406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

A Kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet

a) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre, illetve a dohányboltban forgalmazott termékekre,

b) az Fdvtv., valamint az e rendelet rendelkezései szerint szolgáltatott adatok felhasználására, továbbá

c)[1] a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti dohánygyártmányok árbejelentésére és árközzétételére

terjed ki.

(2)[2] E rendelet alkalmazásában:

a)[3] árbejelentés: az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árának bejelentése a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) részére az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: vámhatóság) honlapján történő közzététele érdekében;

b) árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány: zárjeggyel ellátott vagy zárjegy nélküli dohánygyártmány;

c) árközzétételi kötelezettséggel nem érintett termékek: azon érintett termékek, amelyek nem minősülnek árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmánynak;

d) dohánygyártmány: a Jöt.-ben ekként meghatározott termék;

e) érintett termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek.

2. A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség

2. § (1) A dohánytermék-kiskereskedő, az Fdvtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint külön feljogosított személy, valamint az Fdvtv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott mozgóbolt üzemeltetője (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra kötelezett személy) a készletéről, illetve annak forgalmáról az Fdvtv. 15/F. §-ában meghatározott nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét az e rendeletben meghatározott tartalommal, formában és módon köteles teljesíteni.

(2)[4] Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget az érintett termékek, továbbá a 2. mellékletben meghatározott adatok vonatkozásában kell teljesíteni.

(3)[5] Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésére a Hatóság készletnyilvántartó minősítési rendszert működtet. A minősítési rendszer által alkalmasnak talált és igénybe vehető rendszerek listáját (a továbbiakban: minősített nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer) a Hatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

(4) Mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól a tevékenység szünetelésének időtartamára az a kötelezett, aki az e rendelet hatálya alá eső tevékenységét a vámhatóság engedélyével szünetelteti.

3. § (1)[6] A 2. § (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek minősített nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer útján, legalább naponta kell a Hatóság felé elektronikus úton eleget tenni.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell eleget tenni akkor is, ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult személy több koncessziós jogosultság alapján több dohányboltban vagy elkülönített helyen folytatja a tevékenységét.

(3)[7]

4. §[8] A Hatóság az adatszolgáltatási kötelezettség hatékonyabb teljesíthetősége érdekében adott dohánytermék-értékesítési helyhez (dohánybolthoz, elkülönített helyhez) egyedi azonosítót rendelhet. Ezen azonosítóról a Hatóság az adatszolgáltatásra kötelezett személyt értesíti, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének ezen azonosító feltüntetésével köteles eleget tenni.

3. A regisztrációs kötelezettség

5. § (1)[9] Annak érdekében, hogy az érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget egységesen lehessen teljesíteni, a dohánytermék-nagykereskedők vagy azok, akik az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozzák (a továbbiakban együtt: termékregisztrátor), kötelesek az érintett termék valamennyi fajtáját a Hatóságnál az adatszolgáltatásra kötelezett személyek bármelyike részére történő első értékesítést legalább 10 nappal megelőzően bejelenteni (a továbbiakban: regisztráció).

(2)[10] A regisztrációs kötelezettségnek a 3. melléklet szerinti tartalommal kell eleget tenni.

(3)[11] A Hatóság a hiánytalan regisztrációt tudomásul veszi. A Hatóság az árközzétételi kötelezettséggel nem érintett termékek adatait a dohány-kiskereskedelmi ellátó és az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére a regisztráció tudomásulvételét követő napon hozzáférhetővé teszi. A Hatóság az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok esetében ezek adatait a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére a regisztráció tudomásulvételét követő napon, az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére a 6. § szerinti árbejelentéssel együttesen teszi hozzáférhetővé.

(4)[12] Az adatszolgáltatásra kötelezett személy köteles gondoskodni arról, hogy az általa forgalmazott termékekről az e rendelet szerinti nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor kizárólag a Hatóság által kibocsátott hatósági azonosító (SZTFH cikkszám) feltüntetésével tegyen eleget.

(5)[13] E rendelet alkalmazásában a már regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén - árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok esetében a kereskedelmi eladási árat ide nem értve, melyre a 4. alcím rendelkezései az irányadók - az érintett termék regisztrációját módosítani kell.

4. Árbejelentés és annak közzétételi kötelezettsége

6. § (1)[14] Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok esetében a vámhatóság által közzétett árak hatálybalépésének napja - függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap - hétfő vagy csütörtök lehet.

(2)[15] Az árbejelentést a Hatóság részére a 4. melléklet szerinti tartalommal kell megtenni. Az árbejelentések az új kiskereskedelmi eladási ár szándékolt hatálybalépési napját megelőző harmadik munkanapon délelőtt 10 óráig teljesíthetőek.

(3) A Hatóság a hiánytalan árbejelentést tudomásul veszi, és az érintett termékek kiskereskedelmi eladási árát[16]

a) a vámhatóság és a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére az új ár hatálybalépési napját megelőző második munkanapon 12 órától,

b) az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére az új ár hatálybalépési napját megelőző munkanapon 0 órától

hozzáférhetővé teszi.

7. § (1)[17] A Hatóság a 6. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a vámhatóságot a (2) bekezdésben meghatározott adatokról is tájékoztatja.

(2) A vámhatóság a Hatóságtól kapott adatok alapján a kiskereskedelmi eladási ár alkalmazhatóságának kezdőnapját megelőző munkanapon 12 órától honlapján közzéteszi a következő adatokat:[18]

a)[19] hatósági azonosító (SZTFH cikkszám),

b) termék megnevezése,

c) EAN kód,

d) termékregisztrátor megnevezése,

e) terméktípus,

f) márkanév vagy márkajelzés,

g) mennyiségi jellemzők:

ga) cigaretta, szivar, szivarka esetében a kiskereskedelmi fogyasztási csomagolási egységben lévő termék darabszáma,

gb) finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány esetében a kiskereskedelmi fogyasztási csomagolási egységben lévő termék tömege,

gc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab stb.),

h) kiskereskedelmi eladási ár,

i) kiskereskedelmi eladási ár alkalmazhatóságának kezdő napja.

(3) A vámhatóság a (2) bekezdés szerinti adatok közzététele során külön bontásban megjeleníti kizárólag az árváltozással érintett termékeket.

(4) A vámhatóság a (2) bekezdés szerint közzétett adatok vonatkozásában biztosítja a korábban közzétett adatok megismerhetőségét is, azzal, hogy az egyes termékek már megváltozott kiskereskedelmi eladási árai esetében feltünteti a korábbi kiskereskedelmi eladási ár alkalmazhatóságának végső időpontját.

5. Az adatok feldolgozása

8. § (1)[20] Ha a Hatóság megállapítja, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett személy nem, vagy nem teljeskörűen szolgáltatja az e rendelet szerint kötelezően szolgáltatandó adatokat, akkor a hiányok pótlására az adatszolgáltatásra kötelezett személyt írásban felszólítja. Egyebekben az adatszolgáltatási kötelezettség megsértésére az Fdvtv. 14. § h) pontja alkalmazandó.

(2)[21] Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vámhatóság a jogsértést elkövető adatszolgáltatásra kötelezett személynél ellenőrzést folytathat le, vagy az Fdvtv. 23. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogával élhet.

6. Az adatok felhasználása

9. § (1)[22] A Hatóság a hozzá beérkezett adatokat kezeli, feldolgozza (így különösen: rendszerezi, szűri, csoportosítja), illetve azokból elemzést, összesítést készít.

(2) Az adatkezelés és felhasználás keretében a Hatóság:[23]

a) a hozzá beérkezett adatokat a vámhatóság részére szükség szerint továbbítja, illetve

b) a koncessziós szerződés rendelkezéseinek maradéktalan megtartását ellenőrzi.

(3)[24] A Hatóság a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzési feladatai során összevetheti különösen az egyes érintett termékek beszerzésével, értékesítésével kapcsolatos adatokat és a koncessziós szerződésben írt kötelezettségvállalásokat, valamint jogsértés esetén élhet a koncessziós szerződés, illetve jogszabály biztosította jogaival.

(4)[25] Bármely hatóság, bíróság, egyéb közhatalmi szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) ilyen irányú megkeresése esetén a kezelt adatokat a Hatóság a hatóság, illetve egyéb, a Hatóság által az ellenőrzésbe bevont személy vagy szervezet felé továbbíthatja.

(5)[26] A Hatóság bármely olyan személynek vagy szervezetnek, aki e rendelet szerinti regisztrációs kötelezettséggel rendelkezik, a hozzá beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket, kimutatásokat, illetve összesítéseket kérelemre átadhatja. Ennek során a Hatóság a kérelmezőtől az adatkezeléssel, összesítéssel és átadással összefüggő költségei megtérítését kérheti.

(6)[27] A Hatóság az adatszolgáltatásra kötelezett működésére vonatkozó adatokat, valamint a forgalmi adattovábbító rendszeren keresztül hozzá beérkezett adatokból készült elemzéseket, kimutatásokat és összesítéseket, továbbá a termékek regisztrációja során keletkező adatokat a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére továbbítja, ha ezeket a dohány-kiskereskedelmi ellátó a működésével összefüggő okból kérelmezi. E bekezdés vonatkozásában a Hatóság a kérelmezőtől az adatkezeléssel, összesítéssel és átadással összefüggő költségei megtérítését kérheti akkor, ha az adatátadás egyébként jogszabály alapján nem kötelező.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § (1) bekezdése 2017. január 5-én lép hatályba.

(3) A 12. § és a 13. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

11. §[28] (1) A dohánytermék-kiskereskedőknél a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet hatálybalépése napján még készleten lévő, kiskereskedelmi eladási árat tartalmazó adójeggyel ellátott dohánygyártmányok az adójegyen szereplő kiskereskedelmi eladási áron értékesíthetőek.

(2) A 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően mindazon dohánygyártmányok esetén, amelyek 2020. július 1-jétől árközzétételi kötelezettség alá esnek, az első árbejelentést 2020. június 26-án 10 óráig kell megtenni.

(3) A (2) bekezdés szerint bejelentett - 2020. július 1-jétől érvényes - árakat a vámhatóság - a 6. §-tól eltérően - 2020. június 30-án 12.00 órakor teszi közzé.

12. §[29]

13. § (1)[30]

(2)[31]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez[32]

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre

1. Az Fdvtv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott

a) dohánytermék: az a fogyasztható termék, amely akár csak részben is dohányt tartalmaz, így különösen a cigaretta, cigarettadohány, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, füst nélküli dohánytermék és az új-dohánytermék kategória,

b) cigarettahüvely és cigarettapapír,

c) elektronikus cigaretta,

d) utántöltő flakon, patron,

e) nikotinmentes utántöltő flakon,

f) dohányzást imitáló elektronikus eszköz,

g) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint

h) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke.

2. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározott füstszűrő.

2. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre

1. Az adatszolgáltatásra kötelezett személyre vonatkozó adatok:

a) dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó adószáma,

b) dohánytermék-értékesítési hely (dohánybolt, elkülönített hely) olyan azonosító száma, amelyet a Hatóság bocsát ki, ennek hiányában annak pontos, a vámhatósági engedélyben feltüntetett címe.[33]

2. Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok:

a) beszerzett érintett termékek [az érintett termékek hatósági azonosítója (SZTFH cikkszám) alapján történő bontásban],[34]

b) értékesített érintett termékek [az érintett termékek hatósági azonosítója (SZTFH cikkszám) alapján történő bontásban],[35]

c) leltárkészlet változásának egyéb okai (így különösen: készletmozgatással, sérüléssel, leltárhiánnyal érintett termékek).

3. Az árukészlettel kapcsolatos specifikus adatok (a 2. pont szerinti adatszolgáltatás részletezéseként):

a) az érintett termék hatósági azonosítója (SZTFH cikkszám),[36]

b) az érintett termék megnevezése,

c) az érintett termék vonalkódja,

d) a beszerzett érintett termék bruttó (a dohánytermék-nagykereskedő felé megfizetendő) beszerzési ára,

e) a beszerzett érintett termék bruttó (a fogyasztó által az adatszolgáltatásra kötelezett személynek megfizetendő) kiskereskedelmi eladási ára,

f) az érintett termék állapota, mozgása (beszerzés, eladás, készleten van stb.),

g) mennyiség [a legkisebb csomagolási egység alapján (pl. doboz)],

h) bizonylatazonosítók, bizonylati dátumok és összegek,

i) a termékkiszerelés információi.

3. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez[37]

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek regisztrációs lapjának tartalmi elemei

1. A bejelentő neve, címe, adószáma, jövedéki engedély száma.

2. A bejelentő minőségének megjelölése (Jöt.-ben meghatározott importáló, bejegyzett kereskedő vagy adóraktár engedélyes).

3. A termék megnevezésére, lényegére vonatkozó információk:

a) típusa,

b) márkaneve/márkajelzése,

c) alfajtája (ha megkülönböztethető),

d) egyedi jellemző (ha megkülönböztethető; illetve elektronikus cigaretta esetén az (EU) 2015/2186 bizottsági végrehajtási határozat 5. cikke szerinti Termékazonosító szám),

e) a termék megnevezése (amennyiben releváns, az ízesítés jelölése is),

f) egyéb jellemző kódok [így különösen: EAN kód, a Jöt. szerinti KN-kód (ennek hiányában vámtarifaszám), OGYÉI igazolás száma, fogyasztóvédelmi hatósági engedélyszám, egyéb engedélyszám, gyártói cikkszám],

g) jövedéki besorolása,

h) kasszagyűjtő kódja,

i) ártípus,

j) érvénybe lépés napja,

k) érvényesség vége.

4. A termék fogyasztói csomagolási egységének grafikai és (teljes) szövegterve (képi megjelenítéssel együtt, elektronikus formában is).

5. A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja és azok egyéb átváltási mennyiségei.

6. Termékregisztrációs adatok, melyek megadása termékspecifikusan történik:

a) mérete (mm):

aa) összes hosszúság,

ab) vágatszélesség,

ac) átmérő;

b) kémiai jellemzők:

ba) nikotintartalom (mg/termékegység, cigaretta esetén a kibocsátás során, egyéb termékek esetén a termék összetevőben mért nikotintartalom),

bb) kátránytartalom (mg/termékegység),

bc) szén-monoxid-tartalom (mg/termékegység);

c) mennyiségi jellemzők:

ca) a legkisebb csomagolási egység mértékegysége,

cb) a fogyasztói csomagolási egységen belüli töltési mennyiség,

cc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, g, ml stb.);

d) füstszűrő alkalmazása;

e) kapszula alkalmazása;

f) mentol alkalmazása;

g) finomra vágott fogyasztási dohány esetében annak meghatározása, hogy egy szál cigaretta töltéséhez hány gramm dohányra van szükség.

4. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez[38]

A Jöt. szerinti árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány regisztrációs lapjának tartalmi elemei árváltozás esetén

1. A termékregisztrátor megnevezése.

2. A korábban regisztrált, az árváltozásban aktuálisan érintett termék azonosításához szükséges információk:

a) hatósági azonosítója (SZTFH cikkszám),[39]

b) gyártói/forgalomba hozói rendszerben definiált egyedi azonosítója.

3. A dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árával kapcsolatos adatok:

a) kiskereskedelmi eladási ár hatálybalépésének kezdő dátuma,

b) kiskereskedelmi eladási ár,

c) ártípus.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította e rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.01.

[2] Megállapította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.06.25.

[3] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[4] Módosította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2020.06.25.

[5] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[6] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatálytalan 2021.10.01.

[8] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[9] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[10] Megállapította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.06.25.

[11] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[12] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) és e) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[13] Módosította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2020.06.25.

[14] Módosította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2020.06.25.

[15] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[16] A nyitó szövegrészt módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[17] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[18] A nyitó szövegrészt módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § f) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[19] Megállapította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.10.01.

[20] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[21] Módosította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2020.06.25.

[22] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[23] A nyitó szövegrészt módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[24] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[25] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[26] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[27] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[28] Megállapította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.06.25.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[32] Megállapította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.06.25.

[33] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[34] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § g) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[35] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § g) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[36] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § g) pontja. Hatályos 2021.10.01.

[37] Megállapította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2020.06.25.

[38] Megállapította a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2020.06.25.

[39] Módosította az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § g) pontja. Hatályos 2021.10.01.

Tartalomjegyzék