275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 10. és 17. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1., 5-7., 13., 18., 21., 26. és 34. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 5., 12-13., 19., 26. és 28. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 48. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 12/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12/B. § (1) A Bt. 26/A. § (6) bekezdése szerinti pályázat kiírása esetén a törölt bányászati jog meghirdetésére vonatkozó pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedését, területének nagyságát;

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyagok megnevezését, mennyiségét és minőségét földtani és kitermelhető vagyon szerinti bontásban;

c) a bányászati jog megszerzése esetén fizetendő ellenérték legkisebb összegét, megfizetésére vonatkozó szabályokat;

d) a bányászati jogot terhelő tájrendezéssel, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket;

e) a kizáró feltételeket;

f) a pályázat formai és tartalmi követelményeit;

g) a pályázati díj megfizetésének módját és szabályait;

h) a pályázattal kapcsolatos információk elérhetőségeit;

i) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határidejét;

j) a pályázatok elbírálásának szempontrendszerét, határidejét;

k) a pályázat visszavonásának szabályait.

(2) A pályázat meghirdetése előtt a bányafelügyelet megkeresi a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 20 napon belül igényt jelenthet be a bányatelek bányászati jogára. A magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén a bányafelügyelet a bányászati jog új jogosítottjaként a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet jelöli ki.

(3) Ha a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv határidőben nem nyilatkozik, a bányafelügyelet intézkedik a pályázat meghirdetése iránt.

(4) A benyújtott pályázat érvénytelen, ha

a) az előterjesztésre rendelkezésre álló határidő lejártát követően került benyújtásra,

b) nem felel meg a pályázati hirdetményben meghatározott formai vagy tartalmi követelményeknek,

c) a pályázónak a pályázatával érintett bányatelkére vonatkozó bányászati jogát a bányafelügyelet törölte,

d) a pályázónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.

(5) A beérkezett pályázatokat a bányafelügyelet a benyújtásra nyitva álló határidő lejártának napját követő naptól számított 20 napon belül bírálja el.

(6) A pályázatok értékelése keretében az érvényes pályázatokat a bányafelügyelet bányatelkenként rangsorolja. A pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlat kerül a rangsorban az első helyre. Azonos értékelési pontszám esetén a mélyművelésre vagy külfejtésre tervezett bányatelekkel fedett ingatlanon nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező pályázót az elbírálásnál előnyben kell részesíteni. Az első helyen rangsorolt pályázót - a bányászati jog ellenértékének igazolt megfizetését követően - 10 napon belül határozatban jelöli ki a bányafelügyelet a törölt bányászati jog új jogosítottjaként.

(7) A bányászati jog ellenértéke az államot, a pályázattal kapcsolatos díjak a bányafelügyeletet illetik meg. A nyertes pályázónak a bányászati jog ellenértékét az eredményhirdetést követő 8 napon belül meg kell fizetnie.

(8) A pályázat eredménytelen, ha

a) nem érkezett be érvényes pályázat,

b) a pályázati hirdetményben vagy e jogszabályban foglalt előírásokat figyelembe véve a bányászati jog jogosultja nem jelölhető ki, vagy

c) a nyertes pályázó a bányászati jog ellenértékét a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, vagy a bányászati jog megszerzésétől eláll, és a bányászati jogra nincs másik pályázó.

(9) Ha a nyertes pályázó a bányászati jog ellenértékét a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, vagy a bányászati jog megszerzésétől eláll, a bányászati jog megszerzésére érvényes pályázatot benyújtó pályázók közül a (6) bekezdés szerint felállított rangsor alapján következő pályázót kell nyertesnek nyilvánítani.

(10) Eredménytelen pályázat esetében a pályázatot a bányafelügyelet az eredménytelenség megállapításától számított 6 hónapon belül ismételten meghirdeti.

(11) A pályázat ismételt eredménytelensége esetén a bányafelügyelet felszólítja a bányavállalkozót a tájrendezési kötelezettségek végrehajtására. Ennek eredménytelensége esetén intézkedik a fennmaradó kötelezettségeknek a Bt. 41. § (7) bekezdése szerinti biztosíték terhére történő teljesítéséről, ezt követően - mélyművelésre vagy külfejtésre tervezett bányatelek esetében - megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlannyilvántartásból való törlése céljából.

(12) Ha a (11) bekezdés szerinti biztosíték nem elegendő a fennmaradó kötelezettségek teljesítésére, a bányafelügyelet határidő tűzésével kötelezi a bányászati jog törlésével érintett bányavállalkozót - a Bt. 26/A. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével - a kötelezettségek teljesítésére."

2. § A Bt. Vhr. a következő 35/E. §-sal egészül ki:

"35/E. § A 12/B. §-nak az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelettel megállapított módosításait a hatálybalépésükkor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 51. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az engedélyes az üzletszabályzatát - a Hivatal jóváhagyó határozatának keltétől számítva - legalább félévente felülvizsgálja. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha az engedélyes a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzat tervezetét az 51. § (2) bekezdése szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra. Amennyiben a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, az engedélyes erről írásban nyilatkozatot tesz a Hivatal felé.

(8) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatának jóváhagyott módosításáról honlapján és ügyfélszolgálatán közzétett, továbbá - amennyiben az engedélyes a felhasználóval történő kapcsolattartás keretében azzal rendelkezik - a felhasználó elektronikus levélcímére megküldött rövid, a módosítás lényegét bemutató tartalmi összefoglalóban tárgykörönként megjelöli azon üzletszabályzati rendelkezéseket, amelyek a felhasználók jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintik. A honlapon és ügyfélszolgálaton történő tájékoztatás közzétételének időtartama legalább 3 hónap."

4. § A Vet. Vhr. 110. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az engedélyes az értékesítési kötelezettségét az általa kidolgozott értékesítési irányelvek alapján valósítja meg, amelyekre vonatkozóan a Hivatal ajánlásként módszertani útmutatót ad ki. Az engedélyes az értékesítési irányelveket a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtja.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti értékesítési irányelveket a Hivatal jóváhagyja, ha azok a tartalmuk alapján

a) alkalmasak a villamosenergia-piaci verseny erősítésére,

b) elősegítik a hazai villamosenergia-kereskedők forráshoz jutását,

c) elősegítik a villamosenergia-piac fejlődését, és

d) hozzájárulnak megbízható referenciaárak kialakulásához."

5. § A Vet. Vhr. 112/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"112/E. § (1) Az ellenőrzési eljárás során a VET 98. § (1) bekezdésében megállapított szempontok mérlegelésével kiszabható bírság összege egyedi jogsértésenként százezer forinttól százmillió forintig terjedhet.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egyedi jogsértésnek az adott kötelezettségre vonatkozó egyedi határidő elmulasztása vagy az egyedi kötelezettség nem teljes körű teljesítése minősül."

6. § A Vet. Vhr. 112/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nem természetes személynek az (1) bekezdés a) pontja szerinti bírsággal sújtott tevékenységében érdemben közreműködő természetes személlyel szemben a VET 98. § (1) bekezdésében megállapított szempontok mérlegelésével kiszabható bírság összege - a piaci szereplővel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bírság alkalmazásán felül - százezer forinttól százmillió forintig terjedhet."

7. § A Vet. Vhr. 116/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"116/B. § (1) A miniszter a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos kormányközi megállapodás megkötésének vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításának szándékáról a harmadik országgal vagy a nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalások megkezdése előtt tájékoztatja az Európai Bizottságot, valamint rendszeres tájékoztatást küld az Európai Bizottságnak a tárgyalások előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a 116/A. § (4) bekezdése szerinti információk megküldéséről.

(2) A tárgyalások lezárását megelőzően a miniszter előzetes véleményezés céljából az (EU) 2017/684 határozat 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt időtartamra megküldi az Európai Bizottság részére a megállapodás vagy a módosítás tervezetét és azok összes mellékletét, valamint a megállapodásokban hivatkozott egyéb szövegeket az (EU) 2017/684 határozat 3. cikkével összhangban.

(3) A miniszter a megkötött vagy a módosított megállapodás ratifikációjakor a megállapodást vagy a módosítást, annak valamennyi mellékletével együtt, továbbá az Európai Bizottság (2) bekezdés szerinti véleményében foglaltaktól való eltérés esetén az eltérés alapjául szolgáló indokokat megküldi az Európai Bizottság részére."

8. § A Vet. Vhr. a következő 116/D. §-sal egészül ki:

"116/D. § A VET 116/A-116/C. §-ában megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodásokra."

9. § A Vet. Vhr. a következő 128/D. §-sal egészül ki:

"128/D. § Az engedélyes az e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelettel megállapított 110. § (2a) bekezdése szerinti értékesítési irányelveket első alkalommal - a Hivatal által 2017. november 30-ig kiadott ajánlására figyelemmel - 2018. január 31-ig nyújtja be jóváhagyásra a Hivatalhoz."

10. § (1) A Vet. Vhr. 130. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"d) 24. számú melléklet VI. alcíme a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 1-7. cikkének, valamint I. és II. mellékletének"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

(2) A Vet. Vhr. 130. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ez a rendelet a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

11. § (1) A Vet. Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Vet. Vhr. 21. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Vet. Vhr. 24. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. § A Vet. Vhr.

a) 30. § (4) bekezdés b) pontjában a "jogosultság fennállását" szövegrész helyébe a "jogosultság, tény fennállását" szöveg,

b) 112/F. § (1) bekezdés a) pontjában az "ötszázmillió" szövegrész helyébe a "kettőmilliárd" szöveg,

c) 112/F. § (2) bekezdésében a "b) pontjában" szövegrész helyébe az "a) pontjában" szöveg,

d) 116/A. § (1) bekezdésében az "országgal" szövegrész helyébe az "országgal vagy nemzetközi szervezettel" szöveg,

e) 117. § (2) bekezdésében az "azon energetikai felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel, amelyek az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztráltatták magukat" szövegrész helyébe az "az energetikai felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a Vet. Vhr. 130. § (1) bekezdés d) pontja.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. Vhr.) 50/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50/A. § (1) Az ellenőrzési eljárás során a 132. § (1) bekezdésében megállapított szempontok mérlegelésével kiszabható bírság összege egyedi jogsértésenként százezer forinttól százmillió forintig terjedhet.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egyedi jogsértésnek az adott kötelezettségre vonatkozó egyedi határidő elmulasztása vagy az egyedi kötelezettség nem teljes körű teljesítése minősül."

15. § A Get. Vhr. 50/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nem természetes személynek az (1) bekezdés a) pontja szerinti bírsággal sújtott tevékenységében érdemben közreműködő természetes személlyel szemben a 132. § (1) bekezdésében megállapított szempontok mérlegelésével kiszabható bírság összege - a piaci szereplővel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bírság alkalmazásán felül - százezer forinttól százmillió forintig terjedhet."

16. § A Get. Vhr. a következő 84/A. §-sal egészül ki:

"84/A. § Negyedéves kapacitáskiosztás vagy - aukció esetén az érintett rendszerüzemeltető a gázévből hátralévő valamennyi negyedévre vonatkozóan is köteles negyedéves kapacitást felajánlani."

17. § A Get. Vhr. 115/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést az elosztó a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) 30 napon belül felülvizsgálja."

18. § A Get. Vhr. 121. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyes az üzletszabályzatát - a Hivatal jóváhagyó határozatának keltétől számítva - legalább félévente felülvizsgálja. Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat során az engedélyes megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen érinti, a módosítást átvezeti, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetét a 123. § szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyásra. Amennyiben a felülvizsgálat alapján nem indokolt az üzletszabályzat módosítása, az engedélyes erről írásbeli nyilatkozatot tesz a Hivatal felé."

19. § A Get. Vhr. 123. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatának jóváhagyott módosításáról honlapján és ügyfélszolgálatán közzétett, továbbá - amennyiben az engedélyes a felhasználóval történő kapcsolattartás keretében azzal rendelkezik - a felhasználó elektronikus levélcímére megküldött rövid, a módosítás lényegét bemutató tartalmi összefoglalóban tárgykörönként megjelöli azon üzletszabályzati rendelkezéseket, amelyek a felhasználók jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintik. A honlapon és ügyfélszolgálaton történő tájékoztatás közzétételének időtartama legalább 3 hónap."

20. § A Get. Vhr. 168. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/459 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

21. § (1) A Get. Vhr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A Get. Vhr. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) A Get. Vhr. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

22. § A Get. Vhr.

a) 50/B. § (1) bekezdés a) pontjában az "ötszázmillió" szövegrész helyébe a "kettőmilliárd" szöveg,

b) 50/B. § (2) bekezdésében a "b) pontjában" szövegrész helyébe az "a) pontjában" szöveg,

c) 56. § (4) bekezdés b) pontjában a "jogosultság fennállását" szövegrész helyébe a "jogosultság, tény fennállását" szöveg,

d) 72/A. § (1) és (3) bekezdésében és 84. §-ában az "a 984/2013/EU" szövegrészek helyébe az "az (EU) 2017/459" szöveg,

e) 8. számú melléklet I. Általános rendelkezések alcímében a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal" szöveg,

f) 15. számú mellékletében foglalt táblázat C:7 és D:7 mezőjében az "előző órában" szövegrészek helyébe az "a gázórát megelőző harmadik óra első fél órájában" szöveg

lép.

4. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha az ágazati kijelölő hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a kockázati tényezők változása, illetve új fenyegetettségi környezet kialakulása hatással lehet az üzemeltető által lefolytatott legutolsó azonosítás eredményére, kötelezi az üzemeltetőt, hogy 180 napon belül nyújtson be azonosítási jelentést az érintett rendszerelemek vonatkozásában."

5. Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet]

a) 1. § (1) bekezdésében az " , a projekttagra és a földgázterület tekintetében a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyesre" szövegrész helyébe az "és a projekttagra" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés 2. pontjában a "rendszerüzemeltető" szövegrész helyébe a "szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdés c) pontjában a "biztosításnak" szövegrész helyébe a "biztosításának" szöveg,

d) 15. §-ában az "a Hivatalt és a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyest" szövegrész helyébe az "és a Hivatalt" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés 1. pontja,

b) 2. § (7) és (8) bekezdése,

c) 7. § (1) bekezdésében a " , valamint a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyes" szövegrész,

d) 7. § (3) bekezdése,

e) 8. § (2) bekezdésében a " , valamint a földgázterület vonatkozásában a központi adatgyűjtő- és feldolgozó rendszert működtető engedélyes" szövegrész.

6. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-25. §, továbbá a 27. § e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

27. § E rendelet

a) 11. § (6) bekezdése a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 1-7. cikkének, valamint I. és II. mellékletének,

b) 7. §-a, 8. §-a és 12. § d) pontja a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat,

c) 22. § d) pontja a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/459 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 1. számú melléklete a következő 3.6. ponttal egészül ki:

"3.6. Az egyetemes szolgáltató az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján lehetővé teszi, valamint azt a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja vagy kérése esetén részére megküldi."

2. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a következő 7.4. ponttal egészül ki:

"7.4. A hálózati engedélyes az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján lehetővé teszi, valamint azt a hálózathasználati szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja vagy kérése esetén részére megküldi."

3. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 21. számú mellékletének "A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások

1. Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az üzletszabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változat benyújtása is, amelyben egyértelműen meg kell jelölni (például színeltéréssel) a módosításokat, továbbá azok indokát.

2. Az üzletszabályzatokat a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelően tartalomjegyzékkel kell elkészíteni, az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó.

3. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni szükséges a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot.

4. Ha az üzletszabályzat mérete a Hivatal által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be.

5. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be kell nyújtani a Hivatal számára."

4. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 24. számú mellékletében foglalt táblázat B:27-F:27 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(3.)(EU jogszabály címe)(Jogszabályi hely)(Adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség)
(Határidő)(A jelentéstételért
felelős
államigazgatási
szerv)
(27.)(VI.)Az Európai Parlament
és a Tanács (EU)
2016/1952 rendelete
(2016. október 26.)
a földgáz- és
villamosenergia-árakra
vonatkozó európai
statisztikáról és
a 2008/92/EK irányelv
hatályon kívül
helyezéséről
1-7. cikk,
valamint
I. és II.
melléklet
A tagállam egy
független statisztikai
szerve a rendeletben
foglaltak szerint
adatokat állít össze
a földgáz- és
a villamosenergia-
árakról, a hálózati
költségekkel, adókkal,
díjakkal, illetékekkel és
terhekkel kapcsolatos
összetevőkről
és fogyasztási
mennyiségekről,
majd a rendeletben
foglaltak szerint
benyújtja
az Eurostathoz.
A rendelet
5. cikk
(2) bekezdése
szerinti
referencia-
időszakokat
követő három
hónapon
belül
Hivatal

5. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 1. számú melléklete a következő 8.9. ponttal egészül ki:

"8.9. A földgázelosztó az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján lehetővé teszi, valamint azt az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja vagy kérése esetén részére megküldi."

6. melléklet a275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A Get. Vhr. 2. számú melléklete a következő 3.4. ponttal egészül ki:

"3.4. Az egyetemes szolgáltató az általános szerződési feltételek megismerését az ügyfélszolgálatán és a honlapján lehetővé teszi, valamint azt az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználónak átadja vagy kérése esetén részére megküldi."

7. melléklet a 275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelethez

1. A Get. Vhr. 4. számú mellékletének "A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások

1. Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az üzletszabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változat benyújtása is, amelyben egyértelműen meg kell jelölni (például színeltéréssel) a módosításokat, továbbá azok indokát.

2. Az üzletszabályzatokat a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelően tartalomjegyzékkel kell elkészíteni, az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó.

3. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot.

4. Ha az üzletszabályzat mérete a Hivatal által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be.

5. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be kell nyújtani a Hivatal számára."

2. A Get. Vhr. 4. számú mellékletének "Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések dokumentálása

Az üzletszabályzatok jóváhagyásra történő benyújtása során csatolni szükséges a társadalmi szervezetekkel történt egyeztetések eredményeit tanúsító iratokat. Ha a társadalmi érdekképviseletekkel az egyetértés megvan, azt elegendő röviden jelezni. Ha az egyetértés hiányzik, a kifogásokat - a kifogást tevő pontos megnevezését és az elutasítás indokát tartalmazó összefoglaló táblázatot - csatolni kell a Vhr. 121. §-ában foglaltaknak megfelelően jóváhagyásra beterjesztett üzletszabályzat mellékleteként. A csatolt dokumentumot az abban érintett érdekelt felek aláírásukkal hitelesítik."

Tartalomjegyzék