51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

560/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei

1. § (1) Távhőszolgáltatási támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhet havonta a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó,

a)[1] az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató (a továbbiakban: távhőszolgáltató) figyelemmel a lakossági felhasználóknak (a továbbiakban: lakosság) nyújtott távhőszolgáltatásra, és

b) az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa szerinti külön kezelt intézmény (a továbbiakban: intézmény) figyelemmel a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyiségére.

(2)[2]

(3)[3]

2. A támogatás mértéke

2. §[4] (1) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.

(2) A támogatás mértéke a távhőszolgáltató vagy intézmény (a továbbiakban együtt: igénylő) esetében nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

(3) A támogatás adott igénylő vonatkozásában tíz évet meghaladóan nem nyújtható.

(4) A támogatásnak meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: bizottsági határozat) követelményeinek.

3. § (1) A támogatás mértékét

a)[5] távhőszolgáltató esetében - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben (a továbbiakban: Árrendelet) meghatározott értékesítői díj figyelembevételével - az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C és D oszlopa,

b) intézmény esetében - a közfeladata ellátása érdekében felhasznált kapcsoltan termelt hő mennyisége, valamint a hőt előállító létesítmény költség és támogatási körülményeinek figyelembevételével - az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa

tartalmazza.

(2)[6]

(3)[7]

(4) A távhőszolgáltató a támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 1. pontja szerinti módon számolja ki.

(5) Az intézmény támogatási igényének mértékét a 2. melléklet 2. pontja szerinti módon számolja ki.

(6)[8] A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján letölthető formában közzéteszi a 2. melléklet 1.1. és 2.1. pontjai szerinti támogatási igénybejelentő lapokat, valamint a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módokat.

3/A. §[9] (1) Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató helyébe új távhőszolgáltató lép, akkor az új távhőszolgáltatót támogatás illeti meg. A támogatás mértéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen a B oszlop szerinti, korábbi távhőszolgáltatóra vonatkozó támogatás marad.

(2) Ha az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a táblázat B oszlopa szerinti távhőszolgáltató cégneve a távhőszolgáltatói működési engedélyének az engedélyesi tevékenységet érintő tartalmának módosulása nélkül megváltozik, akkor támogatás illeti meg. A támogatás mértéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A oszlopa szerinti településen, a B oszlop szerinti, korábbi távhőszolgáltatóra vonatkozó támogatás marad.

(3) A Hivatal a távhőszolgáltató személyének (1) bekezdés szerinti vagy cégnevének (2) bekezdés szerinti megváltozásáról a Hivatal változást elrendelő határozatának kiadásával együtt értesíti a villamos energiáról szóló törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti átviteli rendszerirányítót (a továbbiakban: rendszerirányító).

3. A támogatás igénylése

4. §[10] (1)[11] Az igénylő tárgyhavi támogatási igénybejelentésének a tárgyhót követő hónap 12. napját követő első munkanapig (a továbbiakban: igénylési határnap) be kell érkeznie a rendszerirányítóhoz.

(2) A támogatási igénybejelentés tartalmazza

a) távhőszolgáltató esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 1.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát,

b) intézmény esetében a támogatási igényt tartalmazó 2. melléklet 2.1. pontja szerinti támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányát.

(3) A rendszerirányító - a támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül - a (2) bekezdés szerinti iratok igénylési határnapig történő hiánytalan beérkezését az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig felülvizsgálja.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti irat az igénylési határnapig nem érkezik be, a rendszerirányító a tárgyhó vonatkozásában az igénylő számára kifizetést nem teljesít, és az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig jelzi az igénylőnek, hogy a hiányzó irat legkésőbb a következő hónap (a tárgyhót követő második hónap) igénylési határnapjáig (a továbbiakban: késedelmi igénylési határnap) történő pótlása szükséges.

(5) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig érkeznek be (a továbbiakban: késedelmi támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a késedelmesen benyújtott iratok miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(6) Ha adott igénylő vonatkozásában a hiányzó iratok a késedelmi igénylési határnapig nem érkeznek be, akkor az igénylőnek megszűnik az (5) bekezdés szerinti elmaradt támogatási összeg kifizetésére vonatkozó jogosultsága.

(7) Ha az igénylő a 2. melléklet 1.2. és 2.2. pontja szerinti számítási módoknál számítási vagy mennyiségi hibát vét és ezt önellenőrzés keretében felfedezi, a késedelmi igénylési határnapig az önellenőrzés eredményéről a rendszerirányítót és a Hivatalt tájékoztatja, valamint egyidejűleg

a) a kifizetett jogosulatlan támogatás összegét - a jogosulatlan kifizetés napjától a visszafizetésig terjedő időszak vonatkozásában - a támogatás kifizetésének napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve az 5. § (1) bekezdése szerinti elkülönített számlára visszafizeti, vagy

b) a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli

a javított támogatási igénybejelentő lap két eredeti példányának, valamint a kifizetett támogatási összeg és a javított támogatási igénybejelentő lapon megjelölt támogatási összeg különbözetére vonatkozó nyilatkozata két eredeti példányának benyújtásával.

(8) Ha adott igénylő az igénylési határnapot követően, de legkésőbb a késedelmi igénylési határnapig a (7) bekezdés b) pontja szerint az elmaradt támogatási összeg kifizetését igényli (a továbbiakban: önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés), a rendszerirányító a számítási vagy mennyiségi hiba miatt elmaradt támogatási összeg kifizetését - az önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentés tartalmára tekintet nélkül - tíz százalékkal csökkentett mértékben a soron következő hónapban esedékes kifizetésekkel együtt teljesíti.

(9) Az igénylő (7) és (8) bekezdés szerinti önellenőrzésre vonatkozó jogosultsága adott havi támogatási igénybejelentés alapján a késedelmi igénylési határnapot követően megszűnik. A késedelmi támogatási igénybejelentés önellenőrzéssel nem javítható. A rendszerirányító kifizetést önellenőrzésre való jogosultság alapján kizárólag a (7) bekezdés szerint hiánytalanul beérkezett iratok alapján teljesíthet.

4. A támogatás kifizetése

5. § (1)[12] A rendszerirányító az igénylési határnapot követő ötödik munkanapig gondoskodik az igénylő számára az igénylési vagy a késedelmi igénylési határnapig a 4. § (2) bekezdése vagy (7) bekezdése szerinti iratokkal igazolt tárgyhavi, késedelmi vagy önellenőrzés keretében javított támogatási igénybejelentésben megjelölt támogatási összeg (a továbbiakban együtt: igazolt támogatási igények) kifizetéséről a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra létrehozott pénzforgalmi számla (a továbbiakban: elkülönített számla) terhére a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szerint.

(2)[13] A rendszerirányító a 3/A. § (1) bekezdése szerinti távhőszolgáltatónak a kifizetést a Hivatal 3/A. § (3) bekezdése szerinti értesítésének kézhezvételét követően, a 3/A. §-ban foglalt eltérésekkel teljesíti.

(2a)[14] A rendszerirányító a tárgyhó során az (1) és (2) bekezdéstől eltérő időpontban kifizetést kizárólag a Hivatal ellenőrzése során hozott döntése alapján teljesíthet.

(3) A rendszerirányító az elkülönített számláról kifizetést kizárólag az elkülönített számlán az igénylési határnapon rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb kilencven százalékáig (a továbbiakban: keretösszeg) teljesíthet a (7) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) A rendszerirányító - az ellenőrzés keretében történő elszámolás, valamint az igénybejelentések kifizetésének mindenkori biztosíthatósága érdekében - az elkülönített számlán az igénylési határnapon a keretösszegen felüli pénzösszegből tartalékot (a továbbiakban: tartalék) képez.

(5)[15] A rendszerirányító a kifizetést részben teljesíti (a továbbiakban: részbeni kifizetés), ha a keretösszeg nem fedezi az igazolt támogatási igények összegét. Részbeni kifizetés esetében az igazolt támogatási igényeket a rendszerirányító a keretösszeg és az igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6)[16] Ha a keretösszeg a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegek és az adott havi igazolt támogatási igények kifizetésére nem nyújt fedezetet, a rendszerirányító a részbeni kifizetések miatt elmaradt támogatási összegeket teljes mértékben kifizeti. Az adott havi támogatási igények kifizetését a részbeni kifizetés miatt elmaradt támogatási összegekkel csökkentett keretösszeg és az adott havi igazolt támogatási igények összege arányában teljesíti.

(6a)[17] Ha az elkülönített számlán rendelkezésre álló keretösszeg (4) bekezdés szerinti tartalékot meghaladó összege a Vet. 147. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás mértéke, valamint az e rendeletben meghatározott mindenkori támogatási igények alapján nem nyújt fedezetet a kifizetésekre, az elkülönített számla fedezethiányát a 6/A. § szerint kell megszüntetni.

(7) A tartalék terhére - az elkülönített számlán rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig - a rendszerirányító kifizetést kizárólag akkor teljesíthet, ha

a) a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a távhőszolgáltató önhibáján kívül kevesebb támogatásban részesült, mint amelyre jogosult lett volna, vagy

b)[18] a részbeni kifizetésre az (5) vagy (6) bekezdés szerint alkalmazott arány nem haladja meg a tárgyhónapban a hetvenöt százalékot.

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tartalék kizárólag a tárgyhavi támogatási igények hetvenöt százalékáig történő kifizetése teljesítéséig szabadítható fel.

(9)[19] A rendszerirányító a támogatás igénylése során benyújtott negatív előjelű támogatási igény összegét göngyölítve tartja nyilván, és a negatív előjelű göngyölített támogatási összeget az ugyanazon igénylőtől beérkező pozitív előjelű támogatási összeghez hozzáadva teljesíti a támogatás kifizetését, amennyiben a göngyölített negatív támogatási igény kisebb, mint a benyújtott pozitív támogatási igény.

(10)[20] Ha a nyilvántartott göngyölített összeg nagyobb, mint a tárgyhavi pozitív összegű támogatási igény, akkor a rendszerirányító csökkenti a göngyölített támogatást a tárgyhavi pozitív igény összegével, amely eljárást hónapról hónapra mindaddig alkalmazza, amíg a nyilvántartott göngyölített támogatás kisebb nem lesz, mint az adott tárgyhavi támogatási igénybejelentésben szereplő pozitív előjelű támogatási igény, és ekkor a támogatás kifizetését a (9) bekezdésben foglaltak szerint teljesíti.

(11)[21] A negatív előjelű támogatási igénybejelentés alapján az igénylőnek nem keletkezik a rendszerirányító irányába befizetési kötelezettsége, de köteles a negatív előjelű támogatási igény bejelentésére a tárgyhóra vonatkozó igénylési határnapig.

5. Adatszolgáltatás, a támogatás nyilvántartása

6. § (1) A rendszerirányító tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert

a) az igénylési határnapot követő harmadik munkanapig az elkülönített számla igénylési határnapon fennálló egyenlegéről, a keretösszeg mértékéről és az elkülönített számla adott havi pénzforgalmáról, valamint

b) az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig a beérkezett és a kifizetett igények igénylőnkénti és összesített mértékéről.

(2)[22] A rendszerirányító az igénylési határnapot követő nyolcadik munkanapig összesítve megküldi a Hivatalnak a 4. § (2) és (7) bekezdése szerinti iratok egy-egy példányát.

(3)[23] A Hivatal minden év március 15. napjáig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert a megelőző év vonatkozásában a támogatás tekintetében az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti, bizottsági határozatra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokról.

6/A. §[24] (1) A rendszerirányító haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt és az energiapolitikáért felelős minisztert, ha az 5. § (6a) bekezdés szerinti fedezethiányról tudomást szerez.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás beérkezését követő 8 munkanapon belül megküldi javaslatát az energiapolitikáért felelős miniszternek az elkülönített számlára szükséges kiegészítő befizetés mértékére és ütemezésére vonatkozóan.

(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter intézkedik a fedezethiány

a) a Vet. 148. § (4) bekezdése szerinti támogatás mértékének megemelésével,

b) a központi költségvetésből történő egyösszegű kompenzációval, vagy

c) az a) és a b) pont szerinti intézkedések egyidejű alkalmazásával

történő megszüntetése érdekében.

(4) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 15. Távhőszolgáltatók kompenzációja alcím, 1. Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére legfeljebb évi 33 milliárd forint keretösszegig teljesíthető kifizetés kompenzációs előlegként.

7. § (1)[25] Az igénylő a kapott támogatást a számvitelről szóló törvénynek a költségek ellentételezésére vonatkozó szabályai szerint számolja el, és - az e rendeletben foglalt támogatási feltételek teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében - arról külön elszámolást vezet.

(2) Ha az igénylő a támogatott távhőszolgáltatáson vagy közfeladat ellátásán (a továbbiakban: közszolgáltatás) kívül más tevékenységet is végez, vagy a támogatott távhőszolgáltatást több telephelyen folytatja, köteles belső elszámolási rendszerében a közszolgáltatást és az azon kívüli tevékenységet, a különböző tevékenységekkel összefüggő költségeit, ráfordításait és bevételeit egymástól telephelyenként is elválasztva elszámolni.

(3) Az igénylő ellenőrzés céljából a támogatásra és annak kiszámítására vonatkozó iratait tíz évig köteles nyilvántartani és megőrizni, és azokat a Hivatal kérésére bármikor bemutatni.

6. A támogatás ellenőrzése

8. § (1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igénylő vonatkozásában

a) a támogatásra való jogosultság feltételei nem álltak fenn,

b) a kifizetett támogatás összege magasabb, mint ami az igénylőt megillette volna, vagy

c) a támogatás mértéke vonatkozásában a 2. § szerinti feltételek nem teljesülnek,

az igénylőt a kifizetett jogosulatlan támogatás (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetésére kötelezi, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.

(2) Az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatást - a jogosulatlan támogatás kifizetésének napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában, a Hivatal döntéshozatala napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve - köteles visszafizetni az elkülönített számla javára.

(3) A Hivatal

a) az (1) bekezdés szerinti döntését a rendszerirányító részére haladéktalanul megküldi,

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a bírság megfizetéséről a rendszerirányítót öt napon belül tájékoztatja.

(4)[26] Ha a rendszerirányító a Hivatal (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését megkapta, a Hivatal döntésével érintett igénylő részére - a 4. § szerinti feltételeknek eleget tevő támogatási igénybejelentés esetén - a továbbiakban kifizetést akkor teljesíthet, ha

a) az igénylő a kifizetett jogosulatlan támogatás kamattal növelt összegét visszafizette az elkülönített számla javára, és

b) az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása esetén a Hivatal (3) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatását megkapta.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az igényelt vagy kifizetett támogatás összege alacsonyabb mint ami az igénylőt megillette volna, kötelezi a rendszerirányítót arra, hogy a döntésében megállapított összeg erejéig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)[27] E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelettel módosított 3-6. §-át és 8. §-át első alkalommal a 2011. november tárgyhónapra vonatkozóan benyújtott támogatási igénybejelentésekre kell alkalmazni.

(3)[28] E rendeletnek a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 6. §-ával megállapított 3/A. §-ában foglaltakat a 2023/2024. gázév tekintetében kell alkalmazni.

(4)[29] E rendeletnek a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 8/2024. (V. 10.) EM rendelettel megállapított 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C és D oszlopa szerinti támogatási mértékeket 2024. április 1. napjától kell alkalmazni.

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. §[30] Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez[31]

A támogatás mértéke

1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek[32]

ABCD
1TelepülésTávhőszolgáltatóFix összegű támogatásLakosságnak nyújtott
távhő után kapott fajlagos
támogatás
2Ft/hóFt/GJ
3AjkaBAKONY-TÁVHŐ Kft.131 452 2933 132
4AjkaBakonyi Erőmű Zrt.00
5AlgyőVeolia Energia Magyarország Zrt.925 0608 969
6AlmásfüzitőALFEN Almásfüzitői Energetikai és
Szolgáltató Kft.
17 563 07110 732
7BajT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.3 619 1269 463
8BajaBaja Energetika Kft.10 344 3328 766
9BalatonfüredFüredhő Távhőszolgáltatási Kft.6 701 0818 096
10BerettyóújfaluHERPÁLY Vagyonkezelő Kft.6 415 2848 985
11BokodMVM OTSZ Zrt.10 646 54811 590
12Bonyhád"FŰTŐMŰ" Kft.10 840 5949 118
13BudaörsBUDAÖRSHŐ Kft.16 701 8419 383
14BudapestCsepeli Erőmű Kft.00
15BudapestVeolia Energia Magyarország Zrt.3 173 4029 806
16BudapestBKM Nonprofit Zrt.1 619 908 1189 900
17BudapestGM Kőérberek 30 Kft.6 750 6038 582
18CeglédVeolia Energia Magyarország Zrt.22 953 67110 532
19CelldömölkCellhő Kft.6 352 08410 682
20CserkeszőlőCserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati
Központ
00
21CsongrádCsongrádi Közmű Szolgáltató Kft.2 555 9222 796
22CsornaCsornahő Kft.14 333 63411 621
23DebrecenDebreceni Hőszolgáltató Zrt.427 010 11111 447
24DombóvárDOMBÓVÁRHŐ Kft.14 147 3929 504
25DorogPROMTÁVHŐ Kft.32 729 79812 803
26DunakesziDunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.26 411 3509 271
27DunaújvárosDVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő Zrt.
287 301 9029 071
28EgerEVAT Zrt.27 480 59010 904
29ÉrdÉRD-TÁVHŐ Kft.8 290 2958 404
30EsztergomPROMTÁVHŐ Kft.54 241 62214 551
31GödöllőGödöllői Távhőszolgáltató Kft.18 330 2899 660
32GyöngyösVárosgondozási Zrt.16 737 9859 116
33GyőrGYŐR-SZOL Zrt.141 636 2446 830
34HajdúböszörményHajdúböszörményi
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
3 391 52811 340
35HajdúnánásNÁNÁSHŐ Kft.9 644 1919 879
36HajdúszoboszlóHajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.16 637 96810 986
37HódmezővásárhelyHódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő Zrt.
3 205 9320
38InotaVárpalotai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
6 557 53911 006
39KaposvárKaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
126 416 6857 695
40KapuvárKapuvári Hőszolgáltató Kft.4 701 15610 681
41KazincbarcikaBarcika Szolg Kft.87 010 37811 940
42KecskemétKecskeméti Termostar
Hőszolgáltató Kft.
191 846 81411 347
43KeszthelyVÜZ Nonprofit Kft.13 873 2358 786
44KiskunfélegyházaFélegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.23 508 8239 117
45KiskunhalasHalasi Városgazda Zrt.45 035 09210 948
46KisvárdaKISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.22 843 58710 421
47KomáromKomáromi Távhő Kft.21 699 2959 913
48KomlóKomlói Fűtőerőmű Zrt.69 947 3384 360
49KörmendRÉGIÓHŐ Kft.10 662 6017 874
50KőszegEQUANS Magyarország Kft.6 802 1749 257
51MakóMakói Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
9 823 8605 792
52MátészalkaMátészalkai Távhőszolgáltató Kft.22 517 75710 016
53MiskolcMIHŐ Kft.245 094 2706 795
54MohácsMOHÁCS-HŐ Kft.28 731 5497 547
55MórMÓRHŐ Kft.11 979 85411 175
56MosonmagyaróvárVárosüzemeltető és Fenntartó Kft.50 618 43011 499
57NagyatádEQUANS Magyarország Kft.3 063 7726 195
58NagykőrösKÖVA-KOM Nonprofit Zrt.11 608 1378 571
59NyergesújfaluDISTHERM Kft.9 136 6409 578
60NyírbátorNyírbátori Városfejlesztő és
Működtető Kft.
484 7757 453
61NyíregyházaNYÍRTÁVHŐ Kft.223 919 89012 306
62NyíregyházaEnergocoop Kft.9 543 87411 032
63OroszlányMVM OTSZ Zrt.126 862 50511 226
64ÓzdÓzdi Távhő Kft.81 343 54511 874
65PaksDuna Center Therm Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
16 888 473289
66PécsPÉTÁV Kft.371 644 2882 926
67Pétfürdő"PÉTKOMM" Kft.13 588 47810 192
68PornóapátiPornóapáti Vagyonhasznosító Kft.910 953935
69PutnokPutnoki Városgondnokság3 039 7259 893
70PüspökladányPüspökladányi Városüzemeltető és
Gyógyfürdő Kft.
11 802 59110 322
71SalgótarjánSalgó Vagyon Kft.66 307 38410 305
72SárbogárdEQUANS Sárbogárdi Kft.8 728 08410 349
73SárospatakPatakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Kft.
13 297 5969 101
74SárvárSárvári Városgondnokság
Nonprofit Kft.
15 333 44711 519
75SátoraljaújhelyEQUANS Magyarország Kft.11 000 76510 007
76SiklósSIKLÓS-HŐ Kft.9 177 7449 217
77SiófokTermofok-Sió Kft.20 221 46311 666
78SopronSOPRON Holding Zrt.79 252 85411 041
79SzarvasSzarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.1 617 6030
80Százhalombatta"SZÁKOM" Nonprofit Kft.47 553 82110 926
81SzegedSzegedi Távfűtő Kft.238 891 0928 082
82SzékesfehérvárSZÉPHŐ Székesfehérvári
Épületfenntartó és
Hőszolgáltató Zrt.
167 833 8719 999
83SzekszárdSzekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft.
66 724 19510 043
84SzentendreVárosi Szolgáltató Nonprofit Zrt.23 546 7449 297
85SzentesSzentes Városi Szolgáltató Kft.8 431 6150
86SzentgotthárdRÉGIÓHŐ Kft.3 557 2187 931
87SzentlőrincSzentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.6 098 5272 797
88Szigetszentmiklós"Aries" Nonprofit Kft.15 689 86910 634
89SzigetvárSzigetvári Távhő Szolgáltató
Nonprofit Kft.
8 459 7868 451
90SzolnokMVM OTSZ Zrt.169 083 37410 992
91SzombathelySzombathelyi Távhőszolgáltató Kft.99 562 13510 351
92TapolcaVárosgazdálkodási Kft.12 088 3519 810
93TataTATA ENERGIA Kft.21 223 5525 039
94TatabányaT-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.512 908 1462 612
95TiszaújvárosTiszaSzolg 2004 Kft.95 332 32711 468
96VácVáci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.32 831 6838 938
97VárpalotaVárpalotai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
50 942 58413 073
98VasvárRÉGIÓHŐ Kft.4 432 4481 756
99Veszprém"VKSZ" Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.
78 536 40610 355
100ZáhonyZáhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft.10 001 9029 586
101ZircVeolia Energia Magyarország Zrt.3 062 36811 493

2. Az intézmények esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mérték

[33]
ABCDE
SorszámTelepülésTermelőIgénylőKapcsolt termelésből
felhasznált hőre
Ft/GJ
1.BerettyóújfaluBerettyó-Med Kft.Gróf Tisza István Kórház1 553
2.BékéscsabaCsaba-Energo Kft.Békés Vármegyei Központi Kórház1 553
3.BudapestENER-G Energia Technológia Zrt.Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház1 553
4.BudapestKiserőmű (Energiaszolgáltató) Kft.Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet1 553
5.BudapestMK-MÓR Termelő Kft.Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 553
6.BudapestMEDENERGO XI Projekt Energetikai Szolgáltató Kft.Szent Imre Kórház1 553
7.BudapestMEDERG Energiaszolgáltató Kft.Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai
Kórház-Rendelőintézet
1 553
8.DombóvárKM Energo Invest Kft.Dombóvári Szent Lukács Nonprofit Kft.1 553
9.JászberényBerény-Med Kft.Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft.1 553
10.KarcagOMNI Energy Kft.Kátai Gábor Kórház1 553
11.KecskemétENER-G Energia Technológia Zrt.Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Kórháza1 553
12.MiskolcENER-G Energia Technológia Zrt.MISEK Nonprofit Kft.1 553
13.MiskolcENER-G Energia Technológia Zrt.B.A.Z. Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház1 553
14.NyíregyházaDalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.1 553
15.SzombathelyDalkia Energia Energiaszolgáltató Zrt.Vas Vármegyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.1 553

2. melléklet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez[34]

Támogatási igénybejelentés

1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentése[35]

1.1. A távhőszolgáltató tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap

Az igénylő megnevezése, székhelye:
Az igénylő szolgáltatás nyújtásának helye (település):
Az igénylő cégjegyzékszáma:
Az igénylő adószáma:
Az igénylő levelezési címe:
Az igénylő cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát
vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:
Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve,
telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
tvfT
Ft/GJGJFt/hóFt
A..........év............hónap vonatkozásában..........összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé.
A távhőszolgáltató a támogatást kizárólag a lakossági felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatásműködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.
Keltezés
Az igénylő cégszerű aláírása

1.2. A távhőszolgáltató részére járó támogatás számításának módja

1.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek

t: Lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás fajlagos értéke

v: Lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége

f: Havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg

T: Lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után járó tárgyhavi támogatás (T = t*v+f)

1.2.2. A támogatási számítás magyarázata:

a) A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fajlagos támogatás (t) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D oszlopában található.[36]

b) A lakosságnak nyújtott távhő után, az adott távhőszolgáltatónak járó fix összegű támogatás (f) értéke az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopában található.[37]

c) A lakosságnak nyújtott távhő adott elszámolási hónapra vonatkozó mennyisége v1.

d) A lakosságnak nyújtott távhő után járó tárgyhavi támogatás (T) a lakosságnak nyújtott távhő után járó fajlagos támogatás (t) és a lakosságnak a tárgyhóban nyújtott távhő mennyiség (v) szorzatának a havi fix összegű támogatással (f) növelt értéke.

2. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentése
2.1. Az intézmény tárgyhavi támogatási igénybejelentéséhez a rendszerirányító felé kitöltendő támogatási igénybejelentő lap
Az igénylő megnevezése, székhelye:
Az igénylő adószáma:
Az igénylő levelezési címe:
Az igénylő képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
Az igénylő pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatási összeg kifizetését kéri, illetve a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet megnevezése és székhelye:
Az igénylő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyeket ellátó ügyintézőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe:
Intézmény neveHőértékesítő nevet.iV.iT.i
Ft/GJGJFt
A................év.........................hónap vonatkozásában...............................összegű távhőszolgáltatási támogatási igényt nyújtok be a rendszerirányító felé
Az intézmény a támogatást kizárólag a közfeladata ellátásához használhatja fel.
A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a közszolgáltatási kötelezettség hatékony ellátásához.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
A támogatás igénybevételének meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat által előírt követelményeknek is.
Keltezés
Az igénylő aláírása
2.2. Az intézmények részére járó támogatás számításának módja
2.2.1. A rövidítések magyarázata, számítási képletek
t.i: Az intézmény kapcsolt termelés után járó támogatásának fajlagos értéke (az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa szerint)
v.i: Intézmény által vásárolt vagy termelt kapcsolt hő mennyisége
T.i: Intézmény kapcsolt termelés után kapott támogatásának értéke (T.i = ti*vi)

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 2. § 1. pontja. Hatályos 2023.04.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. § - a. Hatálytalan 2012.11.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. § - a. Hatálytalan 2012.11.01.

[4] Megállapította az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 7. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[5] Módosította a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2018.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. § - a. Hatálytalan 2012.11.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 14. § - a. Hatálytalan 2012.11.01.

[8] Módosította a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2015.07.01.

[9] Beiktatta az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[10] Megállapította az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[11] Megállapította az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 7. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[12] Módosította az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.11.01.

[13] Módosította a 8/2024. (V. 10.) EM rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.05.11.

[14] Beiktatta az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 8. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[15] Megállapította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[16] Megállapította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[17] Módosította a 27/2022. (XI. 21.) TIM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.21.

[18] Módosította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[19] Beiktatta a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.10.01.

[20] Beiktatta a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.10.01.

[21] Beiktatta a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.10.01.

[22] Módosította az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.11.01.

[23] Beiktatta az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 10. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[24] Beiktatta az 58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.12.16.

[25] Módosította a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.11.01.

[26] Módosította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[27] Megállapította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 9. § - a. Hatályos 2011.12.01.

[28] Beiktatta az 1/2024. (I. 11.) EM rendelet 9. §-a. Hatályos 2024.01.12.

[29] Beiktatta a 8/2024. (V. 10.) EM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.05.11.

[30] Megállapította az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[31] Megállapította a 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[32] Megállapította a 8/2024. (V. 10.) EM rendelet 2. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2024.05.11.

[33] Módosította a 2/2022. (XII. 27.) EM rendelet 1. § a)-d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[34] Megállapította az 59/2012. (X. 31.) NFM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.11.01.

[35] Megállapította az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése (lásd 13. melléklet). Hatályos 2015.10.01.

[36] Módosította a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2018.10.01.

[37] Módosította a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2018.10.01.

Tartalomjegyzék