20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

b)[1] az emberi erőforrások minisztere által irányított, illetve felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv és

c)[2] az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt, központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a)[3] munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. §[4] A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött munkakör, valamint a belső ellenőri feladatok ellátása és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységhez tartozó álláshelyen történő feladatellátás,

b) az integritás tanácsadó munkakör, valamint az integritás tanácsadói feladatok ellátása,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti feladatok ellátása,

d) a biztonsági vezetői feladatok ellátása,

e) a rendszerbiztonsági felügyelői feladatok ellátása,

f) a rendszeradminisztrátori feladatok ellátása,

g) a titkos ügykezelői feladatok ellátása és

h) a rejtjelfelügyelői és a rejtjelezői feladatok ellátása

az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatali szervezete

1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye[5]

1.2. a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának valamennyi álláshelye[6]

1.3. a főosztályvezető

1.4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó

1.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely[7]

1.6. a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető[8]

1.7. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági feladatainak ellátását szolgáló álláshely[9]

1.8. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló álláshely[10]

1.9. a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység kormánytisztviselője[11]

1.10. a minősített iratok továbbításában közreműködő személy

1.11. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő, döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely[12]

1.12. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely[13]

1.13. a külszolgálatra kijelölt személy

1.14. a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely[14]

1.15. biztonsági referens

B) Központi hivatalok

1.[15]

2.[16]

3. A Klebelsberg Központnál[17]

3.1. a főosztályvezető

3.2.[18]

3.3. a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető[19]

3.4. az elnöki kabinet valamennyi álláshelye[20]

3.5. a belső adatvédelmi felelős

3.6. a jogi, személyügyi, pénzügyi, számviteli, fejlesztési, vagyongazdálkodási, üzemeltetési, beszerzési és közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye[21]

3.7. a pályázatkezelő feladatokat ellátó szervezeti egység projektmenedzseri, projektasszisztensi, modulvezetői álláshelye[22]

3.8. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely[23]

3.9.[24]

4.[25]

5. Az Oktatási Hivatalnál[26]

5.1. a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős vezetői munkakör

5.2. a minősített érettségi vizsga dokumentumok kezelését ellátó munkakör

5.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

5.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

6.[27]

7. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél[28]

7.1. a gazdasági vezető

7.2. a főosztályvezető és az osztályvezető[29]

7.3. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely[30]

7.4. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely[31]

8.[32]

9.[33]

10. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál

10.1. gazdasági vezető

10.2. az igazgató

10.3. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely[34]

10.4. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely[35]

11. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál[36]

11.1. a gazdasági vezető

11.2. az igazgatók

11.3. a főigazgatói titkárság főosztályvezetője

11.4. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

11.5. a humánerőforrás feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

11.6. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely[37]

12. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél[38]

12.1. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely[39]

12.2. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely[40]

13. A tankerületi központnál[41]

13.1. a tankerületi igazgató

13.2. a gazdasági vezető

14. A Nemzeti Népegészségügyi Központnál[42]

14.1. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely[43]

14.2. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

14.3. a gazdasági vezető

14.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely[44]

14.5. Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője és helyettese

14.6. az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat feladatainak ellátását szolgáló álláshely[45]

C) Központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv[46]

1. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél[47]

1.1. a gazdasági vezető

1.2. a közbeszerzési ügyintézői munkakör, valamint

1.3. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatait ellátó munkakör

2.[48]

3.[49]

4.[50]

5.[51]

6. Az Országos Mentőszolgálatnál

6.1. a főigazgató

6.2. az igazgatók

6.3. a regionális mentőszervezet regionális igazgatója, regionális gazdasági vezetője, vezető mentőtisztje

6.4. a főigazgató és az igazgatók személyi titkára, vezetői asszisztense

6.5. a főigazgatói kabinetvezető

6.6. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt személy

6.7. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

6.8. a biztonságszervezési feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör

7. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál

7.1. a főigazgató és helyettese

7.2. a gazdasági vezető

7.3. a szervkoordinációs iroda vezetője

7.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

7.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2019.08.15.

[2] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2019.08.15.

[3] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2019.08.15.

[4] Megállapította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.08.15.

[5] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont a) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[6] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont a)-b) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[7] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont c) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[8] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont b) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[9] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont d) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[10] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont c) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[11] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont e) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[12] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont f) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[13] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont g) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[14] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont c) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[15] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont a) alpont). Hatálytalan 2019.08.15.

[17] Módosította a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[19] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont c) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[20] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont a) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[21] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont a) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[22] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont a) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[23] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont h) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[24] Hatályon kívül helyezte a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 38. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[26] Megállapította a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 42. §-a (lásd 7. melléklet). Hatályos 2019.09.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[28] Megállapította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[29] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont j) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[30] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont g) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[31] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont h) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[32] Hatályon kívül helyezte az 5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2018.02.02.

[33] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2017.04.01.

[34] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont g) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[35] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont h) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[36] Megállapította a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.02.23.

[37] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont h) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[38] Beiktatta a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.02.23.

[39] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont g) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[40] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont h) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[41] Beiktatta a 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 12. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[42] Beiktatta a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 22. §-a (lásd 5. melléklet 1. pont). Hatályos 2018.11.01.

[43] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont k) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[44] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont h) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[45] Módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont l) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[46] A címet módosította a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont m) alpont). Hatályos 2019.08.15.

[47] Beiktatta a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.08.15.

[48] Hatályon kívül helyezte a 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2017.04.01.

[50] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 98. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2017.04.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 22. §-a (lásd 5. melléklet 2. pont). Hatálytalan 2018.11.01.

Tartalomjegyzék