202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 19. pontjában,

a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) 17/C. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A felhasználó köteles gondoskodni a közös használatú épületrészek kivételével az épületrészekben az elfogyasztott távhő, valamint - ha használati melegvíz biztosítására is sor kerül - a használati melegvíz elszámolása érdekében hiteles fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő felszereléséről

a) új csatlakozás esetén, ha az új épületben kerül kialakításra, vagy

b) ha az épületen az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerinti jelentős felújítást valósítanak meg."

(2) A Tszt. Vhr. 17/H. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Fűtési hőfogyasztás-mérő vagy vízmennyiség-mérő alkalmazása esetén a részszámla akkor alapulhat távhőszolgáltató általi statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított energiamennyiségen, ha az adott időszakra vonatkozóan nem kerül sor

a) a fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő leolvasására, vagy

b) az a) pont szerinti leolvasás hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a fűtési hőfogyasztás-mérő és vízmennyiség-mérő mérőállásának bejelentésére a távhőszolgáltatónál."

(3) A Tszt. Vhr. 23/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23/C. § E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. 4. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésével megállapított 17/C. § (1a) bekezdését a Mód. 4. Korm. rendelet hatálybalépésének napját megelőzően meghirdetett energiahatékonysági pályázatok keretében megvalósuló jelentős felújítások esetében nem kell alkalmazni."

(4) A Tszt. Vhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 107. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A GET 95. §-ában meghatározott, a földgázelosztó rendszerre vonatkozó feladatokat 25/0 °C égéshő alapú energiában kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni.

(4) A szállítási rendszerüzemeltető külön térítés nélkül köteles a betáplált és kiadott földgáz mennyiségét az összes betáplálási-kiadási ponton és összekapcsolási ponton meghatározni, és az érintett rendszerhasználó és felhasználó számára hozzáférhetővé tenni 25/0 °C-os égéshő alapú energiában és 15 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 15 °C égési referencia hőmérsékletű fűtőérték szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 15/15 °C-os fűtőérték alapú energia). A szállítóvezeték rendszerbe betáplált és onnan kiadott gáz elszámolása 25/0 °C-os égéshő alapú energiában történik."

(2) A Get. Vhr. Mérés, elszámolás alcíme a következő 115/G. §-sal egészül ki:

"115/G. § Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókkal történő elszámolás Ft/kWh mértékegység (25/0 °C-os égéshő alapú energiára vonatkoztatott egységár), az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal történő elszámolás Ft/MJ mértékegység (15/15 °C-os fűtőérték alapú energiára vonatkoztatott egységár) alkalmazásával történik."

3. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2016. szeptember 1-jén hatályba.

(3) A 2. § 2016. október 1-jén lép hatályba.

5. § E rendelet 1. §-a az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Tszt. Vhr. 3. mellékletének "Bekapcsolás" alcíme a következő 13.6. ponttal egészül ki:

"13.6. A mérőeszköz alkalmazására, beleértve a meglévő mérőeszköz cseréjét is, - a mérőeszköz tekintetében - a legkisebb költség elve szerint kell, hogy sor kerüljön. A felhasználó kérése esetén a távhőszolgáltatónak a felhasználó által biztosított mérőeszköz felszerelését is biztosítania kell, amennyiben az műszaki szempontból alkalmazható. A felhasználó által biztosított mérőeszköz felszerelése esetében a felhasználót hátrány nem érheti."

2. melléklet a 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletének "Az OAH hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok" címe a következő 1.7. ponttal egészül ki:

"

1.7.NukleárisA környezeti zaj és rezgés ellenia) létesítési engedély,Környezetvédelmi
létesítményvédelem követelményeinekb) tervezett üzemidőn túliés természetvédelmi
esetében.történő megfelelés a környezetiüzemeltetéshez engedély,hatáskörében eljáró
zaj és rezgés elleni védelemc) végleges leállítási engedély,Baranya Megyei
egyes szabályairól szólód) üzembe helyezési engedély,Kormányhivatal
kormányrendeletbene) üzemeltetési engedély,
meghatározottak szerint.f) leszerelési engedély

"

Tartalomjegyzék