45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 19. pontjában, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9., 10. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása

1. § A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 7. § (3) bekezdésében az "Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum" szövegrész helyébe az "Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum" szöveg lép.

2. Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése

2. § Hatályát veszti az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet.

3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

3. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"b) a köznevelési rendszerben folyó változások elemzését, kutatását, a köznevelés rendszerében folyó fejlesztések szakmai támogatását végző kutató, fejlesztő intézményre (a továbbiakban: Eszterházy Károly Egyetem),"

4. § Az R1.

a) 2. § (3) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében az "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet" szövegrész helyébe az "Eszterházy Károly Egyetemet" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdésében a "felsőoktatási intézményt" szövegrész helyébe a "más felsőoktatási intézményt" szöveg,

d) 15/A. § (2) bekezdés d) pontjában az "az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által alapított" szövegrész helyébe az "az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R1. 30. § (8) bekezdése.

4. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

6. § A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a) 1. §c) pontjában az "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre (a továbbiakban: OFI)" szövegrész helyébe az "Eszterházy Károly Egyetemre (a továbbiakban: EKE)" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az "OFI" szövegrész helyébe az "EKE" szöveg,

c) 8. § (7) bekezdésében az "OFI" szövegrészek helyébe az "EKE" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében az "OFI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744277-0000000 számú fizetési számlájára" szövegrész helyébe az "EKE Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00336121-00000000 számú fizetési számlájára" szöveg

lép.

5. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása

7. § Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet" szövegrész helyébe az "Eszterházy Károly Egyetem" szöveg,

b) 1. § (7) bekezdésében a "Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar" szövegrész helyébe a "Testnevelési Egyetem" szöveg

lép.

6. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

8. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 30. § (2) bekezdés e) pontjában az "az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal" szöveg lép.

7. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet módosítása

9. § Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet

a) 16. § (2) bekezdés e) pontjában az "az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) Pedagógiai Könyvtár és Múzeum" szövegrész helyébe az "az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum" szöveg,

b) 16. § (2) bekezdés f) pontjában az "az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum" szövegrész helyébe az "az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum" szöveg

lép.

8. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása

10. § A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet (a továbbiakban: intézet)" szövegrész helyébe az "Eszterházy Károly Egyetemet (a továbbiakban: EKE)" szöveg,

b) 11. § (6) bekezdésében a "feladatkörében eljáró intézet" szövegrész helyébe a "feladatkörében eljáró EKE" szöveg,

c) 34. § (1) és (2) bekezdésében "az intézet" szövegrész helyébe "az EKE" szöveg

lép.

9. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet 1. melléklet C) rész 2. pontja.

10. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Tartalomjegyzék