Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 28. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) 1/A. §-a a következő 1a. és 1b. pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1a. Kutatótanár pályázat: a Kutatótanár fokozat megszerzéséhez benyújtott dokumentumgyűjtemény, amelyben a pedagógus bemutatja szakmai életútját és szakmai tevékenységének eredményeit, és ismerteti jövőbeli, a fokozat megszerzését vagy megújítását követő időszakra vonatkozó programját (Kutatóprogram),

1b. Mesterpedagógus pályázat: a Mesterpedagógus fokozat megszerzéséhez benyújtott dokumentumgyűjtemény, amelyben a pedagógus bemutatja szakmai életútját és szakmai tevékenységének eredményeit, és ismerteti jövőbeli, a fokozat megszerzését vagy megújítását követő időszakra vonatkozó programját (Mesterprogram),"

2. § (1) Az Ép.r. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező."

(2) Az Ép.r. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti két év szakmai gyakorlattal, de nem rendelkezik a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára - kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett - hat hónap gyakornoki időt kell kikötni."

3. § (1) Az Ép.r. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére történő jelentkezésekor tett nyilatkozata szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt venni, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátni szándékozó pedagógus esetében a minősítési eljárás eredményes befejezésének feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos, a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben [a továbbiakban: 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet] meghatározottak szerinti pedagógus továbbképzésben vegyen részt és azt legkésőbb a pályázat feltöltési határidejének időpontjáig sikeresen befejezze.

(1b) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a vezetői vagy magasabb vezetői feladatok ellátásához kapcsolódó Mesterprogramot megvalósítani szándékozó pedagógus esetében a minősítési eljárásra való jelentkezésnek és az eljárás eredményes befejezésének feltétele, hogy a pedagógus a jelentkezéskor és az eljárás teljes időtartama alatt rendelkezzen vezetői vagy magasabb vezetői megbízással, vagy - munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógus esetén - ennek megfelelő vezetői munkakörrel."

(2) A Ép.r. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Azt a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógust, aki sikeresen vett részt a minősítési eljárásban és az (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott egyéb feltételeket sikeresen teljesítette, Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Mesterpedagógus fokozatba való besorolás feltétele, hogy ha a pedagógus szándéka

a) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként való részvételre irányul, akkor a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet szerinti országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen,

b) a szaktanácsadói feladatok ellátására irányul, akkor a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet szerinti szaktanácsadói névjegyzéken

szerepeljen."

4. § Az Ép.r. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az a Pedagógus II. vagy az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.), továbbá tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, Kutatótanár pályázat alapján minősítésben vehet részt. Ha a Kutatótanári pályázat elbírálása sikeres volt, a pedagógust Kutatótanár fokozatba kell besorolni."

5. § (1) Az Ép.r. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,

b) a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,

c) az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,

d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

e) az állami fenntartású iskola által a tanév végén kiadott igazolás alapján az 1-8. évfolyamon egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy tanítása céljából legalább heti tíz óra megtartására létrejött foglalkoztatási jogviszony idejét, vagy - ha a tantárgy tanítását egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy legalább heti tíz órában látja el - a tantárgy tanításával,

f) a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben végzett oktatói tevékenységgel,

g) az állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony vagy közszolgálati jogviszony keretében a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy

h) a kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben

eltöltött időt."

(2) Az Ép.r. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőkre nem alkalmazható."

(3) Az Ép.r. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Azt a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyt, aki az (1) bekezdés a)-g) pontjában felsorolt jogviszonyokban rendelkezik két év szakmai gyakorlattal, Pedagógus I. fokozatba kell sorolni."

6. § (1) Az Ép.r. 8. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Gyakornok fokozatba besorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott a nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, a pedagógus szakképzettségének, szakképesítésének megfelelő tanórát, vagy foglalkozást köteles látogatni (a továbbiakban: hospitálás), amelyről a szakmai megállapításait is magában foglaló hospitálási naplót vezet.

(1b) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében a minősítő vizsga - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - magában foglalja

a) az intézményvezető által a helyi értékelési szabályzatban a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz igazodóan meghatározott, a munkakör ellátásának célkitűzéseit, tervezését magában foglaló helyi minősítési, vagy gyakornoki követelmények teljesítését, valamint

b) a hospitálási napló bemutatását és elemzését."

(2) Az Ép.r. 8. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kutató tanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás részei:)

"b) a Kutatótanári pályázat benyújtása és bírálata."

(3) Az Ép.r. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak - kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust - a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben - az adott fokozatba sorolás megtartása érdekében - a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A megújítás keretében a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia."

7. § Az Ép.r. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A pedagógusértékelési eszközök - így különösen a minősítő vizsga és a minősítési eljárás során használt értékelőlapok, megfigyelési, értékelési szempontok, feldolgozási segédletek, a portfólió, a Mesterpedagógus és Kutatótanár pályázat részletes követelményei - egységesek és nyilvánosak. A pedagógusértékelési eszközöket - a Gyvt. hatálya alá tartozó intézménynél foglalkoztatott pedagógusok munkaköri feladatainak sajátosságaira is figyelemmel - az OH dolgozza ki, a miniszter hagyja jóvá.

(2) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra irányadó helyi értékelési szabályzat tartalmazza legalább

a) a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszert,

b) a minősítés szempontjait és a teljesítmény mérésének módját,

c) a minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet.

(3) A helyi értékelési szabályzatot a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal az 5. melléklet szerinti mintaszabályzat alapján köteles elkészíteni az intézmény, mely helyi értékelési szabályzat kiegészíthető a köznevelési intézményben betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben ellátandó feladatok és az azokhoz kapcsolódó értékelési szempontok részletes leírásával.

(4) A helyi értékelési szabályzat kiadása előtt az intézmény vezetője kikéri az alkalmazotti közösség véleményét. A szabályzatot az intézmény honlapján közzé kell tenni."

8. § Az Ép.r. 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, Gyakornok besorolásban foglalkoztatottak esetén, ha a hospitálás feltételei a munkáltatónál nem biztosíthatóak, a hospitálást biztosító nevelési-oktatási intézményt - az intézményvezető kezdeményezésére - az OH jelöli ki a munkáltatóval azonos településen lévő, vagy ahhoz legközelebb - az OH helyi pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat biztosító szervezeti egységei működési területén - található, a hospitálás lebonyolításának feltételeivel rendelkező intézmények közül."

9. § (1) Az Ép.r. 9/B. § (4) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás keretében feltöltött pályázat tartalmazza:)

"f) a Mesterprogramot - kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust -, vagy Kutatóprogramot, valamint

g) az együttműködési megállapodást."

(2) Az Ép.r. 9/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az együttműködési megállapodás a - 8. § (5) bekezdése szerint a pályázat megújítására vonatkozó kötelezettséggel érintett - Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatra irányuló minősítési eljárásban részt vevő pedagógus és az őt foglalkoztató köznevelési vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény, továbbá - a felek szándékától függően - harmadik személy (a továbbiakban: külső szakmai partner) között a pályázat megújításáig terjedő időre szólóan létrejött megállapodás, amelyben rögzíteni kell:

a) a Mester- vagy Kutatóprogram céljait, megvalósításának elemeit, a pedagógus ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalását,

b) a köznevelési vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézménynek és - a felek szándékától függően - a külső szakmai partnernek a fokozat megszerzésére való felkészülésnek, valamint a Mester- vagy Kutatóprogram végrehajtásának támogatását szolgáló kötelezettségeit, továbbá

c) a megállapodás időbeli hatályát."

(3) Az Ép.r. 9/B. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése alkalmával a pedagógus a pályázatban szereplő dokumentumok alapján bemutatja a szakmai életútját, annak elemzését, bemutató portfólióját, Mesterprogramját, valamint reflektál a minősítő bizottság 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint feltett kérdéseire.

(6) A (3) bekezdés szerinti portfólióvédés részletes szabályait, a (4) bekezdés szerinti pályázat tartalmára vonatkozó részletes szabályokat, a 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felkészülési terv részletes szabályait, valamint a 9. § (1) bekezdése szerinti pedagógusértékelési eszközöket a miniszter által elfogadott Útmutató tartalmazza, amelyet az OH a honlapján közzétesz. A minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a portfólió vagy pályázat feltöltését lehetővé tévő informatikai hozzáférés megnyíltakor hatályos Útmutató szerint kell eljárni."

10. § Az Ép.r. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A keretszám nem lehet kevesebb, mint a minősítési évben

a) a 2. § (6) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel lebonyolítandó kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások, valamint

b) megújítandó Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatok

száma."

11. § (1) Az Ép.r. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)-(2c) bekezdésekkel egészül ki:

"(2) A nem kötelező minősítő eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél.

(2a) Ha a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítési eljárás befejezését megelőzően - az áthelyezéssel történő megszűnés esetét kivéve - megszűnik és ezt követően új pedagógus-munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a nem kötelező minősítési eljárásban való részvételét a várakozási idő leteltét követően kezdeményezheti. A várakozási idő a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony létesítése között eltelt idő, de legfeljebb két év. E rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az intézmény vezetőjének írásba foglalt kezdeményezése alapján a kinevezésben, vagy a munkaszerződésben szereplő munkakört nem pedagógus-munkakörre módosították, és a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követően kerül sor újabb, pedagógus-munkakörre szóló foglalkoztatási jogviszony létesítésére.

(2b) Az intézményvezető a jelentkezést köteles az informatikai rendszerben rögzíteni.

(2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a jelentkezést a pedagógus legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére, vagy az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzátartozója tartós otthoni ápolására hivatkozással az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával - amelyhez mellékelni kell az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa által kiadott igazolást - a portfólióvédés, vagy a pályázat védése időpontjáig vonhatja vissza."

(2) Az Ép.r. 10/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, a kötelező minősítés esetén a rögzítést

a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy

b) a közalkalmazotti besorolás alól a pedagógus besorolás hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában

is végre kell hajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap."

(3) Az Ép.r. 10/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki:

"(7) Az intézményvezető a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 8. § (1b) bekezdése szerinti minősítő vizsgája eredményét vagy eredménytelenségét a vizsga időpontjától számított öt munkanapon belül rögzíti az informatikai rendszerben. A minősítő vizsgával összefüggő iratokat - közalkalmazott esetén a közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként - a munkáltató köteles megőrizni.

(8) Az intézményvezető haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben, ha a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás felfüggesztésére alapot adó körülmény bekövetkezik, vagy megszűnik, kivéve a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítő vizsgájának felfüggesztését."

12. § Az Ép.r. 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/B. § (1) Az OH az intézményvezető által az informatikai rendszerben rögzített adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek.

(2) Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát, a kötelező minősítési eljárást, vagy - a pedagógus határidőig megtett kezdeményezése ellenére - a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus

a) a minősítési évet megelőző év május 10-ig,

b) év közben keletkező jogviszonnyal, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá kerüléssel összefüggő, kötelező minősítés rögzítése esetén a rögzítés elmaradásának tudomására jutásától számított tíz napon belül kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét.

(3) A kérelmet az OH-n keresztül kell benyújtani."

13. § (1) Az Ép.r. 10/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást - a 10/G. §-ban foglalt eseteket kivéve - legalább három főből álló minősítő bizottság folytatja le."

(2) Az Ép.r. 10/D. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A minősítő bizottság tagjai:)

"e) intézményvezető minősítési eljárása esetében az a) pontban, valamint a c) pontban foglalt tagokon kívül a fenntartó kijelölheti képviselőjét, aki véleményezési joggal részt vehet az óra- vagy foglalkozáslátogatáson és a portfólióvédésen vagy a pályázat védésén, valamint

f) ha a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás feltételeként külső szakmai partnerrel együttműködési megállapodás kötésére kerül sor, a külső szakmai partner képviselője, aki véleményezési joggal rendelkezik."

(3) Az Ép.r. 10/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az intézményvezető vagy az általa megbízott pedagógus kivételével, a minősítő bizottság tagja, valamint a minősítő bizottság elnöke csak az értékelt pedagógussal azonos vagy magasabb fokozatba besorolt pedagógus lehet."

(4) Az Ép.r. 10/D. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (3) bekezdés a) pontja alapján delegált bizottsági tag tekintetében - a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben foglaltaktól eltérően - nem eredményez összeférhetetlenséget, ha a köznevelési szakértő ugyanannak a szakképzési centrumnak vagy megyei pedagógiai szakszolgálatnak más tagintézményével áll foglalkoztatási jogviszonyban, mint amely a minősítendő pedagógust is foglalkoztatja.

(8) Ha az összeférhetetlenség alkalmazása miatt nincs az intézményben a (3) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti intézményi delegált tagként kijelölhető személy, helyette az OH által kijelölt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő vesz részt a bizottságban, aki a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti felkészítésben vett részt és rendelkezik legalább ötéves vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlattal. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha az OH elnöke az összeférhetetlenségi szabály megsértésével kapcsolatos panasznak helyt ad és a 12/D. § (3) bekezdése alapján új bizottságot jelöl ki.

(9) Ha az Országos szakértői névjegyzéken nem szerepel olyan kirendelhető szakértő, akinek a minősítő bizottságban való részvétele - a pedagógus minősítésének elbírálásához szükséges ismeretekre tekintettel - szükséges, a minősítési évben

a) bizottsági tagként - az OH-val kötött eseti megbízási szerződés alapján - eljárhat olyan Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus is, aki legalább tizennégy év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkezik, továbbá elvégezte az OH által szervezett pedagógusminősítésre és pedagógiai-szakmai ellenőrzésre vonatkozó felkészítő képzést, vagy

b) a minősítés megszervezése során a 11. §-ban meghatározott határidőktől el lehet térni."

14. § Az Ép.r. a következő 10/G. §-sal egészül ki:

"10/G. § (1) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy helyi értékelési szabályzat alapján lebonyolított minősítő vizsgáján az intézményvezető látja el a minősítési követelményeknek való megfelelés megállapításával kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy minősítési követelményeknek való megfeleléséről szóló véleményét írásban indokolni köteles.

(2) A Kutatótanár pályázatot háromfős bizottság bírálja el, melynek egy tagját a Magyar Rektori Konferencia, egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia, további egy tagját a Nemzeti Pedagógus Kar delegálja. A miniszter delegáltja tanácskozási joggal vesz részt a bíráló bizottság ülésén.

(3) A bíráló bizottság

a) értékeli a Kutatótanár fokozat megszerzésére jelentkező pedagógus publikációs tevékenységének színvonalát, valamint

b) szakmai szempontból elbírálja az OH által formai szempontból megfelelőnek minősített Kutatóprogramban foglaltakat.

(4) A bíráló bizottság tagjaira alkalmazni kell a minősítő bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat."

15. § Az Ép.r. 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OH a minősítés évét megelőző év július 31-ig)

"b) - a minősítő bizottság 10/D. § (3) bekezdés e) és f) pontja szerinti tagjainak delegálása érdekében - megkeresi a fenntartót, valamint az együttműködési megállapodásban szereplő külső szakmai partnert."

16. § (1) Az Ép.r. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pedagógus legkésőbb a minősítés évét megelőző év november 25. napjáig tölti fel portfólióját vagy pályázatát az informatikai rendszerbe."

(2) Az Ép.r. 11/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-ától - vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony esetén ettől eltérő időpontban - kell biztosítani úgy, hogy a portfólió, pályázat feltöltésére legalább negyvenöt nap álljon rendelkezésre."

(3) Az Ép.r. 11/A. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A portfóliót feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza - a 9/B. § (1) bekezdés e) pontja kivételével - a 9/B. § (1) bekezdése szerinti kötelező elemeket. Pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

(1c) Ha a portfólió feltöltése az (1) bekezdésben foglalt időpontig

a) a pedagógus jogviszonya keletkezésének időpontjára tekintettel vagy

b) minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás esetén az eljárás szünetelése miatt

nem lehetséges, az OH más időpontot jelöl ki és biztosítja a portfólió feltöltésének technikai feltételeit."

(4) Az Ép.r. 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a pedagógus a portfólió vagy a pályázat feltöltésére vonatkozó, az (1) vagy (1c) bekezdésben előírt határidőt elmulasztja, az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési vagy bírálati eljárás sikertelenségét."

17. § Az Ép.r. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az intézményvezető a rendes munkaidő terhére köteles lehetővé tenni a pedagógus részvételét a minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás pedagógus személyes részvételét igénylő eseményén, valamint a hospitáláson."

18. § Az Ép.r. 12. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás, valamint a Mester- vagy Kutatóprogram módosítására irányuló eljárás díja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka, amelyet az eljárás kezdeményezőjének a minősítő vizsgát, minősítési eljárást szervező OH kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie. Megismételt minősítő vizsgának, minősítési eljárásnak a magasabb fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló sikertelenül zárult minősítő vizsgát, minősítési eljárást követően az ugyanazon fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló minősítő vizsga, minősítési eljárás minősül.

(3) A (2) bekezdés szerint díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén a pedagógus díjfizetési kötelezettségét a 10/C. § (4) bekezdése szerinti értesítést követő harminc napon belül a (2) bekezdés szerint teljesíti. A díjfizetés elmulasztása esetén az OH a minősítő vizsga, minősítési eljárás, bírálati eljárás sikertelenségét állapítja meg."

19. § Az Ép.r. 12/B. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikeres, ha az értékelés során a pedagógus-kompetenciák értékelésénél

a) a gyakornok legalább hatvan,

b) a Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítő eljárásban a pedagógus legalább hetvenöt, vagy

c) a Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásban a pedagógus legalább nyolcvanöt

százalékot ért el, valamint - az a)-b) pontok esetén - a kompetenciák százalékos értékelése egyenként is meghaladja a huszonöt százalékot.

(4) A Kutatótanár fokozat elérését célzó bírálati eljárás sikeres eredménnyel zárul, ha

a) a pedagógus publikációs tevékenysége megfelelő színvonalú,

b) a szakmai bírálat alapján a Kutatótanár pályázat szakmai színvonala megfelelő, továbbá megvalósítható.

(5) Az összegző értékelést annak meghozatalától számított öt napon belül a minősítő bizottság elnöke feltölti az informatikai rendszerbe. Az összegző értékelést a pedagógus, valamint az őt foglalkoztató intézmény vezetője számára elérhetővé kell tenni az informatikai rendszerben.

(6) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás eredményéről az OH az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a minősítés évét követő év március utolsó napjáig elektronikus tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban a pedagógus természetes személyazonosító adatain, oktatási azonosító számán, a tanúsítvány kiállításának dátumán és az OH elnökének aláírásán kívül a következő bejegyzéseket kell szerepeltetni:

a) gyakornok minősítése esetén: "megfelelt", "újabb minősítés szükséges" vagy - megismételt minősítési eljárás sikertelensége esetén - "nem felelt meg",

b) Pedagógus II. fokozathoz szükséges minősítési eljárás esetén: "megfelelt", "újabb minősítés szükséges" vagy - megismételt eljárás sikertelensége esetén - "nem felelt meg",

c) Mesterpedagógus fokozatba soroláshoz szükséges minősítési eljárás esetén: "Mesterpedagógus fokozatba lép" vagy "Pedagógus II. fokozatban marad",

d) Kutatótanár fokozatba soroláshoz szükséges bírálat alapján: "Kutatótanár fokozatba lép", "Pedagógus II. fokozatban marad" vagy "Mesterpedagógus fokozatban marad"

(7) Az OH az intézményvezető által a 10/A. § (7) bekezdése szerint rögzített sikeres minősítő vizsgára vonatkozó adat alapján tanúsítványt állít ki, amely az (5) bekezdésben meghatározott adatokon túlmenően "az intézményi minősítésen megfelelt", vagy "az intézményi minősítésen nem felelt meg" bejegyzést tartalmazza."

20. § Az Ép.r. 12/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12/C. § (1) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, valamint a bírálati eljárást meg kell szüntetni, ha

a) az OH vagy a minősítő, illetve bíráló bizottság az eljárás bármely szakaszában észleli, hogy a pedagógus a jogszabályi feltételek hiányában nem szerepelhetett volna a minősítési tervben - ideértve azt az esetet is, ha a vezetői, magasabb vezetői feladatok ellátáshoz kapcsolódó programot megvalósítani kívánó pedagógus vezetői, magasabb vezetői megbízása az eljárás alatt bármely okból megszűnik -, vagy a pedagógus munkakörben való foglalkoztatás jogszabályi követelményeinek nem felel meg,

b) a pedagógus a nem kötelező minősítési, bírálati eljárásra történt jelentkezését - a 10/A. § (2) bekezdése alapján, legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére vagy hozzátartozója tartós ápolására hivatkozással - visszavonta,

c) a foglalkoztatási jogviszony szünetelése meghaladta a hat hónapot, kivéve minősítő vizsga és kötelező minősítési eljárás esetén, vagy

d) a pedagógus foglalkoztatási jogviszonya a minősítő vizsga vagy a minősítési, bírálati eljárás személyes megjelenését igénylő eseményét megelőzően - a pedagógus munkakörben történő további foglalkoztatás céljából történt áthelyezés esete kivételével -, megszűnt.

(2) Az OH tanúsítványt állít ki a minősítő vizsga, minősítési eljárás, bírálati eljárás sikertelenségéről akkor is, ha a) a pedagógus az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,

b) a pedagógus a portfóliót vagy a pályázatot nem töltötte fel vagy - portfólió esetén - a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett eleget, vagy

c) a minősítő vagy a bíráló bizottság megállapította, hogy a pedagógus a portfólió, pályázat részét képező eredetiségnyilatkozatban vállalt kötelezettségét megsértette.

(3) A minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, vagy a bírálati eljárást a pedagógus kérelmére fel kell függeszteni

a) a pedagógus tizenöt napot meghaladó keresőképtelensége időtartamára,

b) a pedagógus szülési szabadsága, valamint kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadsága időtartamára,

c) a 4. § (1a) bekezdésében meghatározott pedagógus-továbbképzés elvégzéséig, de legfeljebb egy évre.

(4) A megszüntetésről, valamint a felfüggesztésről és annak megszűnéséről - kivéve a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott gyakornok minősítő vizsgájának felfüggesztését és megszüntetését - az OH az informatikai rendszeren keresztül, az időpont és a döntés okának megjelölésével az ok tudomására jutását követően haladéktalanul értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt.

(5) Ha a minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás az (1) bekezdés d) pontja alapján szűnt meg, és a megszűnés időpontjától számított három hónapon belül új munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a jogviszony létesítését követő tizenöt napon belül kérheti az OH-tól, hogy szervezze meg a megszűnt minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás követelményei szerinti minősítését. Ennek során a 11/A. § (4) bekezdésében foglalt kérelmet is előterjesztheti. Az OH a kérelmet csak akkor utasíthatja el, ha a megszervezés a 11/B. § (5) bekezdés alkalmazásával sem lehetséges."

21. § Az Ép.r. 12/D. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a tanúsítvány kiadásával lezárult minősítő vizsga - kivéve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltők minősítő vizsgáját - vagy a minősítési eljárás, bírálati eljárás sikertelen volt, a pedagógus a tanúsítvány kiadásától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül elektronikus úton panasszal élhet az OH-nál. Az OH a határidőben benyújtott panaszban foglaltakat - ha a panasszal érintett eljárás során sor került a pedagógus személyes részvételét igénylő eseményre - a minősítő vagy bíráló bizottság elnöke és tagjai, valamint a pedagógus bevonásával tartott egyeztetés eredménye alapján tizenöt napon belül elbírálja. Ha az OH szükségesnek tartja, az eljárásba szakértőként az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő, köznevelési szakértőt is bevonhat, aki a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben foglalt felkészítésen részt vett.

(3) Az OH

a) a tanúsítványt a panasz elbírálásától számított tizenöt napon belül módosítva ismételten kibocsátja és a változást rögzíti az informatikai rendszerben,

b) ha a panasz orvoslása a minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás újbóli lefolytatását igényli, új minősítő vagy bíráló bizottságot kér fel, vagy

c) ha a panasz nem megalapozott, azt elutasítja.

(3a) Ha a panasszal érintett minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás sikertelenségének megállapítására a portfólió vagy a Mesterpedagógus pályázat védését, vagy a Kutatótanár pályázat elbírálását megelőzően került sor, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az OH

a) ha a panaszban foglaltaknak helyt ad, megszervezi a portfólió, Mesterpedagógus pályázat védését, vagy a Kutatótanár pályázat elbírálását, vagy

b) ha a panasz nem megalapozott, azt elutasítja.

(3b) A (3) bekezdés b) pontja alapján felkért új minősítő vagy bírálati bizottság a 10/D. § és a 10/E. § alapján jár el és értékeli a pedagógus teljesítményét. Az új bizottság tagjai között nem szerepelhet az a személy, akinek az összeférhetetlenségére hivatkozó panasznak az OH elnöke helyt adott. Az új bizottság értékelése alapján kiadott tanúsítvány ellen további panasznak nincs helye."

22. § Az Ép.r. 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"5. Az átsorolás időpontja, az átsorolást követő kötelezettségek és a visszasorolás

13. § (1) A magasabb fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást követő év első napjával kerül sor. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni és a magasabb fokozatba történő besorolást visszamenőleges hatállyal kell elvégezni abban az esetben is, ha

a) a minősítésre a 11/B. § (5) bekezdése alapján a minősítés évét követő évben került sor, vagy

b) a 12/D. § (2)-(3b) bekezdésében foglalt panasz alapján lefolytatott eredményes minősítési eljárás eredményeként a tanúsítvány módosítására került sor.

(2) Ha a pedagógus a munkaköréhez jogszabályban előírt újabb szakképzettséget szerez magasabb végzettségi szinten, a magasabb végzettségi szintnek megfelelő illetményalapra az oklevél bemutatását követő hónap első napjától jogosult.

(3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.

14. § (1) A 8. § (5) bekezdése szerinti Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógus a program megvalósításának időtartama alatt az intézményvezető vagy - ha a pedagógus intézményvezető - a fenntartó egyetértésével, a 12. § (2) bekezdése alkalmazásával legfeljebb két alkalommal módosíthatja Mestervagy Kutatóprogramját:

a) első ízben a módosítás okának vizsgálata nélkül,

b) második ízben akkor, ha előre nem látható elháríthatatlan külső ok miatt a programban vállaltak teljesítése akadályba ütközik.

(2) A Mester- vagy Kutatóprogram módosítása iránti kérelmet az OH-hoz kell benyújtani az akadály felmerülésétől számított harminc napon belül, feltüntetve benne a módosítást szükségessé tévő indokot.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) a módosított Mester- vagy Kutatóprogramot,

b) a Mester- vagy Kutatóprogramra vonatkozó eredetiségnyilatkozatot,

c) az intézményvezető vagy a fenntartó, továbbá - a felek szándéka szerint - a külső szakmai partner egyetértő nyilatkozatát, és

d) a kérelem elfogadása esetére az együttműködési megállapodás módosításának tervezetét.

(4) Az OH

a) a Mesterprogram módosítására irányuló kérelemnek a 10/D. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek megfelelő szakértő,

b) a Kutatóprogram módosítására irányuló kérelemnek a 10/G. § (2) bekezdésében meghatározott bíráló bizottság tagjaként való eljárásra jogosult szakértő

véleményének megfelelően harminc napon belül helyt ad, vagy azt elutasítja.

(5) Az (1)-(4) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni abban az esetben, ha a Mesterpedagógus a Mesterprogram megvalósítása helyett a pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtásában, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként történő részvétel iránt nyújt be kérelmet, és a 4. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. Ettől eltérően, ha a fokozat megújításáig legfeljebb két év van hátra, az OH a kérelemnek szakértő bevonása nélkül helyt ad.

14/A. § (1) A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust az e fokozatba való besorolását megelőzően rá irányadó, de legalább Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell visszasorolni, ha

a) a pályázatát nem újítja meg,

b) a megújítás érdekében lefolytatott minősítési eljárás sikertelen volt,

c) kérelmét az OH a 14. § (4) bekezdése alapján elutasította,

d) a (3) bekezdésben szereplő eljárás alapján megállapítást nyert, hogy Mester- vagy Kutatóprogramját nem valósítja meg,

e) intézményvezetői feladatokkal összefüggő Mester- vagy Kutatóprogram vállalása esetén a vezetői, magasabb vezetői megbízása megszűnik, és a programja módosítását az ettől számított harminc napon belül nem kezdeményezte,

f) a pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtásában, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként történő részvételre kötelezett Mesterpedagógust az OH az Nkt. 82. § (9) bekezdése alapján törli az Országos szakértői névjegyzékből, vagy a szaktanácsadói névjegyzékből vagy

g) a 17/A. § (11) bekezdésében foglalt körülmény áll fenn.

(2) A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője, intézményvezetői megbízással rendelkező pedagógus esetében az intézmény fenntartója - a külső szakmai partner bevonásával - évente a szeptember 1. és október 31. közötti időszakban megvizsgálja a Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus által az átsorolása, vagy az előző vizsgálat óta eltelt idő alatt a Mestervagy Kutatóprogramja megvalósítása, továbbá az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében végzett tevékenységet. Az intézményvezető, fenntartó az OH-t az ok megjelölésével írásban tájékoztatja arról, ha a Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógus a programban vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. Az intézményvezető, fenntartó a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus teljesítményének színvonalát ezzel összefüggésben nem értékelheti.

(3) Ha az OH a 14. § (4) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő szakértő véleménye alapján megállapítja, hogy a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógus a programban vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, erről értesíti a pedagógust és munkáltatóját.

(4) A pedagógust

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a megújításra történő jelentkezés elmulasztott időpontját követő hónap első napjától,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a sikertelen minősítési eljárásról kiállított tanúsítvány időpontját követő hónap első napjától,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén az OH elutasító határozatának kiadását követő hónap első napjától,

d) az (1) bekezdés d) pontja esetén a megállapítást követő év január 1-jétől,

e) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott határidőt követő hónap első napjától,

f) az (1) bekezdés f) pontja esetén az Országos szakértői névjegyzékből, szaktanácsadói névjegyzékből való törlést követő hónap első napjától,

g) az (1) bekezdés g) pontja esetén az OH erről szóló értesítését követő hónap első napjától,

h) a (3) bekezdésben foglalt értesítést követő hónap első napjától

kell visszasorolni és az illetményét a besorolásának megfelelően megállapítani, amelyhez a pedagógus hozzájárulása nem szükséges.

(5) Ha a pedagógus visszasorolására az (1) bekezdés a)-d) pontja alapján kerül sor, a visszasorolás időpontját követő két éven belül a pedagógus a fokozat elérése érdekében nem jelentkezhet a minősítési eljárásra."

23. § Az Ép.r. a 15/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"5/B. A pedagógus előmenetel hatálya alá tartozók egyes csoportjaira vonatkozó szabályok

15/C. § (1) Az 1-14/A., valamint a 15/A-15/B. §-ban foglaltakat

a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében a (2) bekezdésben, valamint a 6. § (3)-(4) bekezdés utolsó mondatában foglalt eltérésekkel,

b) a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő személy tekintetében is

alkalmazni kell.

(2) A pedagógus-munkakört, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört egyaránt betöltő személy minősítésére és szakmai gyakorlatának számítására a pedagógus munkakört betöltőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

24. § Az Ép.r. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki

a) nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel, neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének legalább ötven százalékában nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végez, vagy

b) óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács szakképzettséggel."

25. § Az Ép.r. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében

1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése,

2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,

3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,

4. heti egy órát meghaladó részében a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása,

5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,

6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,

8. eseti helyettesítés,

9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,

10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,

11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,

12. az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része,

13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,

14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,

15. a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része,

16. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,

17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,

18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,

19. hangszerkarbantartás megszervezése,

20. különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás,

21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,

22. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint

23. pedagógus-továbbképzésben való részvétel

rendelhető el.

(1a) Az (1) bekezdés 4., 12. és 15. pontjában meghatározott tevékenység összesen heti négy óra erejéig számít be a kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött részébe."

26. § (1) Az Ép.r. 17/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus egy tanítási évben legfeljebb huszonöt tanítási napon az OH felkérésére]

"a) a minősítő vizsga, minősítési eljárás lebonyolításához kapcsolódó, minősítő bizottságban, bíráló bizottságban való részvétellel összefüggő feladatokat, ideértve azt az esetet is, ha ezt a Nemzeti Pedagógus Kar delegáltjaként,"

[látja el.]

(2) Az Ép.r. 17/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással - vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást vagy javítóintézeti nevelést nyújtó intézmény esetén a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal le nem kötött részében, bölcsőde esetén a teljes munkaidő kötött munkaidőn belüli részében - heti két órában

a) fejlesztő támogató tevékenységet végez, melynek keretében

aa) ellátja a pedagógus szakmai segítését,

ab) ellátja a gyakornok mentorálását,

ac) képzések lebonyolításában vesz részt,

b) fejlesztő innovátori tevékenységet lát el, melynek keretében:

ba) részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények esetében a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok elemzésében és készítésében, belső képzések szervezésében és megtartásában,

bb) részt vesz - a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus kivételével - a tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy a miniszter által meghirdetett és finanszírozott országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő felkészítésében, vagy

c) intézményvezetői tevékenységként köznevelési, vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény tekintetében intézményvezetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási feladatokat és fejlesztéseket végez."

(3) Az Ép.r. 17/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A Kutatótanárt a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részéből heti két óra munkaidőkedvezmény illeti meg a Kutatóprogramjában foglaltak, valamint az együttműködési megállapodásban vállaltak teljesítése érdekében végzett tevékenység céljára."

(4) Az Ép.r. 17/A. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az (1)-(12) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - a kerekítés általános szabályai alkalmazásával - nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra."

27. § Az Ép.r. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Gyógypedagógiai pótlékra jogosult a nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott is, feltéve, hogy kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy, ha a munkaköri feladatai ellátásával érintett gyermekek, tanulók közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A pótlék mértéke megállapításának alapja a közalkalmazott besorolásánál figyelembe vett végzettségi szintnek megfelelő illetményalap."

28. § Az Ép.r. 13. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:

"32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.

(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére."

29. § Az Ép.r. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus besorolása minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé válik. Az OH az érintettek Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárásra való jelentkezését törli, és őket erről tájékoztatja. Ettől eltérően az a 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki 2016. július 1. előtt a 3. § szerinti minősítési eljárásban vett részt, amely sikertelen tanúsítvány kiadásával zárult - feltéve, hogy 2019. december 31-ig nem szerzi meg a Pedagógus II. fokozatba való besoroláshoz szükséges sikeres minősítést - 2020. január 1-jén a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és ezen időponttól őt Pedagógus I. fokozatba kell visszasorolni. Illetménye megállapításához beleegyezése nem szükséges, de a munkáltató a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozat alapján a pedagógust megillető illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt."

30. § Az Ép.r. 37. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1d) Mentesül a Mesterpedagógus az (1a) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 17/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása alól abban az esetben, ha a 2015. évben az (1) bekezdésben meghatározott projekt keretében a 17/A. § (8) bekezdésében szereplő tevékenységhez kapcsolódó Mesterprogram megvalósítását vállalta."

31. § Az Ép.r. 39/F. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a Mesterpedagógus fokozatot az (1)-(5) bekezdés alapján megszerzett pedagógus pályázatát nem újítja meg, őt - a 14/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - Pedagógus II. fokozatba kell visszasorolni."

32. § Az Ép.r. 39/G. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásban a 39/F. § (4) és (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(4) Ha a Kutatótanár fokozatot az (1)-(3) bekezdés alapján megszerzett pedagógus pályázatát nem újítja meg, őt - a 14/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - Pedagógus II. fokozatba kell visszasorolni."

33. § Az Ép.r. 39/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39/H. § (1) Az a Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus, aki 2018. június 30. napjáig Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló eljárásban vesz részt, Kutatótanári pályázatot készít, amely a 9/B. § (4) bekezdés a)-b), valamint d)-g) pontjában meghatározott tartalmi elemeket, és intézményvezetői és szakmai ajánlást tartalmazza.

(2) A pályázat elbírálására a 10/G. § (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni.

(3) Ha a Kutatótanár fokozatot az (1) és (2) bekezdés alapján megszerzett pedagógus pályázatát a 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint nem újítja meg, őt Pedagógus II. fokozatba kell visszasorolni."

34. § Az Ép.r. 39/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39/I. § (1) Annak a pedagógusnak, aki a 2016. évi minősítési terv alapján Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárásban vesz részt a 2016. évben, a 39/F-39/H. §-ban foglaltak szerinti portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést az OH 2016. augusztus 15-ig biztosítja. A feltöltésre legalább negyvenöt nap áll rendelkezésre.

(2) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.15. és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében próbaminősítési eljáráson Kutatótanári fokozatot szerzett pedagógusra, aki egyben az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.15. és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében próbaminősítési eljáráson Mesterpedagógus fokozatot szerzett és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot lát el, alkalmazni kell az ugyanilyen tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusokra vonatkozó rendelkezéseket, addig amíg az OH számára ezen feladatokat ellátja.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógus mégis a Kutatóprogramját kívánja megvalósítani, az OH-nak küldött erről szóló írásbeli bejelentésétől számított öt éven belül kell pályázatát megújítania."

35. § Az Ép.r. 16. alcíme a következő 39/K-39/N. §-sal egészül ki:

"39/K. § Az a Pedagógus I. fokozatba besorolt

a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,

b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,

c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben

foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezéséig hét év, vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ez a rendelkezés alkalmazandó a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.

39/L. § (1) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításától szóló 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) módosított 6. § (3) bekezdése alapján az R2. hatálybalépése előtt Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy nem sorolható vissza Gyakornok fokozatba.

(2) E rendeletnek az R2.-vel megállapított 9. § (2) bekezdésében meghatározott helyi értékelési szabályzatot úgy kell megalkotni, hogy az az R2. hatálybalépésétől számított harmadik hónap első napjával egyidejűleg lépjen hatályba.

39/M. § E rendeletnek az R2.-vel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő minősítő vizsgák és minősítési, valamint bírálati eljárások esetében is alkalmazni kell.

39/N. § E rendeletnek az R2.-vel megállapított 11/A. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezését először a 2018. évben lefolytatott minősítő vizsga, minősítési eljárás esetében kell alkalmazni."

36. § Az Ép.r.

a) az 1. melléklet szerinti 1/A., valamint

b) a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel

egészül ki.

37. § Az Ép.r.

1. 5. § (2) bekezdésében a "3. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "3. § (3) bekezdésének első és második mondatában",

2. 6/A. § (3) bekezdés b) pontjában a "munka törvénykönyvéről szóló törvény" szövegrész helyébe a "munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény",

3. 7. § (3) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)",

4. 10/A. § (4) bekezdés b) pontjában, 11/A. § (4) bekezdésében, 11/B. § (3) bekezdésében a "munkanapon" szövegrész helyébe a "napon",

5. 10/D. § (2) bekezdésében a "köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben [a továbbiakban: 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet]" szövegrész helyébe a "15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben",

6. 10/E. § (2) bekezdés b) pontjában és 12/E. § (1) bekezdésében a "portfólióvédést" szövegrész helyébe a "portfólióvédést, a pályázat védését",

7. 11/A. § (4) bekezdésében, 11/B. § (3) bekezdésében, 12/B. § (2) bekezdésében a "portfólióvédés" szövegrész helyébe a "portfólióvédés, pályázat védése",

8. 11/A. § (4) bekezdésében

8.1. a "portfólió feltöltését" szövegrész helyébe a "minősítési tervbe való felvételt",

8.2. a "portfóliójának" szövegrész helyébe a "portfóliójának vagy pályázatának",

8.3. a "portfólió módosítására" szövegrész helyébe a "portfólió vagy pályázat módosítására",

9. 11/A. § (5) bekezdésében

9.1. a "portfólió" szövegrész helyébe a "portfólió vagy pályázat",

9.2. a "portfólióját" szövegrész helyébe a "portfólióját vagy pályázatát",

10. 11/A. § (6) bekezdésében az "az (5) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (6) bekezdésben",

11. 11/B. § (1) bekezdés a) pontjában

11.1. a "portfóliójukat" szövegrész helyébe a "portfóliójukat, pályázatukat",

11.2. a "portfólióvédésének" szövegrész helyébe a "portfólió vagy pályázat védésének",

12. 12/B. § (1) bekezdésében az "1. mellékletben" szövegrész helyébe az "1. és 1/A. mellékletben",

13. 12/E. § (2) bekezdésében a "július 31-éig" szövegrész helyébe az "április 30-ig",

14. 17/A. § (1) bekezdésében a "szaktanácsadói feladatokat" szövegrész helyébe a "szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat",

15. 10. alcíme címében az "intézményvezetői" szövegrész helyébe az "intézményvezetői, vezetői",

16. 35. § (1) bekezdés a) pontjában és 3. mellékletében foglalt táblázatainak címében az "alkalmazott vezetők" szövegrész helyébe az "alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők",

17. 36. § (6) bekezdés b) pontjában az "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet" szövegrész helyébe az "Eszterházy Károly Egyetem",

18. 36/A. § (1) bekezdés e) pontjában az "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet" szövegrész helyébe az "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vagy az Eszterházy Károly Egyetem",

19. 39/B. § (3) bekezdésében a "12/B. § (5) bekezdés" szövegrész helyébe a "12/B. § (6) bekezdés"

szöveg lép.

38. § Hatályát veszti az Ép.r.

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 8. § (4) bekezdésében " , a Kutatótanár" szövegrész,

c) 15. §,

d) 17. §

da) (3) bekezdésében az "A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el." szövegrész,

db) (7) bekezdése,

e) 37. § (2) bekezdése, valamint

f) 39/E. § (2) bekezdése.

39. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § (2) bekezdése, a 28. §, valamint a 37. § 17-18. pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

"1/A. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárás értékelése

1.Az értékelés elemei%
2.A Mesterpedagógus pályázat bemutatása, védése, értékelése:100
3.A Kutatótanár pályázat hiánytalan benyújtása, formai és szakmai bírálata:100"

"

2. melléklet a 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési mintaszabályzat

1. Jelen szabályzat a ... (köznevelési intézmény) és a vele munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki.

2. Jelen szabályzat alkalmazásában

- gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,

- intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője,

- közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy,

- mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.

3. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

3.1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények:

3.2.1. A gyakornok ismerje meg:

- a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét,

- az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv),

- a tanügyigazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját,

- a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,

- a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit,

- a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,

- az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.

3.2.2. A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri kötelezettségeit.

4. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja

4. 1. A hospitálás

A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, valamint - ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt - az intézményvezető az aláírásával igazolja.

4.1.1. A hospitálási napló tartalmazza:

- a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve témáját,

- a tanóra, foglalkozás menetének leírását,

- a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,

- a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.

4.1.2. A hospitálási naplót a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt a mentornak be kell mutatni.

4.2. A szakmai követelmények teljesítésének mérése

A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.

Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:

- A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

- A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

- A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

- A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

- A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható: Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont)

- Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont)

A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet: kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%)

- kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt)

4.3. A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:

- az előírt számú hospitáláson részt vett,

- a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és

- a szakmai munka értékelése legalább "kevéssé alkalmas" eredményt ért el.

5. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend

5.1. A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek köteles bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően.

5.2. A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli teljesítményét, szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok megismerését.

5.3. A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a közvetlen vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát megelőző 60 napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá.

5.4. Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére.

5.5. Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni.

6. Jelen szabályzat ...-án lép hatályba."

Tartalomjegyzék