205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) a következő 76/J. §-sal egészül ki:

"76/J. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5., 8., 28. és 28/A. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. A 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolása során a tárgyhónapot megelőző hónapig keletkezett TVK maradványt a 28. § (1) bekezdése szerinti elszámolás során 8,33%-kal csökkentett értéken kell figyelembe venni.

(2) A 34. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók 2016. október 1-jétől 2016. december 31-éig havonta az ott meghatározott fix összegű díjazásra jogosultak, amelynek fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti "Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete" előirányzat szolgál."

2. § (1) A Kr1. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr1. 8. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kr1. 28. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr1. 28/A. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kr1. az 5. melléklet szerinti 34. számú melléklettel egészül ki.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az OEP az ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét az OEP jogosult a munkáltató esedékes teljesítményfinanszírozásából levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt a munkáltató az OEP felszólítására köteles visszafizetni."

4. § A Kr2. 6. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § Az OEP a munkáltató részére a 2016. augusztus és szeptember havi támogatási összeget 2016 augusztusában utalványozza."

5. § A Kr2. 5. § (1) bekezdésében az "Az OEP a támogatás" szövegrész helyébe az "Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a támogatás" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Kr2.

a) 3. alcíme,

b) 5. § (2) bekezdése,

c) 3-6. melléklete.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 6. § 2016. augusztus 10-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint

Megnevezés2016. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás96 292,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen107 047,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 217,1
Védőnői ellátás20 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen22 928,2
3.Fogászati ellátás25 946,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 196,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 596,8
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések5 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének,
valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez750,0
szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete41 602,0
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő
jövedelemkiegészítése
8 600,0
Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek
támogatása
7 779,0
Fiatal szakorvosok támogatása2 520,0
13.Célelőirányzatok összesen66 937,3
15.Mentés30 255,1
17.Laboratóriumi ellátás22 002,4
Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás128 656,6
Fekvőbeteg szakellátás445 419,2
- aktív fekvőbeteg szakellátás373 989,1
- krónikus fekvőbeteg szakellátás65 380,3
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 049,8
- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás78 780,7
18.Összevont szakellátás összesen653 856,5
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék7 421,3
22.Alapellátás megújításának II. üteme10 000,0
Összesen982 359,9

"

2. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

ABC
1KódjaMegnevezéseSzorzó
200001Ápolási tevékenység1,0
300015Krónikus ellátás1,2
400017Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak,
égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása
4,2
500019Rehabilitációs ellátás* "A" minősítésű**2,0
600020Rehabilitációs ellátás* "B" minősítésű**1,5
700021Rehabilitációs ellátás* "C" Minősítés nélkül1,3
800022Hospice ellátás1,9
900023Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása7,3
1000024Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása1,8
1100025Tartósan intubált gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása4,2
1200026Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek,
gerincvelő harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus
ellátása
2,0
1300027A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján
TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő kezelése
1,8
1400028Gyermek- és ifjúság addiktológiai és pszichiátriai rehabilitációs ellátás2,0
1500029Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon,
a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
13. § (1) és (3) bekezdése szerinti gyógytényezők felhasználásával
végzett krónikus ellátás
2,0
1600030Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint***1,3
1700031Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint****1,5
1800032Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint*****2,0
1900034Gyermek hospice ellátás13,0
2000035Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás I. progresszivitási
szinten2
2,0
2100036Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs ellátás
II. és III. progresszivitási szinten3, 4
2,8
2200037Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs ellátás53,5

* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvőbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minősítése szerinti szakmai szorzó alkalmazható.

** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minősítés.

*** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.

**** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.

***** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.

1 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek palliatív osztályra vagy hospice-házra előírt feltételek.

2 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.

3 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.

4 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek.

5 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a "Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás 10-18 éves kor között" elnevezésű ellátásra előírt feltételek."

3. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

1. A Kr1. 28. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2015. november és 2016. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 72 253 037 392 pontszám. Ebből:

1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete

mindösszesen: 91 666 667 pontszám;

1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére 60 864 139 pontszám a következők szerint:

ABC
1IntézményÉves TVK többlet pontszám
24013Autizmus Alapítvány, Budapest12 635 428
3R137Pető András Főiskola1 014 574
45087Dévény Anna Alapítvány6 215 386
57990Vadaskert Alapítvány, Budapest6 313 659
6B944Gézengúz Alapítvány, III. kerület12 711 303
7H058Budapesti Korai Fejlesztő Központ1 241 037
8N055Újpesti Szakrendelő Intézet20 732 752
9ÖSSZESEN60 864 139

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2015. november és 2016. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 1 965 949 súlyszám. Ebből:

2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,

b) a várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint

c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete

mindösszesen: 28 334 súlyszám."

4. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

"28/A.számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évre vonatkozó TVK mennyisége

ABCDEF
1OEP kódINTÉZMÉNYAktív fekvőbeteg
szakellátás
Egynapos
sebészeti ellátás
Általános
anesztéziában
végzett egynapos
fogászati ellátás
Összesen
éves (súlyszám)éves (súlyszám)éves (súlyszám)(súlyszám)
21052Mohácsi Kórház6 073,51785,190,006 858,70
32912Pécsi Tudományegyetem89 117,670,00280,7889 398,45
4A316Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.0,00367,610,00367,61
5C353URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.0,00769,710,00769,71
6H770Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.449,960,000,00449,96
7N584Komlói Egészségcentrum2 114,69574,550,002 689,24
8N591Szigetvári Kórház4 703,630,000,004 703,63
91084Bajai Szent Rókus Kórház14 120,90351,640,0014 472,54
101122Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza
61 906,3378,140,0061 984,47
11N590Kiskunhalasi Semmelweis Kórház13 327,18480,120,0013 807,30
121243Orosházi Kórház9 123,75409,310,009 533,06
13R464Békés Megyei Központi Kórház46 749,25456,310,0047 205,56
141301Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet3 796,670,000,003 796,67
151345Tiszaújváros Városi Rendelőintézet0,00818,720,00818,72
161349Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház79 841,45896,430,0080 737,88
171391Sárospatak Város Rendelőintézete0,00802,530,00802,53
181400Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet0,00448,260,00448,26
191407Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 251,22116,160,007 367,38
20M058Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.2 921,66497,030,003 418,69
21N587Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház20 901,110,000,0020 901,11
22N684Almási Balogh Pál Kórház7 523,840,000,007 523,84
231454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó8 329,10922,910,009 252,01
241484Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza3 294,330,000,003 294,33
251487Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház11 789,460,000,0011 789,46
262917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ89 030,850,00325,0289 355,87
27M226Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.0,00314,620,00314,62
281568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház47 042,461 492,340,0048 534,80
29C975Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.0,00611,870,00611,87
30H059Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.0,00943,820,00943,82
31M934Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros16 864,6193,460,0016 958,07
321601Csornai Margit Kórház0,00519,680,00519,68
331630Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet0,00369,750,00369,75
341640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház48 757,790,000,0048 757,79
351644Karolina Kórház-Rendelőintézet5 267,170,000,005 267,17
361663Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet14 323,830,000,0014 323,83
371683Gróf Tisza István Kórház7 922,02271,690,008 193,71
382894Debreceni Egyetem Klinikai Központ101 446,820,00393,28101 840,10
39N600Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet34 924,13393,260,0035 317,39
402899Mátrai Gyógyintézet3 082,310,000,003 082,31
41N581Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet6 804,96330,700,007 135,66
42N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet26 327,930,000,0026 327,93
43N682Bugát Pál Kórház6 625,07379,300,007 004,37
441865Vaszary Kolos Kórház12 121,730,000,0012 121,73
451871Selye János Kórház1 647,22208,290,001 855,51
461876Szent Borbála Kórház26 152,390,770,0026 153,16
47K404Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft.1 808,31359,000,002 167,31
481903Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet8 962,33477,920,009 440,25
491928Szent Lázár Megyei Kórház17 564,790,000,0017 564,79
501945Margit Kórház Pásztó0,00431,350,00431,35
511980Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet0,00313,920,00313,92
522010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház24 096,25305,590,0024 401,84
532049Szent Rókus Kórház és Intézményei0,002 292,620,002 292,62
542052Szentendre Város Egészségügyi Intézményei0,00399,370,00399,37
552057Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet0,00456,360,00456,36
562073Tüdőgyógyintézet Törökbálint7 298,040,000,007 298,04
572090Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat0,00317,620,00317,62
582095Jávorszky Ödön Városi Kórház14 174,46124,800,0014 299,26
592103Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény0,00948,080,00948,08
602911Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.762,830,000,00762,83
616727Százhalombattai Egészségügyi Központ0,00791,670,00791,67
62C613Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft.0,001 674,660,001 674,66
63H199Men For Care Szolgáltató Kft.0,00662,040,00662,04
64N588Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.0,00316,800,00316,80
65N593Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet15 738,160,000,0015 738,16
662137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház41 981,790,000,0041 981,79
672162Siófoki Kórház-Rendelőintézet10 245,58318,940,0010 564,52
683205Kistérségi Járóbetegellátó Központ0,00462,140,00462,14
69H275Kaposvári Egyetem4 917,610,000,004 917,61
70N683Nagyatádi Kórház3 855,51150,430,004 005,94
712230Felső-Szabolcsi Kórház12 798,90274,510,0013 073,41
72N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház79 741,35259,910,0080 001,26
732324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet34 801,290,000,0034 801,29
742378Kátai Gábor Kórház7 678,870,000,007 678,87
758002MÁV Kórház és Rendelőintézet3 554,970,000,003 554,97
76N586Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet2 005,3332,920,002 038,25
77N596Jászberényi Szent Erzsébet Kórház6 458,780,000,006 458,78
782392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet0,00676,120,00676,12
792425Tolna Megyei Balassa János Kórház25 453,560,000,0025 453,56
802436Paksi Gyógyászati Központ0,00389,530,00389,53
81N582Dombóvári Szent Lukács Kórház4 815,40353,280,005 168,68
822524Kemenesaljai Egyesített Kórház0,00427,030,00427,03
832531Szent László Kórház0,00463,100,00463,10
84N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház44 518,37143,310,0044 661,68
852535Magyar Imre Kórház8 426,55611,360,009 037,91
862586Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő5 179,21420,080,005 599,29
872601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet2 550,110,000,002 550,11
882611Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet0,00370,000,00370,00
892893Állami Szívkórház3 837,390,000,003 837,39
90C149Pannon Reprodukciós Intézet Kft.903,340,000,00903,34
91H505Szent Donát Várpalota Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Kft.0,001 149,770,001 149,77
92N592Deák Jenő Kórház0,00443,520,00443,52
93N594Csolnoky Ferenc Kórház38 553,200,000,0038 553,20
942703Keszthelyi Kórház4 296,26540,720,004 836,98
952734Zala Megyei Kórház35 229,430,000,0035 229,43
962747Kanizsai Dorottya Kórház13 344,01638,250,0013 982,26
97N597Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház825,710,000,00825,71
980765HT MEDICAL CENTER Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.0,00622,950,00622,95
992872Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza6 416,350,00191,296 607,64
1002873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet26 171,890,000,0026 171,89
1012877Heim Pál Gyermekkórház17 554,210,00258,4917 812,70
1022878Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet42 938,75845,930,0043 784,68
1032879Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet25 575,950,000,0025 575,95
1042880Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak29 093,950,000,0029 093,95
1052886Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ42 227,880,000,0042 227,88
1062887Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet6 520,41356,390,006 876,80
1072889Szent Imre Kórház24 817,620,000,0024 817,62
1082891Uzsoki Utcai Kórház38 070,290,000,0038 070,29
1092896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet24 931,910,000,0024 931,91
1102897Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet13 889,740,000,0013 889,74
1112903Országos Klinikai Idegtudományi Intézet11 505,700,000,0011 505,70
1122906Országos Onkológiai Intézet47 979,200,000,0047 979,20
1132907Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet4 463,070,000,004 463,07
1142910Országos Sportegészségügyi Intézet2 215,170,000,002 215,17
1152913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 636,570,000,001 636,57
1162915Semmelweis Egyetem114 942,01637,23474,81116 054,05
1174026Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza1 194,940,000,001 194,94
1187610Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat0,00488,340,00488,34
1197990Vadaskert Alapítvány a Gyermek Lelki Egészségéért1 481,270,000,001 481,27
1208714KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.5 118,710,000,005 118,71
121A275Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat0,00322,650,00322,65
122C030STERILITAS Egészségügyi Ellátó Kft.589,960,000,00589,96
123C247FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Kft.527,040,000,00527,04
124C278Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft.0,00320,060,00320,06
125H025XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata0,00391,550,00391,55
126H043Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.0,00520,730,00520,73
127H915Budai Egészségközpont Kft.11 067,380,000,0011 067,38
128K358ARS MEDICA Lézerklinika Kft.0,00375,680,00375,68
129K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ70 480,030,000,0070 480,03
130K405PREMED Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.0,00325,150,00325,15
131K409Istenhegyi Magánklinika Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.0,00369,680,00369,68
132K413Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.0,00396,270,00396,27
133K558XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.0,00757,130,00757,13
134K620Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.0,00420,820,00420,82
135M915Betegápoló Irgalmas Rend13 329,300,000,0013 329,30
136N511Szent Margit Kórház11 379,120,000,0011 379,12
137Összesen1 924 173,1139 851,451 923,671 965 948,23

"

5. melléklet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

"34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ABC
1Szolgáltató neveHavi fix díj
(ezer Ft)
21133Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem
Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét
66,0
32258Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza110,0
4B414Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ, Budapest XVII. kerület280,0
5B453Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület185,0
6N840Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület459,0
73581Országos Vérellátó Szolgálat41 129,0
8A946Országos Epidemiológiai Központ10 110,0
9R232Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet432,0

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére