30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f), g), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 14., 15. és 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 16., 22. és 29. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 5., 9., 10., 12. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. 13. és 15a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya - fenntartóra tekintet nélkül - kiterjed

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti szakképző iskolára vagy szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményre (a továbbiakban együtt: szakképző iskola),

b) a szakképző iskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlati oktatóira,

c) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. § 14. pontjában meghatározott gyakorlati képzést folytató szervezetekre.

2. Szakképzési kerettantervek

2. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolását - a (2)-(6) bekezdés szerinti tagolásban - az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt

a) szakképesítések szakközépiskolai szakképzési kerettanterveit a 2. melléklet,

b) szakképesítések szakgimnáziumi szakképzési kerettanterveit a 3. melléklet,

c) szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettanterveit a 4. melléklet

tartalmazza.

(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható két évfolyamos, speciális kerettanterveket az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható négy évfolyamos, speciális kerettanterveket a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A rövidebb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram szakképzési kerettanterveit a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A hosszabb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram szakképzési kerettanterveit a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A Szakképzési Hídprogram közismereti kerettanterveit a 9. melléklet tartalmazza.

3. A szakképzési kerettanterv alkalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A szakképző iskola az Nkt. 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. § (2) bekezdésében meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza az e rendeletben foglaltakra figyelemmel.

(2) A szakképzési kerettanterv a nappali rendszerű iskolai oktatásban alkalmazandó óraszámokat tartalmazza.

4. § (1) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza

a) az Nkt. 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzési évfolyamokon folyó képzés, valamint

b) az Szt. 23. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, két szakképzési évfolyamon folyó képzés

óratervét.

(2)[1] A szakgimnáziumi szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv az ágazati szakmai tartalomtól függően

a) az Nkt. 12. § (1) bekezdése, valamint az Nkt. 12. § (4) bekezdése szerinti képzés vagy

b) az Nkt. 12. § (4) bekezdése szerinti képzés

óratervét tartalmazza.

(3)[2] A (2) bekezdés a) pontja szerinti szakképzési kerettanterv tartalmazza az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit - figyelembe véve az ágazaton belüli specializációt is -, valamint a mellék-szakképesítés szakmai tartalmát is.

5. § (1) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket adaptálja.

(2) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló miniszteri rendelettel, a két tanítási nyelvű szakképző iskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló miniszteri rendelettel összhangban alkalmazza az e rendelettel meghatározott szakképzési kerettantervet.

6. § (1) A Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések közismereti kerettantervei egyaránt tartalmazzák a 7. és a 8. mellékletben szereplő szakképzési kerettantervekhez kapcsolódó közismereti óraterveket.

(2) A 7. melléklet szerinti szakképzési kerettantervekhez a 9. melléklet szerinti közismereti kerettantervek A megjelölésű óraszámait kell alkalmazni.

(3) A 8. melléklet szerinti szakképzési kerettantervekhez a 9. melléklet szerinti közismereti kerettantervek B megjelölésű óraszámait kell alkalmazni.

7. §[3] (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között összefüggő szakmai gyakorlati óraszámokat határozhat meg, amelyek az összefüggő gyakorlat egészére vonatkoznak.

(2) A szakképző iskola a kerettanterv szerinti tanévenkénti tagolásnak megfelelően a szakképzési kerettanterveket - a (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - építi be szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.

(3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak témaköreire meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott elemei. A szakképző iskola a nem kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja, vagy azoktól eltérhet.

(4) A szakgimnázium a szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása során a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait - az Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával - a két évfolyam között átcsoportosíthatja.

7/A. §[4] A szakgimnázium a szakmai programjában a szakképzési kerettantervben a szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítés (a továbbiakban: főszakképesítés) tanítására biztosított órakereten túli órakeretben

a) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés,

b) a tanulóval tanulószerződést kötött gyakorlati képzést folytató szervezet által - az Szt. 42. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - összeállított és a gazdasági kamara által elfogadott szakmai program alapján folytatott tanulószerződéses gyakorlati képzés,

c) a főszakképesítés magasabb színvonalon való elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai kompetenciákat, készségeket erősítő képzés,

d) ágazati szakmai ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgy vagy tananyagtartalom, szakmai idegen nyelvi, szakmai informatikai ismeretek, digitális íráskészség erősítése,

e) ágazati szakmai ismeretekből vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés,

f) etikus vállalkozói ismeretek, jogi, közgazdasági és pénzügyi ismeretek megerősítése,

g) az a)-f) pontok mellett fent maradó órakeretben, de legfeljebb a teljes órakeret húsz százalékában a tanult tantárgyak körében tudásmegerősítés, gyakorlás

elemekből szabadon összeállított, a nem a főszakképesítés tanítására biztosított teljes órakeretet kitöltő, legalább két alternatív tanulási lehetőséget ajánl fel, amelyek egyike mindenképpen tartalmaz mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § A rendelet hatálybalépését megelőzően indult iskolai rendszerű szakképzésben folyó képzéseket - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdésének figyelembevételével - a megkezdésükkor hatályos szabályok alapján kell befejezni.

10. §[5] A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon megkezdett szakgimnáziumi tanulók tanulmányaikat a tanulmányaik megkezdésekor hatályos kerettantervek szerint fejezik be, azzal, hogy a 2018/2019. tanévtől a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet tanulmányaik megkezdésekor hatályos 14. melléklete szerinti táblázatokban szereplő tantárgyi struktúrában az "Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés" tantárgy órakerete a szakgimnázium által - a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet által megállapított 7/A. § szerint - biztosított alternatív tanulási lehetőségek közül a tanuló által választott tanulási lehetőségnek megfelelően kerül felhasználásra.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolása

1. táblázat: a szakközépiskolában oktatható szakképesítések

ABCD
1.Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseA szakképesítésért felelős miniszter
2.1.3454301Abroncsgyártószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3.2.3458201Ácsszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4.3.3462103Állattartó szakmunkásagrárpolitikáért felelős miniszter
5.4.3454302Asztalosszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
6.5.3452101Autógyártószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
7.6.3458202Bádogosszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
8.7.3454402Bányaművelőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
9.8.3454201Bőrdíszművesszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
10.9.3458213Burkolószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
11.10.3454202Cipőkészítőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
12.11.3481101Cukrászszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
13.12.3481401Családi gazdálkodóagrárpolitikáért felelős miniszter
14.13.3421101Díszműkovácsoktatásért felelős miniszter
15.14.3462201Dísznövénykertészagrárpolitikáért felelős miniszter
16.15.3454101Édesipari termékgyártóélelmiszeriparért felelős miniszter
17.16.3434101Eladószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
18.17.3452201Elektromechanikai műszerészszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
19.18.3452202Elektromos gép- és készülékszerelőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
20.19.3452203Elektronikai műszerészszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
21.20.3452111Építő-, szállító- és munkagép-szerelőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
22.21.3458203Épület- és szerkezetlakatosszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
23.22.3462301Erdészeti szakmunkáserdőgazdálkodásért felelős miniszter
24.23.3454107Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártóélelmiszeriparért felelős miniszter
25.24.3454203Fehérnemű-készítő és kötöttáru
összeállító
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
26.25.3454204Férfiszabószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
27.26.3458204Festő, mázoló, tapétázószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
28.27.3452102Finommechanikai műszerészszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
29.28.3481105Fogadósszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
30.29.3454303Formacikk-gyártószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
31.30.3462101Gazdaagrárpolitikáért felelős miniszter
32.31.3452103Gépi forgácsolószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
33.32.3452502Gépjármű mechatronikusközlekedésért felelős miniszter
34.33.3484101Gépjármű-építési, szerelési logisztikusközlekedésért felelős miniszter
35.34.3452501Gépjárműépítő, szerelőközlekedésért felelős miniszter
36.35.3452105Gyártósori gépbeállítószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
37.36.3452401Gyógyszerkészítmény-gyártószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
38.37.3484103Hajós szakmunkásközlekedésért felelős miniszter
39.38.3462401Halász, haltenyésztőhalgazdálkodásért felelős miniszter
40.39.3452106Hegesztőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
41.40.3454103Húsipari termékgyártóélelmiszeriparért felelős miniszter
42.41.3458205Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
43.42.3452104Ipari gépészszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
44.43.3454304Ipari gumitermék előállítószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
45.44.3452503Járműfényezőközlekedésért felelős miniszter
46.45.3452107Járműipari fémalkatrész-gyártószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
47.46.3452504Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó
közlekedésért felelős miniszter
48.47.3452505Járműkarosszéria készítő, szerelőközlekedésért felelős miniszter
49.48.3452506Karosszérialakatosközlekedésért felelős miniszter
50.49.3454205Kárpitosszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
51.50.3421102Kerámia, porcelán készítő
(Gipszmodell-készítő)
kultúráért felelős miniszter
52.51.3421102Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és
porcelántárgykészítő)
kultúráért felelős miniszter
53.52.3421102Kerámia, porcelán készítő
(Porcelánfestő)
kultúráért felelős miniszter
54.53.3462202Kertészagrárpolitikáért felelős miniszter
55.54.3454305Kishajóépítő, -karbantartóközlekedésért felelős miniszter
56.55.3454108Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó
élelmiszeriparért felelős miniszter
57.56.3458207Kőfaragó, műköves és épületszobrászszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
58.57.3458214Kőművesszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
59.58.3454306Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
60.59.3458209Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
61.60.3462102Lovászagrárpolitikáért felelős miniszter
62.61.3452301Mechatronikus-karbantartószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
63.62.3452108Mezőgazdasági gépészagrárpolitikáért felelős miniszter
64.63.3454104Molnárélelmiszeriparért felelős miniszter
65.64.3452507Motorkerékpár-szerelőközlekedésért felelős miniszter
66.65.3452109Műanyagfeldolgozószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
67.66.3421501Népi kézműves (Csipkekészítő)kultúráért felelős miniszter
68.67.3421501Népi kézműves (Faműves,
fajátékkészítő)
kultúráért felelős miniszter
69.68.3421501Népi kézműves (Fazekas)kultúráért felelős miniszter
70.69.3421501Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és
csuhétárgykészítő)
kultúráért felelős miniszter
71.70.3421501Népi kézműves (Kézi és gépi hímző)kultúráért felelős miniszter
72.71.3421501Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor
készítő)
kultúráért felelős miniszter
73.72.3421501Népi kézműves (Nemezkészítő)kultúráért felelős miniszter
74.73.3421501Népi kézműves (Népi bőrműves)kultúráért felelős miniszter
75.74.3421501Népi kézműves (Szőnyegszövő)kultúráért felelős miniszter
76.75.3421501Népi kézműves (Takács)kultúráért felelős miniszter
77.76.3454206Női szabószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
78.77.3472501Optikai üvegcsiszolószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
79.78.3454105Pékélelmiszeriparért felelős miniszter
80.79.3481103Pincérszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
81.80.3486101Rendészeti őrrendészetért felelős miniszter
82.81.3481104Szakácsszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
83.82.3452302Számítógép-szerelő, karbantartóinformatikáért felelős miniszter
84.83.3458210Szárazépítőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
85.84.3452110Szerszámkészítőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
86.85.3476201Szociális gondozó és ápolószociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
[6]
87.86.3454106Szőlész-borászélelmiszeriparért felelős miniszter
88.87.3454109Tartósítóipari szakmunkásélelmiszeriparért felelős miniszter
89.88.3454110Tejipari szakmunkásélelmiszeriparért felelős miniszter
90.89.3458215Tetőfedőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
91.90.3458211Útépítőközlekedésért felelős miniszter
92.91.3452402Vegyipari rendszerkezelőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
93.92.3452204Villanyszerelőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
94.93.3421504Virágkötő és virágkereskedőagrárpolitikáért felelős miniszter
95.94.3458212Víz-, csatorna- és
közmű- rendszerszerelő
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
96.95.3485302Vízügyi szakmunkásvízgazdálkodásért felelős miniszter
97.96.3454111Pék-cukrászélelmiszeriparért felelős
miniszter
98.97.3458216Épületszobrász és műkövesszakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
99.98.3458217Kőfaragószakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter

2. táblázat: a szakgimnáziumban oktatható szakképesítések

ABCD
1.Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseA szakképesítésért felelős miniszter
2.1.5434404Államháztartási ügyintézőszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
3.2.5462101Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus
agrárpolitikáért felelős miniszter
4.3.5421201Artista II. (Akrobata)oktatásért felelős miniszter
5.4.5421201Artista II. (Légtornász)oktatásért felelős miniszter
6.5.5421201Artista II. (Zsonglőr)oktatásért felelős miniszter
7.6.5421201Artista II. (Egyensúlyozó)oktatásért felelős miniszter
8.7.5421201Artista II. (Bohóc)oktatásért felelős miniszter
9.8.5485303Vízgépészeti technikusvízgazdálkodásért felelős miniszter
10.9.5452501Autóelektronikai műszerészközlekedésért felelős miniszter
11.10.5452301Automatikai technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
12.11.5452502Autószerelőközlekedésért felelős miniszter
13.12.5452503Avionikusközlekedésért felelős miniszter
14.13.5454401Bányaművelő technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
15.14.5454201Bőrfeldolgozó-ipari technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
16.15.5448101CAD-CAM informatikusinformatikáért felelős miniszter
17.16.5421101Dekoratőroktatásért felelős miniszter
18.17.5421102Divat- és stílustervezőoktatásért felelős miniszter
19.18.5421202Egyházzenész II. (Kántor-énekvezető)oktatásért felelős miniszter
20.19.5421202Egyházzenész II. (Kántor-kórusvezető)oktatásért felelős miniszter
21.20.5421202Egyházzenész II. (Kántor-orgonista)oktatásért felelős miniszter
22.21.5452302Elektronikai technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
23.22.5454101Élelmiszeripari analitikus technikusélelmiszeriparért felelős miniszter
24.23.5452101Élelmiszeripari gépésztechnikusélelmiszeriparért felelős miniszter
[7]
25.24.5454102Élelmiszeripari technikusélelmiszeriparért felelős miniszter
26.25.5458201Épületgépész technikus
(Épületgépészeti előkészítő)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
27.26.5458201Épületgépész technikus
(Bevontelektródás kézi ívhegesztő és
Gázhegesztő)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
28.27.5452102Erdészeti gépésztechnikusagrárpolitikáért felelős miniszter
29.28.5462302Erdésztechnikuserdőgazdálkodásért felelős miniszter
30.29.5472603Ergoterapeutaegészségügyért felelős miniszter
31.30.5452201Erősáramú elektrotechnikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
32.31.5454301Faipari technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
33.32.5486301Fegyverműszerészszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
34.33.5421103Festőoktatásért felelős miniszter
35.34.5481301Fitness-wellness instruktorsportpolitikáért felelős miniszter
36.35.5472503Fizioterápiás asszisztensegészségügyért felelős miniszter
37.36.5454402Fluidumkitermelő technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
38.37.5481501Fodrászszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
39.38.5472002Fogászati asszisztensegészségügyért felelős miniszter
40.39.5472401Fogtechnikus gyakornokegészségügyért felelős miniszter
41.40.5481001Fotográfus és fotótermék-kereskedőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
42.41.5458101Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus
földügyért és térképészetért felelős
miniszter
43.42.5448102Gazdasági informatikusinformatikáért felelős miniszter
44.43.5454403Gázipari technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
45.44.5452103Gépgyártástechnológiai technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
46.45.5421104Grafikuskultúráért felelős miniszter
47.46.5454302Gumiipari technikus
(Abroncsgyártó)
szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
48.47.5454302Gumiipari technikus (Formacikk-gyártó)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
49.48.5454302Gumiipari technikus (Ipari gumitermék
előállító)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
50.49.5421203Gyakorlatos színész (Bábszínész)kultúráért felelős miniszter
51.50.5421203Gyakorlatos színész (Színházi és
filmszínész)
kultúráért felelős miniszter
52.51.5472302Gyakorló ápolóegészségügyért felelős miniszter
53.52.5472303Gyakorló csecsemő- és gyermekápolóegészségügyért felelős miniszter
54.53.5421501Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(fafúvós)
oktatásért felelős miniszter
55.54.5421501Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(rézfúvós)
oktatásért felelős miniszter
56.55.5421501Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(vonós/pengetős/vonókészítő)
oktatásért felelős miniszter
57.56.5421501Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(orgonaépítő)
oktatásért felelős miniszter
58.57.5421501Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(zongora)
oktatásért felelős miniszter
59.58.5472504Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens
egészségügyért felelős miniszter
60.59.5472301Gyakorló mentőápolóegészségügyért felelős miniszter
61.60.5472505Gyakorló szövettani asszisztensegészségügyért felelős miniszter
62.61.5476101Gyermekotthoni asszisztensgyermek- és ifjúságvédelemért felelős
miniszter
63.62.5472604Gyógymasszőregészségügyért felelős miniszter
64.63.5414001Gyógypedagógiai segítő munkatársoktatásért felelős miniszter
65.64.5472003Gyógyszertári asszisztensegészségügyért felelős miniszter
66.65.5484101Hajózási technikus (Szállodahajós,
szállodai személyzet)
közlekedésért felelős miniszter
67.66.5484101Hajózási technikus (Hajózási
üzemeltetési vezető)
közlekedésért felelős miniszter
68.67.5421301Hangmesterkultúráért felelős miniszter
69.68.5458202Hídépítő és -fenntartó technikusközlekedésért felelős miniszter
70.69.5486302Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány
megjelölésével)
honvédelemért felelős miniszter
71.70.5481201Idegenvezetőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
72.71.5434701Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
73.72.5448103Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető
informatikáért felelős miniszter
74.73.5448106Informatikai rendszerüzemeltetőinformatikáért felelős miniszter
75.74.5434603Irodai titkárszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
76.75.5448201IT mentorinformatikáért felelős miniszter
77.76.5421204Jazz-zenész II. (Jazz-énekes)oktatásért felelős miniszter
78.77.5421204Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (fafúvós)]oktatásért felelős miniszter
79.78.5421204Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (rézfúvós)]oktatásért felelős miniszter
80.79.5421204Jazz-zenész II. [Jazz-zenész
(húros/vonós)]
oktatásért felelős miniszter
81.80.5421204Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (billentyűs)]oktatásért felelős miniszter
82.81.5421204Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (ütő)]oktatásért felelős miniszter
83.82.5484110Jegyvizsgálóközlekedésért felelős miniszter
84.83.5472506Kardiológiai és angiológiai asszisztensegészségügyért felelős miniszter
85.84.5421105Kerámiaművesoktatásért felelős miniszter
86.85.5434102Kereskedelmi képviselőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
87.86.5434101Kereskedőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
88.87.5421306Kiadványszerkesztő technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
[8]
89.88.5476102Kisgyermekgondozó, -nevelőgyermek- és ifjúságvédelemért felelős
miniszter
90.89.5421205Klasszikus zenész II. (Hangkultúra)oktatásért felelős miniszter
91.90.5421205Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész
(fafúvós)]
oktatásért felelős miniszter
92.91.5421205Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész
(rézfúvós)]
oktatásért felelős miniszter
93.92.5421205Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész
(húros/vonós)]
oktatásért felelős miniszter
94.93.5421205Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész
(billentyűs)]
oktatásért felelős miniszter
95.94.5421205Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész
(ütős)]
oktatásért felelős miniszter
96.95.5421205Klasszikus zenész II. (Magánénekes)oktatásért felelős miniszter
97.96.5421205Klasszikus zenész II.
(Zeneelmélet-szolfézs)
oktatásért felelős miniszter
98.97.5421205Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés)oktatásért felelős miniszter
99.98.5472507Klinikai neurofiziológiai asszisztensegészségügyért felelős miniszter
100.99.5452509Kocsivizsgálóközlekedésért felelős miniszter
101.100.5452104Kohászati technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
102.101.5481502Kozmetikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
103.102.5485001Környezetvédelmi technikuskörnyezetvédelemért felelős miniszter
104.103.5452303Közlekedésautomatikai műszerészközlekedésért felelős miniszter
105.104.5434502Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (Közművelődési
szakember II.)
kultúráért felelős miniszter
106.105.5434502Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (Közönségkapcsolati
szakember)
kultúráért felelős miniszter
107.106.5484102Közúti közlekedésüzemvitel-ellátóközlekedésért felelős miniszter
108.107.5434501Közszolgálati ügyintézőközszolgálati életpálya kidolgozásáért
felelős miniszter
109.108.5472508Látszerész és optikai árucikk-kereskedőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
110.109.5484103Légi közlekedésüzemvitel-ellátóközlekedésért felelős miniszter
111.110.5484111Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző
(Pénzügyi ügyintéző)
szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
112.111.5458203Magasépítő technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
113.112.5452304Mechatronikai technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
114.113.5458204Mélyépítő technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
115.114.5452105Mezőgazdasági gépésztechnikusagrárpolitikáért felelős miniszter
116.115.5462102Mezőgazdasági technikusagrárpolitikáért felelős miniszter
117.116.5421303Mozgókép- és animációkészítőkultúráért felelős miniszter
118.117.5452106Műanyagfeldolgozó technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
119.118.5448105Műszaki informatikusinformatikáért felelős miniszter
120.119.5421110Művészeti és médiafotográfuskultúráért felelős miniszter
121.120.5421206Népzenész II. (Népi énekes)kultúráért felelős miniszter
122.121.5421206Népzenész II. [Népzenész (fafúvós)]kultúráért felelős miniszter
123.122.5421206Népzenész II. [Népzenész
(húros/vonós)]
kultúráért felelős miniszter
124.123.5421206Népzenész II. [Népzenész (billentyűs)]kultúráért felelős miniszter
125.124.5421206Népzenész II. [Népzenész (ütős)]kultúráért felelős miniszter
126.125.5421307Nyomdaipari technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
127.126.5485304Víziközmű technikusvízgazdálkodásért felelős miniszter
128.127.5421106Ötvösoktatásért felelős miniszter
129.128.5421207Pantomimeskultúráért felelős miniszter
130.129.5458102Parképítő és -fenntartó technikusagrárpolitikáért felelős miniszter
131.130.5414002Pedagógiai- és családsegítő munkatársoktatásért felelős miniszter
132.131.5434301Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
133.132.5434401Pénzügyi-számviteli ügyintézőszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
134.133.5472004Perioperatív asszisztensegészségügyért felelős miniszter
135.134.5484109Postai üzleti ügyintézőpostaügyért felelős miniszter
136.135.5472509Radiográfiai asszisztensegészségügyért felelős miniszter
137.136.5476201Rehabilitációs nevelő, segítőszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
138.137.5286111Rendészeti ügyintézőrendészetért felelős miniszter
139.138.5486101Rendőr tiszthelyettes 1 éves
(Bűnügyi rendőr)
rendészetért felelős miniszter
140.139.5486101Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves
(Bűnügyi rendőr)
rendészetért felelős miniszter
141.140.5486101Rendőr tiszthelyettes 2 éves
(Bűnügyi rendőr)
rendészetért felelős miniszter
142.141.5486101Rendőr tiszthelyettes 1 éves
(Határrendészeti rendőr)
rendészetért felelős miniszter
143.142.5486101Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves
(Határrendészeti rendőr)
rendészetért felelős miniszter
144.143.5486101Rendőr tiszthelyettes 2 éves
(Határrendészeti rendőr)
rendészetért felelős miniszter
145.144.5486101Rendőr tiszthelyettes 1 éves
(Közlekedési rendőr)
rendészetért felelős miniszter
146.145.5486101Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves
(Közlekedési rendőr)
rendészetért felelős miniszter
147.146.5486101Rendőr tiszthelyettes 2 éves
(Közlekedési rendőr)
rendészetért felelős miniszter
148.147.5486101Rendőr tiszthelyettes 1 éves
(Közrendvédelmi rendőr)
rendészetért felelős miniszter
149.148.5486101Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves
(Közrendvédelmi rendőr)
rendészetért felelős miniszter
150.149.5486101Rendőr tiszthelyettes 2 éves
(Közrendvédelmi rendőr)
rendészetért felelős miniszter
151.150.5452510Repülőgép szerelőközlekedésért felelős miniszter
152.151.5454202Ruhaipari technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
153.152.5481302Sportedző (a sportág megjelölésével)sportpolitikáért felelős miniszter
154.153.5452107Színháztechnikus, szcenikuskultúráért felelős miniszter
155.154.5452108Színpad- és porond technikuskultúráért felelős miniszter
156.155.5421107Szobrászoktatásért felelős miniszter
157.156.5476202Szociális asszisztensszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
158.157.5476203Szociális szakgondozószociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
159.158.5421305Szoftverfejlesztőinformatikáért felelős miniszter
160.159.5421208Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista)kultúráért felelős miniszter
161.160.5421208Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató
zenész (fafúvós)]
kultúráért felelős miniszter
162.161.5421208Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató
zenész (rézfúvós)]
kultúráért felelős miniszter
163.162.5421208Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató
zenész (húros /vonós)]
kultúráért felelős miniszter
164.163.5421208Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató
zenész (billentyűs)]
kultúráért felelős miniszter
165.164.5421208Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató
zenész (ütős)]
kultúráért felelős miniszter
166.165.5421209Táncos II. (Klasszikus balett-táncos)oktatásért felelős miniszter
167.166.5421209Táncos II. (Kortárs-, modern táncos)oktatásért felelős miniszter
168.167.5421209Táncos II. (Néptáncos)oktatásért felelős miniszter
169.168.5421209Táncos II. (Színházi táncos)oktatásért felelős miniszter
170.169.5452305Távközlési technikusinformatikáért felelős miniszter
171.170.5454203Textilipari technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
172.171.5421108Textilművesoktatásért felelős miniszter
173.172.5481203Turisztikai szervező, értékesítőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
174.173.5458205Útépítő és -fenntartó technikusközlekedésért felelős miniszter
175.174.5421109Üvegművesoktatásért felelős miniszter
176.175.5434001Üzleti szolgáltatási munkatársszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
177.176.5462501Vadgazdálkodási technikusvadgazdálkodásért felelős miniszter
178.177.5434402Vállalkozási és bérügyintézőszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
179.178.5434403Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézőadópolitikáért felelős miniszter
180.179.5458206Vasútépítő és -fenntartó technikusközlekedésért felelős miniszter
181.180.5484105Vasútforgalmi szolgálattevőközlekedésért felelős miniszter
182.181.5484106Vasúti árufuvarozási ügyintézőközlekedésért felelős miniszter
183.182.5452511Vasúti jármű dízelmotor- és
hajtásszerelő
közlekedésért felelős miniszter
184.183.5452512Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer
szerelője
közlekedésért felelős miniszter
185.184.5452513Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője
közlekedésért felelős miniszter
186.185.5452403Vegyész technikus
(Gyógyszerkészítmény-gyártó)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
187.186.5452403Vegyész technikus
(Vegyipari rendszerkezelő)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
188.187.5481101Vendéglátásszervezőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
189.188.5485302Vízgazdálkodó technikusvízgazdálkodásért felelős miniszter
[9]
190.189.5486303Honvédelmi igazgatási
ügyintéző
honvédelemért felelős
miniszter
191.190.5472502Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus
egészségügyért felelős
miniszter
192.191.5472602Ortopédiai műszerészegészségügyért felelős
miniszter
193.192.5484111Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző (Vállalkozási
ügyintéző)
szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter
194.193.5234504Közszolgálati ügykezelőközszolgálati életpálya
kidolgozásáért felelős
miniszter
195.194.5484111Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző
(Vámügyintéző)
szakképzésért és
felnőttképzésért felelős
miniszter

3. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítés-ráépülések

ABCD
1.Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés-ráépülés megnevezéseA szakképesítésért felelős miniszter
2.1.5562101Agrár áruforgalmazó szaktechnikusagrárpolitikáért felelős miniszter
3.2.5534402Államháztartási mérlegképes könyvelőszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
4.3.5552503Alternatív gépjárműhajtási technikusközlekedésért felelős miniszter
5.4.5572301Ápolóegészségügyért felelős miniszter
6.5.5521101Aranyművesoktatásért felelős miniszter
7.6.5521202Artista I. (Akrobata)oktatásért felelős miniszter
8.7.5521202Artista I. (Légtornász)oktatásért felelős miniszter
9.8.5521202Artista I. (Zsonglőr)oktatásért felelős miniszter
10.9.5521202Artista I. (Egyensúlyozó)oktatásért felelős miniszter
11.10.5521202Artista I. (Bohóc)oktatásért felelős miniszter
12.11.3552201Audio- és vizuáltechnikai műszerészszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
13.12.3584101Autóbuszvezetőközlekedésért felelős miniszter
14.13.3552301Automatikai berendezés karbantartószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
15.14.5552501Autótechnikusközlekedésért felelős miniszter
16.15.3581301Belovaglóagrárpolitikáért felelős miniszter
17.16.5552305Beszédátviteli rendszerüzemeltető
technikus
informatikáért felelős miniszter
18.17.3562102Biogazdálkodóagrárpolitikáért felelős miniszter
19.18.5554101Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikusélelmiszeriparért felelős miniszter
20.19.5521102Bronzműves és szoboröntőoktatásért felelős miniszter
21.20.3552101CNC gépkezelőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
22.21.5554102Cukor- és édesipari szaktechnikusélelmiszeriparért felelős miniszter
23.22.5572302Csecsemő- és gyermekápolóegészségügyért felelős miniszter
24.23.3576201Demencia gondozószociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
25.24.3581103Diétás szakácsszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
26.25.5521103Díszítő festőoktatásért felelős miniszter
27.26.5521104Díszlettervezőoktatásért felelős miniszter
28.27.5552401Drog- és toxikológiai technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
29.28.5534403Egyéb szervezeti mérlegképes
könyvelő
számviteli szabályozásért felelős
miniszter
30.29.5521203Egyházzenész I. (Kántor-énekvezető)kultúráért felelős miniszter
31.30.5521203Egyházzenész I. (Kántor-kórusvezető)kultúráért felelős miniszter
32.31.5521203Egyházzenész I. (Kántor-orgonista)kultúráért felelős miniszter
33.32.5552301Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus
informatikáért felelős miniszter
34.33.5552302Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus
informatikáért felelős miniszter
35.34.5554103Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikusélelmiszeriparért felelős miniszter
36.35.5521101Ezüstművesoktatásért felelős miniszter
37.36.5576201Foglalkozás-szervezőszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
38.37.5572401Fogtechnikusegészségügyért felelős miniszter
39.38.3558201Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
40.39.5552303Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus
informatikáért felelős miniszter
41.40.5576202Gerontológiai gondozószociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
42.41.3562201Gyógy- és fűszernövénytermesztőagrárpolitikáért felelős miniszter
43.42.5552405Gyógyszeripari szaktechnikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
44.43.5521501Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)oktatásért felelős miniszter
45.44.5521501Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)oktatásért felelős miniszter
46.45.5521501Hangszerkészítő és -javító
(vonós/pengetős/vonókészítő)
oktatásért felelős miniszter
47.46.5521501Hangszerkészítő és -javító
(orgonaépítő)
oktatásért felelős miniszter
48.47.5521501Hangszerkészítő és -javító (zongora)oktatásért felelős miniszter
49.48.5552306Háztartási gépszerviz szaktechnikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
50.49.5586301Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány
megjelölésével)
honvédelemért felelős miniszter
51.50.5585001Hulladékgazdálkodó szaktechnikuskörnyezetvédelemért felelős miniszter
52.51.5554104Hús- és baromfiipari szaktechnikusélelmiszeriparért felelős miniszter
53.52.3558203Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
54.53.5548102Információrendszer-szervezőinformatikáért felelős miniszter
55.54.5552307Járműipari karbantartó technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
56.55.5521204Jazz-zenész I. (Jazz-énekes)kultúráért felelős miniszter
57.56.5521204Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (fafúvós)]kultúráért felelős miniszter
58.57.5521204Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (rézfúvós)]kultúráért felelős miniszter
59.58.5521204Jazz-zenész I. [Jazz-zenész
(húros/vonós)]
kultúráért felelős miniszter
60.59.5521204Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (billentyűs)]kultúráért felelős miniszter
61.60.5521204Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (ütős)]kultúráért felelős miniszter
62.61.5521105Jelmeztervezőoktatásért felelős miniszter
63.62.5562201Kertészeti szaktechnikusagrárpolitikáért felelős miniszter
64.63.3534501Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője I.
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
65.64.5534501Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője II.
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
66.65.5521205Klasszikus zenész I. (Hangkultúra)kultúráért felelős miniszter
67.66.5521205Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész
(fafúvós)]
kultúráért felelős miniszter
68.67.5521205Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész
(rézfúvós)]
kultúráért felelős miniszter
69.68.5521205Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész
(húros/vonós)]
kultúráért felelős miniszter
70.69.5521205Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész
(billentyűs)]
kultúráért felelős miniszter
71.70.5521205Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész
(ütős)]
kultúráért felelős miniszter
72.71.5521205Klasszikus zenész I. (Magánénekes)kultúráért felelős miniszter
73.72.5521205Klasszikus zenész I.
(Zeneelmélet-szolfézs)
kultúráért felelős miniszter
74.73.5521205Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés)kultúráért felelős miniszter
75.74.5572511Klinikai fogászati higiénikusegészségügyért felelős miniszter
76.75.5572518Klinikai laboratóriumi szakasszisztensegészségügyért felelős miniszter
77.76.5521303Korrektorszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
78.77.5585002Környezetvédelmi-mérés szaktechnikuskörnyezetvédelemért felelős miniszter
79.78.5558201Létesítményi energetikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
80.79.5554105Malom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus
élelmiszeriparért felelős miniszter
81.80.5576203Mentálhigiénés asszisztensszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
82.81.5572311Mentőápolóegészségügyért felelős miniszter
83.82.3552102Mezőgazdasági gépjavítóagrárpolitikáért felelős miniszter
84.83.5521304Mobilalkalmazás fejlesztőinformatikáért felelős miniszter
85.84.5521305Multimédia-alkalmazásfejlesztőinformatikáért felelős miniszter
86.85.3554301Műbútorasztalosszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
87.86.5558202Műemlékfenntartó technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
88.87.3558204Műemléki díszítőszobrászszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
89.88.3558205Műemléki helyreállítószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
90.89.5552403Műszeres analitikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
91.90.5521206Népzenész I. (Népi énekes)kultúráért felelős miniszter
92.91.5521206Népzenész I. [Népzenész (fafúvós)]kultúráért felelős miniszter
93.92.5521206Népzenész I. [Népzenész
(húros/vonós)]
kultúráért felelős miniszter
94.93.5521206Népzenész I. [Népzenész (billentyűs)]kultúráért felelős miniszter
95.94.5521206Népzenész I. [Népzenész (ütős)]kultúráért felelős miniszter
96.95.5562102Növényvédelmi szaktechnikusagrárpolitikáért felelős miniszter
97.96.5585003Nukleáris környezetvédelmi
szaktechnikus
környezetvédelemért felelős miniszter
98.97.5552304Orvosi elektronikai technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
99.98.5552404Papíripari technikusszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
100.99.3552103Patkolókovácsagrárpolitikáért felelős miniszter
101.100.5576204Pszichiátriai gondozószociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
102.101.3558206Rekonstrukciós és műemléki festő,
mázoló
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
103.102.3581101Sommelierélelmiszeriparért felelős miniszter
104.103.3554101Speciális állatfeldolgozóélelmiszeriparért felelős miniszter
105.104.5572602Sportmasszőregészségügyért felelős miniszter
106.105.5554106Sütő- és cukrászipari szaktechnikusélelmiszeriparért felelős miniszter
107.106.5576205Szenvedélybeteg gondozószociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
108.107.5521201Színészkultúráért felelős miniszter
109.108.5552102Színpadi fénytervezőkultúráért felelős miniszter
110.109.5552103Színpadi magasépítőkultúráért felelős miniszter
111.110.5576206Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
112.111.5521207Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista)kultúráért felelős miniszter
113.112.5521207Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató
zenész (fafúvós)]
kultúráért felelős miniszter
114.113.5521207Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató
zenész (rézfúvós)]
kultúráért felelős miniszter
115.114.5521207Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató
zenész (húros /vonós)]
kultúráért felelős miniszter
116.115.5521207Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató
zenész (billentyűs)]
kultúráért felelős miniszter
117.116.5521207Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató
zenész (ütős)]
kultúráért felelős miniszter
118.117.5572521Szövettani szakasszisztensegészségügyért felelős miniszter
119.118.5521208Táncos II. (Klasszikus balett-táncos)kultúráért felelős miniszter
120.119.5521208Táncos II. (Kortárs-, modern táncos)kultúráért felelős miniszter
121.120.5521208Táncos II. (Néptáncos)kultúráért felelős miniszter
122.121.5521208Táncos II. (Színházi táncos)kultúráért felelős miniszter
123.122.5554107Tartósítóipari szaktechnikusélelmiszeriparért felelős miniszter
124.123.3584102Tehergépkocsi-vezetőközlekedésért felelős miniszter
[10]
125.124.5554108Tejipari szaktechnikusélelmiszeriparért felelős miniszter
126.125.5585004Települési környezetvédelmi
szaktechnikus
környezetvédelemért felelős miniszter
127.126.5548101Térinformatikusinformatikáért felelős miniszter
128.127.5558103Térképész szaktechnikusföldügyért és térképészetért felelős
miniszter
129.128.5585005Természetvédelmi szaktechnikuskörnyezetvédelemért felelős miniszter
130.129.5586302Vadászpuska művesszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
131.130.5534407Vállalkozási mérlegképes könyvelőszámviteli szabályozásért felelős
miniszter
132.131.5552504Vasútijármű-technikus és diagnosztikusközlekedésért felelős miniszter
133.132.5552406Vegyipari rendszerüzemeltető
szaktechnikus
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
134.133.3581102Vendéglátó-üzletvezetőszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
135.134.5521102Vésnökoktatásért felelős miniszter
136.135.5558104Vidékfejlesztési szaktechnikusagrárpolitikáért felelős miniszter
137.136.3521502Virágdekoratőragrárpolitikáért felelős miniszter
138.137.5585301Vízépítő szaktechnikusvízgazdálkodásért felelős miniszter
139.138.3558208Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
140.139.3552501Vízi sportmotor-szerelőközlekedésért felelős miniszter
141.140.5585302Vízminőség-védelmi szaktechnikusvízgazdálkodásért felelős miniszter
142.141.5521302Webfejlesztőinformatikáért felelős miniszter
143.142.3562202Zöldség- és gyümölcstermesztőagrárpolitikáért felelős miniszter
144.143.5521301Hangtárvezetőkultúráért felelős
miniszter
145.144.5572317Mentésirányítóegészségügyért felelős
miniszter

4. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, két évfolyamos képzésben oktatható részszakképesítések

ABCD
1.Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Részszakképesítés megnevezéseA szakképesítésért felelős miniszter
2.1.3162101Állatgondozó (Gazda) shagrárpolitikáért felelős miniszter
3.2.3162101Állatgondozó (Gazda) stagrárpolitikáért felelős miniszter
4.3.3162102Aranykalászos gazda (Gazda) shagrárpolitikáért felelős miniszter
5.4.3162102Aranykalászos gazda (Gazda) stagrárpolitikáért felelős miniszter
6.5.2154301Asztalosipari szerelő (Asztalos) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
7.6.2154301Asztalosipari szerelő (Asztalos) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
8.7.3121201Bábkészítő (Gyakorlatos színész) shkultúráért felelős miniszter
9.8.3121201Bábkészítő (Gyakorlatos színész) smkultúráért felelős miniszter
10.9.3152101Bevontelektródás kézi ívhegesztő
(Hegesztő) st
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
11.10.3154101Bolti hentes (Húsipari termékgyártó) stélelmiszeriparért felelős miniszter
12.11.3154102Borász (Szőlész-borász) shélelmiszeriparért felelős miniszter
13.12.3154102Borász (Szőlész-borász) stélelmiszeriparért felelős miniszter
14.13.3154201Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
15.14.3154201Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) smszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
16.15.3154201Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
17.16.3154202Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
18.17.3154202Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) smszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
19.18.3154202Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
20.19.2181401Családellátó (Családi gazdálkodó) stagrárpolitikáért felelős miniszter
21.20.3154113Csokoládétermék-gyártó (Édesipari
termékgyártó) sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
22.21.3154113Csokoládétermék-gyártó (Édesipari
termékgyártó) st
élelmiszeriparért felelős miniszter
23.22.3152201Elektronikai gyártósori műszerész
(Elektronikai műszerész) sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
24.23.3134101Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) slszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
25.24.3134101Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
26.25.2162301Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) sherdőgazdálkodásért felelős miniszter
27.26.2162301Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) sterdőgazdálkodásért felelős miniszter
28.27.2154302Faipari gépkezelő (Asztalos) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
29.28.2154302Faipari gépkezelő (Asztalos) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
30.29.3162202Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) shagrárpolitikáért felelős miniszter
31.30.3162202Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) stagrárpolitikáért felelős miniszter
32.31.3181115Falusi vendéglátó (Kistermelői
élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó) sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
33.32.3181115Falusi vendéglátó (Kistermelői
élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) st
élelmiszeriparért felelős miniszter
34.33.3154301Famegmunkáló (Asztalos) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
35.34.3154301Famegmunkáló (Asztalos) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
36.35.3152103Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
(Hegesztő) sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
37.36.3152103Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
(Hegesztő) st
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
38.37.3152104Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
39.38.3152104Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
40.39.3152105Gázhegesztő (Hegesztő) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
41.40.2185101Hulladékgyűjtő és -szállító
(Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) sh
környezetvédelemért felelős miniszter
42.41.2185101Hulladékgyűjtő és -szállító
(Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) st
környezetvédelemért felelős miniszter
43.42.2185102Hulladékválogató és -feldolgozó
(Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) sh
környezetvédelemért felelős miniszter
44.43.2185102Hulladékválogató és -feldolgozó
(Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) st
környezetvédelemért felelős miniszter
45.44.3185305Intézménytakarító (Tisztítás-
technológiai szakmunkás) sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
46.45.3185305Intézménytakarító (Tisztítás-
technológiai szakmunkás) sl
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
47.46.3185305Intézménytakarító (Tisztítás-
technológiai szakmunkás) st
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
48.47.3154117Keksz- és ostyagyártó (Édesipari
termékgyártó) sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
49.48.3154117Keksz- és ostyagyártó (Édesipari
termékgyártó) st
élelmiszeriparért felelős miniszter
50.49.3152501Kerékpárszerelő
(Motorkerékpárszerelő) sh
közlekedésért felelős miniszter
51.50.3152501Kerékpárszerelő
(Motorkerékpárszerelő) sl
közlekedésért felelős miniszter
52.51.3152501Kerékpárszerelő
(Motorkerékpárszerelő) st
közlekedésért felelős miniszter
53.52.2162201Kerti munkás (Kertész) shagrárpolitikáért felelős miniszter
54.53.2162201Kerti munkás (Kertész) stagrárpolitikáért felelős miniszter
55.54.3154205Kesztyűs (Bőrdíszműves) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
56.55.3154205Kesztyűs (Bőrdíszműves) smszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
57.56.2154303Kézi könyvkötő (Könyvkötő és
nyomtatványfeldolgozó) sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
58.57.2154303Kézi könyvkötő (Könyvkötő és
nyomtatványfeldolgozó) sl
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
59.58.2154303Kézi könyvkötő (Könyvkötő és
nyomtatványfeldolgozó) sm
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
60.59.2154303Kézi könyvkötő (Könyvkötő és
nyomtatványfeldolgozó) st
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
61.60.3154118Kistermelői élelmiszerelőállító
(Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó) sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
62.61.3154118Kistermelői élelmiszerelőállító
(Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó) st
élelmiszeriparért felelős miniszter
63.62.2181101Konyhai kisegítő (Szakács) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
64.63.2181101Konyhai kisegítő (Szakács) slszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
65.64.2181101Konyhai kisegítő (Szakács) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
66.65.2154201Lakástextil-készítő (Női szabó) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
67.66.2154201Lakástextil-készítő (Női szabó) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
68.67.2162101Lóápoló és gondozó (Lovász) shagrárpolitikáért felelős miniszter
69.68.2162101Lóápoló és gondozó (Lovász) stagrárpolitikáért felelős miniszter
70.69.2121502Mézeskalács-készítő (Pék) shagrárpolitikáért felelős miniszter
71.70.2121502Mézeskalács-készítő (Pék) slagrárpolitikáért felelős miniszter
72.71.2121502Mézeskalács-készítő (Pék) stagrárpolitikáért felelős miniszter
73.72.2162102Mezőgazdasági munkás (Gazda) shagrárpolitikáért felelős miniszter
74.73.2162102Mezőgazdasági munkás (Gazda) stagrárpolitikáért felelős miniszter
75.74.3154311Papírgyártó (Papírgyártó és
-feldolgozó) sl
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
76.75.2162202Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó
technikus) sh
agrárpolitikáért felelős miniszter
77.76.2162202Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó
technikus) st
agrárpolitikáért felelős miniszter
78.77.3134104Raktáros (Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző) sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
79.78.3158204Sírkő- és műkőkészítő (Kőfaragó,
műkőkészítő és épületszobrász) sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
80.79.2154102Sütőipari és gyorspékségi munkás
(Pék) sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
81.80.2154102Sütőipari és gyorspékségi munkás
(Pék) sl
élelmiszeriparért felelős miniszter
82.81.2154102Sütőipari és gyorspékségi munkás
(Pék) st
élelmiszeriparért felelős miniszter
83.82.3134602Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
84.83.3134602Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sl
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
85.84.3134602Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sm
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
86.85.3134602Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) st
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
87.86.3148101Számítógépes műszaki rajzoló
(CAD-CAM informatikus) sh
informatikáért felelős miniszter
88.87.3148101Számítógépes műszaki rajzoló
(CAD-CAM informatikus) sm
informatikáért felelős miniszter
89.88.2158201Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
90.89.2158201Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
91.90.2154202Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-
készítő és kötöttáru összeállító) sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
92.91.2154202Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-
készítő és kötöttáru összeállító) st
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
93.92.3181104Vendéglátó eladó
(Vendéglátásszervező) st
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
94.93.3121502Virágkötő (Virágkötő és
virágkereskedő) sh
agrárpolitikáért felelős miniszter
95.94.3121502Virágkötő (Virágkötő és
virágkereskedő) sl
agrárpolitikáért felelős miniszter
96.95.3121502Virágkötő (Virágkötő és
virágkereskedő) st
agrárpolitikáért felelős miniszter
97.96.3154112Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
(Élelmiszeripari szakmunkás) sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
98.97.3154112Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
(Élelmiszeripari szakmunkás) st
élelmiszeriparért felelős miniszter

5. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, négy évfolyamos képzésben oktatható szakképesítések

ABCD
1.Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseA szakképesítésért felelős miniszter
2.1.3454302Asztalos shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3.2.3454302Asztalos stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4.3.3458202Bádogos shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
5.4.3258201Betonszerkezet-készítő, betonelem
gyártó sh
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
6.5.3454201Bőrdíszműves shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
7.6.3454201Bőrdíszműves smszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
8.7.3454201Bőrdíszműves stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
9.8.3458213Burkoló shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
10.9.3458213Burkoló stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
11.10.3454202Cipőkészítő shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
12.11.3454202Cipőkészítő smszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
13.12.3454202Cipőkészítő stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
14.13.3481101Cukrász shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
15.14.3481401Családi gazdálkodó shagrárpolitikáért felelős miniszter
16.15.3481401Családi gazdálkodó stagrárpolitikáért felelős miniszter
17.16.3462201Dísznövénykertész shagrárpolitikáért felelős miniszter
18.17.3454101Édesipari termékgyártó shélelmiszeriparért felelős miniszter
19.18.3454101Édesipari termékgyártó stélelmiszeriparért felelős miniszter
20.19.3272001Egészségfejlesztési segítő shegészségügyért felelős miniszter
21.20.3272001Egészségfejlesztési segítő stegészségügyért felelős miniszter
22.21.3458203Épület- és szerkezetlakatos shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
23.22.3458203Épület- és szerkezetlakatos stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
24.23.3454107Erjedés- és üdítőital-ipari
termékgyártó sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
25.24.3454107Erjedés- és üdítőital-ipari
termékgyártó st
élelmiszeriparért felelős miniszter
26.25.3458204Festő, mázoló, tapétázó shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
27.26.3458204Festő, mázoló, tapétázó stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
28.27.3462101Gazda shagrárpolitikáért felelős miniszter
29.28.3462101Gazda stagrárpolitikáért felelős miniszter
30.29.3452106Hegesztő shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
31.30.3452106Hegesztő stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
32.31.3454103Húsipari termékgyártó stélelmiszeriparért felelős miniszter
33.32.3254302Kádár, bognár shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
34.33.3254302Kádár, bognár stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
35.34.3454205Kárpitos shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
36.35.3454205Kárpitos stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
37.36.3421102Kerámia, porcelán készítő
(Gipszmodell-készítő szakmairány) sh
kultúráért felelős miniszter
38.37.3421102Kerámia, porcelán készítő
(Gipszmodell-készítő szakmairány) sm
kultúráért felelős miniszter
39.38.3421102Kerámia, porcelán készítő
(Gipszmodell-készítő szakmairány) st
kultúráért felelős miniszter
40.39.3421102Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és
porcelántárgykészítő szakmairány) sh
kultúráért felelős miniszter
41.40.3421102Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és
porcelántárgykészítő szakmairány) sm
kultúráért felelős miniszter
42.41.3421102Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és
porcelántárgykészítő szakmairány) st
kultúráért felelős miniszter
43.42.3421102Kerámia, porcelán készítő
(Porcelánfestő szakmairány) sh
kultúráért felelős miniszter
44.43.3421102Kerámia, porcelán készítő
(Porcelánfestő szakmairány) sm
kultúráért felelős miniszter
45.44.3421102Kerámia, porcelán készítő
(Porcelánfestő szakmairány) st
kultúráért felelős miniszter
46.45.3462202Kertész shagrárpolitikáért felelős miniszter
47.46.3462202Kertész stagrárpolitikáért felelős miniszter
48.47.3454108Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
49.48.3454108Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó st
élelmiszeriparért felelős miniszter
50.49.3458214Kőműves shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
51.50.3458214Kőműves stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
52.51.3454306Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
53.52.3454306Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó slszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
54.53.3454306Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó smszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
55.54.3454306Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
56.55.3421501Népi kézműves (Faműves,
fajátékkészítő) sh
kultúráért felelős miniszter
57.56.3421501Népi kézműves (Faműves,
fajátékkészítő) sm
kultúráért felelős miniszter
58.57.3421501Népi kézműves (Faműves,
fajátékkészítő) st
kultúráért felelős miniszter
59.58.3421501Népi kézműves (Fazekas
szakmairány) sh
kultúráért felelős miniszter
60.59.3421501Népi kézműves (Fazekas
szakmairány) sl
kultúráért felelős miniszter
61.60.3421501Népi kézműves (Fazekas
szakmairány) sm
kultúráért felelős miniszter
62.61.3421501Népi kézműves (Fazekas
szakmairány) st
kultúráért felelős miniszter
63.62.3421501Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és
csuhétárgykészítő szakmairány) sh
kultúráért felelős miniszter
64.63.3421501Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és
csuhétárgykészítő szakmairány) sl
kultúráért felelős miniszter
65.64.3421501Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és
csuhétárgykészítő szakmairány) sm
kultúráért felelős miniszter
66.65.3421501Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és
csuhétárgykészítő szakmairány) st
kultúráért felelős miniszter
67.66.3421501Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor
készítő szakmairány) sh
kultúráért felelős miniszter
68.67.3421501Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor
készítő szakmairány) sl
kultúráért felelős miniszter
69.68.3421501Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor
készítő szakmairány) sm
kultúráért felelős miniszter
70.69.3421501Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor
készítő szakmairány) st
kultúráért felelős miniszter
71.70.3421501Népi kézműves (Szőnyegszövő
szakmairány) sh
kultúráért felelős miniszter
72.71.3421501Népi kézműves (Szőnyegszövő
szakmairány) sl
kultúráért felelős miniszter
73.72.3421501Népi kézműves (Szőnyegszövő
szakmairány) sm
kultúráért felelős miniszter
74.73.3421501Népi kézműves (Szőnyegszövő
szakmairány) st
kultúráért felelős miniszter
75.74.3454206Női szabó shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
76.75.3454206Női szabó smszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
77.76.3454206Női szabó stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
78.77.3472501Optikai üvegcsiszoló smszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
79.78.3254303Papírgyártó és -feldolgozó shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
80.79.3454105Pék shélelmiszeriparért felelős miniszter
81.80.3454105Pék stélelmiszeriparért felelős miniszter
82.81.3481104Szakács shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
83.82.3481104Szakács stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
84.83.3452302Számítógép-szerelő, karbantartó shinformatikáért felelős miniszter
85.84.3458210Szárazépítő shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
86.85.3458210Szárazépítő stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
87.86.3454109Tartósítóipari szakmunkás shélelmiszeriparért felelős miniszter
88.87.3454109Tartósítóipari szakmunkás stélelmiszeriparért felelős miniszter
89.88.3454110Tejipari szakmunkás shélelmiszeriparért felelős miniszter
90.89.3454110Tejipari szakmunkás stélelmiszeriparért felelős miniszter
91.90.3285303Tisztítás-technológiai szakmunkás shszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
92.91.3285303Tisztítás-technológiai szakmunkás stszakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

6. táblázat: a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető rövidebb képzési idejű részszakképesítések

ABCD
1.Sor-
szám
Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítés megnevezéseA szakképesítésért felelős miniszter
2.1.2154301Asztalosipari szerelő (Asztalos)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
3.2.3121201Bábkészítő (Gyakorlatos színész)kultúráért felelős miniszter
4.3.3172301Betegkísérő (Gyakorló mentőápoló)egészségügyért felelős miniszter
5.4.3154101Bolti hentes (Húsipari termékgyártó)élelmiszeriparért felelős miniszter
6.5.3154201Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
7.6.2181401Családellátó (Családi gazdálkodó)agrárpolitikáért felelős miniszter
8.7.2154101Csontozó munkás (Húsipari
termékgyártó)
élelmiszeriparért felelős miniszter
9.8.2154302Faipari gépkezelő (Asztalos)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
10.9.3172501Fertőtlenítő-sterilező (Perioperatív
asszisztens)
egészségügyért felelős miniszter
11.10.3154204Fonó (Textilanyaggyártó)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
12.11.3181103Gondnok (Fogadós)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
13.12.3176101Gyermek- és ifjúsági felügyelő
(Gyermekotthoni asszisztens)
gyermek- és ifjúságvédelemért felelős
miniszter
14.13.3176102Házi időszakos gyermekgondozó
(Kisgyermekgondozó, nevelő)
gyermek- és ifjúságvédelemért felelős
miniszter
15.14.2185101Hulladékgyűjtő és -szállítókörnyezetvédelemért felelős miniszter
16.15.2185102Hulladékválogató és -feldolgozókörnyezetvédelemért felelős miniszter
17.16.3154105Húskészítmény gyártó (Húsipari
termékgyártó)
élelmiszeriparért felelős miniszter
18.17.3154116Hűtőipari munkás (Tartósítóipari
szakmunkás)
élelmiszeriparért felelős miniszter
19.18.3185305Intézménytakarítószakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
20.19.2162201Kerti munkás (Kertész)agrárpolitikáért felelős miniszter
21.20.3154119Konzervgyártó (Tartósítóipari
szakmunkás)
élelmiszeriparért felelős miniszter
22.21.2181101Konyhai kisegítő (Szakács)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
23.22.2154201Lakástextil-készítő (Női szabó)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
24.23.2121502Mézeskalács-készítő (Pék)élelmiszeriparért felelős miniszter
25.24.2162302Motorfűrész-kezelő (Erdészeti
szakmunkás)
erdőgazdálkodásért felelős miniszter
26.25.3154207Nemszőtt-termék gyártó
(Textilanyaggyártó)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
27.26.3134104Raktáros (Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
28.27.2154102Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék)élelmiszeriparért felelős miniszter
29.28.3134602Számítógépes adatrögzítő (Irodai
titkár)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
30.29.2154202Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-
készítő és kötöttáru összeállító)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
31.30.2154103Vágóhídi munkás (Húsipari
termékgyártó)
élelmiszeriparért felelős miniszter
32.31.3181104Vendéglátó eladó
(Vendéglátásszervező)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
33.32.3154112Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
(Élelmiszeripari szakmunkás)
élelmiszeriparért felelős miniszter

7. táblázat a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető hosszabb képzési idejű részszakképesítések

ABCD
1.Sor-
szám
Szakképesítés azonosító
száma
Részszakképesítés megnevezéseA szakképesítésért felelős miniszter
2.1.3162101Állatgondozó (Gazda)agrárpolitikáért felelős miniszter
3.2.3152101Bevontelektródás kézi ívhegesztő
(Hegesztő)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
4.3.3154203Cipőgyártó (Cipőkészítő)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
5.4.3154113Csokoládétermék-gyártó (Édesipari
termékgyártó)
élelmiszeriparért felelős miniszter
6.5.3158201Csőhálózatszerelő (Hűtő- és
légtechnikai rendszerszerelő)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
7.6.3152201Elektronikai gyártósori műszerész
(Elektronikai műszerész)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
8.7.3134105Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
9.8.3158202Építményzsaluzat és fémállvány szerelő
(Ács)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
10.9.2162301Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás)erdőgazdálkodásért felelős miniszter
11.10.3162202Faiskolai kertész (Dísznövénykertész)agrárpolitikáért felelős miniszter
12.11.3162301Fakitermelő (Erdészeti szakmunkás)erdőgazdálkodásért felelős miniszter
13.12.3154115Falusi vendéglátó (Kistermelői
élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó)
élelmiszeriparért felelős miniszter
14.13.3154301Famegmunkáló (Asztalos)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
15.14.3152104Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
16.15.3154205Kesztyűs (Bőrdíszműves)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
17.16.2154303Kézi könyvkötő
(Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
18.17.3154118Kistermelői élelmiszerelőállító
(Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó)
élelmiszeriparért felelős miniszter
19.18.2121501Kosárfonó (Népi kézműves)kultúráért felelős miniszter
20.19.2162101Lóápoló és -gondozó (Lovász)agrárpolitikáért felelős miniszter
21.20.2162102Mezőgazdasági munkás (Gazda)agrárpolitikáért felelős miniszter
22.21.3152108Műanyag hegesztő
(Műanyagfeldolgozó)
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
23.22.2162202Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó
technikus)
agrárpolitikáért felelős miniszter
24.23.2158201Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
25.24.3154208Szövő (Textilanyaggyártó)szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
26.25.3121501Virágbolti eladó (Virágkötő és
virágkereskedő)
agrárpolitikáért felelős miniszter

2. Jelmagyarázat

Az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, két évfolyamos képzésben oktatható részszakképesítések (4. táblázat), valamint a négy évfolyamos képzésben oktatható szakképesítések (5. táblázat) megnevezései mellett alkalmazott rövidítések:

shhallássérült
sllátássérült
smmozgáskorlátozott
sttanulásban akadályozott

2. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez[11]

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/db3bd8af0655afc1bc25d36a728302003b14aa7f/letoltes

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/7b9de89de3bcba3810951ad962bd6091fe4a583a/letoltes

3. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez[12]

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/cd19b8f8b62546ef40d435b50b49418e407ebe0a/letoltes

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/826ce3e80d46fc7bab496d0ac4ff0bec50089fc1/letoltes

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/2c59ef64066059cd63c7a338c5a27697b75d10c2/letoltes

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/7c33dc2a344ba60c9841526321c470d01fb6c137/letoltes

4. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez[13]

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/704d1d96745c748c4d1ea42e47fca1f2cf1d2d81/letoltes

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/3e4397c373ebd8fa98efa838a6cc55e7fed84677/letoltes

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/bda80ebca9de83aedd4a8af55c9c631dde0ed8f6/letoltes

5. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/4b3e13df5dac3cde47a6152fc1589382f6949f7a/letoltes

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/9bfc8db39fc7475d8a6137af9eabc1cf78da53d1/letoltes

6. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/9678126ce6e9e7122c862d7bfb64ee1cc4c9f64d/letoltes

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/42470d080b237a90cbf1a429a2a3ffe9fb449578/letoltes

7. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/fa682b8d832f1cb8588bcadcb894b99e69d25e02/letoltes

8. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/267c191e63bc0f540e62fce427fe58fd14459be2/letoltes

9. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/58ac4a5f5bef45c386a1124982f53ed98232694c/dokumentumok/863e4b07dab462efb5e39c7fa68727d43c86babd/letoltes

Az NGM rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 16784-től 67739-ig oldalait képezi.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.09.01.

[2] Megállapította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.09.01.

[3] Megállapította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.09.01.

[4] Beiktatta az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.09.01.

[5] Beiktatta az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.09.01.

[6] Módosította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 1. pontja). Hatályos 2018.09.01.

[7] Módosította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 2. pontja). Hatályos 2018.09.01.

[8] Módosította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 3. pontja). Hatályos 2018.09.01.

[9] Módosította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 4. pontja). Hatályos 2018.09.01.

[10] Módosította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 5. § a) pontja (lásd 1. melléklet 5. pontja). Hatályos 2018.09.01.

[11] A 2. mellékletet módosította a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2017.09.01. Továbbmódosította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 5. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018. 09. 01.

[12] A 3. mellékletet módosította a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2017.09.01. Továbbmódosította az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet 5. § c) pontja (lásd 3. melléklet). Hatályos 2018.09.01. Továbbmódosította a 29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet 3. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2019.08.31.

[13] A 4. mellékletet módosította a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet). Hatályos 2017.09.01. Továbbmódosította az 5/2018. (VII, 9.) ITM rendelet 5. § d) pontja (lásd 4. melléklet). Hatályos 2018. 09. 01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére