486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. §, 8-11. §, 19-22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 7. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16-18. § tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,

a 23. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról

1. § (1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) által a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósítás alatt álló európai uniós társfinanszírozású, 1. melléklet szerinti projektek tekintetében kizárólagos jogutód az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: EKE). Az 1. melléklet szerinti projektekhez kötődő közfeladatokat az EKE látja el.

(2) Az OFI által a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósított európai uniós projektek fenntartása tekintetében az EKE a jogutód.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, 4-10. §, 12-13. §, a 14. § b)-f) pontja, a 15-21. §, a 23. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § és a 14. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 22. § és a 2. melléklet 2017. február 1-jén lép hatályba.

3. § Nem lép hatályba

a) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 60. §-a,

b) a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

ba) 202. § (1) bekezdése,

bb) 202. § (2) bekezdés 4. pontja és 6-10. pontja.

4. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § (8) bekezdés c) pontjában az "az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ)" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "A központ" szövegrész helyébe az "A tankerületi központ" szöveg,

c) 6. § (8) bekezdésében az "a központtal" szövegrész helyébe az "a tankerületi központtal" szöveg, a "központnak" szövegrész helyébe a "tankerületi központnak" szöveg,

d) 17. § (4) bekezdés b) pontjában az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg

lép.

5. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a) 9. § (4) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központtal" szövegrész helyébe az "a tankerületi központtal" szöveg,

c) 10. § (3) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrészek helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

d) 10. § (5) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központnak," szövegrész helyébe az "a tankerületi központnak," szöveg,

e) 10. § (6) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg

lép.

6. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdésében az "Az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "A tankerületi központ" szöveg lép.

7. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) pontjában az "intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe a "tankerületi központ" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében az "állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe a "tankerületi központ", a "tankerület megyei és járási szintű vezetője" szövegrész helyébe a "tankerületi központ vezetője" szöveg

lép.

8. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 21/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tankerületi központ a (2) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi programmal összhangban meghatározza a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet az állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában, amelyet április 15-éig megküld a Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ)."

(2) Az R1. 21/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az oktatási központ a tankerületi esélyegyenlőségi programot megyei szinten - az állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában - összehangolva megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet készít és azt május 1-jéig megküldi a Hivatalnak és az illetékes megyei kormányhivatalnak."

(3) Az R1. 21/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást, a (4) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét nyolc napon belül felülvizsgálja. Ha a tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a módosított intézkedési tervét a települési önkormányzat tájékoztatását követő harminc napon belül megküldi az oktatási központnak. Az oktatási központ szükség szerint módosítja a megyei esélyegyenlőségi intézkedési tervet és azt harminc napon belül megküldi a Hivatal és az illetékes megyei kormányhivatal számára."

9. § Az R1. a 38. §-t követően a következő IV/A. fejezettel egészül ki:

"IV/A. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ HATÓSÁGOK

38/A. § (1) A Kormány

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott, az érettségi vizsga vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint az Nkt. 32. § (2) bekezdésében, a 33. § (1) és (5) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében, 93. §-ában,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés c) pontjában, 34. § (1) és (2) bekezdésében, 44. § (2a) bekezdésében, 50. § (8) és (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 88. § (6) bekezdésében,

c) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalát jelöli ki az Nkt. 30. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 44. § (2a) bekezdésében, (6b) bekezdés b) pontjában, 45. § (2), (8)-(10) bekezdésében, 47. § (6) bekezdésében, 50. § (7) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 91. § (2) bekezdésében

foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.

(2) A Kormány az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott köznevelési feladatok ellátására Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki."

10. § Az R1.

1. 1. § (2) bekezdés 20. pontjában az "az állami intézményfenntartó" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

2. 7. § (2) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 30. § (1) és (3) bekezdésében az "Az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "A tankerületi központ" szöveg,

3. 9. § (3) bekezdésében a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatalnak" szöveg,

4. 8/A. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

5. 21/B. § (2) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ település szerint illetékes tankerületének" szövegrész helyébe az "a település szerint illetékes tankerületi központnak" szöveg,

6. 21/B. § (3) bekezdésében a "tankerületnek" szövegrész helyébe a "tankerületi központnak" szöveg,

7. 30. § (4) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központtal" szövegrész helyébe az "a tankerületi központtal" szöveg,

8. 32. § (3) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központot" szövegrész helyébe az "a tankerületi központot" szöveg,

9. 33. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ," szövegrész helyébe az "a tankerületi központ," szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R1.

a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "(fővárosi kerületi)" szövegrész,

b) IV. FEJEZET címében a "(FŐVÁROSI KERÜLET)" szövegrész.

12. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontjában az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg lép.

13. § A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakképzési megállapodás az (1) bekezdésben foglaltakon túl további tartalmi elemeket is tartalmazhat a fenntartónak az állami feladatellátásban való részvételével összefüggésben, amennyiben a fenntartó]

"aa) a tankerületi központ képviseletében a tankerületi központ igazgatója,"

14. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében, 6. § (3a) és (4a) bekezdésében, 8. § (1a) és (1b) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés felvezető szövegében, 9/A. § (3) bekezdésében, 10/A. § (7) bekezdésében, 10/G. § (1) bekezdésében, 12/D. § (2) bekezdésében, 15/C. § (1) bekezdés b) pontjában, 5. melléklete címében és 1. pontjában a "szakképzettséggel" szövegrész helyébe a "szakképzettséggel vagy szakképesítéssel" szöveg,

b) 17. § (8) bekezdésében az "Az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "A tankerületi központ" szöveg, a "területileg illetékes tankerület vezetőjével" szövegrész helyébe a "tankerületi központ vezetőjével" szöveg,

c) 21. § a) pont ae) alpontjában az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

d) 22. § (5) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ vezetője" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ vezetője" szöveg,

e) 23. § (6) bekezdésében az "Az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "A tankerületi központ" szöveg, az "állami intézményfenntartó központ vezetőjének" szövegrész helyébe az "oktatási központ vezetőjének" szöveg,

f) 23. § (7) bekezdésében az "Az állami intézményfenntartó központ vezetője" szövegrész helyébe az "Az oktatási központ vezetője és a tankerületi központ vezetője" szöveg,

g) 32/A. § (1) bekezdésében a "szakképzettséggel" szövegrész helyébe a "szakképzettséggel vagy szakképesítéssel" szöveg,

h) 5. melléklete 3.1. pontjában a "szakképzettséghez" szövegrész helyébe a "szakképzettséghez vagy szakképesítéshez" szöveg, a "szakképzettségének" szövegrész helyébe a "szakképzettségének vagy szakképesítésének" szöveg

lép.

15. § A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg lép.

16. § A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tankönyvellátási szerződés - a 8. §-ban foglalt kivétellel - a Könyvtárellátó és az Ntt.-ben meghatározott iskola - a tankerületi központ fenntartásában álló iskola esetén a tankerületi központ - között jön létre. A tankerületi központok tekintetében a tankönyvellátási szerződés hatályosulásához az oktatási központ jóváhagyása szükséges."

17. § Az R2. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint az egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 1. §-a alapján, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől a Könyvtárellátó által átvett feladatokkal összefüggésben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés f) pontja szerint megvalósult tőketartalék növekedés nem képezi a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 28. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésének alapját."

18. § Az R2. 7. § (2) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrészek helyébe az "a tankerületi központ" szöveg lép.

19. § (1) Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Elnöknek az nevezhető ki, aki

a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és

c) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával vagy intézményirányítási területen szerzett legalább kétéves vezetői gyakorlattal

rendelkezik."

(2) Az R3. 12. § (4) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki)

"b) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával"

(rendelkezik.)

20. § Az R3. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § A Jászberényi Tankerületi Központ a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválás útján 2017. február 1-jén jön létre. A Püspökladányi Tankerületi Központ 2017. február 1-jétől Berettyóújfalui Tankerületi Központ elnevezéssel működik."

21. § Az R3. a következő 19/B. §-sal egészül ki:

"19/B. § A Mezőkovácsházai járás mint feladatellátási terület 2017. február 1-jével a Gyulai Tankerületi Központtól a Békéscsabai Tankerületi Központhoz kerül."

22. § A R3. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

23. § A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében az "az állami intézményfenntartó központ" szövegrész helyébe az "a tankerületi központ" szöveg,

b) 4. § (7) bekezdésben az "az állami intézményfenntartó központot" szövegrész helyébe az "a tankerületi központot" szöveg,

c) 2. melléklet ca) 1. pontjában foglalt 1-6. táblázat E:1 mezőjében, 9. táblázat E:1 mezőjében, 13-16. táblázat E:1 mezőjében, 18. és 19. táblázat E:1 mezőjében,

cb) 4. melléklet 1-9. táblázat E:1 mezőjében, 13. táblázat D:1 mezőjében, 14-16. táblázat E:1 mezőjében, 18. és 19. táblázat E:1 mezőjében

a "KLIK" szövegrész helyébe az "illetékes TK" szöveg,

d) 2. melléklet 1. pont 8. táblázat E:1 mezőjében az "3KLIK" szövegrész helyébe az "illetékes TK" szöveg,

e) 2. melléklet 2. pontjában a "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ" szövegrész helyébe az "illetékes tankerületi központ" szöveg, a "KLIK" szövegrész helyébe az "illetékes TK" szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 486/2016. (XII. 28.) Korm rendelethez

ABC
1.Felhívás azonosító jeleFelhívás neveA projektet érintő közfeladatok megnevezése
2.EFOP-3.1.2-16A pedagógusok
módszertani felkészítése
a végzettség nélküli
iskolaelhagyás megelőzése
érdekében
A köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai,
nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani,
továbbképzési), és egyéb fejlesztési, innovációs
feladatok.
Fenntarthatósághoz, tehetséggondozáshoz és
társadalmi integrációhoz kapcsolódó programok
fejlesztése és működtetése. (kiemelten: Ökoiskola,
Zöld óvoda, Iskolai Közösségi Szolgálat)
Az Európai Strukturális Alapokhoz kötődő kiemelt
fejlesztési programok megvalósítása.
A tudományos és szakmai eredmények hazai és
nemzetközi disszeminációja.
3.EFOP-3.2.2-15A köznevelés tartalmi
szabályozóinak és
pedagógiai módszertani
eszköztárának fejlesztése
Kormányzati döntéseket, fejlesztési terveket
támogató kutatási, elemzési, értékelési, adatelemzési
és szolgáltatási feladatok.
A Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épülő
térítésmentes, újgenerációs (papír és digitális)
tananyagok és tankönyvek fejlesztése, valamint
a Nemzeti Közoktatási Portál kialakítása és
működtetése.
A köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai,
nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani,
továbbképzési), és egyéb fejlesztési, innovációs
feladatok.
Tankönyvfejlesztési, -kiadási, és -elemzési feladatok a
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvényben és a nemzeti
köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban
közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján.
Az Európai Strukturális Alapokhoz kötődő kiemelt
fejlesztési programok megvalósítása.
A tudományos és szakmai eredmények hazai és
nemzetközi disszeminációja.

2. melléklet a 486/2016. (XII. 28.) Korm rendelethez

"1. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központok feladatellátási területe

ABC
1MEGYETANKERÜLETI KÖZPONTTANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI
TERÜLETE
2BÁCS-KISKUNKecskemétiKecskeméti járás
Tiszakécskei járás
Kiskunmajsai járás
Kiskunfélegyházai járás
3KiskőrösiKunszentmiklósi járás
Kiskunhalasi járás
Kiskőrösi járás
Jánoshalmai járás
4BajaiBajai járás
Bácsalmási járás
Kalocsai járás
5BARANYAMohácsiSiklósi járás
Bólyi járás
Mohácsi járás
6SzigetváriSellyei járás
Sásdi járás
Szentlőrinci járás
Szigetvári járás
7PécsiKomlói járás
Pécsváradi járás
Pécsi járás
8BÉKÉSGyulaiBékési járás
Gyomaendrődi járás
Gyulai járás
Sarkadi járás
Szeghalmi járás
9BékéscsabaiBékéscsabai járás
Szarvasi járás
Mezőkovácsházai járás
Orosházai járás
10BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNMiskolciMiskolci járás
11SzerencsiSzikszói járás
Encsi járás
Tokaji járás
Szerencsi járás
12SárospatakiSárospataki járás
Sátoraljaújhelyi járás
Gönci járás
Cigándi járás
13KazincbarcikaiÓzdi járás
Putnoki járás
Edelényi járás
Kazincbarcikai járás
14MezőkövesdiTiszaújvárosi járás
Mezőcsáti járás
Mezőkövesdi járás
15BUDAPESTÉszak-BudapestiBudapest III. kerület
Budapest IV. kerület
16Közép-BudaiBudapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest XII. kerület
17Belső-PestiBudapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest IX. kerület
18Észak-PestiBudapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
19Közép-PestiBudapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület
20Kelet-PestiBudapest X. kerület
Budapest XVII. kerület
21Külső-PestiBudapest XVIII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
22Dél-PestiBudapest XXI. kerület
Budapest XXIII. kerület
23Dél-BudaiBudapest XI. kerület
Budapest XXII. kerület
24CSONGRÁDSzegediSzegedi járás
Mórahalomi járás
Kisteleki járás
25HódmezővásárhelyiMakói járás
Hódmezővásárhelyi járás
Csongrádi járás
Szentesi járás
26FEJÉRSzékesfehérváriSzékesfehérvári járás
Bicskei járás
Enyingi járás
Móri járás
Gárdonyi járás
27DunaújvárosiMartonvásári járás
Dunaújvárosi járás
Sárbogárdi járás
28GYŐR-MOSON-SOPRONGyőriGyőri járás
Pannonhalmai járás
Téti járás
Mosonmagyaróvári járás
29SoproniSoproni járás
Csornai járás
Kapuvári járás
30HAJDÚ-BIHARDebreceniDebreceni járás
Nyíradonyi járás
31BerettyóújfaluiHajdúszoboszlói járás
Berettyóújfalui járás
Derecskei járás
Püspökladányi járás
32HajdúböszörményiHajdúhadházi járás
Hajdúböszörményi járás
Balmazújvárosi járás
Hajdúnánási járás
33HEVESEgriEgri járás
Bélapátfalvai járás
Füzesabonyi járás
Hevesi járás
34HatvaniPétervásárai járás
Gyöngyösi járás
Hatvani járás
35JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKSzolnokiSzolnoki járás
Kunszentmártoni járás
36KarcagiKarcagi járás
Kunhegyesi járás
Tiszafüredi járás
Mezőtúri járás
Törökszentmiklósi járás
37JászberényiJászberényi járás
Jászapáti járás
38KOMÁROM-ESZTERGOMTatabányaiTatabányai járás
Oroszlányi járás
Tatai járás
Komáromi járás
Kisbéri járás
Esztergomi járás
39NÓGRÁDSalgótarjániSalgótarjáni járás
Bátonyterenyei járás
Pásztói járás
40BalassagyarmatiBalassagyarmati járás
Rétsági járás
Szécsényi járás
41PESTÉrdiÉrdi járás
Budakeszi járás
Pilisvörösvári járás
42VáciSzentendrei járás
Váci járás
Szobi járás
43DunakesziGödöllői járás
Aszódi járás
Dunakeszi járás
44SzigetszentmiklósiSzigetszentmiklósi járás
Ráckevei járás
45MonoriGyáli járás
Monori járás
Vecsési járás
Dabasi járás
46CeglédiNagykátai járás
Ceglédi járás
Nagykőrösi járás
47SOMOGYKaposváriKaposvári járás
Csurgói járás
Nagyatádi járás
Barcsi járás
48SiófokiFonyódi járás
Marcali járás
Siófoki járás
Tabi járás
49SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGNyíregyháziNyíregyházi járás
Ibrányi járás
Nagykállói járás
Tiszavasvári járás
50KisvárdaiVásárosnaményi járás
Baktalórántházai járás
Kisvárdai járás
Kemecsei járás
Záhonyi járás
51MátészalkaiMátészalkai járás
Fehérgyarmati járás
Csengeri járás
Nyírbátori járás
52TOLNASzekszárdiSzekszárdi járás
Tolnai járás
Paksi járás
53TamásiTamási járás
Dombóvári járás
Bonyhádi járás
54VASSzombathelyiSzombathelyi járás
Körmendi járás
Szentgotthárdi járás
Vasvári járás
55SárváriCelldömölki járás
Kőszegi járás
Sárvári járás
56VESZPRÉMVeszprémiVeszprémi járás
Balatonalmádi járás
Várpalotai járás
Zirci járás
57BalatonfürediBalatonfüredi járás
Sümegi járás
Tapolcai járás
58PápaiDevecseri járás
Ajkai járás
Pápai járás
59ZALAZalaegerszegiZalaegerszegi járás
Lenti járás
Zalaszentgróti járás
60NagykanizsaiNagykanizsai járás
Keszthelyi járás
Letenyei járás

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére