93/2015. (XII. 23.) FM rendelet

egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az 1. és 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosítása

1. § A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről (a továbbiakban: MePAR) szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet",

b) 1. § (2) bekezdésében a "MePAR" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR)"

szöveg lép.

2. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező elektronikus adatlapon köteles adatot szolgáltatni a naptári évet követő év március 31-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH). Az adatlap kitöltési útmutatóját az agrárpolitikáért felelős miniszter közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlapján."

(2) Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A NÉBIH a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint beérkezett adatokat feldolgozza a termőföld használatra vonatkozó kötelező előírások teljes körű adminisztratív ellenőrzése mellett. A NÉBIH az adatokból évenként összesítést készít.

(5) A NÉBIH a (2) bekezdés szerinti adatlapok trágyatárolásra vonatkozó adatait a vízvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére 60 napon belül elektronikus úton megküldi. Az országosan egységes elektronikus adatszolgáltatás formátumát az agrárpolitikáért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel egyezteti."

3. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdésében a "gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az azt követő év augusztus 31. között)" szövegrész helyébe a "naptári évre vonatkozóan" szöveg lép.

5. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatást a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra kell teljesíteni."

6. § Hatályát veszti az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet függeléke.

3. A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosítása

7. § A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet] 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 93/2015. (XII. 23.) FM rendelethez

1. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 2.2. pontjában a "gazdálkodási évben" szövegrész helyébe a "tárgyévben", 2.3. pontjában a "gazdálkodási év" szövegrész helyébe a "tárgyév" szöveg lép.

2. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 3.1-3.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"3.1. Legeltetéssel hasznosított terület

TelepülésHelyrajzi számMePAR
blokkazonosító
Legeltetett terület (ha)
1._ _ _ _ _ - _ - _ _
2._ _ _ _ _ - _ - _ _
3._ _ _ _ _ - _ - _ _
4._ _ _ _ _ - _ - _ _
5._ _ _ _ _ - _ - _ _
6._ _ _ _ _ - _ - _ _

3.1.1. Legelő állatok

Állatfaj kódjaLegeltetett állatok számaLegelőn töltött napok száma
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _

3.2. A trágyakijuttatás adatai a tárgyévben

TelepülésHelyrajzi számMePAR blokk-azonosítóTermesztett
növény
Termés
t/ha
Trágyázott
terület
(ha)
Szerves
trágya típusa
(kód)
Kijuttatott szervestrágyaSzerves-
trágyával kijuttatott
N hatóanyag
kg/ha
N műtrágya
hatóanyag
(kg/ha)
Hígtrágya
(m3/ha)
Istállótrágya
(t/ha)
1._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
2._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
3._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
4._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
5._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
6._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
7._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
8._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
9._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
10._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _
11._ _ _ _ _ - _ - _ __ __ _

3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról

ÁtadottÁtvettSzervestrágya mennyiségeÁtadó/átvevő adatai
Híg-
trágya (m3)
Istálló-
trágya (t)
Szerves-
trágya típusa
(kód)
CímeRegisztrációs szám
NeveIrányítószámTelepülésKözterület
neve, jellege
Házsz.
__________ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"

2. melléklet a 93/2015. (XII. 23.) FM rendelethez

A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Az egyes meg nem felelések 1. melléklet szerinti értékelése alapján a következő besorolást kell elvégezni:

A. Súlyosság szerintB. Mérték szerintC. Tartósság szerint
Kis jelentőségűEnyheKözepesSúlyosGazdaságon
belüli vagy kismértékű
Gazdaságon
kívüli vagy nagymértékű
Rövid távon helyrehozhatóHosszú távon helyrehozhatóMaradandó
1.013515135

"

Tartalomjegyzék