Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1-4., és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a (8) bekezdés szerinti képzést, amelyekre a 2017/2018. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - a korlátozottan támogatott szakképesítések, valamint a (8) bekezdés szerinti képzés keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2017/2018-as tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a kizárólag szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra a 6. mellékletben foglalt kivételek figyelembevételével,

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés keretszámai csak azon tanulókra vehetők figyelembe, akik nem abban a köznevelési intézményben folytatták a szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányaikat, amelyben az érettségi vizsgára készülnek fel.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat az Nkt. 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2017/2018. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

3. § (1)[1] A fenntartó - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a tankerületi központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével - köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy a szakképző intézménye feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3)[2] A munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között - a 7. §-ban foglalt kivétellel - keretszám-átadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2017. augusztus 31-ig - a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és az ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2017. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2018. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7)[3] Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.

5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2017/2018. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A fenntartó a 6. mellékletben foglalt képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra az abban foglalt keretszámok alapján, a rendészetért felelős miniszter és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 6. mellékleten kívüli iskolai rendszerű szakképesítés indítása esetén pedig a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám-változást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezését követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez[4]

1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2017/2018. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
2Abroncsgyártó (34-543-01)NNNNKNKNKTNTNKNKNNNN
3Ács (34-582-01)KTTKKTKKKTTKTTTKKTKT
4Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)NNNKNNKNNNKNNKNKNNNN
5Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)KNKKKKKKKKKKKKKKKNKK
6Államháztartási ügyintéző (54-344-04)KKKKKKKKKKKKKKKNKKKN
7Állattartó szakmunkás (34-621-03)KNKKNKKKKKKKKKKKKKKN
8Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)KNKKNKKKNNKNNKKKKNNN
9Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)NNKKKKKKKKNKKKNNNNNN
10Ápoló (55-723-01)KKTKKKTKKKKTTKKKKKKK
11Aranyműves (55-211-01)NKNKKNNNKNNNNNNKNKNN
12Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)NNNNKNNNNNNKNNNNNNNN
13Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)NNKNKNNNNNNKNNNNNKNK
14Asztalos (34-543-02)KKTKKTKKTTKTTTTKKTKT
15Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)NNKNKKKNKKNNTKKNNNNN
16Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)NKKKKKKNKNKKKKKKNKNN
17Autóbuszvezető (35-841-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
18Autóelektronikai műszerész (54-525-01)KKKKKKKTKKKTTKKKKKKK
19Autógyártó (34-521-01)NNNKNNNKKKKTTKNKNNNN
20Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)KNKKKKNKKKKKKKKKNKNK
21Automatikai technikus (54-523-01)NKKKKKTKKKKTTKKKNTNK
22Autószerelő (54-525-02)TKKKKKTTKTKTTKTKKTKK
23Autótechnikus (55-525-01)KKKKKKKKKKKKTKKKKKKK
24Avionikus (54-525-03)NNNNKNNNKNNNNNNNNNNN
25Bádogos (34-582-02)KKTKKKKKTKTTTTTKKKKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
26Bányaművelő (34-544-02)NKNTNNNNKKNTTNNNKNKN
27Bányaművelő technikus (54-544-01)NKNKNNNNKKNTTKNNKNKN
28Belovagló (35-813-01)NNKNNNKNNNNKNNNNNNNN
29Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)NNNKKNNNKNNKKKNNNNNN
30Biogazdálkodó (35-621-02)KNKKNNKNTNKTTKKKKKNN
31Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)NKNKKNNNNNNNNNNNNNKN
32Bőrdíszműves (34-542-01)NKKKKNKKKNKKKKKKKKNK
33Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)NKKNKNNNKNKNNNNNNNNN
34Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)NNNKKNNNNNNNNNNKNNNN
35Burkoló (34-582-13)KKTKKTKKTTTTTKKKKTTT
36CAD-CAM informatikus (54-481-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
37Cipőkészítő (34-542-02)TKKKTNKNKNKNTKKKKKNN
38CNC gépkezelő (35-521-01)KKKKKKKKTKKKKKKKKTKK
39Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
40Cukrász (34-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
41Családi gazdálkodó (34-814-01)KKKKNKKKKNKNKKKKKKKK
42Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
43Dekoratőr (54-211-01)KNKKKKNNKNKNKKKKNKNN
44Demencia gondozó (35-762-01)NNKKKKKKKKKKKNKKNKKK
45Diétás szakács (35-811-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
46Díszítő festő (55-211-03)NKKKKNNKKNKNNNNKNKKN
47Díszlettervező (55-211-04)NNKNKNNNNNNNNNNKNNNN
48Díszműkovács (34-211-01)KNNKKNNKKKNNNNKKNNNK
49Dísznövénykertész (34-622-01)KKKKKKKKKKKTNKKKKKKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
50Divat- és stílustervező (54-211-02)NNKKKKKKKKKNNKKKKNNN
51Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)NNNNKNNNKNNKNKKNNNNN
52Édesipari termékgyártó (34-541-01)NNKKKNKNNNKTNNKNNKKN
53Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)KNKKKKKKKKNKKKKNNNKN
54Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)NNKKKKKKKNNNNKNKNNNN
55Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)NNKKKKKKKNNNNKNKNNNN
56Eladó (34-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
57Elektromechanikai műszerész (34-522-01)NNKKKKKNKNKTTTKKNKKK
58Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)KNKKKKKKKKKTTTKKNKKK
59Elektronikai műszerész (34-522-03)NTKKKTTKKKKTTTTKKKKK
60Elektronikai technikus (54-523-02)KKKKKTKKKKKTTTKKKKTK
61Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-01)
NNKKKKNKKNKKKKKNNNKK
62Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-02)
NNKKKKNKKNKKKKNNNNKN
63Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)NNKNKNNKKNNNNKKKNNNN
64Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)NNNNNNKNNNNNNKNNNNNN
65Élelmiszeripari technikus (54-541-02)KKKKKKKKKKKTTKKKNKKN
66Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)KNKKKKKKKKKTTKKKNTNK
67Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)KTTKKTKKKTKTTTTKKTKT
68Épületgépész technikus (54-582-01)NKKKKTKKKKTTTTKKTKKK
69Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)KNNNNNNNNKNNNKKNNNNN
70Erdészeti szakmunkás (34-623-01)NNNKNKNNKKNNNKKKNNNN
71Erdésztechnikus (54-623-02)NNNNNKNKNKNNNKKKNNKN
72Ergoterapeuta (54-726-03)NKKKKKKNKNNKNKKNNKNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
73Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
74Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)KNNNKNNKNNNNKNNKNNNN
75Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)NKTKKKKKKTKTTTKKKTKK
76Ezüstműves (55-211-07)NKNKKNNNKNNNNNNKNKNN
77Faipari technikus (54-543-01)KNKKKKKKKKKKTKKKNKKK
78Fegyverműszerész (54-863-01)NNNNNKKNNNNNNNNNNNNN
79Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)NKKNKKKNKKKKKNKKKKNN
80Férfiszabó (34-542-04)NKKKKKKNKKKKTKKKKKNK
81Festő (54-211-03)KKKKKKKKKKNNNNKKNKKN
82Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)KKTKKTKTTKKKTKTKKKKT
83Finommechanikai műszerész (34-521-02)KKKKTKKNTNKKNKKKKKNN
84Fitness-wellness instruktor (54-813-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
85Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)KKKKKKKKKKKKKKKKNKNK
86Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)NNKKNKNNNNNKNNNNNNNK
87Fodrász (54-815-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
88Fogadós (34-811-06)KNKKKKKKKKKKKKKKNNKK
89Fogászati asszisztens (54-720-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
90Foglalkozás-szervező (55-762-01)NNKNKNKNNNKNKNKNNNNN
91Fogtechnikus (55-724-01)NKKKKKNKKNNNNNKKNKNK
92Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)NKKKKKKKKNNNNNKKNKNK
93Formacikk-gyártó (34-543-03)NNKNKKKKKNNTNNKNNNNN
94Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)KKKKKKKNKNNNNKNNNNNN
95Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)NKKKKKKNKNKNKKKNNKNN
96Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)NKKKKKKKKKKKTTKKNKKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
97Gazda (34-621-01)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
98Gazdasági informatikus (54-481-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
99Gázipari technikus (54-544-03)NNNKKNTKKNNKNKNKNNNK
100Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)KTKKKKKTTKTTTTTKKTKK
101Gépi forgácsoló (34-521-03)KTTKKTTTKKKTTTTKTTKT
102Gépjármű mechatronikus (34-525-02)TNKKKKKKKNKTTKKKNNNN
103Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)TNKKKKNNKNNTNKNKNNNN
104Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)TNKKKKKNKNKTNKNKNTNN
105Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)NNKKKNNKKNKKNKNNNNNN
106Gerontológiai gondozó (55-762-02)KNKKNKKKKNKKKKKKKNNN
107Grafikus (54-211-04)KKKKKKKKKKNKNKKKKKKN
108Gumiipari technikus (54-543-02)NNNNKKKKKKNKNKKKNNNN
109Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)KNKNKNNNNNNNNNNKNNNN
110Gyakorló ápoló (54-723-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
111Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
112Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport
megjelölésével) (54-215-01)
NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
113Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)NKNKKKKKKNKKKKKNKKNK
114Gyakorló mentőápoló (54-723-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
115Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)NKKKKKNNKNKKKKKNNKNN
116Gyártósori gépbeállító (34-521-05)NNTKKKTKTTKTTKKKKTKK
117Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)NKKKKKKNKNKKKKKKNKNN
118Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)KKKNKKKNKNKNNNNKKNKN
119Gyógymasszőr (54-726-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
120Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)KKKKKKKKKKKNKKKKKKKK
121Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)NNKKKNNNKNNKKKKKNNNN
122Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)NNKKKNNNKNNKKKNKNKNN
123Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)KKKKKKNKKNKKKKKKKKNK
124Hajós szakmunkás (34-841-03)NNNNKNNNNNKNNNNNNNNN
125Hajózási technikus (54-841-01)NNNNKNKNNNKNNNNNNNNN
126Halász, haltenyésztő (34-624-01)NNKNNNNNNNNKNNNNNNNN
127Hangmester (54-213-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
128Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)
NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
129Hangtárvezető (55-213-01)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
130Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)NNKKKKNKKNKKKKKKNNKN
131Hegesztő (34-521-06)KKTKKTKTKTKTTTKKTTKT
132Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)NNKKKNKKKNNNNKNNNNNN
133Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)KNNKKKKNKNKKTNKKKKNN
134Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)NNNNKNNNNNNTNNKKNNNN
135Húsipari termékgyártó (34-541-03)KTTKKKKKKKTTTKKKKKKT
136Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)KKKKKKKKKKKTTTTKNKNK
137Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
138Idegenvezető (54-812-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
139Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)KNKKKKKKKKKKKKKKNNNK
140Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)KNKKKKKKKKKKKKKKKKNN
141Információrendszer-szervező (55-481-02)KNKKKNNKKNKKKKKKNNNN
142Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
143Ipari gépész (34-521-04)KTTKKTKKKTTTTTTKKTKT
144Ipari gumitermék előállító (34-543-04)NNNNKTNNKKNTKNNKNNNN
145Irodai titkár (54-346-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
146IT mentor (54-482-01)NNKKKKKNKKKKKKKKNKNN
147Járműfényező (34-525-03)TKKKTKKKKKTTTKTKTKKK
148Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)KNKKKNKKTNKTTKNKNKNN
149Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)NNKKKNKTKNKTNKKKNKKN
150Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)TNKKKNNNKNKTTKNKNNNN
151Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)TNKKTNNNKNKTTKNKNNNN
152Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)NNNKKNKNNNNNNKNKNKNN
153Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)NNNKKNKNNNNNNKNKNKNN
154Jegyvizsgáló (54-841-10)NNKKKKKKKNKNNNNKKNNN
155Jelmeztervező (55-211-05)NNKKKNNNNNNNNNNNNNNN
156Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)NKKKKKKKKNNKKKKKNKNN
157Karosszérialakatos (34-525-06)TKKKTKTKKTTTTKTKTKKT
158Kárpitos (34-542-05)KKTKKKKKKKKTTTTKKTKT
159Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
NKKKNKNNNNNNNNNNNNKN
160Kerámiaműves (54-211-05)KKKKKKKNKNNNNKKKNNNN
161Kereskedelmi képviselő (54-341-02)KKKKKKKKKKKNKKKKNNKK
162Kereskedő (54-341-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
163Kertész (34-622-02)KKKKKKKKKKKTKKKKKKKN
164Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)NNNKKKNNTNKNNNNKNKKN
165Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)KNKKKKNKKKNNKKKNKNKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
1Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)KNKKKNKKKKKKKKKKNNNN
167Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)KNKKKNKKKKKKKKKKNNKN
168Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
169Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNK
170Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)KKKKNNKKKNKNKKKKKKKK
171Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével)
(55-212-05)
KKKKKKKKKNNNNKNKNKKN
172Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
(54-212-05)
KKKKKKKKKNNNNKNKNKKN
173Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)NKNNKKKKKNKNNNKNNNNN
174Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)NKNNKKNKKKKKKKKNKKNN
175Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)NKKNKKKKKNKKKKKNNKNN
176Kocsivizsgáló (54-525-09)NNKKKNKKKNNKNKNKKNNN
177Kohászati technikus (54-521-04)NNNKNNNKNNNKNNNNNNNN
178Korrektor (55-213-03)NNKNKNNNKNNNKNNNNNNN
179Kozmetikus (54-815-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
180Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)NNKKKNKKKKNNKKKKNKNN
181Kőműves (34-582-14)KKTKKTKTTTKKTKTKKTKT
182Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)KKKKKKNNKKNNKKNKNNNN
183Környezetvédelmi technikus (54-850-01)KNKKKKKKKNKKKKKKKKKN
184Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)KNKKKNKNKNKNKNKKKKNN
185Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)NNNKKKNKKNKNNKNKNTNN
186Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
187Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)KKTKKTTKKTKTTTTKTKKT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
188Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)NNKKKKKKKNKKKKKNNKNK
189Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)NNKKKNNKKNNNNKNKNNNN
190Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)NNNNKNNKKNNNNNNNNNNN
191Létesítményi energetikus (55-582-01)NNKKKKKKKNKKNKNKNNKN
192Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
193Lovász (34-621-02)KNKNNKKKNNKKNKKKKKNN
194Magasépítő technikus (54-582-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
195Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)NNNNNNNNNNKNNNNNNNNN
196Mechatronikai technikus (54-523-04)KTKKKTKTTKKTTKTKKTKK
197Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)KNKKTTKKKNKTTTKKNTNN
198Mélyépítő technikus (54-582-04)NKKKKKKKKKNKKKKKNKNN
199Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)NNNKKKNKKNKKKNKKNNNN
200Mentőápoló (55-723-11)KKKKKKKKKKKTTTKKKKKK
201Mezőgazdasági gépész (34-521-08)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
202Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)KKKKNKKKKKKNKKKKKKKN
203Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)KKKKNKKKKKKTTKKKKKKN
204Mezőgazdasági technikus (54-621-02)KKKKNKKKKKKKKKKKKKKN
205Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)KNKKKKNKKKKKNKNKNKNN
206Molnár (34-541-04)NNNNNNNNNNKNNNNNNNNN
207Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)KNKKKKNKKKKNKKKKNNKK
208Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)NNNKKNKNKKNNNKKNNKNN
209Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)KNKKKKNKKNKKKKNNNNNN
210Műanyagfeldolgozó (34-521-09)KKKKKKKKKTTTTKTKNKKN
211Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)NKKKKKKKKKKTTKKKNNKN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
212Műbútorasztalos (35-543-01)NNKKKKKKKKKKTKKKNKKK
213Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)NKNNKKNKKNNNNNKNNNKN
214Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)NNNNKNNNKNNNNNKNNNNN
215Műemléki helyreállító (35-582-05)NKKNKNNKKNNNNNKNNNNN
216Műszaki informatikus (54-481-05)KKKKKKKKKKKTTKKKNKKK
217Műszeres analitikus (55-524-03)NNNNKKNNKNKNNKNKNNNN
218Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
219Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
220Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)NNKKKNKNKNNNNKNKNKNN
221Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)NNKKKNKNKNNNNKNKNKNN
222Női szabó (34-542-06)KKTKKTKKKKKTTTTKKTKT
223Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)NNKKNKNNKNKNNKKKKNKN
224Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
225Nyomdaipari technikus (54-213-07)KNKKKKNNKKNKKKKKKNNK
226Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)NNNNKNNNKNNNNNNKNNNN
227Ortopédiai műszerész (54-726-02)NNNNKNNNKNNNNNKNNKNN
228Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)NNNNKNKNKNNNNNKNNNNN
229Ötvös (54-211-06)NKNKKNNKKNNNNNNKNKNN
230Pantomimes (54-212-07)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
231Papíripari technikus (55-524-04)NNNNKNNNKNNNKKNNNNNN
232Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)KKKKKKKKNNKTNKNKNKKN
233Patkolókovács (35-521-03)NNKNNNNNNNNKNNNNNNNN
234Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
235Pék (34-541-05)KKKKKKKKKKKTKKKKKKKK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
236Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)
KKKKKKKKKKNNKKKKNKNN
237Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
238Perioperatív asszisztens (54-720-04)KKKKKKKKKNNKKKKKNKNN
239Pincér (34-811-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
240Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)KKKKKKKKKKKNKKKKKKNN
241Pszichiátriai gondozó (55-762-04)NNKNNKNNKNKNKNKKNNNN
242Radiográfiai asszisztens (54-725-09)KKKKKKKKKNKKKKKKNKNN
243Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)NNKKKKNKKNKKKKKKNNNN
244Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)NKKNKNNNKNNNNKKKNKNN
245Repülőgép-szerelő (54-525-10)NNNNKNNNKNNNNKNNNNNN
246Ruhaipari technikus (54-542-02)KNKKKKKNKKKNTNKKKTKN
247Sommelier (35-811-01)NKNKKNNNNKNNNNNNNNNN
248Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)NNNNKNNNKNNKNNKNNNNN
249Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKNKK
250Sportmasszőr (55-726-02)KKKKKKKKKKKNKKKKKKKK
251Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)KNNNKKKNNNKKNKKKNKNN
252Szakács (34-811-04)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
253Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves
képzés
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
254Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)KKKKKKKKKKKKKKKKNKKK
255Szárazépítő (34-582-10)KKKKKKKKKKKNTKKKKKKK
256Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)NNNNNKNNKNKKKNKKNNNN
257Szerszámkészítő (34-521-10)KNTTKTTKTKTTTTTKTTKT
258Színész (55-212-01)NNKNKNNNNNNNNNNKNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
259Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
260Színpad- és porond technikus (54-521-08)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
261Színpadi fénytervező (55-521-02)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
262Színpadi magasépítő (55-521-03)NNKNKNNNNNNNNNNNNNNN
263Szobrász (54-211-07)NKNNKKKKKNNNNNKKNKNN
264Szociális asszisztens (54-762-02)KKKKKKNKKKKKKKKKKNKN
265Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
266Szociális szakgondozó (54-762-03)KKKKKKNKKKKKKKKKKKNK
267Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)NNKKKKKKKNKKKKKKKNNK
268Szoftverfejlesztő (54-213-05)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
269Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-07)
NNKNKNNKKNNNNNNNNNNN
270Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)
(54-212-08)
NNKNKNNKKNNNNNNNNNNN
271Szőlész-borász (34-541-06)NKNKKNNKNKNNNNKNNNKN
272Szövettani szakasszisztens (55-725-21)NKKKKKNNKNNKNKKNNKNN
273Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)NKKKKKKKKNNNNKNKNNNN
274Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)KKKKKKKKKNNNNKNKNNNN
275Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)KNKKKKNNNNNNNKNKNNNN
276Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)NNNNKNNNNNNNNKNNNNNN
277Távközlési technikus (54-523-05)NNNKKKKNKNKNKKKNNNNK
278Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
279Tejipari szakmunkás (34-541-10)KNKKNKKKTNNNTKKKTKNN
280Tejipari szaktechnikus (55-541-08)NNNNKNNNNNNNNNNNNNNN
281Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)KNNKKNKNKNKKTNKNNNNN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
282Térinformatikus (55-481-01)NNKKKNKNKNKKNKKKNNNN
283Térképész szaktechnikus (55-581-03)NNNNKNNNKNNNNKKNNKNN
284Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)KNNKKNNNKNNKTNKNKNNN
285Tetőfedő (34-582-15)NKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
286Textilipari technikus (54-542-03)NNKKKNNNKNNNTKKKNNNN
287Textilműves (54-211-08)KKKKKKKKKKNNNKKKNKNN
288Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
289Útépítő (34-582-11)NNTKTNTKKKKTTTKKNKNN
290Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)NNKKKNKKKNKTTKNKNKNN
291Üvegműves (54-211-09)NNKNKNNKNNNNNNNKNNKN
292Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)NNKKKKNKKKNKKKKKNNNN
293Vadászpuska műves (55-863-02)NNNNKKNNNNNNNNNNNNNN
294Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)NNNNNKNNKKNNNNKKNKNN
295Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
296Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKN
297Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)KKKKKKKKKNKKKKKKKNKN
298Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)NNKKKNKKKNNNNNNKNKNN
299Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)NNNKKKKKKNKNNNNKKNNN
300Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)NNNKKKKKKNKNNKNKKNNN
301Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)NNKKKNKKKNKNNKNKKKNN
302Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)NNKKKNKKKNNNNNNKKKNN
303Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)NNKKKNKKKNKNNKNKKKNN
304Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)NNKKKNNKKNNNNNNKKNNN
305Vegyész technikus (54-524-03)NKKKKKTNTNTTNKNKKNTK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1Szakképesítés megnevezése (száma)Bács-Kiskun megyeBaranya megyeBékés megyeBorsod-Abaúj-Zemplén megyeBudapestCsongrád megyeFejér megyeGyőr-Moson-Sopron megyeHajdú-Bihar megyeHeves megyeJász-Nagykun-Szolnok megyeKomárom-Esztergom megyeNógrád megyePest megyeSomogy megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeTolna megyeVas megyeVeszprém megyeZala megye
306Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)NNNTKKKNKNKTNKNKNNNN
307Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)NNNKKNKNKNKTNKNKNNNN
308Vendéglátásszervező (54-811-01)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
309Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)KKKKKKKKKKKKKKKKKNKK
310Vésnök (55-211-08)NNKKKNKNKNNNNKNNNNNN
311Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)NNNKNNNNKNKTNKKNKNKN
312Villanyszerelő (34-522-04)KKTKKTTKKKTTTTTKTTKT
313Virágdekoratőr (35-215-02)KNNNKNNNNNNNNNNNNKNN
314Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)KKKKKKKKKKNTNKKKKKKK
315Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)KKTKKTTKTKKKTTTKKTKK
316Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)NNKTTNNTKNKKTKKKNNNN
317Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)KNKKKKKKKNKNTKKTKNNN
318Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)NNKKKKNNKKKKKKKKNNNN
319Vízgépészeti technikus (54-853-03)NNKKKKKNKKTNTKKKNKNK
320Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)NNNNKNNKNNNNNKNNNNNN
321Víziközmű technikus (54-853-04)KNKKKKKKKNKNNNKKNKNN
322Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)NNKKKKTNKNKKNKKKNKNN
323Vízügyi szakmunkás (34-853-02)KNTKTKKNKKKTTKKKNKNN
324Webfejlesztő (55-213-02)KKKKKNNKKKKKKKKKNKKN
325Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)KKNKKKKNKKKNNKNKKKNN

2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelethez[5]

1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként

1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF132MF249MF70
2Ács (34-582-01)160160
3Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
8080
4Államháztartási ügyintéző (54-344-04)160160
5Állattartó szakmunkás (34-621-03)6666
6Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
7Ápoló (55-723-01)220220
8Asztalos (34-543-02)200200
9Autóbuszvezető (35-841-01)120120
10Autóelektronikai műszerész
(54-525-01)
160160
11Automatikai berendezés karbantartó
(35-523-01)
4040
12Autótechnikus (55-525-01)100100
13Bádogos (34-582-02)120120
14Biogazdálkodó (35-621-02)6666
15Burkoló (34-582-13)200200
16CAD-CAM informatikus (54-481-01)19416034
17CNC gépkezelő (35-521-01)14412024
18Cukrász (34-811-01)240240
19Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
20Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)
120120
21Dekoratőr (54-211-01)8080
22Diétás szakács (35-811-03)5050
23Díszműkovács (34-211-01)8080
24Dísznövénykertész (34-622-01)9999
25Egyéb szervezeti mérlegképes
könyvelő (55-344-03)
8080
26Eladó (34-341-01)400400
27Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
8080
28Elektronikai technikus (54-523-02)5050
29Élelmiszeripari technikus (54-541-02)928012
30Építő- szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
120120
31Épület- és szerkezetlakatos
(34-582-03)
38436024
32Erdészeti gépésztechnikus
(54-521-02)
4040
33Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
(34-541-07)
1010
34Faipari technikus (54-543-01)7070
35Festő (54-211-03)4040
36Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)200200
37Finommechanikai műszerész
(34-521-02)
4040
38Fitness-wellness instruktor (54-813-01)120120
39Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)120120
40Fodrász (54-815-01)200200
41Fogadós (34-811-06)6060
42Fogászati asszisztens (54-720-02)120120
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF132MF249MF70
43Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
8080
44Gazda (34-621-01)166166
45Gazdasági informatikus (54-481-02)14012020
46Gépgyártástechnológiai technikus
(54-521-03)
26520065
47Gépi forgácsoló (34-521-03)320320
48Gerontológiai gondozó (55-762-02)8080
49Grafikus (54-211-04)14412024
50Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-03)
4040
51Gyakorló ápoló (54-723-02)30528025
52Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
120120
53Gyakorló mentőápoló (54-723-01)120120
54Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
9999
55Gyógymasszőr (54-726-04)8080
56Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54
140-01)
8080
57Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)8080
58Hegesztő (34-521-06)46444024
59Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
1208040
60Húsipari termékgyártó (34-541-03)1468066
61Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
8080
62Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő (35-582-03)
8080
63Idegenvezető (54-812-01)19416034
64Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
8080
65Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
928012
66Információrendszer-szervező
(55-481-02)
8080
67Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
2011602417
68Ipari gépész (34-521-04)200200
69Irodai titkár (54-346-03)160160
70Járműipari fémalkatrész-gyártó
(34-521-07)
8080
71Kárpitos (34-542-05)5050
72Kerámiaműves (54-211-05)4040
73Kereskedelmi képviselő (54-341-02)120120
74Kereskedő (54-341-01)200200
75Kertész (34-622-02)9999
76Kiadványszerkesztő technikus
(54-213-06)
8080
77Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője I (35-345-01)
320320
78Kis- és középvállalkozások
ügyvezetője II (55-345-01)
320320
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF132MF249MF70
79Kisgyermekgondozó, -nevelő
(54-761-02)
14012020
80Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
896623
81Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
8080
82Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
1028022
83Kozmetikus (54-815-02)160160
84Kőműves (34-582-14)30028020
85Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)
4040
86Környezetvédelmi technikus
(54-850-01)
206160406
87Környezetvédelmi-mérés
szaktechnikus (55-850-02)
1208040
88Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
8080
89Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34-582-09)
160160
90Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző (54-841-11)
31428034
91Lovász (34-621-02)433310
92Magasépítő technikus (54-582-03)8080
93Mechatronikai technikus (54-523-04)120120
94Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
95Mentőápoló (55-723-11)8080
96Mezőgazdasági gépész (34-521-08)20540165
97Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
8080
98Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
99Mezőgazdasági technikus (54-621-02)644024
100Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)8080
101Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
102Multimédia-alkalmazásfejlesztő
(55-213-05)
8080
103Műanyagfeldolgozó (34-521-09)120120
104Műszaki informatikus (54-481-05)120120
105Művészeti és médiafotográfus
(54-211-10)
8080
106Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
8080
107Női szabó (34-542-06)280280
108Nyomdaipari technikus (54-213-07)4040
109Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
8080
110Pedagógiai- és családsegítő
munkatárs (54-140-02)
100100
111Pék (34-541-05)1138033
112Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
8080
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF132MF249MF70
113Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(54-344-01)
42040020
114Perioperatív asszisztens (54-720-04)6060
115Pincér (34-811-03)360360
116Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)6060
117Radiográfiai asszisztens (54-725-09)4040
118Ruhaipari technikus (54-542-02)4040
119Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
22620026
120Sportmasszőr (55-726-02)8080
121Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
(55-541-06)
4040
122Szakács (34-811-04)320320
123Szakközépiskolában folyó érettségi
vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)
19201600320
124Számítógép-szerelő, karbantartó
(34-523-02)
120120
125Szárazépítő (34-582-10)120120
126Szerszámkészítő (34-521-10)120120
127Szociális asszisztens (54-762-02)6060
128Szociális gondozó és ápoló
(34-762-01)
25224012
129Szociális szakgondozó (54-762-03)8080
130Szoftverfejlesztő (54-213-05)6060
131Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
88
132Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
133Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)160160
134Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
135Települési környezetvédelmi
szaktechnikus (55-850-04)
1208040
136Természetvédelmi szaktechnikus
(55-850-05)
1208040
137Textilműves (54-211-08)4040
138Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)
2111601734
139Vállalkozási és bérügyintéző
(54-344-02)
3663201234
140Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
240240
141Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
8080
142Vendéglátásszervező (54-811-01)200200
143Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)160160
144Villanyszerelő (34-522-04)240240
145Virágdekoratőr (35-215-02)433310
146Virágkötő és virágkereskedő
(34-215-04)
1279928
147Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő (34-582-12)
6060
148Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)1058025
149Víziközmű technikus (54-853-04)1058025
150Vízügyi szakmunkás (34-853-02)120120
151Webfejlesztő (55-213-02)120120
ABCDEFGHIJKLMN
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ20EJSZ5EJSZ9KA8MF132MF249MF70
152Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-
622-02)
3333

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ3FI8
2Államháztartási ügyintéző (54-344-04)120120
3Ápoló (55-723-01)116116
4Aranyműves (55-211-01)8080
5Asztalos (34-543-02)240240
6Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus (54-725-02)
2020
7Autóbuszvezető (35-841-01)8080
8Autóelektronikai műszerész
(54-525-01)
18516025
9Automatikai technikus (54-523-01)8080
10Autószerelő (54-525-02)18516025
11Autótechnikus (55-525-01)8080
12Bádogos (34-582-02)8080
13Bányaművelő (34-544-02)8080
14Bányaművelő technikus (54-544-01)8080
15Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
(55-541-01)
4040
16Bőrdíszműves (34-542-01)160160
17Bőrfeldolgozó-ipari technikus
(54-542-01)
4040
18Burkoló (34-582-13)8080
19CAD-CAM informatikus (54-481-01)120120
20Cipőkészítő (34-542-02)160160
21CNC gépkezelő (35-521-01)120120
22Cukrász (34-811-01)200200
23Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
24Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)
3434
25Diétás szakács (35-811-03)4040
26Díszítő festő (55-211-03)8080
27Dísznövénykertész (34-622-01)3333
28Eladó (34-341-01)200200
29Elektronikai technikus (54-523-02)120120
30Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
31Épületgépész technikus (54-582-01)8080
32Ergoterapeuta (54-726-03)8080
33Erősáramú elektrotechnikus
(54-522-01)
8080
34Ezüstműves (55-211-07)8080
35Fehérnemű-készítő és kötöttáru
összeállító (34-542-03)
4040
36Férfiszabó (34-542-04)160160
37Festő (54-211-03)1251205
38Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)8080
39Finommechanikai műszerész
(34-521-02)
8080
40Fitness-wellness instruktor (54-813-01)8080
41Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)3535
42Fodrász (54-815-01)8080
43Fogászati asszisztens (54-720-02)4040
44Fogtechnikus (55-724-01)8080
45Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)1717
46Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
8080
ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ3FI8
47Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
8080
48Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
8080
49Gazda (34-621-01)9999
50Gazdasági informatikus (54-481-02)120120
51Grafikus (54-211-04)1651605
52Gyakorló ápoló (54-723-02)942470
53Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
2323
54Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens (54-725-04)
3535
55Gyakorló mentőápoló (54-723-01)3535
56Gyakorló szövettani asszisztens
(54-725-05)
3535
57Gyermekotthoni asszisztens
(54-761-01)
4040
58Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
3333
59Gyógymasszőr (54-726-04)6969
60Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
8080
61Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)4040
62Hegesztő (34-521-06)240240
63Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
8080
64Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés
szerelő (35-582-03)
4040
65Idegenvezető (54-812-01)120120
66Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
400400
67Irodai titkár (54-346-03)240240
68Járműfényező (34-525-03)8080
69Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
3535
70Karosszérialakatos (34-525-06)120120
71Kárpitos (34-542-05)4040
72Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
4040
73Kerámiaműves (54-211-05)1251205
74Kereskedelmi képviselő (54-341-02)120120
75Kereskedő (54-341-01)120120
76Kertész (34-622-02)6666
77Kisgyermekgondozó, -nevelő
(54-761-02)
120120
78Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
3333
79Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
8080
80Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
1098029
81Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)4040
ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ3FI8
82Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
1717
83Klinikai neurofiziológiai asszisztens
(54-725-07)
8080
84Kozmetikus (54-815-02)120120
85Kőműves (34-582-14)120120
86Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)
4040
87Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
8080
88Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34-582-09)
8080
89Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző (54-841-11)
160160
90Magasépítő technikus (54-582-03)120120
91Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
92Mentőápoló (55-723-11)1717
93Mezőgazdasági gépész (34-521-08)9999
94Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
4040
95Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
96Mezőgazdasági technikus (54-621-02)8080
97Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
98Műanyagfeldolgozó technikus
(54-521-06)
8080
99Műemlékfenntartó technikus
(55-582-02)
4040
100Műemléki helyreállító (35-582-05)4040
101Műszaki informatikus (54-481-05)4040
102Művészeti és médiafotográfus
(54-211-10)
8080
103Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
8080
104Női szabó (34-542-06)160160
105Ötvös (54-211-06)85805
106Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
4040
107Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
8080
108Pék (34-541-05)120120
109Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
120120
110Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(54-344-01)
280280
111Perioperatív asszisztens (54-720-04)8080
112Pincér (34-811-03)280280
113Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)8080
114Radiográfiai asszisztens (54-725-09)3535
115Rekonstrukciós és műemléki festő,
mázoló (35-582-06)
4040
116Sommelier (35-811-01)3333
117Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
120120
118Sportmasszőr (55-726-02)240240
ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ3FI8
119Szakács (34-811-04)320320
120Szakközépiskolában folyó érettségi
vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)
13401100240
121Számítógép-szerelő, karbantartó
(34-523-02)
8080
122Szárazépítő (34-582-10)4040
123Szobrász (54-211-07)1251205
124Szociális asszisztens (54-762-02)14812028
125Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)3743202826
126Szociális szakgondozó (54-762-03)120120
127Szoftverfejlesztő (54-213-05)8080
128Szőlész-borász (34-541-06)3333
129Szövettani szakasszisztens (55-725-21)8080
130Táncos I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-08)
8080
131Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
988018
132Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)8080
133Tetőfedő (34-582-15)8080
134Textilműves (54-211-08)1251205
135Turisztikai szervező, értékesítő
(54-812-03)
120120
136Vállalkozási és bérügyintéző
(54-344-02)
120120
137Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
160160
138Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
160160
139Vegyész technikus (54-524-03)8080
140Vendéglátásszervező (54-811-01)160160
141Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)120120
142Villanyszerelő (34-522-04)160160
143Virágkötő és virágkereskedő
(34-215-04)
3333
144Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő (34-582-12)
8080
145Webfejlesztő (55-213-02)120120
146Zöldség- és gyümölcstermesztő
(35-622-02)
3333

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF23MF235
2Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
15012030
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)160160
4Állattartó szakmunkás (34-621-03)6666
5Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
6Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-
525-03)
8080
7Artista II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-01)
1108030
8Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35
522-01)
4040
9Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus (54-725-02)
8080
10Autóbuszvezető (35-841-01)160160
11Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
12Automatikai berendezés karbantartó (35
523-01)
6060
13Automatikai technikus (54-523-01)8080
14Autószerelő (54-525-02)120120
15Autótechnikus (55-525-01)120120
16Belovagló (35-813-01)6666
17Biogazdálkodó (35-621-02)3333
18Bőrdíszműves (34-542-01)8080
19Bőrfeldolgozó-ipari technikus
(54-542-01)
8080
20CAD-CAM informatikus (54-481-01)180180
21Cipőkészítő (34-542-02)8080
22CNC gépkezelő (35-521-01)160160
23Cukrász (34-811-01)3763203620
24Családi gazdálkodó (34-814-01)826616
25Csecsemő és gyermekápoló
(55-723-02)
19516035
26Dekoratőr (54-211-01)87807
27Demencia gondozó (35-762-01)108801612
28Diétás szakács (35-811-03)15512035
29Díszítő festő (55-211-03)8080
30Díszlettervező (55-211-04)8080
31Dísznövénykertész (34-622-01)2828
32Divat- és stílustervező (54-211-02)179160712
33Édesipari termékgyártó (34-541-01)3333
34Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
120120
35Egyházzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-03)
928012
36Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
928012
37Eladó (34-341-01)4584003424
38Elektromechanikai műszerész
(34-522-01)
8080
39Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
120120
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF23MF235
40Elektronikai műszerész (34-522-03)8080
41Elektronikai technikus (54-523-02)120120
42Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-01)
6060
43Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-02)
6060
44Élelmiszeripari analitikus technikus
(54-541-01)
4242
45Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4242
46Építő- szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
8080
47Épületgépész technikus (54-582-01)160160
48Ergoterapeuta (54-726-03)8080
49Faipari technikus (54-543-01)17216012
50Fehérnemű-készítő és kötöttáru
összeállító (34-542-03)
120120
51Férfiszabó (34-542-04)8080
52Festő (54-211-03)958015
53Finommechanikai műszerész
(34-521-02)
8080
54Fitness-wellness instruktor (54-813-01)23520035
55Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)14412024
56Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)8080
57Fodrász (54-815-01)200200
58Fogadós (34-811-06)26424024
59Fogászati asszisztens (54-720-02)120120
60Foglalkozás-szervező (55-762-01)160160
61Fogtechnikus (55-724-01)8080
62Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)120120
63Formacikk-gyártó (34-543-03)8080
64Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-
810-01)
120120
65Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
8080
66Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
8080
67Gazda (34-621-01)9999
68Gazdasági informatikus (54-481-02)23520035
69Gépgyártástechnológiai technikus
(54-521-03)
200200
70Gépjármű mechatronikus (34-525-02)8080
71Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34-841-01)
8080
72Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)8080
73Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-03)
8080
74Gerontológiai gondozó (55-762-02)18516025
75Grafikus (54-211-04)19216032
76Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-03)
14012020
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF23MF235
77Gyakorló ápoló (54-723-02)5044403430
78Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
23520035
79Gyakorló mentőápoló (54-723-01)31528035
80Gyakorló szövettani asszisztens
(54-725-05)
8080
81Gyermekotthoni asszisztens
(54-761-01)
18416024
82Gyógy- és fűszernövénytermesztő
(35-622-01)
1414
83Gyógymasszőr (54-726-04)15512035
84Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
2992403524
85Gyógyszeripari szaktechnikus
(55-524-05)
8080
86Gyógyszerkészítmény-gyártó
(34-524-01)
8080
87Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)19516035
88Halász, haltenyésztő (34-624-01)3333
89Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
8080
90Hídépítő és -fenntartó technikus
(54-582-02)
8080
91Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
120120
92Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés
szerelő (35-582-03)
8080
93Idegenvezető (54-812-01)18016020
94Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
8080
95Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
8080
96Információrendszer-szervező
(55-481-02)
8080
97Informatikai rendszerüzemeltető
(54-481-06)
2722402012
98Irodai titkár (54-346-03)3122802012
99IT mentor (54-482-01)8080
100Járműfényező (34-525-03)8080
101Járműipari fémalkatrész-gyártó
(34-521-07)
8080
102Járműipari karbantartó technikus
(55-523-07)
8080
103Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó (34-525-04)
8080
104Járműkarosszéria készítő, szerelő
(34-525-05)
8080
105Jegyvizsgáló (54-841-10)8080
106Jelmeztervező (55-211-05)8080
107Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
8080
108Karosszérialakatos (34-525-06)120120
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF23MF235
109Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
8080
110Kerámiaműves (54-211-05)8080
111Kereskedelmi képviselő (54-341-02)200200
112Kereskedő (54-341-01)35632036
113Kertész (34-622-02)663333
114Kiadványszerkesztő technikus
(54-213-06)
120120
115Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
I (35-345-01)
200200
116Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
II (55-345-01)
480480
117Kisgyermekgondozó, -nevelő
(54-761-02)
3793203524
118Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
826616
119Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
928012
120Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
958015
121Klinikai neurofiziológiai asszisztens
(54-725-07)
8080
122Kocsivizsgáló (54-525-09)8080
123Korrektor (55-213-03)8080
124Kozmetikus (54-815-02)100100
125Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34-582-07)
8080
126Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)
8080
127Környezetvédelmi technikus
(54-850-01)
16012040
128Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55-850-02)
8080
129Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
13212012
130Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-02)
160160
131Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
(54-725-08)
8080
132Létesítményi energetikus (55-582-01)120120
133Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző (54-841-11)
34032020
134Lovász (34-621-02)6666
135Magasépítő technikus (54-582-03)23520035
136Mechatronikai technikus (54-523-04)120120
137Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
138Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
139Mentőápoló (55-723-11)27524035
140Mezőgazdasági gépész (34-521-08)1279928
141Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
574017
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF23MF235
142Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)826616
143Mezőgazdasági technikus (54-621-02)978017
144Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)8080
145Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)6060
146Multimédia-alkalmazásfejlesztő
(55-213-05)
8080
147Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
148Műanyagfeldolgozó technikus
(54-521-06)
8080
149Műbútorasztalos (35-543-01)8080
150Műemléki helyreállító (35-582-05)8080
151Műszaki informatikus (54-481-05)8080
152Művészeti és médiafotográfus
(54-211-10)
87807
153Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
148801256
154Népzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-06)
928012
155Népzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-06)
928012
156Növényvédelmi szaktechnikus
(55-621-02)
4040
157Nyomdaipari technikus (54-213-07)8080
158Parképítő és fenntartó technikus
(54-581-02)
4040
159Patkolókovács (35-521-03)3333
160Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
26424024
161Pék (34-541-05)3082403335
162Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
120120
163Pénzügyi-számviteli ügyintéző
(54-344-01)
30028020
164Perioperatív asszisztens (54-720-04)8080
165Pincér (34-811-03)5274803512
166Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
167Pszichiátriai gondozó (55-762-04)8080
168Radiográfiai asszisztens (54-725-09)8080
169Rehabilitációs nevelő, segítő
(54-762-01)
8080
170Rekonstrukciós és műemléki festő,
mázoló (35-582-06)
8080
171Ruhaipari technikus (54-542-02)8080
172Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
35532035
173Sportmasszőr (55-726-02)19516035
174Szakács (34-811-04)43540035
175Szakközépiskolában folyó érettségi
vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)
1420110024080
176Számítógép-szerelő, karbantartó
(34-523-02)
2282001612
177Szárazépítő (34-582-10)8080
178Színész (55-212-01)928012
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF23MF235
179Színháztechnikus, szcenikus
(54-521-07)
13212012
180Színpad- és porond technikus
(54-521-08)
928012
181Színpadi fénytervező (55-521-02)8080
182Színpadi magasépítő (55-521-03)928012
183Szociális asszisztens (54-762-02)19516035
184Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)536440126024
185Szociális szakgondozó (54-762-03)27524035
186Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
19516035
187Szoftverfejlesztő (54-213-05)120120
188Szórakoztató zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-07)
1058025
189Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
1058025
190Szövettani szakasszisztens (55-725-21)8080
191Táncos I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-08)
7640121212
192Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
11880121412
193Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
194Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)26020060
195Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
196Térinformatikus (55-481-01)8080
197Tetőfedő (34-582-15)8080
198Textilipari technikus (54-542-03)8080
199Textilműves (54-211-08)958015
200Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-
03)
34032020
201Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-
05)
8080
202Üvegműves (54-211-09)8080
203Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-
01)
120120
204Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-
02)
14012020
205Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(55-344-07)
14012020
206Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
18016020
207Vasútépítő és -fenntartó technikus
(54-582-06)
8080
208Vasúti jármű dízelmotor- és
hajtásszerelő (54-525-11)
8080
209Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer
szerelője (54-525-12)
8080
210Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője (54-525-13)
8080
211Vasútijármű-technikus és diagnosztikus
(55-525-04)
8080
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ25EJSZ26EJSZ35EJSZ50MF23MF235
212Vegyész technikus (54-524-03)8080
213Vendéglátásszervező (54-811-01)4243604024
214Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)24020040
215Vésnök (55-211-08)8080
216Virágkötő és virágkereskedő (34-215-
04)
1414
217Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)8080
218Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)8080
219Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő (35-582-08)
8080
220Vízgépészeti technikus (54-853-03)8080
221Víziközmű technikus (54-853-04)8080
222Vízminőség-védelmi szaktechnikus
(55-853-02)
8080
223Webfejlesztő (55-213-02)8080

4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ5EJSZ52EJSZ6
2Ács (34-582-01)2082008
3Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
(55-621-01)
4040
4Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
160160
5Államháztartási ügyintéző (54-344-04)21720017
6Állattartó szakmunkás (34-621-03)6666
7Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
8Alternatív gépjárműhajtási technikus
(55-525-03)
8080
9Ápoló (55-723-01)27424034
10Aranyműves (55-211-01)8080
11Asztalos (34-543-02)223200815
12Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus (54-725-02)
8080
13Autóbuszvezető (35-841-01)160160
14Autóelektronikai műszerész (54-525-01)1681608
15Autógyártó (34-521-01)8080
16Automatikai berendezés karbantartó
(35-523-01)
8080
17Automatikai technikus (54-523-01)120120
18Autószerelő (54-525-02)263240815
19Autótechnikus (55-525-01)8080
20Bádogos (34-582-02)120120
21Bányaművelő technikus (54-544-01)8080
22Beszédátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-05)
8080
23Biogazdálkodó (35-621-02)3333
24Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-
541-01)
4040
25Bőrdíszműves (34-542-01)8080
26Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)8080
27Burkoló (34-582-13)1901601020
28CAD-CAM informatikus (54-481-01)17216012
29Cipőkészítő (34-542-02)8080
30CNC gépkezelő (35-521-01)160160
31Cukrász (34-811-01)348280242816
32Családi gazdálkodó (34-814-01)613328
33Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)17816018
34Dekoratőr (54-211-01)8080
35Demencia gondozó (35-762-01)8080
36Diétás szakács (35-811-03)120120
37Díszítő festő (55-211-03)8080
38Díszműkovács (34-211-01)8080
39Dísznövénykertész (34-622-01)3333
40Divat- és stílustervező (54-211-02)8080
41Édesipari termékgyártó (34-541-01)6666
42Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
120120
43Egyházzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-03)
8080
44Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
9780512
45Eladó (34-341-01)4484002424
46Elektromechanikai műszerész(34-522-
01)
8080
47Elektromos gép- és készülékszerelő
(34-522-02)
160160
48Elektronikai műszerész (34-522-03)17216012
49Elektronikai technikus (54-523-02)30428024
50Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-01)
8080
51Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-02)
8080
52Élelmiszeripari technikus (54-541-02)1048024
53Építő- szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
120120
54Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)196160828
55Épületgépész technikus (54-582-01)1681608
56Erdészeti szakmunkás (34-623-01)1616
57Ergoterapeuta (54-726-03)8080
58Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)160160
59Ezüstműves (55-211-07)8080
60Faipari technikus (54-543-01)8080
61Férfiszabó (34-542-04)8080
62Festő (54-211-03)120120
63Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)32828024816
64Finommechanikai műszerész (34-521-02)8080
65Fitness-wellness instruktor (54-813-01)8080
66Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)8080
67Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)8080
68Fodrász (54-815-01)29628016
69Fogadós (34-811-06)240240
70Fogászati asszisztens (54-720-02)120120
71Fogtechnikus (55-724-01)120120
72Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)120120
73Fotográfus és fotótermék-kereskedő
(54-810-01)
120120
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ5EJSZ52EJSZ6
74Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
8080
75Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
4040
76Gazda (34-621-01)1199920
77Gazdasági informatikus (54-481-02)2292001712
78Gázipari technikus (54-544-03)8080
79Gépgyártástechnológiai technikus (54-
521-03)
320280832
80Gépi forgácsoló (34-521-03)2882402424
81Gépjármű mechatronikus (34-525-02)8080
82Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34-841-01)
8080
83Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)8080
84Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-03)
8080
85Gerontológiai gondozó (55-762-02)120120
86Grafikus (54-211-04)1441201212
87Gyakorló ápoló (54-723-02)378320241618
88Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
21820018
89Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens (54-725-04)
8080
90Gyakorló mentőápoló (54-723-01)21820018
91Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-
05)
8080
92Gyártósori gépbeállító (34-521-05)120120
93Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)160160
94Gyógymasszőr (54-726-04)160160
95Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(54-140-01)
3292802425
96Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-
05)
8080
97Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)8080
98Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)160160
99Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
8080
100Hegesztő (34-521-06)6324803428242838
101Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-
02)
8080
102Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
(55-850-01)
120120
103Húsipari termékgyártó (34-541-03)1861205016
104Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
17216012
105Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-
szerelő (35-582-03)
120120
106Idegenvezető (54-812-01)240240
107Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
21720017
108Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
120120
109Információrendszer-szervező (55-481-02)120120
110Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-
06)
4073201234101615
111Ipari gépész (34-521-04)2802401624
112Irodai titkár (54-346-03)314240171839
113IT mentor (54-482-01)17216012
114Járműfényező (34-525-03)160160
115Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-
07)
8080
116Járműipari karbantartó technikus (55-523-
07)
8080
117Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó (34-525-04)
82802
118Járműkarosszéria készítő, szerelő
(34-525-05)
160160
119Jazz-zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-04)
8080
120Jazz-zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-04)
85805
121Jegyvizsgáló (54-841-10)8080
122Jelmeztervező (55-211-05)8080
123Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
6060
124Karosszérialakatos (34-525-06)8080
125Kárpitos (34-542-05)4040
126Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
8080
127Kerámiaműves (54-211-05)8080
128Kereskedelmi képviselő (54-341-02)200200
129Kereskedő (54-341-01)30428024
130Kertész (34-622-02)109663310
131Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)4040
132Kiadványszerkesztő technikus (54-213-
06)
17216012
133Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I
(35-345-01)
120120
134Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II
(55-345-01)
120120
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ5EJSZ52EJSZ6
135Kisgyermekgondozó, -nevelő(54-761-02)2262001412
136Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
433310
137Klasszikus zenész 1. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
8080
138Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
1008020
139Kocsivizsgáló (54-525-09)8080
140Kohászati technikus (54-521-04)8080
141Kozmetikus (54-815-02)200200
142Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34-582-07)
4040
143Kőműves (34-582-14)32828082812
144Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
(34-543-06)
13412014
145Környezetvédelmi technikus (54-850-01)17216012
146Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55-850-02)
8080
147Közlekedésautomatikai műszerész
(54-523-03)
8080
148Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
8080
149Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34-582-09)
3112801615
150Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-02)
8080
151Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
(54-725-08)
8080
152Létesítményi energetikus (55-582-01)8080
153Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
(54-841-11)
3553201718
154Magasépítő technikus (54-582-03)1281208
155Mechatronikai technikus (54-523-04)120120
156Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)120120
157Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
158Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)8080
159Mentőápoló (55-723-11)120120
160Mezőgazdasági gépész (34-521-08)1981462824
161Mezőgazdasági gépésztechnikus
(54-521-05)
100100
162Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
163Mezőgazdasági technikus (54-621-02)4040
164Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)8080
165Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
166Mozgókép- és animációkészító (54-213-
03)
13212012
167Multimédia-alkalmazásfejlesztő(55-213-
05)
120120
168Műanyagfeldolgozó (34-521-09)1681608
169Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-
06)
200200
170Műbútorasztalos (35-543-01)4040
171Műszaki informatikus (54-481-05)220200128
172Művészeti és médiafotográfus (54-211-
10)
928012
173Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
10080812
174Népzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-06)
8080
175Népzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-06)
85805
176Női szabó (34-542-06)335280281215
177Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-
02)
3333
178Nyomdaipari technikus (54-213-07)908010
179Ötvös (54-211-06)8080
180Parképítő és fenntartó technikus (54-581-
02)
4040
181Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
3983201224101220
182Pék (34-541-05)33916099242828
183Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
25724017
184Pénzügyi-számviteli ügyintéző(54-344-
01)
4773601217341836
185Perioperatív asszisztens (54-720-04)8080
186Pincér (34-811-03)356320288
187Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)13612016
188Radiográfiai asszisztens (54-725-09)8080
189Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)120120
190Ruhaipari technikus (54-542-02)8080
191Sommelier (35-811-01)946628
192Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
21720017
193Sportmasszőr (55-726-02)120120
194Szakács (34-811-04)38032028248
195Szakközépiskolában folyó érettségi
vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)
23202000320
196Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-
02)
13212012
197Szárazépítő (34-582-10)21420014
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ15EJSZ16EJSZ18EJSZ21EJSZ22EJSZ29EJSZ35EJSZ36EJSZ40EJSZ5EJSZ52EJSZ6
198Szociális asszisztens (54-762-02)2592003425
199Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)58848034281234
200Szociális szakgondozó (54-762-03)2552003025
201Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
120120
202Szoftverfejlesztő (54-213-05)17516015
203Szőlész-borász (34-541-06)946628
204Szövettani szakasszisztens (55-725-21)8080
205Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)
(55-212-08)
8080
206Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
928012
207Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
208Távközlési technikus (54-523-05)120120
209Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)160160
210Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
211Települési környezetvédelmi
szaktechnikus (55-850-04)
8080
212Térinformatikus (55-481-01)8080
213Természetvédelmi szaktechnikus (55-850
05)
13212012
214Tetőfedő (34-582-15)8080
215Textilipari technikus (54-542-03)8080
216Textilműves (54-211-08)120120
217Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-
03)
225200178
218Útépítő (34-582-11)4040
219Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-
05)
8080
220Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-
01)
17716017
221Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)2692401712
222Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-
344-07)
2322001715
223Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
17716017
224Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-
582-06)
8080
225Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)8080
226Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-
06)
8080
227Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
(54-525-11)
8080
228Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer
szerelője (54-525-12)
8080
229Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője (54-525-13)
8080
230Vasútijármű-technikus és diagnosztikus
(55-525-04)
8080
231Vegyész technikus (54-524-03)31628036
232Vegyipari rendszerüzemeltető
szaktechnikus (55-524-06)
18416024
233Vendéglátásszervező (54-811-01)360360
234Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)240240
235Vésnök (55-211-08)8080
236Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-
04)
4040
237Villanyszerelő (34-522-04)363320121615
238Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)563323
239Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő (34-582-12)
138120810
240Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)5050
241Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő (35-582-08)
4040
242Vízgépészeti technikus (54-853-03)8080
243Víziközmű technikus (54-853-04)928012
244Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-
853-02)
928012
245Vízügyi szakmunkás (34-853-02)120120
246Webfejlesztő (55-213-02)120120
247Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-
02)
6666

5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten

6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád megyében

ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ5FI10MF35
2Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
160160
3Államháztartási ügyintéző (54-344-04)160160
4Állattartó szakmunkás (34-621-03)3333
5Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
6Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-
525-03)
8080
7Ápoló (55-723-01)26024020
8Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35
522-01)
8080
9Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus (54-725-02)
8080
10Autóbuszvezető (35-841-01)8080
11Autóelektronikai műszerész (54-525-01)8080
12Automatikai berendezés karbantartó (35-
523-01)
8080
13Automatikai technikus (54-523-01)120120
14Autószerelő (54-525-02)120120
15Autótechnikus (55-525-01)8080
16Bádogos (34-582-02)6060
17CAD-CAM informatikus (54-481-01)200200
18CNC gépkezelő (35-521-01)120120
19Cukrász (34-811-01)240240
20Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
21Csecsemő és gyermekápoló (55-723-
02)
6060
22Dekoratőr (54-211-01)120120
23Demencia gondozó (35-762-01)14412024
24Diétás szakács (35-811-03)8080
25Dísznövénykertész (34-622-01)6666
26Divat- és stílustervező (54-211-02)8080
27Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
14412024
28Egyházzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-03)
8080
29Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
8080
30Eladó (34-341-01)27224032
31Elektromechanikai műszerész (34-522-
01)
280280
32Elektromos gép- és készülékszerelő (34-
522-02)
8080
33Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-01)
8080
34Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-02)
8080
35Élelmiszeripari technikus (54-541-02)8080
36Építő- szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
8080
37Erdészeti szakmunkás (34-623-01)100100
38Erdésztechnikus (54-623-02)11710017
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ5FI10MF35
39Ergoterapeuta (54-726-03)8080
40Erősáramú elektrotechnikus (54-522-
01)
8080
41Faipari technikus (54-543-01)6060
42Fegyverműszerész (54-863-01)26820068
43Fehérnemű-készítő és kötöttáru
összeállító (34-542-03)
6060
44Férfiszabó (34-542-04)8080
45Festő (54-211-03)120120
46Finommechanikai műszerész (34-521-
02)
8080
47Fitness-wellness instruktor (54-813-01)8080
48Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)6060
49Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)8080
50Fodrász (54-815-01)120120
51Fogadós (34-811-06)8080
52Fogászati asszisztens (54-720-02)120120
53Fogtechnikus (55-724-01)8080
54Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
55Formacikk-gyártó (34-543-03)6060
56Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-
810-01)
4040
57Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
4040
58Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
8080
59Gazda (34-621-01)3333
60Gazdasági informatikus (54-481-02)160160
61Gépgyártástechnológiai technikus (54-
521-03)
160160
62Gépjármű mechatronikus (34-525-02)8080
63Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34-841-01)
8080
64Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)8080
65Gerontológiai gondozó (55-762-02)8080
66Grafikus (54-211-04)2082008
67Gumiipari technikus (54-543-02)6060
68Gyakorló ápoló (54-723-02)35432034
69Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
200200
70Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens (54-725-04)
8080
71Gyakorló mentőápoló (54-723-01)120120
72Gyakorló szövettani asszisztens (54-
725-05)
8080
73Gyártósori gépbeállító (34-521-05)8080
74Gyermekotthoni asszisztens (54-761-
01)
8080
75Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-
622-01)
3333
76Gyógymasszőr (54-726-04)27424034
77Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-
140-01)
15212032
78Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)120120
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ5FI10MF35
79Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
8080
80Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-
850-01)
8080
81Húsipari termékgyártó (34-541-03)29920099
82Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
6060
83Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés
szerelő (35-582-03)
8080
84Idegenvezető (54-812-01)18416024
85Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
14412024
86Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
18416024
87Informatikai rendszerüzemeltető (54-
481-06)
43240032
88Irodai titkár (54-346-03)18416024
89IT mentor (54-482-01)8080
90Járműfényező (34-525-03)8080
91Jegyvizsgáló (54-841-10)8080
92Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
8080
93Karosszérialakatos (34-525-06)6060
94Kárpitos (34-542-05)8080
95Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)
6060
96Kerámiaműves (54-211-05)1281208
97Kereskedelmi képviselő (54-341-02)8080
98Kereskedő (54-341-01)160160
99Kertész (34-622-02)9999
100Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)4040
101Kiadványszerkesztő technikus (54-213-
06)
8080
102Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-
02)
15412034
103Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
8080
104Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
1108030
105Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)8080
106Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
8080
107Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-
725-07)
8080
108Kozmetikus (54-815-02)160160
109Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-
543-06)
4040
110Környezetvédelmi technikus (54-850-
01)
1208040
111Közlekedésautomatikai műszerész (54-
523-03)
8080
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ5FI10MF35
112Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
8080
113Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-
841-02)
4040
114Létesítményi energetikus (55-582-01)8080
115Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző (54-841-11)
3963602412
116Lovász (34-621-02)3333
117Magasépítő technikus (54-582-03)120120
118Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
119Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)8080
120Mentőápoló (55-723-11)8080
121Mezőgazdasági gépész (34-521-08)9999
122Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-
521-05)
8080
123Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)6666
124Mezőgazdasági technikus (54-621-02)908010
125Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)8080
126Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)4040
127Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-
05)
8080
128Műanyagfeldolgozó (34-521-09)4040
129Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-
06)
4040
130Műbútorasztalos (35-543-01)4040
131Műemlékfenntartó technikus (55-582-
02)
8080
132Műszaki informatikus (54-481-05)240240
133Műszeres analitikus (55-524-03)8080
134Művészeti és médiafotográfus (54-211-
10)
8080
135Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
8080
136Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-
02)
4040
137Nyomdaipari technikus (54-213-07)4040
138Parképítő és fenntartó technikus (54-
581-02)
8080
139Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
14412024
140Pék (34-541-05)2361606610
141Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
160160
142Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-
01)
50048020
143Perioperatív asszisztens (54-720-04)8080
144Pincér (34-811-03)240240
145Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)21220012
146Pszichiátriai gondozó (55-762-04)8080
147Radiográfiai asszisztens (54-725-09)8080
148Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-
01)
8080
149Ruhaipari technikus (54-542-02)6060
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ5FI10MF35
150Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
23220032
151Sportmasszőr (55-726-02)200200
152Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-
541-06)
4040
153Szakács (34-811-04)320320
154Szakközépiskolában folyó érettségi
vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)
17201200520
155Számítógép-szerelő, karbantartó (34-
523-02)
14412024
156Szárazépítő (34-582-10)8080
157Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)8080
158Szobrász (54-211-07)88808
159Szociális asszisztens (54-762-02)200200
160Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)3362803224
161Szociális szakgondozó (54-762-03)8080
162Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
120120
163Szoftverfejlesztő (54-213-05)200200
164Szövettani szakasszisztens (55-725-21)8080
165Táncos I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-08)
988018
166Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
1008020
167Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)3333
168Távközlési technikus (54-523-05)8080
169Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)8080
170Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
171Tetőfedő (34-582-15)8080
172Textilműves (54-211-08)88808
173Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-
03)
14412024
174Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-
01)
8080
175Vadászpuska műves (55-863-02)22816068
176Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)504010
177Vállalkozási és bérügyintéző(54-344-
02)
200200
178Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-
344-07)
200200
179Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
120120
180Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)8080
181Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-
06)
8080
182Vegyész technikus (54-524-03)8080
183Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)8080
184Vendéglátásszervező (54-811-01)120120
185Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)120120
186Virágkötő és virágkereskedő (34-215-
04)
6666
ABCDEFGHIJKL
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ13EJSZ17EJSZ26EJSZ35EJSZ5FI10MF35
187Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)8080
188Vízgépészeti és technológiai
berendezésszerelő (35-582-08)
4040
189Vízgépészeti technikus (54-853-03)8080
190Víziközmű technikus (54-853-04)8080
191Vízminőség-védelmi szaktechnikus
(55-853-02)
8080
192Vízügyi szakmunkás (34-853-02)8080
193Zöldség- és gyümölcstermesztő
(35-622-02)
3333

7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér megyében

ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ48EJSZ5EJSZ7KA9MF4MF45MF60MF92
2Abroncsgyártó (34-543-01)120120
3Ács (34-582-01)13212012
4Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-
621-01)
4040
5Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
8080
6Államháztartási ügyintéző (54-344-04)120120
7Állattartó szakmunkás (34-621-03)3333
8Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
9Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-
525-03)
8080
10Asztalos (34-543-02)120120
11Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35
522-01)
120120
12Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus (54-725-02)
8080
13Autóbuszvezető (35-841-01)120120
14Autóelektronikai műszerész (54-525-01)120120
15Autótechnikus (55-525-01)120120
16Bádogos (34-582-02)4040
17Belovagló (35-813-01)1818
18Biogazdálkodó (35-621-02)3333
19Bőrdíszműves (34-542-01)4040
20Burkoló (34-582-13)928012
21CAD-CAM informatikus (54-481-01)120120
22Cipőkészítő (34-542-02)4040
23CNC gépkezelő (35-521-01)8080
24Cukrász (34-811-01)2742402410
25Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
26Csecsemő és gyermekápoló (55-723-
02)
8080
27Demencia gondozó (35-762-01)8080
28Diétás szakács (35-811-03)160160
29Dísznövénykertész (34-622-01)9999
30Divat- és stílustervező (54-211-02)8080
31Édesipari termékgyártó (34-541-01)3333
32Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
8080
33Egyházzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-03)
8080
34Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
8080
35Eladó (34-341-01)200200
36Elektromechanikai műszerész (34-522-
01)
8080
37Elektromos gép- és készülékszerelő (34-
522-02)
8080
38Elektronikai technikus (54-523-02)8080
39Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-
521-01)
4040
40Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
41Építő- szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
8080
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ48EJSZ5EJSZ7KA9MF4MF45MF60MF92
42Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)160160
43Épületgépész technikus (54-582-01)6060
44Ergoterapeuta (54-726-03)8080
45Erősáramú elektrotechnikus (54-522-
01)
120120
46Faipari technikus (54-543-01)8080
47Fegyverműszerész (54-863-01)4040
48Fehérnemű-készítő és kötöttáru
összeállító (34-542-03)
8080
49Férfiszabó (34-542-04)8080
50Festő (54-211-03)158120121214
51Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)1561201224
52Finommechanikai műszerész (34-521-
02)
8080
53Fitness-wellness instruktor (54-813-01)120120
54Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)8080
55Fodrász (54-815-01)120120
56Fogadós (34-811-06)8080
57Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
58Foglalkozás-szervező (55-762-01)8080
59Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)8080
60Formacikk-gyártó (34-543-03)8080
61Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-
810-01)
1098029
62Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
8080
63Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
120120
64Gazda (34-621-01)55331210
65Gazdasági informatikus (54-481-02)240240
66Gépgyártástechnológiai technikus (54-
521-03)
240240
67Gépjármű mechatronikus (34-525-02)120120
68Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)120120
69Gerontológiai gondozó (55-762-02)4040
70Grafikus (54-211-04)278240101414
71Gumiipari technikus (54-543-02)120120
72Gyakorló ápoló (54-723-02)160160
73Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
120120
74Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens (54-725-04)
8080
75Gyakorló mentőápoló (54-723-01)8080
76Gyermekotthoni asszisztens (54-761-
01)
8080
77Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-
622-01)
3333
78Gyógymasszőr (54-726-04)8080
79Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-
140-01)
8080
80Hajózási technikus (54-841-01)8080
81Hegesztő (34-521-06)200200
82Hídépítő és -fenntartó technikus (54-
582-02)
120120
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ48EJSZ5EJSZ7KA9MF4MF45MF60MF92
83Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-
850-01)
4040
84Húsipari termékgyártó (34-541-03)18680106
85Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
8080
86Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés
szerelő (35-582-03)
8080
87Idegenvezető (54-812-01)120120
88Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
8080
89Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
120120
90Informatikai rendszerüzemeltető (54-
481-06)
280280
91Ipari gépész (34-521-04)160160
92Irodai titkár (54-346-03)320320
93IT mentor (54-482-01)8080
94Járműfényező (34-525-03)8080
95Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-
07)
120120
96Járműipari karbantartó technikus (55-
523-07)
120120
97Jazz-zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-04)
120120
98Jazz-zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-04)
13412014
99Jegyvizsgáló (54-841-10)4040
100Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
8080
101Kárpitos (34-542-05)8080
102Kerámiaműves (54-211-05)13012010
103Kereskedelmi képviselő (54-341-02)8080
104Kereskedő (54-341-01)280280
105Kertész (34-622-02)453312
106Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
I (35-345-01)
8080
107Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
II (55-345-01)
8080
108Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-
02)
120120
109Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
453312
110Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
8080
111Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
89809
112Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)4040
113Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-
725-07)
8080
114Kocsivizsgáló (54-525-09)8080
115Kozmetikus (54-815-02)120120
116Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34-582-07)
4040
117Kőműves (34-582-14)17216012
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ48EJSZ5EJSZ7KA9MF4MF45MF60MF92
118Környezetvédelmi technikus (54-850-
01)
16012040
119Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55-850-02)
4040
120Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
8080
121Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-
841-02)
120120
122Létesítményi energetikus (55-582-01)4040
123Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző (54-841-11)
280280
124Lovász (34-621-02)462620
125Magasépítő technikus (54-582-03)120120
126Mechatronikai technikus (54-523-04)6060
127Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
128Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
129Mentőápoló (55-723-11)8080
130Mezőgazdasági gépész (34-521-08)9999
131Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-
521-05)
4040
132Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
133Mezőgazdasági technikus (54-621-02)4040
134Mozgókép- és animációkészítő (54-213-
03)
13412014
135Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
136Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-
06)
8080
137Műbútorasztalos (35-543-01)8080
138Műszaki informatikus (54-481-05)120120
139Művészeti és médiafotográfus (54-211-
10)
8080
140Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
25224012
141Népzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-06)
8080
142Népzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-06)
85805
143Női szabó (34-542-06)8080
144Orvosi elektronikai technikus (55-523-
04)
4040
145Parképítő és fenntartó technikus (54-
581-02)
4040
146Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
200200
147Pék (34-541-05)1618033121224
148Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
160160
149Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-
01)
240240
150Perioperatív asszisztens (54-720-04)8080
151Pincér (34-811-03)2342002410
152Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)8080
153Radiográfiai asszisztens (54-725-09)8080
154Ruhaipari technikus (54-542-02)120120
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ48EJSZ5EJSZ7KA9MF4MF45MF60MF92
155Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
120120
156Sportmasszőr (55-726-02)8080
157Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-
541-06)
4040
158Szakács (34-811-04)2342002410
159Szakközépiskolában folyó érettségi
vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)
15401300240
160Számítógép-szerelő, karbantartó (34-
523-02)
120120
161Szárazépítő (34-582-10)120120
162Szobrász (54-211-07)13212012
163Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)200200
164Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
8080
165Szoftverfejlesztő (54-213-05)200200
166Táncos I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-08)
14412024
167Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
1581201424
168Távközlési technikus (54-523-05)8080
169Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)200200
170Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
171Települési környezetvédelmi
szaktechnikus (55-850-04)
4040
172Térinformatikus (55-481-01)8080
173Tetőfedő (34-582-15)8080
174Textilműves (54-211-08)1681608
175Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-
03)
120120
176Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-
05)
8080
177Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-
02)
200200
178Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-
344-07)
120120
179Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
160160
180Vasútépítő és -fenntartó technikus(54-
582-06)
8080
181Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)8080
182Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-
06)
4040
183Vasúti jármű dízelmotor- és
hajtásszerelő (54-525-11)
4040
184Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer
szerelője (54-525-12)
8080
185Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője (54-525-13)
4040
186Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)8080
187Vegyipari rendszerüzemeltető
szaktechnikus (55-524-06)
8080
188Vendéglátásszervező (54-811-01)240240
ABCDEFGHIJKLM
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ48EJSZ5EJSZ7KA9MF4MF45MF60MF92
189Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)200200
190Vésnök (55-211-08)8080
191Virágkötő és virágkereskedő (34-215-
04)
3333
192Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)8080
193Vízgépészeti technikus (54-853-03)8080
194Víziközmű technikus (54-853-04)8080
195Vízügyi szakmunkás (34-853-02)8080
196Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622
02)
3333

8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr-Moson-Sopron megyében

ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ5KA20
2Ács (34-582-01)8080
3Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
160160
4Államháztartási ügyintéző (54-344-04)200200
5Állattartó szakmunkás (34-621-03)3333
6Állattenyésztő és állategészségügyi
technikus (54-621-01)
4040
7Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-
525-03)
160160
8Ápoló (55-723-01)19016030
9Asztalos (34-543-02)120120
10Autóbuszvezető (35-841-01)280280
11Autógyártó (34-521-01)120120
12Automatikai berendezés karbantartó (35-
523-01)
160160
13Automatikai technikus (54-523-01)240240
14Autótechnikus (55-525-01)200200
15Bádogos (34-582-02)120120
16Bőrdíszműves (34-542-01)8080
17Burkoló (34-582-13)100100
18CAD-CAM informatikus (54-481-01)240240
19CNC gépkezelő (35-521-01)280280
20Cukrász (34-811-01)29028010
21Családi gazdálkodó (34-814-01)3333
22Csecsemő és gyermekápoló (55-723-
02)
8080
23Demencia gondozó (35-762-01)8080
24Diétás szakács (35-811-03)200200
25Díszítő festő (55-211-03)8080
26Díszműkovács (34-211-01)8080
27Dísznövénykertész (34-622-01)100100
28Divat- és stílustervező (54-211-02)554015
29Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
120120
30Egyházzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-03)
8080
31Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
8080
32Eladó (34-341-01)160160
33Elektromos gép- és készülékszerelő (34-
522-02)
160160
34Elektronikai műszerész (34-522-03)8080
35Elektronikai technikus (54-523-02)120120
36Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-01)
8080
37Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-02)
8080
38Élelmiszeripari analitikus technikus (54-
541-01)
4040
39Élelmiszeripari technikus (54-541-02)4040
40Építő- szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
120120
ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ5KA20
41Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)120120
42Épületgépész technikus (54-582-01)120120
43Erdésztechnikus (54-623-02)100100
44Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
(34-541-07)
3333
45Erősáramú elektrotechnikus (54-522-
01)
120120
46Faipari technikus (54-543-01)26024020
47Festő (54-211-03)13512015
48Fitness-wellness instruktor (54-813-01)160160
49Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)8080
50Fodrász (54-815-01)280280
51Fogadós (34-811-06)8080
52Fogászati asszisztens (54-720-02)8080
53Fogtechnikus (55-724-01)8080
54Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)120120
55Formacikk-gyártó (34-543-03)8080
56Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
120120
57Gazda (34-621-01)6666
58Gazdasági informatikus (54-481-02)200200
59Gázipari technikus (54-544-03)8080
60Gépjármű mechatronikus (34-525-02)120120
61Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-03)
120120
62Gerontológiai gondozó (55-762-02)8080
63Grafikus (54-211-04)17516015
64Gumiipari technikus (54-543-02)8080
65Gyakorló ápoló (54-723-02)19516035
66Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
8080
67Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens (54-725-04)
8080
68Gyakorló mentőápoló (54-723-01)8080
69Gyártósori gépbeállító (34-521-05)8080
70Gyógymasszőr (54-726-04)120120
71Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-
140-01)
120120
72Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)8080
73Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
120120
74Hídépítő és -fenntartó technikus (54-
582-02)
8080
75Húsipari termékgyártó (34-541-03)15312033
76Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
160160
77Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés
szerelő (35-582-03)
160160
78Idegenvezető (54-812-01)160160
79Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
22020020
80Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
160160
ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ5KA20
81Információrendszer-szervező (55-481-
02)
120120
82Informatikai rendszerüzemeltető (54-
481-06)
280280
83Ipari gépész (34-521-04)8080
84Irodai titkár (54-346-03)200200
85Járműfényező (34-525-03)120120
86Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-
07)
120120
87Jegyvizsgáló (54-841-10)120120
88Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
8080
89Karosszérialakatos (34-525-06)120120
90Kárpitos (34-542-05)8080
91Kereskedelmi képviselő (54-341-02)8080
92Kereskedő (54-341-01)120120
93Kertész (34-622-02)3333
94Kiadványszerkesztő technikus (54-213-
06)
120120
95Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
I (35-345-01)
320320
96Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
II (55-345-01)
320320
97Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-
02)
8080
98Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
3333
99Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
8080
100Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
1328052
101Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)8080
102Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
8080
103Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-
725-07)
8080
104Kocsivizsgáló (54-525-09)120120
105Kohászati technikus (54-521-04)160160
106Kozmetikus (54-815-02)280280
107Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34-582-07)
8080
108Környezetvédelmi technikus (54-850-
01)
28024040
109Közlekedésautomatikai műszerész (54-
523-03)
120120
110Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
8080
111Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34-582-09)
160160
112Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-
841-02)
120120
113Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
(54-725-08)
8080
ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ5KA20
114Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841
03)
120120
115Létesítményi energetikus (55-582-01)8080
116Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző (54-841-11)
480480
117Lovász (34-621-02)3333
118Magasépítő technikus (54-582-03)200200
119Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
120Mélyépítő technikus (54-582-04)200200
121Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)8080
122Mentőápoló (55-723-11)120120
123Mezőgazdasági gépész (34-521-08)3333
124Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-
521-05)
4040
125Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)3333
126Mezőgazdasági technikus (54-621-02)8080
127Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)8080
128Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)8080
129Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-
05)
8080
130Műanyagfeldolgozó (34-521-09)22420024
131Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-
06)
280280
132Műbútorasztalos (35-543-01)8080
133Műemlékfenntartó technikus (55-582-
02)
120120
134Műemléki helyreállító (35-582-05)8080
135Műszaki informatikus (54-481-05)320320
136Művészeti és médiafotográfus (54-211-
10)
8080
137Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
34028060
138Női szabó (34-542-06)14412024
139Ötvös (54-211-06)8080
140Parképítő és fenntartó technikus (54-
581-02)
682840
141Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
14412024
142Pék (34-541-05)1468066
143Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
120120
144Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-
01)
320320
145Perioperatív asszisztens (54-720-04)8080
146Pincér (34-811-03)29628016
147Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)8080
148Radiográfiai asszisztens (54-725-09)8080
149Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-
01)
8080
150Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
29228012
151Sportmasszőr (55-726-02)160160
152Szakács (34-811-04)49648016
ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ5KA20
153Szakközépiskolában folyó érettségi
vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)
17201400320
154Számítógép-szerelő, karbantartó (34-
523-02)
240240
155Szárazépítő (34-582-10)8080
156Szerszámkészítő (34-521-10)8080
157Szobrász (54-211-07)958015
158Szociális asszisztens (54-762-02)120120
159Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)120120
160Szociális szakgondozó (54-762-03)8080
161Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
8080
162Szoftverfejlesztő (54-213-05)120120
163Szórakoztató zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-07)
8080
164Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
8080
165Szőlész-borász (34-541-06)3333
166Táncos I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-08)
8080
167Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
1108030
168Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)280280
169Tejipari szakmunkás (34-541-10)3333
170Tetőfedő (34-582-15)8080
171Textilműves (54-211-08)8080
172Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-
03)
160160
173Útépítő (34-582-11)8080
174Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-
05)
120120
175Üvegműves (54-211-09)8080
176Üzleti szolgáltatási munkatárs(54-340-
01)
160160
177Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-
02)
280280
178Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-
344-07)
200200
179Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
(54-344-03)
240240
180Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-
582-06)
8080
181Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)120120
182Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-
06)
120120
183Vasúti jármű dízelmotor- és
hajtásszerelő (54-525-11)
8080
184Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer
szerelője (54-525-12)
8080
185Vasúti jármű villamos rendszereinek
szerelője (54-525-13)
8080
186Vasútijármű-technikus és diagnosztikus
(55-525-04)
8080
ABCDEFGH
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ15EJSZ5KA20
187Vendéglátásszervező (54-811-01)240240
188Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)120120
189Villanyszerelő (34-522-04)160160
190Virágkötő és virágkereskedő (34-215-
04)
6666
191Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő (34-582-12)
120120
192Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)8080
193Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)8080
194Víziközmű technikus (54-853-04)8080
195Webfejlesztő (55-213-02)120120

9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar megyében

ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ4EJSZ52EJSZ53FI2
2Abroncsgyártó (34-543-01)8080
3Ács (34-582-01)8080
4Államháztartási mérlegképes könyvelő
(55-344-02)
8080
5Államháztartási ügyintéző (54-344-04)120120
6Állattartó szakmunkás (34-621-03)3333
7Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-
525-03)
8080
8Ápoló (55-723-01)480360120
9Aranyműves (55-211-01)8080
10Audio- és vizuáltechnikai műszerész
(35-522-01)
8080
11Audiológiai asszisztens és
hallásakusztikus (54-725-02)
8080
12Autóbuszvezető (35-841-01)160160
13Autóelektronikai műszerész (54-525-01)160160
14Autógyártó (34-521-01)8080
15Automatikai berendezés karbantartó (35-
523-01)
8080
16Automatikai technikus (54-523-01)8080
17Autószerelő (54-525-02)18016020
18Autótechnikus (55-525-01)18016020
19Avionikus (54-525-03)8080
20Bányaművelő (34-544-02)8080
21Bányaművelő technikus (54-544-01)8080
22Beszédátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-05)
8080
23Bőrdíszműves (34-542-01)8080
24Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-
01)
8080
25CAD-CAM informatikus (54-481-01)8080
26Cipőkészítő (34-542-02)8080
27Cukrász (34-811-01)22420024
28Családi gazdálkodó (34-814-01)4040
29Csecsemő és gyermekápoló (55-723-
02)
26820068
30Dekoratőr (54-211-01)8080
31Demencia gondozó (35-762-01)8080
32Diétás szakács (35-811-03)8080
33Díszítő festő (55-211-03)8080
34Díszműkovács (34-211-01)8080
35Dísznövénykertész (34-622-01)734033
36Divat- és stílustervező (54-211-02)200200
37Drog- és toxikológiai technikus (55-524-
01)
6060
38Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
(55-344-03)
8080
39Egyházzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-03)
8080
40Egyházzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-02)
8080
41Eladó (34-341-01)6525602468
42Elektromechanikai műszerész (34-522-
01)
160160
ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ4EJSZ52EJSZ53FI2
43Elektromos gép- és készülékszerelő (34-
522-02)
120120
44Elektronikai műszerész (34-522-03)160160
45Elektronikai technikus (54-523-02)200200
46Elektronikus hozzáférési és
magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-01)
8080
47Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus (55-523-02)
8080
48Élelmiszeripari analitikus technikus (54-
541-01)
4040
49Élelmiszeripari technikus (54-541-02)1212
50Építő- szállító- és munkagép-szerelő
(34-521-11)
8080
51Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)280280
52Épületgépész technikus (54-582-01)120120
53Erdészeti szakmunkás (34-623-01)3333
54Ergoterapeuta (54-726-03)8080
55Erősáramú elektrotechnikus (54-522-
01)
8080
56Ezüstműves (55-211-07)8080
57Faipari technikus (54-543-01)8080
58Fehérnemű-készítő és kötöttáru
összeállító (34-542-03)
8080
59Férfiszabó (34-542-04)4040
60Festő (54-211-03)928012
61Fitness-wellness instruktor (54-813-01)160160
62Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)8080
63Fodrász (54-815-01)19416034
64Fogadós (34-811-06)8080
65Fogászati asszisztens (54-720-02)14812028
66Fogtechnikus (55-724-01)15412034
67Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)15412034
68Formacikk-gyártó (34-543-03)8080
69Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-
810-01)
8080
70Földmérő, földügyi és térinformatikai
technikus (54-581-01)
8080
71Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
(35-582-01)
8080
72Gazda (34-621-01)9999
73Gazdasági informatikus (54-481-02)23420034
74Gázipari technikus (54-544-03)8080
75Gépi forgácsoló (34-521-03)22020020
76Gépjármű mechatronikus (34-525-02)8080
77Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
(34-841-01)
8080
78Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)8080
79Gerinchálózati rendszerüzemeltető
technikus (55-523-03)
8080
80Gerontológiai gondozó (55-762-02)120120
81Grafikus (54-211-04)14412024
82Gumiipari technikus (54-543-02)8080
ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ4EJSZ52EJSZ53FI2
83Gyakorló ápoló (54-723-02)576440136
84Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
(54-723-03)
26820068
85Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens (54-725-04)
8080
86Gyakorló mentőápoló (54-723-01)15412034
87Gyakorló szövettani asszisztens (54-
725-05)
8080
88Gyermekotthoni asszisztens (54-761-
01)
15412034
89Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-
622-01)
3333
90Gyógymasszőr (54-726-04)15412034
91Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-
140-01)
2281603434
92Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-
05)
8080
93Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-
01)
240240
94Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)15412034
95Háztartási gépszervíz szaktechnikus
(55-523-06)
8080
96Hegesztő (34-521-06)22020020
97Hídépítő és -fenntartó technikus (54-
582-02)
8080
98Hulladékgazdálkodó szaktechnikus(55-
850-01)
1208040
99Húsipari termékgyártó (34-541-03)180806634
100Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
(34-582-05)
8080
101Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés
szerelő (35-582-03)
8080
102Idegenvezető (54-812-01)14412024
103Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző (54-347-01)
22816068
104Infokommunikációs hálózatépítő és
üzemeltető (54-481-03)
240240
105Információrendszer-szervező (55-481-
02)
8080
106Informatikai rendszerüzemeltető (54-
481-06)
5264802422
107Ipari gépész (34-521-04)200200
108Ipari gumitermék előállító (34-543-04)8080
109Irodai titkár (54-346-03)2462001234
110IT mentor (54-482-01)27424034
111Járműfényező (34-525-03)17216012
112Járműipari karbantartó technikus (55-
523-07)
8080
113Járműkarosszéria előkészítő,
felületbevonó (34-525-04)
8080
114Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-
525-05)
8080
115Jegyvizsgáló (54-841-10)8080
116Kardiológiai és angiológiai asszisztens
(54-725-06)
8080
ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ4EJSZ52EJSZ53FI2
117Karosszérialakatos (34-525-06)18616026
118Kárpitos (34-542-05)8080
119Kerámiaműves (54-211-05)13212012
120Kereskedelmi képviselő (54-341-02)15412034
121Kereskedő (54-341-01)240240
122Kertész (34-622-02)6666
123Kiadványszerkesztő technikus (54-213-
06)
120120
124Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
I (35-345-01)
400400
125Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
II (55-345-01)
400400
126Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-
02)
19416034
127Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó (34-541-08)
3333
128Klasszikus zenész I. (a szakmairány
megnevezésével) (55-212-05)
81801
129Klasszikus zenész II. (a szakmairány
megnevezésével) (54-212-05)
1408060
130Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)8080
131Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
(55-725-18)
8080
132Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-
725-07)
8080
133Kocsivizsgáló (54-525-09)8080
134Korrektor (55-213-03)8080
135Kozmetikus (54-815-02)19416034
136Kőfaragó, műköves és épületszobrász
(34-582-07)
4040
137Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-
543-06)
100100
138Környezetvédelmi technikus (54-850-
01)
16012040
139Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
(55-850-02)
8080
140Közlekedésautomatikai műszerész(54-
523-03)
8080
141Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember (a szakmairány
megnevezésével) (54-345-02)
8080
142Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő (34-582-09)
8080
143Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-
841-02)
8080
144Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
(54-725-08)
8080
145Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
(54-841-03)
8080
146Létesítményi energetikus (55-582-01)120120
147Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző (54-841-11)
2582002434
148Magasépítő technikus (54-582-03)120120
149Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)8080
ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ4EJSZ52EJSZ53FI2
150Mélyépítő technikus (54-582-04)8080
151Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)8080
152Mentőápoló (55-723-11)120120
153Mezőgazdasági gépész (34-521-08)1192099
154Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-
521-05)
8080
155Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)862066
156Mezőgazdasági technikus (54-621-02)128801236
157Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)8080
158Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)17216012
159Mozgókép- és animációkészítő (54-213-
03)
17216012
160Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-
05)
8080
161Műanyagfeldolgozó (34-521-09)8080
162Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-
06)
8080
163Műbútorasztalos (35-543-01)8080
164Műemlékfenntartó technikus (55-582-
02)
120120
165Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)8080
166Műemléki helyreállító (35-582-05)8080
167Műszaki informatikus (54-481-05)120120
168Műszeres analitikus (55-524-03)8080
169Művészeti és médiafotográfus (54-211-
10)
928012
170Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével) (34-215-01)
200200
171Népzenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-06)
81801
172Népzenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-06)
1408060
173Női szabó (34-542-06)120120
174Növényvédelmi szaktechnikus(55-621-
02)
4040
175Nyomdaipari technikus (54-213-07)8080
176Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)8080
177Ortopédiai műszerész (54-726-02)8080
178Orvosi elektronikai technikus (55-523-
04)
8080
179Ötvös (54-211-06)8080
180Papíripari technikus (55-524-04)8080
181Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
(54-140-02)
452360243434
182Pék (34-541-05)1138033
183Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás) (54-343-01)
19416034
184Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-
01)
7266401868
185Perioperatív asszisztens (54-720-04)8080
186Pincér (34-811-03)35432034
187Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)4040
188Pszichiátriai gondozó (55-762-04)120120
189Radiográfiai asszisztens (54-725-09)8080
ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ4EJSZ52EJSZ53FI2
190Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-
01)
8080
191Rekonstrukciós és műemléki festő,
mázoló (35-582-06)
8080
192Repülőgép-szerelő (54-525-10)8080
193Ruhaipari technikus (54-542-02)8080
194Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)8080
195Sportedző (a sportág megjelölésével)
(54-813-02)
29228012
196Sportmasszőr (55-726-02)8080
197Szakács (34-811-04)4123202468
198Szakközépiskolában folyó érettségi
vizsgára felkészítő kétéves képzés (-)
17601600160
199Számítógép-szerelő, karbantartó (34-
523-02)
22820028
200Szárazépítő (34-582-10)8080
201Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)8080
202Szobrász (54-211-07)928012
203Szociális asszisztens (54-762-02)30428024
204Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)4283204068
205Szociális szakgondozó (54-762-03)17616016
206Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző (55-762-06)
8080
207Szoftverfejlesztő (54-213-05)13212012
208Szórakoztató zenész I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-07)
8080
209Szórakoztató zenész II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-08)
8080
210Szövettani szakasszisztens (55-725-21)8080
211Táncos I. (a szakmairány
megjelölésével) (55-212-08)
8080
212Táncos II. (a szakmairány
megjelölésével) (54-212-09)
928012
213Távközlési technikus (54-523-05)120120
214Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)200200
215Települési környezetvédelmi
szaktechnikus (55-850-04)
8080
216Térinformatikus (55-481-01)8080
217Térképész szaktechnikus (55-581-03)8080
218Természetvédelmi szaktechnikus (55-
850-05)
16012040
219Tetőfedő (34-582-15)8080
220Textilipari technikus (54-542-03)8080
221Textilműves (54-211-08)8080
222Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-
03)
18416024
223Útépítő (34-582-11)4040
224Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-
05)
8080
225Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-
01)
22816068
226Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)4040
ABCDEFGHIJ
1Szakképesítés megnevezése (száma)KeretszámNGMFMilletékes TKEJSZ2EJSZ4EJSZ52EJSZ53FI2
227Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-
02)
19416034
228Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-
344-07)
280280<