6/2015. (VI. 22.) HM rendelet

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában

1. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,

2. honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,

3. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege,

4. parancsnok: a honvédek vonatkozásában az állományilletékes parancsnok, a közalkalmazottak vonatkozásában pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezető,

5. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel

a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,

b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli szervezeti elem."

(2) Az R1. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) > felszámítási alap összege 38 650 Ft."

2. § Az R1.

a) 10. § (1) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés a) pontjában, 20. § (1) és (2) bekezdésében és 23. §-ában az "az illetményalap" szövegrész helyébe az "a felszámítási alap",

b) 15. § (2) és (3) bekezdésében az "illetményalap" szövegrész helyébe a "felszámítási alap" és

c) 24. § (2) bekezdésében a "Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a közszolgálati tisztviselőkre meghatározott illetményalap" szövegrész helyébe a " felszámítási alap"

szöveg lép.

2. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

3. § (1) A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"4a. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,"

(2) Az R2. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) A felszámítási alap összege 38 650 Ft."

4. § Az R2.

a) 37. § (2) bekezdésében a "Hjt. 2. § 15. pontja szerinti illetményalap (a továbbiakban: illetményalap)" szövegrész helyébe a "felszámítási alap",

b) 37. § (4) bekezdés a) és b) pontjában "az illetményalap" szövegrész helyébe "a felszámítási alap" és

c) 5. mellékletében "az illetményalap"szövegrész helyébe "a felszámítási alap"

szöveg lép.

3. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése a következő 3a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"3a. felszámítási alap: a juttatások alapját képező bázisösszeg;"

(2) Az R3. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A felszámítási alap összege 38 650 Ft."

6. § Az R3. 21. § (4) bekezdésében a "Hjt. 2. § 15. pontjában meghatározott illetményalap" szövegrész helyébe a "felszámítási alap" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

Tartalomjegyzék