323/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 1. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 36. sorában a "régészeti területen: Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; műemléki területen: Magyar Építész Kamara" szövegrész helyébe az "a kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szöveg lép.

2. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendelet rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik."

3. § A Korm. rend. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. épületdiagnosztika: olyan roncsolásmentes vagy fizikai beavatkozással járó vizsgálat - különösen a faldiagnosztika, faanyagvédelmi vizsgálat -, amely a tartó- és egyéb épületszerkezetek műszaki állapotának elsősorban a nedvesség és sószennyezés, a biológiai károsodás, a szilárdság és anyagszerkezeti tulajdonságainak felderítésére, elemzésére és értékelésére szolgál;"

4. § A Korm. rend. 4. § (2) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen

műemléki épületkutatás szakterületen:)

"bd) kutatási terv készítése vagy kutatási dokumentáció összeállítása;"

5. § A Korm. rend. 4. § (2) bekezdés e) pontja a következő ec) alponttal egészül ki:

(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen

műemléki épületdiagnosztika szakterületen:)

"ec) a védett műemléki érték faanyagvédelmi vizsgálata;"

6. § (1) A Korm. rend. 7. § (1) bekezdése a következő f)-g) ponttal egészül ki:

(Műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és)

"f) okleveles belsőépítész, környezettervező művész és műemlékvédelmi szakmérnöki, vagy

g) okleveles építőmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki"

(szakképzettség szükséges.)

(2) A Korm. rend. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és

a) restaurátorművész,

b) okleveles restaurátorművész,

c) okleveles restaurátor vagy

d) okleveles iparművészeti tárgyrestaurátor

szakképzettség szükséges a tevékenységnek megfelelő szakiránnyal."

(3) A Korm. rend. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Műemléki terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és

a) a 4. § (2) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontjai szerinti tevékenységek esetén

aa) okleveles építőmérnök,

ab) okleveles szerkezet-építőmérnök,

ac) okleveles építészmérnök vagy

ad) okleveles geológus,

b) a 4. § (2) bekezdés e) pont ec) alpontjában meghatározott tevékenység végzéséhez

ba) okleveles faipari mérnök vagy

bb) okleveles erdőmérnök

szakképzettség szükséges."

7. § A Korm. rend. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységből 3 év kutatói munkakörben végzett szakirányú tevékenység szükséges a szakmai gyakorlat teljesítéséhez."

8. § A Korm. rend. 8/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 4. § (2) bekezdés d) pont di) alpontjában meghatározott tevékenység elvégzéséhez régészeti területen szakértői jogosultsággal rendelkező régészt kell bevonni."

9. § A Korm. rend. a következő 8/C. §-sal egészül ki:

"8/C. § (1) A műemlékvédelem terén 2014. január 19. előtt megszerzett, legalább 10 év szakirányú szakmai gyakorlat

a) műemléki érték dokumentálása,

b) műemléki épületkutatás,

c) történeti kertek

szakterületen történő nyilvántartásba vételre irányuló bejelentés esetén mentesít az a)-c) pontban felsorolt szakterületekre e rendelet által előírt végzettségi és szakképesítési követelmények alól azzal, hogy a bejelentőnek a végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratot a bejelentéshez csatolnia kell, továbbá, hogy a szakmai gyakorlatot az e bekezdés b) pontja esetében kutatói munkakörben kell teljesíteni.

(2) A szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésekor mentesül a 8. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 8. § (6) bekezdésében előírt számítási módszer alapján megszerzett szakmai gyakorlat igazolása alól

a) a műemléki érték dokumentálása és a műemléki épületdiagnosztika szakterületen a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen műemlék építmények műszaki szakértői részszakterületen,

b) a műemléki épületdiagnosztika szakterületen az általános építmények felelős műszaki vezetői építési szakterület műemléki részszakterületen

jogosultsággal rendelkező személy.

(3) Az 5. § (2) bekezdésétől eltérően végzettségétől, szakképesítésétől függetlenül a műemléki terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen a 4. § (2) bekezdés e) pont ec) alpontjában meghatározott szakértői tevékenységet folytathat az a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott, FA-12 vagy FV-SZ jelzésű szakértő is, aki

a) a szakmai gyakorlat igazolása mellett az 5. § (1) bekezdése alapján bejelenti a miniszternek, hogy a műemléki terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen szakértői tevékenységet kíván végezni, valamint

b) a Magyar Mérnöki Kamaránál aktív tagi státusszal rendelkezik és a bejelentéséhez mellékeli a faanyagvédelmi szakértői jogosultságának igazolását."

10. § (1) A Korm. rend. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Valamely más EGT tagállamban letelepedett és ott jogszerűen - az e rendelet szerinti - szakértői tevékenységet végző szolgáltató Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében folytatott szakértői tevékenység bejelentésére nem kell alkalmazni a 9. § (1) és (3) bekezdésben foglaltakat."

(2) A Korm. rend. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Valamely más EGT tagállamban letelepedett és ott jogszerűen szakértői tevékenységet végző szolgáltató Magyarország területén történő letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében folytatott szakértői tevékenység folytatásának bejelentésekor a 9. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2. melléklet 4.2-4.5. sorában meghatározott adatokat nem kell megadni."

(3) A Korm. rend. 11. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nem EGT-állambeli szakértő magyarországi tevékenység végzése esetén a tevékenység folytatására irányuló szándékot a miniszternek be kell jelenteni.

(4) A miniszter a (3) bekezdés szerinti bejelentést akkor veheti tudomásul, ha a szakértő megfelelőségét az adott állam örökségvédelmi intézménye igazolja, vagy az elismerésre Magyarország nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget."

11. § (1) A Korm. rend. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a Szolg. törvény 25. §-a szerint jár el, ha valamely személy vagy szervezet szakértői jogosultsághoz kötött tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül ténylegesen folytat, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta."

(2) A Korm. rend. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A miniszter eltiltja a tevékenység Magyarországon történő folytatásától azt a nem EGT-állambeli szakértőt, akinek megfelelőségét az adott állam örökségvédelmi intézménye nem igazolja."

12. § A Korm. rend. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12/A. § A műemléki érték védelmével kapcsolatos műemléki területen a miniszter azon szakértő vagy szakértő szervezet számára,

a) amely a szakértői tevékenység hatósági ellenőrzése során a műemléki területen kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye szerint szakszerűtlen, vagy szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valótlan tartalmú szakvéleményt, dokumentációt készít - ha a c) pontban foglaltak nem valósulnak meg -, egy évre,

b) amelyet egy éven belül két alkalommal örökségvédelmi bírsággal sújtottak - ha a c) pontban foglaltak nem valósulnak meg -, három évre,

c) amelyről az örökségvédelmi, az örökségvédelmi felügyeleti vagy az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy szakértői tevékenysége következményeként a védett műemléki érték súlyosan veszélyeztetetté válik, öt évre, vagy amennyiben a védett műemléki érték helyreállíthatatlanul sérült vagy elpusztult, tíz évre megtiltja a szakértői tevékenység folytatását."

13. § A Korm. rend. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) Az a szakértő, aki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2016. (X. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt műemléki terület műemléki érték dokumentálása vagy műemléki épületkutatás szakterületen névjegyzékbe került, továbbra is jogosult e rendelet szerinti szakértői tevékenységet folytatni.

(2) Aki a szakértői tevékenység folytatására irányuló szándékot 2017. december 31-ig bejelenti, és a szakterületre irányadó szakmai tapasztalati pontértéke eléri a figyelembe vehető maximális pontszámot - vagy az adott szakterületen a nyilvántartásba vételhez szükséges pontérték kétszeresét -, mentesül a jelen rendelet szerinti végzettségi és szakképesítési követelmények alól azzal, hogy az önálló tevékenységgel szerzett szakmai tapasztalati pontérték csak a 2014. január 19. előtti időszakból vehető figyelembe, és a bejelentéshez a bejelentőnek csatolnia kell a végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratot."

14. § A Korm. rend. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. § A Korm. rend.

1. 4. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "védett műemléket" szövegrész helyébe a "védett műemléki értéket", a "műemléket" szövegrész helyébe az "a védett műemléki értéket" szöveg,

2. 4. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a "műemléket" szövegrész helyébe a "műemléki értéket" szöveg,

3. 4. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "műemlék" szövegrész helyébe a "védett műemléki érték" szöveg,

4. 4. § (2) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontjában a "műemléken" szövegrészek helyébe a "védett műemléki értéken" szöveg,

5. 4. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "konzerválás," szövegrész helyébe a "konzerválás és ezek tervének elkészítése," szöveg,

6. 4. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a "helyreállítás," szövegrész helyébe a "helyreállítás és tervének elkészítése," szöveg,

7. 4. § (2) bekezdés d) pontjában az "a történeti kert, történeti táj" szövegrész helyébe az "a védett történeti kert, védett műemléki érték telkén lévő védett park, védett történeti táj" szöveg,

8. 4. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában az "a védett történeti kertet érintő" szövegrész helyébe az "a d) pontban meghatározottakat érintő" szöveg,

9. 4. § (2) bekezdés d) pont dh) alpontjában az "a védett történeti kertet érintő tevékenység tervezési programjának" szövegrész helyébe az "a d) pontban meghatározottakat érintő tervezési program" szöveg,

10. 4. § (2) bekezdés d) pont di) alpontjában az "a történeti kert" szövegrész helyébe az "a védett történeti kert, védett műemléki érték telkén lévő védett park" szöveg,

11. 4. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontjában az "a műemlék épületek műszaki," szövegrész helyébe az "a védett műemléki érték" szöveg,

12. 4. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a "műemlék állapotának szakértői" szövegrész helyébe az "a védett műemléki érték állapotának általános műszaki" szöveg,

13. 7. § (1) bekezdés c) pontjában az "építészmérnök" szövegrész helyébe az "építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki," szöveg,

14. 7. § (1) bekezdés d) pontjában az "építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki, vagy" szövegrész helyébe az "építész tervező művész és műemlékvédelmi szakmérnöki" szöveg,

15. 7. § (2) bekezdés c) pontjában az "építészmérnök" szövegrész helyébe az "építőmérnök és műemlékvédelmi szakmérnöki" szöveg,

16. 8/A. § (2) és (3) bekezdésében a "műemléken" szövegrészek helyébe a "védett műemléki értéken" szöveg,

17. 8/B. §-ában a "műemlékvédelem" szövegrész helyébe a "kulturális örökségvédelem" szöveg,

18. 9. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szövegrész helyébe a "miniszter, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagy jogelőd intézményei" szöveg, továbbá az "az LLTK által véleményezett dokumentációk közül nem vehető számításba az, amelyről a véleményezés során az LLTK megállapította," szövegrész helyébe az "a dokumentációk közül nem vehető figyelembe az, amelyről megállapítható," szöveg,

19. 2. mellékletének 4. pont 4.3 alpontjában a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szövegrész helyébe a "miniszter, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagy jogelőd intézményei" és az "az LLTK" szövegrész helyébe az "a Lechner Lajos Tudásközpont" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a Korm. rend.

a) 4. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a "történeti kert" szövegrész,

b) 5. § (5)-(7) bekezdése,

c) 9. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában az "(a továbbiakban: Központ)" és az "(a továbbiakban: LLTK)" szövegrész,

d) 9/A. §-a,

e) 13. § (4) bekezdése.

3. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

17. § A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 63. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-16. §-a és 18. §-a a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 323/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

A Korm. rend. 1. mellékletének 2-7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Műemléki területen a műemléki érték dokumentálása szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

Egy tevékenységtípusból legfeljebb 15 pont vehető figyelembe. Egy tevékenységtípusba tartozik a 2-3., a 4-5., a 6-7., a 8-9. és a 10-13. sor szerinti tevékenység. A 14. pont tekintetében a hosszabb munkaviszony vagy gyakornoki státusz esetén legfeljebb 9 pontig vehető figyelembe.

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 db védetté nyilvánítási vagy értékvizsgálati dokumentáció önálló elkészítése3 pont
3.1 db védetté nyilvánítási vagy értékvizsgálati dokumentáció elkészítése munkatársként2 pont
4.egy teljes műemléki védelem alatt álló építmény vonalhálós alakhű felmérésének
önálló elkészítése
5 pont
5.egy teljes műemléki védelem alatt álló építmény vonalhálós alakhű felmérésének
elkészítése munkatársként
3 pont
6.önállóan elkészített, legalább 40 védett objektumra kiterjedő műemléki revízió5 pont
7.40 védett objektumra kiterjedő műemléki revízióban munkatársként való részvétel3 pont
8.egy település vagy 50 épületre kiterjedő településrész inventarizációjának önálló
elkészítése
4 pont
9.egy település vagy 50 épületre kiterjedő településrész inventarizációjának elkészítése
munkatársként
3 pont
10.egy teljes műemléki védelem alatt álló építményre vonatkozó építéstörténeti
tudományos dokumentáció önálló elkészítése
9 pont
11.egy teljes műemléki védelem alatt álló építményre vonatkozó építéstörténeti
tudományos dokumentáció elkészítése munkatársként
5 pont
12.egy műemléki védelem alatt álló építményt érintő tervezett tevékenységéhez kötődő
építéstörténeti tudományos dokumentációjának önálló elkészítése
6 pont
13.egy műemléki védelem alatt álló építményt érintő tervezett tevékenységéhez kötődő
építéstörténeti tudományos dokumentációjának elkészítése munkatársként
3 pont
14.műemlékvédelmi intézményben kutatóként teljesített tíz hónap munkaviszony vagy
gyakornoki státusz
3 pont
15.műemlék-helyreállításban való közreműködésre tekintettel az építésügyért felelős
miniszter által adományozott építészeti díj
4 pont
16.tudományos fokozat megszerzése műemlékvédelmi tárgyú doktori értekezéssel5 pont
17.okleveles művészettörténész vagy okleveles régész végzettség esetén
műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés
5 pont

3. Műemléki területen műemléki épületkutatás szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

A 7. pont tekintetében a tevékenység legfeljebb 10 pontig vehető figyelembe.

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 db 1850 előtti műemléki védelem alatt álló építmény teljes körű, önálló
épületkutatása
7 pont
3.1 db 1850 előtti műemléki védelem alatt álló építmény tervezett tevékenységéhez
kötődő, önálló épületkutatása
5 pont
4.1 db 1850 utáni műemléki védelem alatt álló építmény teljes körű, önálló
épületkutatása
5 pont
5.1 db 1850 utáni műemléki védelem alatt álló építmény tervezett tevékenységéhez
kötődő, önálló épületkutatása
4 pont
6.1 db műemléki védelem alatt álló építmény teljes körű épületkutatásában való
részvétel munkatársként
2 pont
7.1 db műemléki védelem alatt álló építmény tervezett tevékenységéhez kötődő
épületkutatásában való részvétel munkatársként
2 pont
8.tudományos fokozat megszerzése műemléki épületkutatás tárgyú doktori
értekezéssel
5 pont
9.okleveles művészettörténész vagy okleveles régész végzettség esetén
műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés
5 pont

4. Műemléki területen műemléki restaurátori szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

A 4-5. pont tekintetében a tevékenység legfeljebb 12 pontig vehető figyelembe.

AB
1.TevékenységPontszám
2.műemléki védelem alatt álló építmény alkotórészeként védett képző- vagy
iparművészeti alkotásokon önállóan vagy vezetőként elvégzett restaurátori kutatási,
restaurálási munka
6 pont
3.műemléki védelem alatt álló építmény alkotórészeként védett képző- vagy
iparművészeti alkotásokon munkatársként elvégzett restaurátori kutatási, restaurálási
munka
4 pont
4.1 db műemléki védelem alatt álló építményre vonatkozó restaurátori kutatási
dokumentáció vagy restaurálási dokumentáció önálló elkészítése
4 pont
5.1 db műemléki védelem alatt álló építményre vonatkozó restaurátori kutatási
dokumentáció vagy restaurálási dokumentáció elkészítésében munkatársként való
részvétel
3 pont
6.műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés5 pont

5. Műemléki területen történeti kertek szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

Egy tevékenységtípusból legfeljebb 15 pont vehető figyelembe. Egy tevékenységtípusba tartozik a 2-3., a 4-5., a 6-7., a 8-9. és a 12-13. sor szerinti tevékenység. A 10. pont tekintetében a hosszabb munkaviszony vagy gyakornoki státusz esetén legfeljebb 9 pontig vehető figyelembe.

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 db történeti kert védetté nyilvánítási dokumentációjának önálló elkészítése3 pont
3.1 db történeti kert védetté nyilvánítási dokumentációjának elkészítésében való
közreműködés munkatársként
1 pont
4.1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy egyéb, műemléki védelem
alatt álló kert önálló kertépítészeti felmérése
5 pont
5.1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy egyéb, műemléki védelem
alatt álló kert kertépítészeti felmérésében való közreműködés munkatársként
2 pont
6.történeti kertek inventarizációjának önálló elkészítése egy teljes településen vagy
100 ingatlanra kiterjedő településrészen
4 pont
7.történeti kertek inventarizációjának elkészítése munkatársként egy teljes
településen vagy 100 ingatlanra kiterjedő településrészen
2 pont
8.1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert kerttörténeti tudományos
dokumentációjának önálló elkészítése
5 pont
9.1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert kerttörténeti tudományos
dokumentációjának elkészítésében való közreműködés munkatársként
2 pont
10.műemlékvédelmi intézményben történeti kertek szakterületen teljesített tíz hónap
munkaviszony vagy gyakornoki státusz
3 pont
11.tudományos fokozat megszerzése tájépítészeti tárgyú doktori értekezéssel5 pont
12.1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy egyéb műemléki védelem alatt
álló kert kezelési- és helyreállítási tervének önálló elkészítése
5 pont
13.1 db műemléki védelem alatt álló történeti kert vagy egyéb műemléki védelem
alatt álló kert kezelési- és helyreállítási tervének elkészítésében való közreműködés
munkatársként
2 pont
14.műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés5 pont

6. Műemléki területen műemléki épületdiagnosztika szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 db műemléki védelem alatt álló építmény épületdiagnosztikai - nedvesség- és
sótartalom vizsgálati, anyagtani, statikai vagy faanyagvédelmi - szakvéleményének
önálló elkészítése
5 pont
3.1 db műemléki védelem alatt álló építmény épületdiagnosztikai - nedvesség- és
sótartalom vizsgálati, anyagtani, statikai vagy faanyagvédelmi - szakvéleményének
munkatársként való elkészítése
2 pont
4.tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnöki képesítés5 pont
5.műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés5 pont
6.tudományos fokozat megszerzése műemléki épületdiagnosztika tárgyú doktori
értekezéssel
5 pont

7. Műemléki területen orgonahangszer-helyreállítási szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

AB
1.TevékenységPontszám
2.műemlék épületben orgona elhelyezése, helyreállítása, átalakítása engedélyezése
iránti kérelem mellékletét képező építéstörténeti tudományos dokumentáció
önálló elkészítése
8 pont
3.műemlék épületben orgona elhelyezése, helyreállítása, átalakítása engedélyezése
iránti kérelem mellékletét képező építéstörténeti tudományos dokumentáció
elkészítésében való közreműködés munkatársként
5 pont
4.50 db orgona inventarizációjának önálló elkészítése4 pont
5.50 db orgona inventarizációjának elkészítése munkatársként3 pont
6.műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti alkotásokon önállóan
vagy vezetőként elvégzett restaurátori kutatási, restaurálási munka
8 pont
7.műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti alkotásokon
munkatársként elvégzett restaurátori kutatási és restaurálási munka
4 pont
8.műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés5 pont
9.tudományos fokozat megszerzése orgonatörténeti tárgyú doktori értekezéssel5 pont

"

Tartalomjegyzék