26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 19. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 48. pontjában, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)[1] E rendelet hatálya a központi mintaprojektre, a központi mintaprojekttel kapcsolatos jogviszonyokra, a projektgazdára, az infrastruktúra-üzemeltetőre és a projekttagra terjed ki.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a végrehajtásukra kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában

1.[2]

2.[3] infrastruktúra-üzemeltető: a Vet. szerinti hálózati engedélyes, a Get. szerinti szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó, valamint a Vksztv. szerinti víziközmű-szolgáltatást végző szolgáltató,

3. központi mintaprojekt: a villamos energia és a földgáz területén a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. melléklet 2. pontja szerinti és a földgáz energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. melléklet 2. pontja szerinti gazdasági értékeléshez szükséges adatokat biztosító, valamint a víziközmű-szolgáltatás területén okosmérőket tesztelő olyan projekt, amely az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkrtv.) szerinti derogációs kiosztásból valósul meg,

4. központi mintaprojektbe történő bevonás időpontja: az okosmérő felhasználónál, háztartási méretű kiserőműnél, megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő erőműnél történő felszerelésének vagy üzembe helyezésének időpontja,

5. mérésvezérlési központ: olyan, az infrastruktúra-üzemeltető vagy a projektgazda tulajdonában lévő, központi operációs egység, amely alkalmas az okosmérő adatainak gyűjtésére, tárolására, elemzésére és továbbítására, valamint vezérlési utasítások kiadására, a kiadott utasítások végrehajtásának ellenőrzésére, időszinkronizálásra, adatellenőrzésre, hihetőség vizsgálatra, adathelyettesítésre, adatérvényesítésre, adataggregálásra, általános számításokra, automatikus és ütemezett adatterjesztésre, külső rendszerekkel megvalósítható adatcserére,

6. okosmérő: olyan villamos energia fogyasztásmérő berendezés, földgáz fogyasztásmérő berendezés, bekötési vízmérő, mellékvízmérő vagy okos mérést biztosító külön berendezéssel ellátott villamos energia fogyasztásmérő berendezés, földgáz fogyasztásmérő berendezés, bekötési vízmérő és mellékvízmérő, amely az általa mért és tárolt adatokról valós idejű információt nyújt, és ezen információk közül legalább a tényleges fogyasztásra és a fogyasztási időszakra vonatkozó regiszter adat a kijelzőjén vagy az okos mérést biztosító külön berendezés kijelzőjén elérhető a projekttag számára, biztosítja a tárolt adatok mérésvezérlési központból történő elérését, az utasítások fogadását adatkommunikációs eszköz segítségével, valamint a villamos energia tekintetében a felhasználó által a villamosenergia-hálózatba betáplált villamos energiát is figyelembe veszi,

7. okos mérést biztosító külön berendezés: olyan adatkommunikációs egység, amely a villamos energia fogyasztásmérő berendezéshez, a földgáz fogyasztásmérő berendezéshez, a bekötési vízmérőhöz vagy a mellékvízmérőhöz való illesztésével lehetővé teszi az elszámolásra vonatkozó regiszter adatok digitális továbbítását, távlehívását, vezérlési utasítások fogadását, valamint a tényleges fogyasztásra és a fogyasztási időszakra vonatkozó regiszter adat a készülék kijelzőjén elérhető a projekttag számára,

8. projektgazda: a központi mintaprojektet folytató, a Vet. 177/A. § (1) bekezdése és a Get. 142. § (1) bekezdése szerinti projekttársaság, valamint a víziközmű-szolgáltatás területén a központi mintaprojektet végrehajtó társaság,

9. projekttag: a központi mintaprojektben részt vevő felhasználó, megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő erőmű engedélyese, valamint a 0,5 MW beépített teljesítmény alatti kiserőmű üzemeltetője, beleértve a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét is,

10. távvezérlés: az okosmérő paramétereinek és az általa mért hálózat üzemállapotának megváltoztatása a mérésvezérlési központból kiadott vezérlési utasítás hatására.

2. § (1) A projektgazda elkészíti a központi mintaprojekt tervet, amely tartalmazza:

a) a központi mintaprojekt célját, műszaki leírását, ütemtervét,

b) a központi mintaprojektbe bevonandó projekttagok számát, kiválasztásának elvét és az érintett infrastruktúra-üzemeltetők felsorolását,

c) a központi mintaprojekt költségvetését.

(2) A projektgazda a központi mintaprojekt tervet tájékoztatás céljából benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).

(3) A projektgazda és az érintett infrastruktúra-üzemeltetők külön-külön együttműködési megállapodást kötnek, amelyben rendelkeznek

a) a projekttag központi mintaprojektbe történő bevonásának végrehajtásáról,

b) a projekttagokkal történő kapcsolattartással összefüggő részletszabályokról,

c) az okosmérő, valamint az okos mérést biztosító külön berendezések felszerelésének, az adatkapcsolat módjának, hitelesítésének, üzemeltetésének, karbantartásának és cseréjének részletszabályairól,

d) a hiteles mérés elvégzéséről, a villamosenergia- vagy földgázfogyasztásra, illetve vízfogyasztásra (a továbbiakban együtt: fogyasztás), valamint a villamosenergia-betáplálásra vonatkozó, elszámolás alapjául szolgáló hiteles mérési adatok gyűjtésének és továbbításának részletszabályairól,

e) az okosmérővel és annak működésével kapcsolatos felelősségi kérdésekről, ennek keretében többek között az okosmérő hibájából bekövetkező ellátási vagy elszámolási hibáról, továbbá az adatforgalmi és informatikai rendszer hibájáról,

f) a projektgazda és az infrastruktúra-üzemeltető között a központi mintaprojekttel összefüggésben felmerülő költségek viselésének és elszámolásának részletszabályairól, továbbá

g) a jogszabályokban, a Villamosenergia-ellátási Szabályzatokban, a földgáz Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint a víziközmű-szolgáltatás tekintetében az Üzletszabályzatban (a továbbiakban együtt: szabályzatok) előírt elszámoláshoz, adatszolgáltatásokhoz szükséges adatokon túli adatszolgáltatás, adatfeldolgozás részleteiről.

(4) A projektgazda és az érintett infrastruktúra-üzemeltető kötelesek az együttműködési megállapodást megkötni a projektgazdának a megállapodás megkötésére irányuló igényének, az infrastruktúra-üzemeltető általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, amelyet a projektgazda haladéktalanul köteles megküldeni a Hivatal részére.

(5) A projektgazda a központi mintaprojektbe bevonandó projekttagok kiválasztása, ezáltal a projekt végrehajtási helyszíneinek meghatározása érdekében a honlapján keresztül az infrastruktúra-üzemeltetők számára pályázati felhívást tesz közzé.

(6) A projektgazda jogosult az infrastruktúra-üzemeltetőktől az általuk megvalósított mintaprojektek keretében felszerelt okosmérőből, valamint az azonos fogyasztási helyről a mintaprojekt keretében leszerelt fogyasztásmérő berendezésekből származó - a rendszerhasználók beazonosítására nem alkalmas, személyes adatot nem tartalmazó, üzleti titkot nem sértő, kizárólag a központi mintaprojekt megvalósításához szükséges - a mérési hely azonosítóra és a hozzátartozó mérési adatokra kiterjedő adatokat ellenérték fejében igényelni és a központi mintaprojekt végrehajtása céljából felhasználni. A projektgazda a fentiek tekintetében jogosult a (4) bekezdésben meghatározott módon az infrastruktúra-üzemeltetővel együttműködési megállapodást kötni abban az esetben is, ha az infrastruktúra-üzemeltető engedélyesi területén nem kerül sor a projektgazda által okosmérő vagy okos mérést biztosító berendezés felszerelésre. Az infrastruktúra-üzemeltető és a projektgazda kötelesek e bekezdés szerinti együttműködési megállapodást megkötni a (4) bekezdésben foglaltak szerint.

(7)[4]

(8)[5]

2. Az okosmérőkre és felszerelésükre vonatkozó szabályok

3. § (1) A központi mintaprojektben kizárólag hiteles mérés végzésére alkalmas okosmérő alkalmazható.

(2) A központi mintaprojekt keretében a projekttagokhoz felszerelésre kerülő okosmérő a projektgazda tulajdonában áll azzal, hogy okos mérést biztosító külön berendezéssel ellátott villamos energia fogyasztásmérő berendezés, földgáz fogyasztásmérő berendezés, bekötési vízmérő és mellékvízmérő esetén a projektgazda tulajdonjoga - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag az okos mérést biztosító külön berendezésre terjed ki. A projektgazda a Vet. 177/A. § (6) bekezdésével és a Get. 142. § (6) bekezdésével összhangban, valamint a Vksztv.-nek megfelelően az e rendeletben foglaltak szerint az elszámolás alapjául szolgáló mérési és mérés-leolvasási tevékenységet végezhet.

(3) Az okosmérő, az okos mérést biztosító külön berendezés, valamint az adattovábbításhoz szükséges kiegészítő eszközök és berendezések felszereléséről, üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről, karbantartásáról, cseréjéről és leszereléséről, valamint a mérőhely okosmérő adatainak kiolvasásához, továbbításához szükséges mértékig történő átalakításáról - az infrastruktúra-üzemeltető és a projektgazda eltérő megállapodása hiányában - az infrastruktúra-üzemeltető gondoskodik a projektgazda a költségén, a legkisebb költség elvének figyelembevételével.

(4) Az infrastruktúra-üzemeltető és a projektgazda megállapodása esetén előre fizetős mérő helyett okosmérő alkalmazható, ha az okosmérő és a mérésvezérlési központ az előre fizetős mérőre vonatkozó, jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

(5) A központi mintaprojektben alkalmazott, fogyasztás mérésére szolgáló berendezés hitelesítéséről a projektgazda saját költségén gondoskodik.

4. § (1) A projektgazda tájékoztatót készít a központi mintaprojektbe bevonandó leendő projekttagok meghatározását követően a központi mintaprojektről a leendő projekttag részére. A tájékoztatót a projektgazda az érintett infrastruktúra-üzemeltetővel és a Hivatallal egyezteti, majd továbbítja a leendő projekttag részére történő megküldés érdekében az érintett infrastruktúra-üzemeltetőnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatónak közérthetőnek kell lennie, és abban legalább az alábbiakat részletesen be kell mutatni:

a) a központi mintaprojekt Vet. 177/A. § (3) bekezdésében vagy Get. 142. § (3) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelését, valamint a központi mintaprojektben való részvétel megtagadásainak feltételeit és eljárásrendjét,

b) az okosmérő általános műszaki, informatikai jellemzőit, továbbá fogyasztásméréssel kapcsolatos tulajdonságait,

c) az okosmérő felszerelésével, a fogyasztás mérésére szolgáló berendezés okos mérést biztosító külön berendezéssel történő ellátásával és a mérőhely átalakításával kapcsolatos információkat,

d) a leolvasás módját és gyakoriságát,

e) az adatkezeléssel kapcsolatos információkat,

f) a fogyasztás elszámolásával és a számlázással kapcsolatos információkat,

g) a távvezérlés alkalmazásának lehetséges eseteit, módját és következményeit,

h) az ügyfélszolgálatra valamint a panaszkezelésre vonatkozó információkat,

i) a központi mintaprojekt célját, időtartamát, a központi mintaprojekt lezárásának időpontját, a lezárással kapcsolatos információkat beleértve a központi mintaprojekt lezárását követően az okosmérővel, a fogyasztásméréssel és az adatkezeléssel kapcsolatos általános információkat.

j) az okosmérő felszerelésének az infrastruktúra üzemeltetővel egyeztetett időpontját,

k) a 9. § (5) bekezdése szerinti internetes oldal elérhetőségét.

(3) A (2) bekezdés j) pont szerinti egyeztetett időpont nem lehet korábbi, mint az értesítés kézhezvételét követő 45. nap. A tájékoztatóban fel kell hívni a leendő projekttag figyelmét a felszerelés időpontjának nem-megfelelősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére és az infrastruktúra-üzemeltető időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. Az infrastruktúra-üzemeltető az okosmérő felszerelésére munkanapon legalább 6 órától 20 óráig köteles lehetőséget biztosítani. Az okosmérő felszerelésének időpontja tekintetében az infrastruktúra-üzemeltető és a leendő projekttag köteles megegyezni.

(4) Ha a 2. § (5) bekezdése szerinti pályázati felhívás alapján nincs lehetőség a központi mintaprojekt tervben meghatározott mennyiségű okosmérő vagy okos mérést biztosító berendezés felszerelésére, úgy a projektgazda felhívására a 2. § (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodást aláíró infrastruktúra-üzemeltető a rendelkezésére álló adatok alapján, a projektgazda által megjelölt, központi mintaprojekt tervben szereplő elvek figyelembevételével köteles a központi mintaprojektbe bevonandó felhasználási helyek meghatározása vonatkozásában írásban javaslatot tenni a projektgazda részére, a projektgazda igényének az infrastruktúra-üzemeltető általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.

(5) Az infrastruktúra-üzemeltető a központi mintaprojektbe történő bevonásra kiválasztott felhasználási helyek alapján az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztató kézhezvételét követően az érintett leendő projekttagot legkésőbb annak infrastruktúra-üzemeltető általi kézhezvételét történő 15 napon belül a Hivatallal egyeztetett időpontban, írásban értesíti a tájékoztató egyidejű megküldésével. Az értesítés tértivevényes levélben vagy lakossági fogyasztó esetében a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas, más módon történik. Az értesítés - az infrastruktúra-üzemeltető és a projektgazda eltérő megállapodása hiányában - a projektgazda költségén történik.

5. § (1) A leendő projekttag kizárólag akkor tagadhatja meg a részvételt a központi mintaprojektben, ha az nem felel meg a Vet. 177/A. § (3) bekezdésében vagy a Get. 142. § (3) bekezdésében előírt követelményeknek vagy a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti szerződésnek.

(2) A leendő projekttag az (1) bekezdés szerint a 4. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást követő 15 napon belül, az indokok megjelölésével írásbeli kifogással élhet a központi mintaprojektbe történő bevonás ellen az infrastruktúra-üzemeltetőnél.

(3) Az infrastruktúra-üzemeltető a kifogásról a projektgazdát - az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - haladéktalanul értesíti. Ha a projektgazda a kifogás indokának fennállásával nem ért egyet, azt az infrastruktúra-üzemeltetőnek 10 napon belül írásban jelzi, amely azt 5 napon belül továbbítja a leendő projekttagnak.

(4) Ha a leendő projekttag a kifogását a (3) bekezdés szerinti értesítést követően is fenntartja, akkor - az infrastruktúra-üzemeltető egyidejű értesítése mellett - a Hivatalhoz fordulhat az infrastruktúra-üzemeltető által történő, (3) bekezdés szerinti értesítést követő 15 napon belül. Az infrastruktúra-üzemeltető általi értesítésre a 4. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések az irányadók.

(5) Az infrastruktúra-üzemeltető a kifogással élő leendő projekttagot a központi mintaprojektbe mindaddig nem vonhatja be, amíg a Hivatal határozatában nem állapította meg a kifogás alaptalan voltát.

6. § (1) Az infrastruktúra-üzemeltető a projekttag központi mintaprojektbe történő bevonásáról a bevonást megelőzően legalább 20 nappal korábban, írásban értesíti az érintett engedélyeseket.

(2) A kereskedő, beleértve az egyetemes szolgáltatót is - a kereskedő és a projektgazda eltérő megállapodása hiányában - változatlan feltételekkel biztosítja a központi mintaprojektben részt vevő

a) felhasználó számára az ellátást és az ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat,

b) a 0,5 MW beépített teljesítmény alatti kiserőmű üzemeltetője, megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő erőmű üzemeltetője számára a villamos energia átvételét, illetve az átvételhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

(3) Az átviteli rendszerirányító - az átviteli rendszerirányító és a projektgazda eltérő megállapodása hiányában - változatlan feltételekkel biztosítja a központi mintaprojektben részt vevő, a kötelező átvételi rendszer keretében termelő erőmű üzemeltetője számára a villamos energia átvételét, valamint az átvételhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

(4) A központi mintaprojekt - projekttag és a projektgazda eltérő megállapodása hiányában - nem érintheti a projekttag

a) kereskedővel - beleértve az egyetemes szolgáltatót is - fennálló szerződését,

b) infrastruktúra-üzemeltetővel fennálló szerződését, kivéve az e rendeletből eredő, leolvasással és kikapcsolással összefüggő kérdéseket.

3. A központi mintaprojektben részt vevők jogai és kötelezettségei

7. § (1)[6] A 8. § (1) bekezdése szerinti esetben a projektgazda térítésmentesen biztosítja, hogy a mérési adatok olyan időpontban, módon és formában kerüljenek továbbításra az infrastruktúra-üzemeltető számára, amely a jogszabályokban, és a szabályzatokban, együttműködési megállapodásokban előírtak szerint lehetővé teszi az elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek megfelelő és határidőben történő teljesítését.

(2) A projekttag irányába az okosmérő hibájából bekövetkező ellátási vagy elszámolási hibáért a felelősség a projektgazdát terheli. A projektgazda és az infrastruktúra-üzemeltető vonatkozásában az okosmérő működésképtelenségéből vagy nem megfelelő működéséből származó károk miatti kártérítési igényük egymással szembeni érvényesítésére - eltérő megállapodás hiányában - a Ptk. felelősségi szabályai irányadók.

(3)[7]

(4) A mintaprojekttel összefüggésben felmerülő, projekttagokkal történő közvetlen kapcsolattartásra a mintaprojekt végrehajtásának teljes időszakában az infrastruktúra-üzemeltető köteles a projektgazda költségén.

8. § (1) A projektgazda és az infrastruktúra-üzemeltető eltérő megállapodásának hiányában, a központi mintaprojekt során az okosmérő az általa mért és tárolt adatokat közvetlenül a projektgazda mérésvezérlési központjába továbbítja.

(2)[8] A projektgazda az (1) bekezdés szerinti esetben a mérésvezérlési központba kerülő adatokat haladéktalanul, de legalább napi rendszerességgel megküldi az infrastruktúra-üzemeltető számára.

(3) Az adatszolgáltatás az infrastruktúra-üzemeltető mérésvezérlési központján keresztül történő közvetlen adatkapcsolat útján is biztosítható. Ha az elszámolás során az infrastruktúra-üzemeltető által leolvasott adat javítására kerül sor, akkor azt és a módosítás okát tartalmazó jegyzőkönyvet az infrastruktúra-üzemeltető az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint haladéktalanul köteles a projektgazda részére megküldeni.

(4) Az infrastruktúra-üzemeltető a központi mintaprojekt céljának megvalósítása - így különösen az okos hálózati megoldásokkal elérhető megtakarítások vizsgálata - érdekében köteles a központi mintaprojektbe bevont projekttagok mérési helyeire vonatkozóan, a központi mintaprojektbe történő bevonás időpontját megelőző - a jogszabályban az infrastruktúra-üzemeltetők számára előírt megőrzési kötelezettséggel érintett - időszakra mérési adatokat szolgáltatni a projektgazda számára. Az adatszolgáltatás kizárólag a mérési hely azonosítóra és a hozzátartozó mérési adatokra terjed ki, az adatszolgáltatás keretében a projekttagra vonatkozó egyéb személyes adat nem adható át. Az infrastruktúra-üzemeltető és a projektgazda ezek részletszabályait az együttműködési megállapodásban állapítják meg.

9. § (1) A projektgazda saját mérésvezérlési központot hoz létre és működtet.

(2) A projektgazdának és az infrastruktúra-üzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely közvetlen kapcsolaton alapuló információközvetítő eszköz útján, a szabályzatokban előírtak szerint alkalmas az üzemirányításhoz és az elszámoláshoz szükséges megbízható adatok biztosítására.

(3) Az adatforgalmi és informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie

a) az okosmérő által mért adatok távlehívás útján a projektgazda által meghatározott gyakorisággal történő leolvasására és mérésvezérlési központba történő továbbítására,

b) a projekttag fogyasztására és termelésére vonatkozó aktuális információk megjelenítésére, és a szabályzatokban előírt csatolófelületen történő adatszolgáltatásra a felhasználási helyen vagy az erőművi telephelyen felszerelt tájékoztató felületen,

c)[9] a projekttag fogyasztására és termelésére vonatkozó aktuális, valamint a központi mintaprojektbe történő bevonása óta keletkezett információk tárolására, továbbítására a projektgazda által működtetett, (5) bekezdés szerinti internetes oldalon történő, jogosult általi hozzáférés biztosításának érdekében, továbbá

d) a távvezérlési utasítások végrehajtására, a végrehajtás ellenőrzésére.

(4) Az adatforgalmi és informatikai rendszer működtetése során biztosítani kell, hogy az azon keresztül küldött információkhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

(5) A projektgazda a projekttag fogyasztására és termelésére vonatkozó aktuális, valamint a központi mintaprojektbe történő bevonása óta keletkezett információk megjelenítésére alkalmas internetes oldalt működtet, amelynek elérését az infrastruktúra-üzemeltető köteles biztosítani a saját internetes oldalán keresztül a projekttag számára.

(6) Az infrastruktúra-üzemeltető tulajdonában lévő, az adatforgalom lebonyolításának biztosításához szükséges hálózati elemeket, eszközöket a projektgazda - a legkisebb költség elvére figyelemmel - a költségek megtérítése mellett a központi mintaprojekt lebonyolításához szükséges mértékben igénybe veheti.

(7) Az infrastruktúra-üzemeltető és a projektgazda az okos mérésből származó adattovábbításhoz szükséges, projektgazda tulajdonában lévő berendezések infrastruktúra-üzemeltető hálózatán történő elhelyezésében és üzemeltetésében egymással együttműködik.

(8) Az adatforgalmi és informatikai rendszer kiépítése és üzemeltetése a földgázrendszer és a villamosenergia-rendszer üzemét, valamint a víziközmű-rendszer működtetését nem veszélyeztetheti.

(9) A projekttagnak a központi mintaprojekt során az okosmérőre vonatkozóan is biztosítani kell a mérőleolvasás helyszíni lehetőségét.

(10) A projekttag irányában a mérésvezérlési központ hibájából bekövetkező ellátási hibáért a projektgazda mérésvezérlési központjának hibája esetén a projektgazdát, az infrastruktúra-üzemeltető mérésvezérlési központjának hibája esetén az infrastruktúra-üzemeltetőt terheli a felelősség. A projektgazda és az infrastruktúra-üzemeltető vonatkozásban a kártérítési igényük egymással szembeni érvényesítésére a Ptk. felelősségi szabályai irányadók.

(11) A 8. § (1) bekezdése szerinti esetben a projektgazda, a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben az infrastruktúra-üzemeltető az adatforgalmi és adatvédelmi rendszer leírását és a projekttagok bevonásának rendjét bemutatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

10. § (1) A 8. § (1) bekezdés szerinti esetben az infrastruktúra-üzemeltető kérése esetén a projektgazda biztosítja az okosmérő távvezérlésbe történő bevonását. A projektgazda biztosítja az okosmérő a távvezérlését a jogszabályokban és a Hivatal hatósági határozataiban foglaltak szerint. Az infrastruktúra-üzemeltető és a projektgazda biztosítja a (2)-(5) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést.

(2) Távvezérlésbe történő bevonáskor a távvezérlési utasítások kiadása, a kiadott utasítások végrehajtásának ellenőrzése az infrastruktúra-üzemeltető feladata. E feladatok végrehajtásához szükséges folyamatok és felelősségi körök meghatározását a projektgazda és az infrastruktúra-üzemeltető közötti, 2. § (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás rögzíti. A projektgazda és az infrastruktúra-üzemeltető megállapodásának megfelelően a projektgazda és az infrastruktúra-üzemeltető kölcsönösen, díjmentesen köteles biztosítani a kiadott és rögzített, távvezérléssel kapcsolatos utasításokhoz, valamint az annak végrehajtásával kapcsolatos adatokhoz és információkhoz való hozzáférést.

(3) A projektgazda biztosítja az infrastruktúra-üzemeltető által kiadott, a projektgazda mérésvezérlési központjának továbbított távvezérlési utasítások végrehajtását.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott, távvezérléssel kapcsolatos utasításokat, valamint az azok végrehajtásával kapcsolatos adatokat és információkat a projektgazda azok elévülési idő végéig megőrzi.

(5) A távvezérléssel kapcsolatos további együttműködési szabályokat az együttműködési megállapodásokban kell rendezni.

11. § (1) A projekttag az 5. § (1) bekezdésben foglalt indokok alapján, azaz indokok megjelölésével jogosult a központi mintaprojektből történő kilépést írásban az infrastruktúra-üzemeltetőnél kezdeményezni (a továbbiakban: kilépési szándék).

(2) Az infrastruktúra-üzemeltető a kilépési szándékról a projektgazdát az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint haladéktalanul értesíti. Ha a projektgazda nem ért egyet azzal, hogy a részvétel megtagadásának feltételei fennállnak, akkor azt a projekttag részére történő továbbítás érdekében az infrastruktúra-üzemeltetőnek írásban jelzi.

(3) Ha a projekttag a (2) bekezdésben foglaltakat követően kilépési szándékát továbbra is fenntartja, az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Hivatalhoz fordulhat.

(4) Ha a Hivatal a határozatában megállapította, hogy az 5. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a központi mintaprojektben történő részvételből való kilépés feltételei fennállnak, az infrastruktúra-üzemeltető - a szabályzatokban előírtakra is figyelemmel - haladéktalanul végrehajtja a központi mintaprojektből történő kiléptetést, azzal, hogy az érintett felhasználó folyamatos ellátását nem veszélyeztetheti.

(5) A projekttagnak a központi mintaprojektben történő részvétellel kapcsolatban felmerült kárát a projektgazda megtéríti. A projektgazdának és az infrastruktúra-üzemeltetőnek a központi mintaprojekt megvalósításával kapcsolatban felmerült kárának egymással szembeni érvényesítésére a Ptk.-nak a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai irányadók.

12. § Az okosmérő távvezérlésével végrehajtott, az engedélyesek által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletekben meghatározott szolgáltatás esetén az alkalmazandó külön díj maximális mértéke az e rendeletekben meghatározott díj 25%-a.

4. A Hivatal felügyeleti tevékenysége

13. § (1) A Hivatal a Vet. 159. § (1) bekezdésében, a Get. 127. §-ában, valamint a Vksztv. 3. §-ában foglaltak alapján gyakorolt felügyeleti jogkörében jár el a központi mintaprojekttel kapcsolatban, ennek keretében különösen a központi mintaprojekt tényleges állapotának felmérése érdekében rendszeres ellenőrzést, valamint rendkívüli ellenőrzést (a továbbiakban együtt: ellenőrzés) végezhet a projektgazdánál és a projektben együttműködő infrastruktúra-üzemeltetőnél.

(2) A Hivatal az ellenőrzések során szükség szerint vizsgálja, hogy a központi mintaprojekt összhangban van-e a jogszabályokban, a szabályzatokban, valamint a Hivatal határozataiban foglaltakkal.

(3) Az ellenőrzések keretében a Hivatal

a) a központi mintaprojekt megvalósításával kapcsolatos dokumentumokba és adathordozókba - beleértve üzleti titkokat - betekinthet, valamint

b) az a) pontban meghatározott dokumentumokról és adathordozókról másolatokat, felvételeket és kivonatokat készíthet.

(4) A Hivatal a központi mintaprojekttel összefüggésben a projektgazda vagy az infrastruktúra-üzemeltető jogszabályokban, a szabályzatokban, továbbá a Hivatal határozataiban foglaltakt kötelezettségeinek megszegése esetén

a) a jogkövetkezményekre való utalás mellett írásban felszólítja a projektgazdát vagy az infrastruktúra-üzemeltetőt kötelezettségei betartására,

b) a Vet., valamint a Get. és a Vksztv. végrehajtására kiadott kormányrendeletekben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki a projektgazdára vagy az infrastruktúra-üzemeltetőre, a jogsértés tárgyi súlyára tekintettel egyedi ügyekben is,

c) azonnali hatállyal eltilthatja a projektgazdát vagy az infrastruktúra-üzemeltetőt az adott tevékenység folytatásától.

5. Adatkezelés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás, tájékoztatás

14. § (1) A projektgazda köteles a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. melléklet 2. pontja, valamint a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. melléklet 2. pontja szerinti gazdasági értékeléshez és költség-haszon elemzéshez szükséges adatokat biztosítani (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás) a Hivatal, és az energiapolitikáért felelős miniszter részére.

(2) A Hivatal határozatban állapítja meg

a) az (1) bekezdés szerinti adatok körét, az adatszolgáltatás határidejét, valamint

b) a Vet. 177/A. § (5) bekezdése és Get. 142. § (5) bekezdése szerinti záródokumentum (a továbbiakban: záródokumentum) tartalmi és formai követelményeit, valamint benyújtásának határidejét.

(3) Az adatszolgáltatás és a záródokumentum alapján, a legfejlettebb nemzetközi szakmai gyakorlat és az Európai Unió Bizottsága által kiadott iránymutatások figyelembe vételével, az Ügkrtv. szerinti zárójelentésnek az Ügkrtv. szerinti hatóság által történő elfogadását követő 2 hónapon belül, a Hivatal jelentésben (a továbbiakban: jelentés) tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert és a víziközmű-szolgáltatásért felelős minisztert a központi mintaprojekt eredményéről.

(4) A legfejlettebb nemzetközi szakmai gyakorlat figyelembevétele érdekében a jelentés elkészítéséhez külső szakértő igénybe vehető, valamint helyszíni szemle végezhető. A projekttagnál történő helyszíni szemlére a projekttag előzetes értesítése és érdekeinek figyelembe vételével kerülhet sor.

6. A központi mintaprojekt lezárása

15. §[10] A központi mintaprojekt az Ügkrtv. szerinti zárójelentésnek az Ügkrtv. szerinti hatóság által történő elfogadásának időpontjában zárul le. A projektgazda a lezárás várható időpontjáról legalább 3 hónappal korábban tájékoztatja a központi mintaprojektben érintett infrastruktúra-üzemeltetőket, és a Hivatalt.

16. § A központi mintaprojekt lezárását követően az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok alapján kerül sor a központi mintaprojekt keretében üzembe helyezett okosmérő, valamint az okos mérést biztosító külön berendezés , továbbá a 9. § (1) bekezdés szerinti mérésvezérlési központ fenntartására, üzemeltetésére és esetleges elidegenítésére, amelyeknek jogszabályban nem rögzített részletfeltételeiről az érintett felek a mintaprojekt lezárásáig szerződésben állapodnak meg.

7. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

18. §[11]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2017.10.06.

[2] Hatályon kívül helyezte a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 25. § a) pontja. Hatálytalan 2017.10.06.

[3] Módosította a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2017.10.06.

[4] Hatályon kívül helyezte a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatálytalan 2017.10.06.

[5] Hatályon kívül helyezte a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 25. § b) pontja. Hatálytalan 2017.10.06.

[6] Módosította a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 25. § c) pontja. Hatályos 2017.10.06.

[7] Hatályon kívül helyezte a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 25. § d) pontja. Hatálytalan 2017.10.06.

[8] Módosította a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 25. § e) pontja. Hatályos 2017.10.06.

[9] Módosította a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2017.10.06.

[10] Módosította a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 24. § d) pontja. Hatályos 2017.10.06.

[11] Hatályon kívül helyezte az 590/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2024.01.01.

Tartalomjegyzék