337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 33. alpontjában,

a 6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. kerékpárforgalmi létesítmény: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltak szerinti kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, kerékpársáv, kerékpáros nyom és nyitott kerékpársáv,

2. kerékpárforgalmi létesítmény tartozéka: kerékpárforgalmi létesítményhez tartozó közúti jelzőtábla, pihenőhely, biztonsági berendezés,

3. kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelület: kerékpárforgalmi létesítménynek nem minősülő út, amelyen a kerékpáros közlekedés - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott jelzőtáblával, kerékpáros útirányjelző táblával, kiegészítő táblával történő megjelölés alapján - megengedett.

(2) A Magyarország területén található vagy tervezett kerékpárforgalmi létesítmények, kerékpárforgalmi létesítmények tartozékai és kapcsolódó műtárgyai, valamint a nemzetközi, országos, regionális és helyi kerékpáros útvonal-hálózati jelentőségű kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületek, kapcsolódó műtárgyaik és kerékpáros közlekedés szempontjából releváns tartozékai (a továbbiakban együtt: infrastruktúrális létesítmények) adatainak nyilvántartása, tárolása, karbantartása, térképi alapú megjelenítése, a kapcsolódó műszaki és számszerű adatokra kiterjedően a térinformatikai alapú Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: KENYI) történik.

2. § (1)[1] A KENYI üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését kizárólagos joggal a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: KENYI-t üzemeltető miniszter) látja el.

(2) A KENYI-t üzemeltető miniszter e tevékenysége keretében gondoskodik[2]

a) az infrastrukturális létesítmények adatainak gyűjtéséről, az adatszolgáltatás módjának meghatározásáról, az adatszolgáltatás ellenőrzéséről és az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozat kiadásáról,

b) az infrastrukturális létesítmények adatainak feldolgozásáról, kezeléséről, archiválásáról, nyilvánosságra hozataláról, közérdekű újrahasznosításáról, valamint az adatokat megjelenítő adatelérési felület üzemeltetéséről, rendelkezésre állásáról,

c) az infrastrukturális létesítmények adatait tároló, feldolgozó szoftverek és hardverek fenntartásáról, fejlesztéséről és karbantartásáról,

d) az infrastrukturális létesítményekről történő információszolgáltatásról,

e) az infrastrukturális létesítmények eseti felméréséről.

3. § (1)[3] Az infrastrukturális létesítmény építtetője, illetve a műszaki átadást követően a kezelője, annak hiányában a tulajdonosa (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) a KENYI-t üzemeltető miniszter által meghatározott adatimport-formátum szerint, térítésmentesen adatot szolgáltat az infrastrukturális létesítmények elhelyezkedéséről, műszaki adatairól, jellemzőiről az 1. melléklet szerinti adattartalommal. A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények és kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületek esetében az adatszolgáltatás tartalma az 1. melléklet szerinti adattartalomtól eltérhet.

(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerint adatot szolgáltat

a) a tervezett kerékpárforgalmi létesítményekről, a kerékpárforgalmi létesítmények tartozékairól és kapcsolódó műtárgyairól a jogerős építési engedély megszerzését követő 30 napon belül,

b) az Európai Uniós források felhasználásával tervezett kerékpárforgalmi létesítményekről, a kerékpárforgalmi létesítmények tartozékairól és kapcsolódó műtárgyairól a támogatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül,

c) a kerékpárforgalmi létesítményekre, a kerékpárforgalmi létesítmények tartozékaira és kapcsolódó műtárgyaira engedéllyel vagy engedély megszerzése nélkül végezhető építés, forgalomba helyezés, megszüntetés, átépítés, felújítás esetén, a műszaki átadás-átvételtől számított, illetve megszüntetés esetén a megszüntetésről szóló határozat közlésétől számított 30 napon belül,

d) a kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületekről és kapcsolódó műtárgyairól, a kerékpáros közlekedés szempontjából releváns közúti jelzőtáblákról, pihenőhelyekről, illetve biztosító berendezésekről a kerékpáros közlekedést lehetővé tevő forgalmi rend kialakításától, a kerékpáros közlekedést érintő forgalmi rendet érintő változástól, a kerékpáros közlekedés megtiltásától, valamint megszüntetés esetén a megszüntetésről szóló határozat közlésétől számított 30 napon belül.

(3)[4] Az adatszolgáltató az adatszolgáltatáshoz szükséges azonosító kódokat a KENYI-t üzemeltető minisztertől elektronikus úton igényli, amelyek megküldéséről a KENYI-t üzemeltető miniszter az igény beérkezésétől számított 15 napon belül gondoskodik.

(4)[5] Az adatszolgáltató által elektronikus úton megküldött adatok tekintetében a KENYI-t üzemeltető miniszter az adatok beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló nyilatkozatot.

(5)[6] Hibás adatszolgáltatás esetén a KENYI-t üzemeltető miniszter 15 napon belül elektronikus úton értesíti az adatszolgáltatót az adatjavítás szükségességéről. Az adatszolgáltató hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás közlésétől számított 15 napon belül tesz eleget.

4. § (1)[7] A KENYI-t üzemeltető miniszter nyilvános adatelérési felületet (www.kenyi.hu) hoz létre, amelyen a közzétett információ - beleértve a 3. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatimport-formátumot is - bárki számára térítésmentesen elérhető.

(2) A KENYI-t üzemeltető miniszter a KENYI-ből teljes körű információszolgáltatást térítésmentesen biztosít[8]

a) a jogszabályban statisztikai adatgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére,

b) a közfeladatot ellátó szerv számára a közfeladatok ellátásához szükséges mértékben.

(3)[9] Az (1) bekezdésben meghatározott adatok nem használhatóak fel egyéb hozzáadott adatot is tartalmazó szolgáltatások biztosításához vagy egyéb kereskedelmi ajánlat készítéséhez a KENYI-t üzemeltető miniszter előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül.

(4)[10] Kérelemre a KENYI-t üzemeltető miniszter a KENYI adataiba betekintést biztosít, abból adatokat szolgáltat, az adatokról másolatot ad a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény szerint.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglaltakat azon infrastrukturális létesítményekre is alkalmazni kell, amelyeknek műszaki átadás-átvétele vagy forgalomba helyezése vagy megszüntetése, valamint a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak vonatkozásában a jogerős építési engedély kiadása 2015. március 1. és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban megtörtént.

(3) A rendeletben foglaltakat azon kerékpározás céljára igénybe vehető vegyes forgalmú útfelületekre is alkalmazni kell, amelyeken a kerékpáros közlekedést érintő forgalmi rend kialakítása, változása 2015. március 1. és a rendelet hatálybalépése közötti időszakban megtörtént.

(4) Az adatszolgáltató a (2) és a (3) bekezdés szerinti adatot szolgáltat a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül.

6. §[11]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

KENYI alapadatok

A KENYI legalább a következő alapadatokat tartalmazza:

I. A nyomvonal adatai

[12]
A
1.Szelvény típusa (a létesítmény típusától függő kód)
2.EuroVelo kerékpáros útvonal száma (ha releváns)
3.Közterület neve
4.Útbesorolás (UBES - pl. kerékpárút, kerékpározásra ajánlott egyéb út, nyomvonalterv)
5.Útkategória (UKAT - pl. kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút, kerékpározásra ajánlott egyéb út)
6.A nyomvonal státusza (elkészült útszakasz, nyomvonalterv, engedélyes terv stb.)
7.Gyalogos forgalom bonyolódik-e a szakaszon
8.Régió
9.Vármegye
10.A település KSH kódja
11.Nyomvonal fekvése (külterület/belterület)
12.Szakasz hossza
13.A forgalom irányultsága a szakaszon
14.Tanulmányterv készítésének időpontja
15.Engedélyezési terv készítésének időpontja
16.Építés időpontja
17.Átadás időpontja
18.Kezelő azonosítója
19.Burkolat típusa
20.A szakasz minimális burkolatszélessége
21.A szakasz maximális burkolatszélessége
22.Kerékpárút, kerékpársáv, közös gyalog- és kerékpárút minimális szélessége
23.Kerékpárút, kerékpársáv, közös gyalog- és kerékpárút maximális szélessége
24.Szélesíthetőség mértéke, amennyiben lehetőség van jelentős földmunka nélkül a burkolat szélesítésére
25.A szakaszon található műtárgy típusa
26.Motorkerékpár, személy és/vagy tehergépjármű forgalom, illetve kötöttpályás eszközök használják-e
a szakaszt
27.A kerékpárút/létesítmény biztonságossága
28.Megjegyzés (pl. létesítmény típusok alábontása)

II. A kezelő adatai

A
1.Kezelő azonosítója
2.Kezelő besorolása (önkormányzat, vízügyi igazgatási szerv, erdőgazdálkodó stb.)
3.Kezelő szervezet neve

III. Támogatási adatok

A
1.Pályázatszám
2.Támogatást nyújtó szervezet neve
3.Támogató alap megnevezése
4.Támogatási döntés éve
5.Támogatás összege
6.Kedvezményezett neve
7.Támogatott tevékenység
8.Beruházás befejezésének éve
9.Támogatás mértéke

IV. Jelzőtáblák adatai

A
1.Jelzőtábla távolsága a szakasz kezdetétől
2.Jelzőtábla kategória
3.Jelzőtábla felirata
4.Jelzőtábla érvényességének irányultsága a szakasz rajzi elemének irányához képest
5.Jelzőtáblához esetlegesen tartozó kiegészítő hossz

V. Nevezetes pontok mezői

(Ha a projekt tartalmaz pl. kerékpártárolót, parkolót, azaz a fejlesztés keretén belül megvalósult kiegészítő infrastruktúra elemet vagy egyéb az adatszolgáltató által fontosnak tartott elemet.)

A
1.A nevezetes hely elhelyezkedése a szakasz kezdőpontjához képest
2.A nevezetes hely neve
3.A nevezetes hely besorolása/kategóriája
4.A nevezetes hely típusa/alkategóriája
5.A nevezetes hely irányítószáma
6.A nevezetes hely településkódja (KSH kód)
7.Címe
8.Telefonszáma
9.E-mail címe
10.Internet címe
11.A hely kerékpárosbarát jelleggel bír
12.Az információ forrása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b)-c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 327. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[12] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 238. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék