12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1)[1] E rendelet hatálya kiterjed

a) a hivatásos és szerződéses katonákra (a továbbiakban együtt: állomány tagja),

b)[2] a honvéd altiszt-jelöltekre,

c) a honvédelmi alkalmazottakra,

d)[3]

e) a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonákra, valamint

f)[4] az állomány tagjának közeli hozzátartozójára, élettársára, a nyugállományú katonára, a nyugdíjas honvédelmi alkalmazottra, a nyugdíjas közalkalmazottra, valamint a nyugállományú katona, a nyugdíjas honvédelmi alkalmazott és a nyugdíjas közalkalmazott közeli hozzátartozójára, élettársára, továbbá arra, akinek szolgálati viszonya szolgálati kötelmekkel, illetve honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg.

(1a)[5] A 18-22. §-t a honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó mértékben a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavállalókra is megfelelően alkalmazni kell.

(1b)[6] A 3-8. §, a 12-14. §, a 16. §, a 24. § és a 25. § nem alkalmazható a honvéd tisztjelöltek esetében.

(2) A tartós külszolgálatot teljesítők esetében a 3-11. §-t, a 15. §-t és a 19-21. §-t kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálya szerinti juttatásra nem jogosult az a honvéd, aki a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 93. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja hatálya alatt áll.

(4)[7] E rendelet szerint nyugdíjas honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott az a korábban honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy, akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya honvédelmi szervezettel állt fenn, vagy aki a honvédelmi szervezettel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása között új jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg.

2. § (1)[8] E rendelet alkalmazásában

1. digitális másolat: az elektronikus ügyintézés keretében elektronikus úton továbbított, digitalizált formátumú okirat,

2. elektronikus út: a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszer, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) nyilvántartási rendszerének alkalmazása,

3. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,

4.[9] honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, a Hvt. 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény,

5. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege,

6.[10] parancsnok: a honvédek vonatkozásában az állományilletékes parancsnok, a honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezető,

7. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel

a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,

b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli szervezeti elem.

8.[11]

(2) A rendelet alkalmazásában magasabb parancsnoknak minősül

a)[12] a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára a HM, valamint a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek állománya esetében,

b)[13] a Honvéd Vezérkar főnöke a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei állománya, az 1 évnél hosszabb időtartamú külszolgálatot teljesítők, valamint a rendelkezési állományban lévők tekintetében,

c) a KNBSZ főigazgatója a KNBSZ állománya tekintetében.

(3)[14] A felszámítási alap összege 38 650 Ft.

II. FEJEZET

PÉNZBELI JUTTATÁSOK

1. A családalapítási támogatás

3. § (1) A család alapításakor felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából az állomány tagja részére kérelemre, kamatmentesen, a szolgálati viszony fennállása alatt - ideértve az ismételten létesített szolgálati viszonyt is - egy alkalommal az állomány tagja és házastársa vagy élettársa jövedelmi viszonyainak figyelembevételével, legfeljebb azonban a minimálbér ötszörösének megfelelő összegben családalapítási támogatás nyújtható.

(2)[15] Családalapítási támogatásra az állomány azon tagja jogosult, aki a kérelem benyújtásakor legfeljebb 5 éve él házastársi vagy élettársi viszonyban.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti házastársak vagy élettársak mindketten jogosultak családalapítási támogatásra, akkor támogatás csak az egyikük részére - vagy kérelemre mindkét házastárs vagy élettárs részére 50-50%-os mérték szerint megosztva - folyósítható.

(4)[16] A családalapítási támogatás iránti kérelmet a parancsnoknak címezve - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. A kérelmet a magasabb parancsnok bírálja el a parancsnok, a honvédelmi szervezet szociális munkacsoportja és a pénzügyi referens javaslata figyelembevételével. Nem folyósítható családalapítási támogatás

a) a próbaidő alatt,

b) annak a szerződéses állományú katonának, akinek a szerződéses idejéből egy évnél kevesebb van hátra, továbbá

c) annak, akinek az illetményéből a törlesztőrészletek levonására bármely ok miatt nincs lehetőség.

(5)[17] A családalapítási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell - eredetben vagy a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által hitelesített másolatban - a házassági anyakönyvi kivonatot, bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított kivonatot, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatokról kiállított tanúsítványt vagy a teljes bizonyító erejű magánokirat formájában megtett élettársi nyilatkozatot - másolat benyújtása esetén a személyügyi szerv által hitelesített másolati példányt -, továbbá az igénylő házastársa vagy élettársa havi munkabéréről, illetményéről, egyéb jövedelméről, bevételéről és az abból történő levonásról szóló munkáltatói igazolást. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az okiratok digitális másolatát kell csatolni.

(6) A (4) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő, formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:

1. az igénylőt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,

2. a címzett megnevezése,

3. a kérelem tárgya,

4. a címzett megszólítása,

5. az igénylő személyes, továbbá szolgálati viszonyával, kapcsolatos adatai, az házasságkötés vagy élettársi viszony létesítésének időpontja, a házastárs vagy élettárs honvédelmi szervezetnél történő foglalkoztatása esetén a honvédelmi szervezet neve, címe,

6. az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye,

7. a kért támogatás összege és a kért törlesztési időtartam, hónapban meghatározva,

8. nyilatkozat arról, hogy az igénylő házastársa, élettársa igényelt-e családalapításai támogatást, illetve részesült-e családalapítási támogatásban,

9. nyilatkozat arról, hogy az igénylő részesült-e családalapítási támogatásban vagy családalapítási előlegben,

10. nyilatkozat arról, hogy a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy az igénylő a saját és élettársa, házastársa összes jövedelmére vonatkozó igazolást csatolta,

11. a kérelemhez csatolt okmányok, igazolások felsorolása,

12. az igénylő aláírása,

13. pénzügyi záradék,

14. a honvédelmi szervezetnél működő szociális munkacsoport javaslata, véleménye,

15. a parancsnok záradéka,

16. a nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos útmutató.

4. § (1) A családalapítási támogatást az állomány tagja legfeljebb 4 év - a szerződéses katona, ha a szerződés idejéből 4 évnél kevesebb idő van hátra, a hátralevő idő - alatt köteles visszafizetni.

(2) Az állomány családalapítási támogatásban részesülő tagjának a folyósítást megelőzően - a jóváhagyást követő 15. napig - az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és aláírásával az engedély szerinti feltételekkel vállalnia kell a családalapítási támogatás visszafizetését. Ha az igénylő a kitöltött nyomtatványt nem írja alá, a családalapítási támogatás nem kerül kifizetésre.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyomtatványnak a következő tartalmi és formai elemeket kell tartalmaznia:

a) a támogatásban részesülő személyt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,

b) a támogatásban részesülő személy nyilatkozata a támogatás határidőben történő visszafizetésének vállalásáról,

c) a támogatásban részesülő személy hozzájárulása a törlesztőrészletek illetményéből történő levonásához,

d) a támogatásban részesülő személy nyilatkozata az 5. § (3) bekezdésében foglaltak tudomásulvételéről,

e) a támogatásban részesülő aláírása.

5. § (1) A családalapítási támogatás törlesztését a családalapítási támogatásban részesült illetményéből havonta történő levonással kell teljesíteni. A törlesztőrészletek levonását a támogatás átutalását követő hónapra járó illetményből kell megkezdeni. Amennyiben a család megélhetését veszélyeztetné, kérelem alapján, a magasabb parancsnok a törlesztésre legfeljebb 1 év halasztást engedélyezhet.

(2) Az állomány tagjának szolgálati viszonya megszűnése esetén - ide nem értve a (3) bekezdésben meghatározott eseteket - a családalapítási támogatás még nem törlesztett, az (1) bekezdés szerint meghatározott ütemben visszafizetendő részét tartozásként tartalmazza a munkáltató által a szolgálati viszonyról kiállított igazolás.

(3) Az (1) bekezdés szerint meghatározott ütemtől eltérően a családalapítási támogatás még nem törlesztett része az utolsó szolgálatban töltött napon egy összegben válik esedékessé, ha a családalapítási támogatásban részesült szolgálati viszonya a Hjt. 41. § (5) bekezdése, 59. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdés e) pontja, 68. § (1) bekezdés b) és e)-m) pontja vagy 80. § (2) bekezdése alapján szűnik meg.

(4) A családalapítási támogatásban részesült halála esetén a tartozást az államháztartás működésére vonatkozó szabályok szerint a magasabb parancsnok elengedheti.

2. Az illetményelőleg

6. § (1)[18] Kérelmére illetményelőlegben részesülhet az állomány azon tagja és az a honvédelmi alkalmazott, aki átmeneti jelleggel kedvezőtlen anyagi helyzetbe került, vagy életkörülményei javítása érdekében azt tartós fogyasztási cikkek beszerzéséhez, lakhatási feltételeinek javításához kívánja felhasználni.

(2) Nem részesülhet illetményelőlegben

a) aki próbaidejét tölti,

b) akinek korábban felvett illetményelőlegből származó törlesztetlen tartozása van,

c) akinek az illetményéből az illetményelőleg törlesztőrészleteinek levonása bármely ok miatt nem lehetséges, vagy

d) aki az elbírálás napját megelőző 1 éven belül illetményelőlegben részesült, kivéve, aki a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló HM rendelet alapján külföldi szolgálatteljesítés okán részesült vagy részesül illetményelőlegben.

7. § (1)[19] A parancsnok - a 6. § (1) bekezdésében foglaltak mérlegelésével - legfeljebb a minimálbér ötszörösének megfelelő összegű illetményelőleget engedélyezhet, amely visszafizetésének időtartama legfeljebb 6 hónap lehet azzal, hogy a visszafizetési kötelezettségnek legkésőbb a tárgyév december 5-ig eleget kell tenni.

(2)[20] A magasabb parancsnok a 6. § (1) bekezdésében foglaltak mérlegelésével, valamint a (2a) bekezdés figyelembevételével

a)[21] a minimálbér ötszörösénél nagyobb, legfeljebb az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott távolléti díja kétszeresének megfelelő összegű,

b) a minimálbér ötszörösének megfelelő vagy annál kisebb összegű

és 6 hónapnál hosszabb törlesztési idejű illetményelőleget engedélyezhet azzal, hogy a visszafizetési kötelezettségnek legkésőbb az (1) bekezdés szerinti időpontig eleget kell tenni.

(2a)[22] A magasabb parancsnok által a (2) bekezdés alapján engedélyezett illetményelőleg visszafizetési kötelezettségnek legkésőbb a tárgyév december 5-ig eleget kell tenni.

(3)[23] Az illetményelőleg iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával a parancsnoknak címezve - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani.

(4) A (3) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:

a) az igénylőt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,

b) a címzett megnevezése,

c) a kérelem tárgya,

d) a címzett megszólítása,

e) az igénylő illetményelőleg iránti kérelme,

f) az igénylő aláírása,

g) pénzügyi záradék,

h) a közvetlen szolgálati elöljáró, illetve hivatali felettes javaslata,

i) az igénylőt foglalkoztató honvédelmi szervezetnél működő szociális munkacsoport javaslata, véleménye,

j) a parancsnok záradéka.

8. § (1) Az illetményelőleg törlesztőrészleteinek levonását az illetményelőleg átutalását követő hónapra járó illetményből kell megkezdeni és az illetményből havonta történő levonással kell teljesíteni.

(2)[24] Az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott jogviszonyának megszűnése és megszüntetése napján a teljes illetményelőleg-tartozás esedékessé válik, amelyet az illetményből történő levonás szabályai szerint az utolsó havi illetményből le kell vonni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, az illetményelőlegben részesült halála esetén a tartozást a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete vezetője javaslatának figyelembevételével az engedélyező parancsnok vagy magasabb parancsnok az államháztartás működésére vonatkozó szabályok szerint elengedheti.

(4)[25] A (2) bekezdéstől eltérően az eredetileg meghatározott ütemezéssel fizetheti vissza az illetményelőleg tartozását az illetményelőlegben részesült, ha

a) a Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja szerint honvédelmi szervezethez kerül áthelyezésre,

b) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján Hjt. szerinti szolgálati viszonyt létesít,

c)[26]

d)[27]

e) - az a) pontban szereplő esetet ide nem értve - másik honvédelmi szervezethez áthelyezik,

f)[28] honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti - a honvédelmi szervezetekkel kapcsolatos - munkáltató személyében bekövetkező változással érintett.

3. Tanévindítási hozzájárulás

9. § (1) Évente egy alkalommal tanévindítási hozzájárulásra jogosult

a)[29] a közoktatásban részt vevő, iskolai tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt, családi pótlékra jogosító gyermekére tekintettel - ideértve a szülők által időszakonként felváltva gondozott, nevelt gyermeket is, aki után a szülő a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 9. § (4) bekezdésének megfelelően jogosult családi pótlékra - az állomány tárgyév augusztus 1-jén szolgálati viszonyban álló tagja és a tárgyév augusztus 1-jén jogviszonyban álló honvédelmi alkalmazott, aki a gyermeknek szülője, gyámja - kivéve a gyermekvédelmi gyámot - vagy a szülőnek, gyámnak közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa,

b)[30] az állomány külföldön szolgálatot teljesítő tagja, továbbá külföldön foglalkoztatott vagy külföldi képzésen részt vevő honvédelmi alkalmazott az a) pont szerint gyermekére tekintettel, ha gyermeke közoktatásban külföldön részesül vagy iskolai tanulmányait külföldön kezdi meg,

c)[31] az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhunyt, volt tagjának az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke, továbbá az állomány "Hősi halottá" nyilvánított volt tagja árvaellátásban részesülő, az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke, és

d)[32] az állomány c) pontba nem tartozó elhunyt, volt tagja, valamint az elhunyt nyugállományú katona az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke.

(2)[33] A honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult tanévindítási hozzájárulásra.

(3)[34] A tanévindítási hozzájárulás gyermekenkénti összege bruttó 45 000 Ft.

(4)[35] Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére a tanévindítási hozzájárulás összegét a (3) bekezdés szerinti összeg két és félszeresében kell megállapítani.

(5)[36] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulmányok folytatását kizárólag abban az esetben kell érvényes diákigazolvány másolatának pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadásával igazolni, ha a gyermek már nem tanköteles, de köznevelésben tanulmányokat folytat. Ha a gyermek még nem tanköteles, de engedéllyel már megkezdte tankötelességének teljesítését, erről az igénylő a 11. § (1) bekezdése szerinti formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyilatkozik.

4. Nevelési támogatás

10. §[37] (1) Évente egy alkalommal - a gyermekes családok élethelyzetének javítása érdekében - gyermekenként bruttó 50 000 Ft összegű nevelési támogatásban kell részesíteni az állomány tárgyév augusztus 1-jén szolgálati viszonyban álló tagját és a tárgyév augusztus 1-jén jogviszonyban álló honvédelmi alkalmazottat,[38]

a) ha a vele közös háztartásban élő vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekére tekintettel - ideértve a szülők által időszakonként felváltva gondozott, nevelt gyermeket is - az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott vagy a vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa[39]

aa) családi pótlékra jogosult,

ab) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a 25. életévét még nem töltötte be, a Cst. szerinti rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és felsőfokú oktatási intézmény alapképzésében vagy mesterképzésében vesz részt, vagy az egységes, osztatlan képzésben első oklevelet szerző nappali tagozatos hallgató,

ac) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a 23. életévét még nem töltötte be, és köznevelési intézményben nappali tagozaton folytat tanulmányokat,

ad) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a 23. életévét még nem töltötte be, és felsőfokú oktatási intézmény által szervezett felsőfokú szakképzésben folytat tanulmányokat, vagy

b) ha gyermeke saját jogán családi pótlékban részesül.

(2)[40] Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nevelési támogatás nem illeti meg az állomány tagját vagy a honvédelmi alkalmazottat, ha gyermeke tanulmányait szünetelteti vagy félévet halaszt. Nem minősül szüneteltetésnek, ha a hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán kötelező alapkiképzésen vesz részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nevelési támogatás 25%-kal megnövelt összegére jogosult az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhunyt volt tagjának - ideértve az önkéntes tartalékost is - az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke, valamint a hősi halott árvaellátásban részesülő, az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke is.

(4) Az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhunyt volt tagjának - ideértve az önkéntes tartalékost is - gyermekét, valamint a hősi halott árvaellátásban részesülő gyermekét évente december 15-ig, ismételten a (3) bekezdésben meghatározott összegű nevelési támogatásban kell részesíteni.

(5) Az állomány (3) és (4) bekezdésbe nem tartozó, elhunyt volt tagjának, valamint az elhunyt nyugállományú katona (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke is jogosult az (1) bekezdés szerinti juttatásra.

(6)[41] A honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult nevelési támogatásra.

(7)[42] Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától eltérően, a tárgyévi nevelési támogatásra jogosult az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermek a tárgyév szeptember 30-ig megszületik, örökbefogadásra vagy nevelésbe vételre kerül.

5. A tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó közös szabályok

11. § (1)[43] A tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igényt írásban, formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap alkalmazásával a tárgyév július 1-jétől szeptember 30-ig a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani, amely alapján a pénzügyi és számviteli szerv előkészíti a pénzügyi záradékkal ellátott tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó parancsnoki döntést. Az igénybejelentő lapon nyilatkozni kell a jogosultság feltételeinek fennállásáról, továbbá az igénybejelentéshez be kell nyújtani az érvényes diákigazolvány másolatát - elektronikus ügyintézés esetén annak hiteles elektronikus másolatát -, ha a gyermek már nem tanköteles, de még oktatási intézményben folytat tanulmányokat. Ha az arra jogosult a tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igénybejelentését a tárgyév szeptember 30-ig akadályoztatás miatt nem tudja benyújtani, azt a mulasztás okának megjelölésével az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül benyújthatja.

(2)[44] A jogosultsági feltételek fennállása esetén a tanévindítási hozzájárulást és a nevelési támogatást a honvédelmi szervezet a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, de legkorábban augusztus 1-jén biztosítja az igénylő részére. A jogosultsági feltételek hiányában az igényt el kell utasítani, melyről az igénylőt írásban értesíteni kell.

(3) Ha mindkét szülő honvédelmi szervezet állományába tartozik, a gyermek után tanévindítási hozzájárulás és nevelési támogatás csak egyik szülő jogán állapítható meg, melyről az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványon kell nyilatkozni.

(4)[45] A határozott időre kinevezett honvédelmi alkalmazott részére az egyéb feltételek megléte esetén is csak akkor állapítható meg tanévindítási hozzájárulás és nevelési támogatás, ha a honvédelmi alkalmazott - a tárgyév augusztus 1-jén fennálló - honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának megszakítás nélküli, kinevezés szerinti időtartama legalább a hat hónapot eléri.

(5)[46] A tárgyév augusztus 1-jén állományba tartozó részmunkaidőben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott az egyéb feltételek megléte esetén is csak akkor jogosult tanévindítási hozzájárulásra és nevelési támogatásra, ha heti munkaidejének mértéke a 20 órát eléri vagy meghaladja.

(6) Nem állapítható meg tanévindítási hozzájárulás és nevelési támogatás annak, aki

a) tárgyév augusztus 1-jén felmentési idejét tölti, és ezért őt a szolgálatteljesítési, munkavégzési kötelezettség alól mentesítették, vagy

b)[47] a tárgyév augusztus 1-jén 30 napot meghaladó időtartamú illetmény nélküli szabadságon van, kivéve a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülőt.

(7)[48] A 9. § (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint a 10. § (3)-(5) bekezdése szerinti jogosult, vagy kiskorú jogosult esetén annak törvényes képviselője a tanévindítási hozzájárulás és a nevelési támogatás iránti igényét az MH hadkiegészítésért és központi nyilvántartásáért felelős szerve részére - annak felhívása alapján - az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány megfelelő alkalmazásával nyújtja be.

(8) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:

a) az igénylőt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,

b) a címzett megnevezése,

c) a kérelem tárgya,

d) a címzett megszólítása,

e) az igénylő támogatás iránti, az érintett gyermek adatait is tartalmazó kérelme,

f) nyilatkozat arról, hogy az igénylőnek az igényelt juttatásra való jogosultsága fennáll,

g) nyilatkozat arról, hogy az igénylő házastársa vagy élettársa az igénylő által igényelt juttatást honvédelmi szervezettől nem kérte,

h)[49]

i)[50] az igénylő aláírása.

6. A házastársi jövedelem-kiegészítés

12. § (1) Ha az állomány tagja a honvédelmi szervezet más helyőrségbe történő áttelepítése vagy a szolgálat érdekében más szolgálati helyre történt áthelyezése, továbbá a Hjt. 50. és 53. §-a szerinti vezénylése miatt másik belföldi településre költözik át, házastársi jövedelem-kiegészítésre jogosult a vele együttköltöző házastársa vagy élettársa kereset- vagy jövedelem-kiesésének átmeneti, részbeni pótlására. A házastársi jövedelem-kiegészítés folyósítását szociális indokokra tekintettel a pénzügyi és számviteli szervhez benyújtott kérelem alapján a parancsnok engedélyezi.

(2) A házastársi jövedelem-kiegészítésre az állomány tagja akkor jogosult, ha a vele együtt költöző házastársa vagy élettársa az átköltözés előtt munkavégzésre irányuló teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatású jogviszonya alapján keresettel, vagy jövedelemmel (a továbbiakban együtt: jövedelem) rendelkezett, és az átköltözés után, önhibáján kívül - így különösen megfelelő munkaalkalom hiányában - jövedelemhez nem jut, vagy annak összege az átköltözést megelőző jövedelemnél kevesebb.

(3) A házastársi jövedelem-kiegészítést az áthelyezést követően, a tényleges átköltözéstől számított 5 éven belül lehet igényelni.

(4) A házastársi jövedelem-kiegészítés a (3) bekezdés szerinti időtartamon belül legfeljebb 3 évig jár, és havonta utólag kell folyósítani.

(5) Nem jár házastársi jövedelem-kiegészítés, ha az átköltözést követően a házastárs vagy élettárs jövedelemszerző tevékenységet folytatott, majd az átköltözést követően 5 éven belül újra álláskereső lett.

13. § (1)[51] A házastársi jövedelemkiegészítés mértékének meghatározásakor a házastársnak vagy élettársnak az átköltözés előtt szerzett jövedelmeként hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati, kormányzati szolgálati, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati, honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, ügyészségi szolgálati, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti, egészségügyi szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyból vagy munkaviszonyból származó, az átköltözés időpontja előtti utolsó négy teljes naptári negyedévben elért átlagjövedelmét, egyéb jogviszony esetén a személyes munkavégzés díjazásának az utolsó három hónapban elért havi átlagát, az átköltözés után szerzett jövedelemként bármely rendszeres munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelmét, továbbá a részére folyósított álláskeresési járadékot, nyugdíj előtti álláskeresési segélyt és az egyéni vállalkozásból származó jövedelmet kell figyelembe venni.

(2)[52] A házastársi jövedelem-kiegészítés összegének meghatározásakor a gyermekgondozási díjban, a gyermekgondozást segítő ellátásban - kivéve a jövedelemszerző tevékenység folytatása mellett folyósított gyermekgondozási díjat és gyermekgondozást segítő ellátást - és a gyermeknevelési támogatásban részesülés időszakát, valamint a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Házastársi jövedelem-kiegészítésként az (1) bekezdés szerinti jövedelmek különbözetét lehet megállapítani azzal, hogy az legfeljebb havonta a minimálbérnek megfelelő összeg

a) 75%-a az első 12 hónapban,

b) 60%-a a második 12 hónapban, míg

c) 50%-a a harmadik 12 hónapban.

14. § (1) Az állomány tagja a házastársi jövedelem-kiegészítésre jogosultság alapjául szolgáló körülmények megváltozását az annak bekövetkeztétől számított 8. napig köteles a parancsnoknak bejelenteni. A háztartási jövedelem-kiegészítés változásnak megfelelően módosított összegét a jogosultság alapjául szolgáló körülmények megváltozásának napjától kell folyósítani, illetve amennyiben az állomány tagja a feltételeknek már nem felel meg, a háztartási jövedelem-kiegészítést ezen időponttal kell megszüntetni.

(2) A házastársi jövedelem-kiegészítésre vonatkozó jogosultság fennállását az állomány tagja háromhavonként megfelelő okiratok bemutatásával - így különösen munkaközvetítő szerv igazolásával, munkaszerződéssel, kinevezéssel, kifizetési bizonylattal - igazolja.

7. Születési támogatás

15. § (1)[53] Az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott születési támogatásra jogosult, ha jogviszonyának ideje alatt gyermeke született vagy gyermeket legfeljebb 6 hónapos korában jogerősen örökbefogadott, és a gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, ideértve azt az esetet is, ha a gyermek betegségének gyógyítása miatt átmenetileg egészségügyi intézményben tartózkodik.

(1a)[54] Születési támogatásra az állomány elhunyt tagja, valamint az elhunyt honvédelmi alkalmazott özvegye vagy élettársa is jogosult, az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott életében megfogant, de halála után született gyermekére tekintettel, ha az özvegy vagy élettársa az (1) bekezdés alapján nem jogosult e gyermeke után születési támogatásra.

(2)[55] A támogatás összege gyermekenként bruttó 200 000 Ft. Ha mindkét szülő, örökbefogadó szülő honvédelmi szervezet állományába tartozik - függetlenül attól, hogy ezek azonos honvédelmi szervezetek-e -, a születési támogatás mindkét szülő, örökbefogadó szülő részére jár.

(3)[56] A honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult 133 000 Ft összegű születési támogatásra. Az (1a) bekezdést az elhunyt honvéd altiszt-jelölt özvegyére, élettársára is alkalmazni kell.

(4)[57] A születési támogatás iránti kérelmet a parancsnoknak címezve - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a honvédelmi szervezet személyügyi szervéhez kell benyújtani. A születési támogatás akkor folyósítható, ha a gyermek születését igazoló születési anyakönyvi kivonatot vagy az örökbefogadásról szóló határozatot, továbbá a gyermek lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét és adóazonosító jelét igazoló hivatalos okmányt a szülő bemutatja a honvédelmi szervezet személyügyi szervének, és a gyermek saját háztartásban történő eltartásáról írásban nyilatkozik. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az okiratok digitális másolatát kell csatolni.

8. Munkahely-megtartás és munkaerő-piaci beilleszkedés, valamint visszailleszkedés támogatása

16. § (1) Pályázat alapján a munkaerő-piacra történő beilleszkedés és visszailleszkedés elősegítése érdekében pénzügyi hozzájárulás nyújtható

a)[58] a hivatásos állományú katonának, ha szolgálati viszonya létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, katonai szolgálatra való egészségügyi alkalmatlanság vagy az előmeneteli renddel összefüggő ok miatt megszüntetésre kerül, és munkaerő-piaci helyzete javítása érdekében az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, vagy hatósági - egy évet meg nem haladó - iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzésre jelentkezik,

b)[59] a szerződéses állományú katonának, aki legalább 4 év szolgálati viszonnyal rendelkezik, és a szolgálati viszonya a szerződésben meghatározott időtartam leteltével szűnik meg, feltéve, hogy a szerződése lejártát megelőző hónapban a munkaerő-piaci helyzete javítása érdekében az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, vagy hatósági - egy évet meg nem haladó - iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzésre jelentkezik, és

c)[60] a honvédelmi alkalmazottnak, ha jogviszonya létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, egészségügyi alkalmatlanság miatt megszűntetése kerül, és munkaerő-piaci helyzete javítása érdekében az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott vagy elfogadott, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, vagy hatósági - egy évet meg nem haladó - iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzésre jelentkezik.

(2) Pályázat alapján a további foglalkoztatást elősegítő képzés költségéhez pénzügyi hozzájárulás nyújtható az állomány tagjának, a honvédelmi alkalmazottnak, ha[61]

a) jogviszonya csak meghatározott szakképzettség megszerzése után tartható fenn,

b) a szakképzettség megszerzése az MH képzési rendszerében nem biztosítható,

c) a szakképzettség megszerzéséhez a parancsnok hozzájárul, és

d) a szerződéses állományú katonának a jelentkezés időpontjában érvényes szerződése legalább két évvel meghosszabbításra kerül.

(3)[62] Az (1) és a (2) bekezdés szerinti pályázati felhívást az MH Szociálpolitikai Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) teszi közzé. Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatás összege nem haladhatja meg a felszámítási alap 300%-át, folyósítását pályázati kiírásában foglaltak szerint a Közalapítvány végzi.

III. FEJEZET

TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

9. Tanszertámogatás

17. § (1)[63] A honvéd tisztjelölt tanulmányi félévenként a felszámítási alap 36%-ának megfelelő összegű tanszertámogatásra jogosult, melyet legkésőbb a tanulmányi félév megkezdését követő 30. napig kell részére kifizetni.

(2) A tanszertámogatás részben vagy egészben természetben is nyújtható. A honvéd tisztjelölt részére a honvédtiszt-képzést végző felsőoktatási intézmény vezetője által meghatározott speciális tanszerek használatát térítésmentesen kell biztosítani.

10. Humánszolgálati és egyéb szolgáltatások[64]

18. § (1) Az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi szervezet humánszolgálatának szolgáltatásaként[65]

a) testi-, lelki- és szociális jólétének javítása, megőrzése és fejlesztése érdekében prevenciós ellátásra, így különösen életvezetési problémák megoldásának támogatására, krízishelyzetek kialakulását megakadályozó módszerek alkalmazására, a szociális problémák kezelésének, ezen belül a munkaerő-piacra történő beilleszkedésnek és visszailleszkedésnek a szakmai segítésére,

b) sport- és kulturális szolgáltatásokra,

c) humán szakanyaggal történő ellátásra,

jogosult.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatásra a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona is jogosult.

(3)[66] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatásokkal összefüggésben a közösségi célú helyiségek felszerelését, a honvédelmi szervezet által szervezett rendezvényeket az állomány tagja, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, honvédelmi alkalmazott térítésmentesen veheti igénybe, illetve látogathatja.

(4)[67] Az (1)-(3) bekezdésen túl az MH a honvédek érdekében más módon is támogathatja a fizikai alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint az egészséges életmód és a szabadidősportok feltételeinek megteremtését.

IV. FEJEZET

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

11. A segély

19. § (1)[68] Az állomány tagja, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, honvédelmi alkalmazott részére kérelmére - súlyos anyagi megterheléssel járó körülményeinek enyhítésére - parancsnoki segély, magasabb parancsnoki segély, valamint a HM közigazgatási államtitkár által engedélyezett segély adható.

(2) A honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjaira vonatkozó szabályok szerint parancsnoki, illetve magasabb parancsnoki segélyben részesíthető, azzal az eltéréssel, hogy[69]

a)[70] a parancsnok a rendelkezésre álló segélykeret terhére alkalmanként legfeljebb a 20. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 50%-ának megfelelő összegű parancsnoki segély folyósítását engedélyezheti, és

b) a magasabb parancsnoki segély összege legfeljebb a 20. § (2) bekezdésében meghatározott összeg 50%-a lehet.

(3) Az állomány azon tagja, aki születési támogatásban, illetve a kegyeleti gondoskodásról szóló HM rendelet szerinti temetési segélyben részesült, vagy indokai alapján temetési segélyben részesíthető, a támogatás, illetve a segély alapjául szolgáló körülményei, indokai alapján az (1) bekezdés szerinti segélyben nem részesíthető.

20. § (1)[71] A parancsnok a rendelkezésre álló segélykeret terhére az állomány tagja, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, honvédelmi alkalmazott részére alkalmanként legfeljebb a felszámítási alap 120%-ának megfelelő összegű parancsnoki segély folyósítását engedélyezheti.

(2)[72] A magasabb parancsnok a részére jóváhagyott segélykeret terhére a rendkívül súlyos anyagi helyzetbe kerültek részére alkalmanként legfeljebb a felszámítási alap 360%-ának megfelelő összegű magasabb parancsnoki segély kifizetését engedélyezheti.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti összeget meghaladó összegű segély kifizetését a HM közigazgatási államtitkár engedélyezi.

(4) A KNBSZ állományába tartozó kérelmező esetében a (3) bekezdés szerinti segélyt a KNBSZ főigazgatója engedélyezi.

21. § (1)[73] A 19. § szerinti segélyek iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával, a szolgálati út betartásával a parancsnoknak, a magasabb parancsnoknak, illetve a HM közigazgatási államtitkárának kell címezni és - írásban, papír alapon vagy elektronikus úton - a pénzügyi és számviteli szervéhez kell benyújtani.

(2)[74] A kérelemben részletesen ki kell fejteni a segély megállapítását megalapozó körülményeket - különös tekintettel a szociális helyzetre, családtagok számára és jövedelmi viszonyaira, valamint a lakáskörülményekre -, és csatolni kell ennek alátámasztására a megfelelő igazolásokat, bizonylatokat, vagy azoknak a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által hitelesített másolatát, elektronikus ügyintézés esetén az okiratok digitális másolatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:

a) a kérelmezőt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,

b) a címzett megnevezése,

c) a kérelem tárgya,

d) a címzett megszólítása,

e) a kérelmező parancsnoki vagy magasabb parancsnoki segély engedélyezése iránti kérelme,

f) a kérelmező aláírása,

g) pénzügyi záradék,

h) a közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes javaslata,

i) a kérelmezőt foglalkoztató honvédelmi szervezetnél működő szociális munkacsoport javaslata, véleménye,

j) a parancsnok záradéka.

22. § (1)[75] A költségvetésben külön meghatározott előirányzat, valamint jóváhagyott segélykeret terhére a HM közigazgatási államtitkára mérlegelés alapján engedélyezheti segély kifizetését

a) a nyugállományú katonának, a nyugdíjas honvédelmi alkalmazottnak, a nyugdíjas közalkalmazottnak, elhalálozása esetén a közeli hozzátartozójának, élettársának,

b) az állomány elhunyt tagja, az elhunyt honvédelmi alkalmazott, az elhunyt közalkalmazott özvegyének, élettársának, szülőjének,

c) az állomány elhunyt tagja, az elhunyt honvédelmi alkalmazott, az elhunyt közalkalmazott árvájának, amíg az állomány elhunyt tagjára, az elhunyt honvédelmi alkalmazottra, illetve az elhunyt közalkalmazottra tekintettel társadalombiztosítási ellátást folyósítanak számára,

d) annak, akinek szolgálati viszonya szolgálati kötelmekkel, illetve honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg,

e) annak az állományból kivált személynek, akinek szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy megbetegedése a szolgálat vagy a honvédelem ügye érdekében kifejtett kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, hősies magatartás tanúsítása során vagy azzal összefüggésben következett be, és ennek elismerésére a "Hazáért Érdemjelet" adományozták részére, valamint elhalálozása esetén özvegyének, árvájának.

(2)[76] A nyugállományú katona, illetve nyugdíjas honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott részére nem engedélyezhető az (1) bekezdés szerinti segély kifizetése, ha szolgálati viszonya, honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonya[77]

a) jogszabályban előírt képzési kötelezettség önhibából történő nem teljesítése,

b) a magyar állampolgárság megszűnése,

c) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben meghatározott, jogviszony megszűnését eredményező eset,

d) tábori lelkész esetében az egyház visszahívása és más megfelelő szolgálati beosztásban történő foglalkoztatás hiánya,

e) a jogviszony létesítéséhez szükséges követelmények igazolásának ismételt szabályszerű felhívást követő elmulasztása, vagy

f) nyugállományú katona esetében a katonai szolgálatra történő, fizikai okból eredő alkalmatlansága

miatt szűnt meg.

(3)[78] Az (1) bekezdés szerinti segély iránti kérelmet az MH hadkiegészítésért és központi nyilvántartásért felelős szervéhez, a HM közigazgatási államtitkárának címezve kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.

(4) A (3) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:

a) a címzett megnevezése,

b) a kérelem tárgya,

c) a címzett megszólítása,

d) a kérelmező segély kifizetésének engedélyezésére irányuló kérelme,

e) a kérelmező aláírása,

f) az MH hadkiegészítésért és központi nyilvántartásért felelős szervének környezettanulmánya, valamint a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban esetlegesen nyújtott segélyekre vonatkozó adatok.

12. Avatási segély

23. §[79] Avatási segélyre jogosult altiszti állományba vételekor a honvéd altiszt-jelölt. Az avatási segély összege a felszámítási alap 48%-a, amelyet az avatást megelőző napon kell kifizetni.

13. Nyugállományúak egyszeri pénzbeli támogatása

24. § (1) Egy alkalommal, kérelemre egyszeri pénzbeli támogatás nyújtható annak a nyugállományú katonának, akinek szociális helyzete és egészségi állapota alapján idősek otthonában történő ellátása indokolt, és erről maga gondoskodik.

(2)[80] Az egyszeri pénzbeli támogatás mértéke az idősek otthona által megállapított egyszeri hozzájárulás 70%-a, de legfeljebb a felszámítási alap hatvanszorosa.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az idősek otthona által megállapított egyszeri hozzájárulás teljes mértékben átvállalható, ha a bérlő a HM rendelkezésű lakás bérletét közös megegyezéssel megszünteti és kiürítési térítésben nem részesül.

(4) Az egyszeri pénzbeli támogatás igénybevételét a nyugállományú katona az MH hadkiegészítésért és központi nyilvántartásáért felelős szervének parancsnokánál kérelmezheti. A kérelemhez mellékelni kell

a) a nyugállományú katona jövedelmi és vagyoni viszonyait hitelesen bizonyító igazolásokat,

b) a nyugállományú katona egészségi állapotát bizonyító igazolásokat, valamint

c) a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szerve által készített környezettanulmányt.

(5) A környezettanulmánynak tartalmaznia kell az elbíráláshoz szükséges, a nyugállományú katonára vonatkozó adatokat, így különösen

a) a jövedelmi és vagyoni helyzetének, anyagi rászorultságának bemutatását, ezen belül különösen a nyugdíj mértékére, egyéb jövedelmekre, ingó és ingatlan vagyonra, különös tekintettel lakástulajdonra vonatkozó adatokat,

b) a szociális körülményének bemutatását, így különösen a lakáskörülményeket, a szociális környezetet, a település jellegét, az önkormányzati ellátást, a bűnügyi fertőzöttséget,

c) az egészségi állapotot,

d) az életkorát, valamint

e) a katonai érdemeinek felsorolását.

(6)[81] Az egyszeri pénzbeli támogatás mértékéről vagy a kérelem elutasításáról szakértői munkacsoport javaslata alapján az MH központi személyügyi szervének vezetője dönt. Az egyszeri támogatás igénybevételéről a nyugállományú katona, a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete és az idősek otthona megállapodást köt, amelyet az MH központi személyügyi szervének vezetője, valamint a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szervének vezetője záradékkal lát el.

14. A Hősi Halottak és a katonai szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árváinak támogatása[82]

24/A. §[83] A Hősi Halottak és a katonai szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árvái részére a honvédelemért felelős miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke évente, az Árvák Karácsonya elnevezésű ünnepség keretében ajándékot adományozhat.

V. FEJEZET

NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONÁK ÉS NYUGDÍJAS HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK, KÖZALKALMAZOTTAK SEGÍTÉSÉT CÉLUL KITŰZŐ CIVIL SZERVEZETEK TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSA[84]

25. § (1)[85] A nyugállományú katonák és nyugdíjas honvédelmi alkalmazottak, közalkalmazottak segítése érdekében támogatásban részesíthetők az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelő szervezetek és azok tagszervezetei, amelyek felvállalják tagjaik érdekképviseletét, a nyugállományú katonákkal és nyugdíjas honvédelmi alkalmazottakkal, közalkalmazottakkal való törődést, illetve alapszabályuk célul tűzi ki a honvédelem érdekében való tevékenységet, a katonai hagyományok ápolását.

(2) A támogatásként nyújtott szolgáltatások

a)[86] a szervezeti élettel összefüggő rendezvények elhelyezési és irodatechnikai eszköz feltételeinek biztosítására,

b) a szervezeti működéssel összefüggő egyéb szolgáltatások, így különösen telefonvonal, levelezés biztosítására, és

c) a szervezet megalakulása alkalmából szervezett évfordulós rendezvényeken évente egy alkalommal kulturális műsor biztosítására

terjedhetnek ki.

(3) A szolgáltatások köre és igénybevételének módja egyedi megállapodásban kerül rögzítésre.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján igényelt juttatást, támogatást e rendelet hatálybalépése nem érinti. E rendelet hatálybalépését megelőzően az R. alapján nyújtott támogatások elszámolására és visszafizetésére az R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az R. 13-20. §-a alapján 2013-ban igényelt juttatásban részesülőnek az e rendelet 9-11. §-a szerinti juttatás 2013-ban nem biztosítható.

27. §[87] (1) E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2018. (VII. 27.) HM rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 2. § (1) bekezdés 8. pontját és 11. § (8) bekezdés i) pontját, valamint az R1.-gyel módosított 9. § (2)-(4) bekezdését, 10. §-át, 11. § (7) bekezdését, 11. § (8) bekezdés h) pontját, 15. § (2) és (3) bekezdését, 16. § (3) bekezdését, 17. § (1) bekezdését, 20. § (1) és (2) bekezdését, 23. §-át és 24. § (2) bekezdését 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)[88] E rendeletnek az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról szóló 1/2021. (I. 14.) HM rendelettel megállapított 15. § (2) és (3) bekezdését a 2021. január 1-jét követően született, illetve örökbefogadott gyermekek tekintetében kell alkalmazni.

(3)[89]

28. §[90] E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel megállapított 22. § (1) bekezdés b) pontját a 2019. július 1-je után bekövetkezett halálesetek tekintetében kell alkalmazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 73. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[2] Megállapította a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.08.20.

[3] Hatályon kívül helyezte a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2022.12.29.

[4] Megállapította a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 10. §-a. Hatályos 2020.12.13.

[5] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[6] Beiktatta a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.08.20.

[7] Módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 75. § a)-b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[8] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 31. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Megállapította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.29.

[10] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[11] Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 76. § a) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[12] Módosította a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2020.12.13.

[13] Módosította a 28/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[14] Beiktatta a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[15] Módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 76. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[16] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 32. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[17] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 32. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[18] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[19] Megállapította az 1/2021. (I. 14.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.15.

[20] Megállapította az 1/2021. (I. 14.) HM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.15.

[21] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[22] Bektatta az 1/2021. (I. 14.) HM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.15.

[23] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 33. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[24] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[25] Megállapította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 74. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2022.12.29.

[27] Hatályon kívül helyezte a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2022.12.29.

[28] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § e) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[29] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § f) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[30] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § f) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[31] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[32] Beiktatta a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[33] Módosította a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2022.08.20.

[34] Módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 75. § f) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[35] Módosította a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 32. § a) pontja. Hatályos 2018.07.28.

[36] Megállapította a 21/2023. (X. 26.) HM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.10.27.

[37] Megállapította a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 28. §-a. Hatályos 2018.07.28.

[38] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § g) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[39] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[40] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § g) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[41] Módosította a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2022.08.20.

[42] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[43] Megállapította a 21/2023. (X. 26.) HM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.10.27.

[44] Módosította a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2014.04.15.

[45] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § e) és h) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[46] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § f) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[47] Módosította a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[48] Módosította a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 32. § b) pontja. Hatályos 2018.07.28.

[49] Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[50] Beiktatta a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.28.

[51] Megállapította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.29.

[52] Megállapította a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[53] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[54] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § f) és i) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[55] Megállapította az 1/2021. (I. 14.) HM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[56] Módosította a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 13. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.08.20.

[57] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 35. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[58] Módosította a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2014.04.15.

[59] Módosította a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2014.04.15.

[60] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § j) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[61] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § j) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[62] Módosította a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 32. § f) pontja. Hatályos 2018.07.28.

[63] Módosította a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2022.08.20.

[64] Az alcímet módosította a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2014.04.15.

[65] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[66] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[67] Beiktatta a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 14. §-a. Hatályos 2014.04.15.

[68] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[69] A nyitó szövegrészt módosította a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2022.08.20.

[70] Módosította a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.07.16.

[71] Módosította a 20/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.12.29.

[72] Módosította a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 32. § i) pontja. Hatályos 2018.07.28.

[73] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 36. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[74] Megállapította a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 36. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[75] Megállapította a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.12.13.

[76] Megállapította a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet 56. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[77] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 75. § a)-b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[78] Módosította a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2020.12.13.

[79] Módosította a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2022.08.20.

[80] Módosította a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 32. § k) pontja. Hatályos 2018.07.28.

[81] Megállapította a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.12.13.

[82] Beiktatta a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 13. §-a. Hatályos 2020.12.13.

[83] Módosította a 28/2023. (XII. 27.) HM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.12.28.

[84] A címet módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 75. § n) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[85] Módosította a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 75. § c) és m) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[86] Megállapította a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelet 15. §-a. Hatályos 2014.04.15.

[87] Beiktatta a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 31. §-a. Hatályos 2018.07.28.

[88] Bektatta az 1/2021. (I. 14.) HM rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.01.15.

[89] Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 76. § d) pontja. Hatálytalan 2019.01.01.

[90] Beiktatta a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 14. §-a. Hatályos 2020.12.13.

Tartalomjegyzék