409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/02., 2006.8.18.) alapján állami támogatásnak minősülő kockázatitőke-juttatásban részesült, a számára megítélt bármely egyéb állami támogatás támogatási intenzitását vagy a támogatási program szerinti legmagasabb összegét a 25. § (1) bekezdésében meghatározott területeken található vállalkozások esetén 20%-kal, egyébként pedig 50%-kal csökkenteni kell a kockázatitőke-befektetés első három évében, legfeljebb a kapott kockázati tőke összegének erejéig. A támogatási intenzitást vagy a legmagasabb támogatási összeget nem kell csökkenteni, ha a kockázatitőke-juttatást követően kapott állami támogatást a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló bizottsági közlemény alapján elfogadott bizottsági határozat vagy a csoportmentességi rendeletek szerinti kutatás-fejlesztési és innovációs támogatásként nyújtották."

2. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha)

"c) az adott vállalkozás - függetlenül a jogi formától - a saját joga alapján megfelel a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak."

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ha a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik:)

"a) olyan társaság esetén, a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,

c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,"

(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Valamely vállalkozás akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha)

"a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,

c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,"

3. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Nem" szövegrész helyébe a "Ha uniós jogi aktus másként nem rendelkezik, nem" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "bocsátani" szövegrész helyébe a "bocsátani vagy helyi önkormányzat képviselőtestületének benyújtani" szöveg

lép.

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés

a) nyitó szövegrészében a "2014-2020 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, 2014. március SA.37718 (2013/N). számú bizottsági határozattal engedélyezett" szövegrész helyébe a "2016. október SA.46346 (2016/N). számú bizottsági határozat szerinti" szöveg, a "szerint" szövegrész helyébe az "alapján" szöveg,

b) d) pont da) alpontjában a "Galgamácsa," szövegrész helyébe a "Galgamácsa, Göd," szöveg, a "Szokolya," szövegrész helyébe a "Szokolya, Sződliget," szöveg,

c) d) pont db) alpontjában a " , Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár" szövegrész helyébe az "és Pilisjászfalu" szöveg

lép.

2. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 102/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége - ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség - számolható el."

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére nyújtható."

7. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (1) szerinti kedvezményezett részére nyújtható."

8. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/J. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Támogatás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodó (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) részére nyújtható."

9. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/K. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk (1) szerinti kedvezményezett részére nyújtható."

10. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/N. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében a 103/I. § (3) bekezdése szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége - ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség - számolható el."

11. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/P. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége - ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség - számolható el."

12. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/U. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás keretében)

"1. a 103/I. § (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége - ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség -,"

(számolható el.)

13. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/O. § (2) bekezdésében az "és a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet" szövegrész helyébe a "vagy az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet" szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 103/I. § (3) bekezdés f) pontja,

b) 103/N. § (2) bekezdésében az "erdőgazdálkodó és" szövegrész,

c) 103/O. § (4) bekezdés b) és c) pontja.

3. Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet] 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A Tao. támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a 3. mellékletben meghatározottak szerint számol el a kijelölt szervnek.

(2) Ha a Tao. támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet a tárgyévben több, eltérő jogosultsági év szerinti támogatást fogadott be, akkor a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló elszámolást a támogatás iránti igény keletkezésének évei szerint megosztva, külön, a 3. melléklet szerinti dokumentum alkalmazásával kell benyújtani."

16. § A 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A támogatás intenzitása - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a 10. § szerint elszámolható költségek 100 százalékát.

(2) A kijelölt szerv által kiállított támogatási igazolások alapján lehívott támogatások összértéke nem haladhatja meg sem a támogatási időszak során ténylegesen felmerült költségeket, ráfordításokat, sem pedig a támogatási időszakban keletkezett működési veszteséget.

(3) A 651/2014/EU rendelet 53. cikke szerinti jogcímen nyújtott működési támogatás támogatástartalmának éves mértéke nem haladhatja meg az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget."

17. § A 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) A kijelölt szerv a minisztériumon keresztül köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A-18/D. §-a határozza meg."

4. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. A kedvezményezett neve, székhelye továbbá - ha a csoportmentességi rendeletek, a Bizottság határozata vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti, megfelelő intézkedésről szóló javaslatból ez következik - közösségi adószáma és adószáma (adóazonosító jele),"

Tartalomjegyzék