9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek

a) Tolcsva község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 142/1, 146, 148, 149 és 151 helyrajzi számú területen,

b) Szegi község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 031/36 és 031/108 helyrajzi számú területen, valamint

c) Szegilong község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 037, 038, 039/1, 039/21, 039/22 és 039/23 helyrajzi számú területen

megvalósításra kerülő fejlesztésére irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek, abban az esetben is, ha azok az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon kívül más ingatlant is érintenek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

(5)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1)[3]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(4)[4]

(5)[5]

3. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

4. § A Beruházásokkal összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez[7]

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA Beruházás megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.A Tokaj Kereskedőház
Zrt. telephelyeinek
fejlesztésére irányuló
beruházások
a) Tolcsva község
közigazgatási területén lévő,
az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 142/1,
146, 148, 149 és 151
helyrajzi számú,
b) Szegi község
közigazgatási területén lévő,
az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 031/36
és
031/108 helyrajzi számú,
c) Szegilong község
közigazgatási területén lévő,
az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 037,
038, 039/1, 039/21, 039/22 és
039/23 helyrajzi számú
ingatlanok, valamint ezen
földrészletekből telekalakítást
követően kialakított
földrészletek
általános építésügyi hatósági
engedélyezési és tudomásulvételi
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
4.régészeti feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
5.környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
7.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
8.vízügyi és vízvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
10.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
11.talajvédelmi hatósági eljárásokBorsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
12.bányahatósági engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
13.tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli
eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
14.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 107. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 107. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 73. §-a (ld. 71. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 178. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék