.TiszaSzolg 2004 Kft.51 601 00012 884
86.VácVeolia Energia
Magyarország Zrt.
Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.
011 255
87.VácGreenergy-Power Kft.Váci Távhő Nonprofit
Közhasznú Kft.
011 255
88.VasvárVasi Triász Kft.RÉGIÓHŐ Kft.01 673
[26]
89.VárpalotaVárpalotai Kiserőmű Kft.Várpalotai
Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
011 314
90.VeszprémGreenergy-Power Kft."VKSZ" Veszprémi
Közüzemi
Szolgáltató Zrt.
011 453
91.SárospatakGreenergy-Power Kft.Patakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Kft.
012 402
92.DebrecenAquaticum
Debrecen Kft.
Debreceni
Hőszolgáltató Zrt.
08 874
93.MosonmagyaróvárGeotherm
Hungary Kft.
Városüzemeltető
és Fenntartó Kft.
08 414

2. A 2. § (3b) bekezdése alá tartozó értékesítők értékesítői díjai[27]

AB
1.Értékesítő által felhasznált energiahordozóÉrtékesítői hődíj
2.Ft/GJ
3.Földgáz8 000
4.Biomassza4 000
5.Geotermikus6 000
6.Települési szilárd hulladék1 133
7.Egyéb3 000

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez[28]

Az indokolt költségek figyelembevételének módszertana a távhőtermelők és távhőszolgáltatók vonatkozásában

1. A költségek és az eszközérték figyelembevételének általános elvei

1.1. Indokolt költség és eszközérték

a) az összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló költségek és eszközértékek,

b) a dokumentumokkal (például szerződés) alátámaszthatóan az a) pontban foglaltakhoz képest a tárgyévben kivételesen felmerülő (szükségessé váló) éves költség/ráfordítás, vagy

c) a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó, auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott költségek.

1.2. A távhő díját a megállapításának alapját képező indokolt éves költség összegéből és a tárgyévre előre jelzett, értékesítésre kerülő éves hőmennyiségből levezetve kell kimutatni.

1.3. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a legkisebb hőtermelői költséget jelentő hőelőállítást kell alapul venni, a kapacitások hatékony allokálásának és helyettesíthetőségének szempontja mellett.

1.4. Azon értékesítő vagy távhőtermelő esetében, amely a hőt - részben vagy kizárólag - villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítja elő, és az általa termelt villamos energia támogatott áron kötelező átvétel alá esik, az ebből eredő árbevételét a Hivatal a távhőtermelés negatív költségeként figyelembe veszi.

2. Egyes árképző elemek (költségelemek) figyelembevételének módja

2.1. Működési költségek

2.1.1. Földgáz költségek

Az anyagjellegű költségeken belül a földgáz alapú tüzelőanyag-költséget vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében egységesen a Hivatal által előzetesen meghirdetett referencia költségszinten, vagy minden távhőtermelői engedélyes esetében azon az értéken (a hozzá tartozó mennyiséggel együtt) kell figyelembe venni, amellyel az árelőkészítést megalapozó adatszolgáltatásban az engedélyes ezt megadta, de a Hivatal jogosult egységes felső korlát (cap) alkalmazására, és vizsgálhatja, hogy milyen piaci versenyeztetés mellett alakult ki az elismerendő ár.[29]

2.1.2. A nem földgáz alapú (tüzelőolaj, megújuló energiaforrás stb.) hőtermelés esetén a tüzelőanyag-költség egyedi vizsgálat alapján kerül figyelembevételre.

2.1.3. A hőtermelési üzem folyamatos biztonságos fenntartását szolgáló állandó költségeket összehasonlító gazdasági elemzéseken nyugvó fajlagosított értékek alapján, vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatásában szereplő adatok vizsgálata alapján meghatározott értékben kell figyelembe venni indokolt költségként.

2.1.4. Az igénybe vett szolgáltatások - különös tekintettel a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen feladatok kiszervezésére, a tanácsadási díjakra, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződésekre - csak egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek.

2.1.5. Pénzügyi ráfordítás, hiteltörlesztés

A pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés - az alkalmazott finanszírozási megoldástól függetlenül - a 3. pont szerinti egyedi vizsgálat alapján ismerhető el indokolt költségként.

2.2. Értékcsökkenés

2.2.1. Az értékcsökkenést vagy a vállalkozás tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált eredménykimutatása alapján, vagy összehasonlító gazdasági elemzéseken alapuló, az eszközök hosszú távú folyamatos működőképesen tartása érdekében felmerülő mértékben kell figyelembe venni.

2.2.2. Az értékcsökkenést a 3. pont szerint kell figyelembe venni abban az esetben, ha az egyedi vizsgálat eredményeként a pénzügyi ráfordítás valamint a hiteltörlesztés elismert költségnek tekintendő.

2.3. Megtérülés

2.3.1. Megtérülésként az 1. pont alapján figyelembe vett bruttó eszközérték és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyereségtényező szorzatát kell elismerni indokolt költségként.

2.4. Támogatások

2.4.1. A beruházások vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott részére sem a 2.2. pont szerinti értékcsökkenés, sem a 2.3. pont szerinti megtérülés nem vehető figyelembe.

2.4.2. A visszatérítendő támogatás a pénzügyi ráfordításokkal és a hiteltörlesztéssel azonos módon kezelve, a 3. pont szerinti vizsgálat pozitív eredménye esetén ismerhető el indokolt költségként.

3. Egyedi vizsgálat

A Hivatal azon beruházás esetében ismerheti el a beruházási hitel- valamint a visszatérítendő támogatás kamatát és törlesztő részletét indokolt költségként, amely teljesíti azt a feltételt, miszerint a beruházás számított tőkeköltségeként jelentkező elismert költségtöbblet kisebb, mint a beruházás eredményeként fellépő költségmegtakarítás.

A Hivatal az egyedi vizsgálata során a beruházás számított tőkeköltsége részeként a hitel éves tőketörlesztését és kamatát, a visszatérítendő támogatás éves törlesztő részletét és esetlegesen felszámított kamatát, a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részére számított értékcsökkenésének összegét, valamint szintén a beruházás sajáttőkéből finanszírozott részén alapuló - a 2.3. pont szerint számított - megtérülés összegét hasonlítja össze a beruházás eredményeként felmerülő költségcsökkenéssel. A Hivatal azt is vizsgálja, hogy a beruházás összértéke, továbbá a hitel kamata megfelel-e a legkisebb költség elvének, összhangban van-e az aktuális piaci viszonyokkal, és a számított tőkeköltség megállapítása során csak az ezen követelményeknek megfelelő beruházási értéket és hitelkamatot fogadja el.

Abban az esetben, ha a beruházás hatására bekövetkező költségcsökkenés mértéke a beruházás számított tőkeköltségének összegét meghaladja, akkor a Hivatal a beruházás számított tőkeköltségét indokolt költségként elismeri.

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez[30]

Az 5/A. § szerinti értékesítőre vonatkozó legmagasabb hatósági ár:

Teljesítménydíj (Ft/MW/Év)Hődíj (Ft/GJ)
02000

4. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez[31]

A Külön Kezelt Intézményeknek értékesített távhő hődíja

[32]
ABC
1.TelepülésTávhőszolgáltatóA településen a külön kezelt
intézmények által fizetendő hődíj
(Ft/GJ)
2.AjkaBAKONY-TÁVHŐ Kft.4 970
3.AjkaBakonyi Erőmű Zrt.4 330
4.AlgyőVeolia Energia Magyarország Zrt.12 474
5.AlmásfüzitőALFEN Almásfüzitői Energetikai és
Szolgáltató Kft.
13 839
6.BajT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.11 754
7.BajaBaja Energetika Kft.11 644
8.BalatonfüredFüredhő Távhőszolgáltatási Kft.10 780
9.BerettyóújfaluHERPÁLY Vagyonkezelő Kft.11 382
10.BokodMVM OTSZ Zrt.13 428
11.Bonyhád"FŰTŐMŰ" Kft.12 119
12.BudaörsBUDAÖRSHŐ Kft.12 067
13.BudapestCsepeli Erőmű Kft.0
14.BudapestVeolia Energia Magyarország Zrt.12 383
15.BudapestBKM Nonprofit Zrt.12 354
16.BudapestGM Kőérberek 30 Kft.11 452
17.CeglédVeolia Energia Magyarország Zrt.12 599
18.CelldömölkCellhő Kft.13 481
19.CserkeszőlőCserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ2 622
20.CsongrádCsongrádi Közmű Szolgáltató Kft.4 284
21.CsornaCsornahő Kft.14 745
22.DebrecenDebreceni Hőszolgáltató Zrt.14 201
23.DombóvárDOMBÓVÁRHŐ Kft.12 510
24.DorogPROMTÁVHŐ Kft.15 656
25.DunakesziDunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.11 891
26.DunaújvárosDVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.11 951
27.EgerEVAT Zrt.13 507
28.ÉrdÉRD-TÁVHŐ Kft.11 191
29.EsztergomPROMTÁVHŐ Kft.17 649
30.GödöllőGödöllői Távhőszolgáltató Kft.12 449
[33]
31.GyöngyösVárosgondozási Zrt.11 989
32.GyőrGYŐR-SZOL Zrt.9 179
33.HajdúböszörményHajdúböszörményi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
13 997
34.HajdúnánásNÁNÁSHŐ Kft.12 855
35.HajdúszoboszlóHajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.13 565
36.HódmezővásárhelyHódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.4 102
37.InotaVárpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.13 732
38.KaposvárKaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.
10 471
39.KapuvárKapuvári Hőszolgáltató Kft.12 894
40.KazincbarcikaBarcika Szolg Kft.14 334
41.KecskemétKecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.14 031
42.KeszthelyVÜZ Nonprofit Kft.11 827
43.KiskunfélegyházaFélegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.12 519
44.KiskunhalasHalasi Városgazda Zrt.14 409
45.KisvárdaKISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.13 334
46.KomáromKomáromi Távhő Kft.12 722
47.KomlóKomlói Fűtőerőmű Zrt.7 755
48.KörmendRÉGIÓHŐ Kft.10 629
49.KőszegEQUANS Magyarország Kft.12 441
50.MakóMakói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.8 942
51.MátészalkaMátészalkai Távhőszolgáltató Kft.12 753
52.MiskolcMIHŐ Kft.9 400
53.MohácsMOHÁCS-HŐ Kft.9 991
54.MórMÓRHŐ Kft.13 773
55.MosonmagyaróvárVárosüzemeltető és Fenntartó Kft.13 995
56.NagyatádEQUANS Magyarország Kft.8 738
57.NagykőrösKÖVA-KOM Nonprofit Zrt.11 251
58.NyergesújfaluDISTHERM Kft.12 555
59.NyírbátorNyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.11 672
60.NyíregyházaNYÍRTÁVHŐ Kft.15 051
61.NyíregyházaEnergocoop Kft.13 802
62.OroszlányMVM OTSZ Zrt.13 615
63.ÓzdÓzdi Távhő Kft.14 458
64.PaksDuna Center Therm Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1 070
65.PécsPÉTÁV Kft.5 741
66.Pétfürdő"PÉTKOMM" Kft.11 861
67.PornóapátiPornóapáti Vagyonhasznosító Kft.3 882
68.PutnokPutnoki Városgondnokság12 307
69.PüspökladányPüspökladányi Városüzemeltető és
Gyógyfürdő Kft.
12 708
70.SalgótarjánSalgó Vagyon Kft.12 893
71.SárbogárdEQUANS Sárbogárdi Kft.13 619
72.SárospatakPatakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.11 852
73.SárvárSárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.14 196
74.SátoraljaújhelyEQUANS Magyarország Kft.12 841
75.SiklósSIKLÓS-HŐ Kft.11 978
76.SiófokTermofok-Sió Kft.15 384
77.SopronSOPRON Holding Zrt.14 068
78.SzarvasSzarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.2 979
79.Százhalombatta"SZÁKOM" Nonprofit Kft.13 864
80.SzegedSzegedi Távfűtő Kft.10 740
81.SzékesfehérvárSZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hőszolgáltató Zrt.
12 922
82.SzekszárdSzekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.13 024
83.SzentendreVárosi Szolgáltató Nonprofit Zrt.12 178
84.SzentesSzentes Városi Szolgáltató Kft.2 543
85.SzentgotthárdRÉGIÓHŐ Kft.11 665
86.SzentlőrincSzentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.5 257
87.Szigetszentmiklós"Aries" Nonprofit Kft.13 544
88.SzigetvárSzigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.11 048
89.SzolnokMVM OTSZ Zrt.13 981
90.SzombathelySzombathelyi Távhőszolgáltató Kft.12 859
91.TapolcaVárosgazdálkodási Kft.12 540
92.TataTATA ENERGIA Kft.7 505
93.TatabányaT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.5 618
94.TiszaújvárosTiszaSzolg 2004 Kft.14 309
95.VácVáci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.11 682
96.VárpalotaVárpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.15 903
97.VasvárRÉGIÓHŐ Kft.4 024
98.Veszprém"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.12 906
99.ZáhonyZáhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.12 527
100.ZircVeolia Energia Magyarország Zrt.14 725

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.10.01.

[2] Megállapította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[3] Módosította a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2017.10.01.

[4] Módosította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[5] Beiktatta az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[6] Beiktatta az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[7] Módosította a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2017.10.01.

[8] Módosította a 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2022.10.01.

[9] Megállapította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 44. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[10] Megállapította az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[11] Megállapította a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § -a. Hatályos 2014.10.01.

[12] Módosította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 21. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[13] Megállapította a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[14] Módosította a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2017.10.01.

[15] Beiktatta az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.10.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.11.30.

[17] Módosította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.11.30.

[18] Módosította a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2017.10.01.

[19] Beiktatta a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[20] Beiktatta a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.10.14.

[21] Beiktatta az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[22] Megállapította a 20/2023. (IX. 29.) EM rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.10.01.

[23] A címet módosította az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[24] Módosította a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2023.10.14.

[25] Módosította a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (1) bekezdés b)-c) pontja. Hatályos 2023.10.14.

[26] Módosította az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2024.01.12.

[27] Beiktatta az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2024.01.12.

[28] Megállapította a 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 7. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

[29] Módosította az 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[30] Beiktatta az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdése (lásd 11. melléklet). Hatályos 2015.10.01.

[31] Megállapította a 20/2023. (IX. 29.) EM rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2023.10.01.

[32] Módosította a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (2) bekezdés a)-b) pontja. Hatályos 2023.10.14.

[33] Módosította a 22/2023. (X. 13.) EM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2023.10.14.

Tartalomjegyzék