Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. § (1) bekezdése a következő 15. és 16. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"15. vezetői engedély kiadása első alkalommal: vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által;

16. vezetői engedély visszahonosítása: vezetői engedély kiállítása egy harmadik ország hatósága által kiadott vezetői engedély helyett olyan személy részére, aki korábban már rendelkezett magyar vezetői engedéllyel."

2. § A KR. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A "kezdő vezetői engedély" minősítés a vezetési jogosultság szünetelésének leteltét követő napon újra kezdődik, ha a vezetői engedély jogosultját annak 2 éves időtartama alatt elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a kategóriától, vagy a vezetési jogosultságának szünetelését a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben meghatározott ponthatár "kezdő vezetői engedély" minősítés 2 éves időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt jogerősen elrendelik."

3. § A KR. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában az (1) bekezdésben foglaltak szerinti magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a lakcím vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége alapján a kérelmező nem jogosult legalább a kérelem benyújtásától számított 185 napot Magyarország területén tartózkodni."

4. § A KR. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Viszonosság esetén a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviselet, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet diplomáciai, valamint igazgatási, műszaki személyzetének tagja, továbbá családtagja külföldön kiállított vezetői engedélye a (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően időkorlátozás nélkül jogosít járművezetésre, Magyarország területén történő tartózkodás kezdetétől számított egy éven belül, azt kérelemre vezetési és közlekedési alapismeretekből tett vizsga nélkül magyar vezetői engedélyre kell honosítani."

5. § (1) A KR. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély - a 13. § és a 15. § (1) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel - cserével érvényesíthető, ha az okmány jogosultjának szokásos tartózkodási helye Magyarország területén található."

(2) A KR. 19. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában a vezetési jogosultság tartalmát a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről szóló, 2016. október 14-i (EU) 2016/1945 bizottsági határozat szerint, a vezetési jogosultság gyakorlásának feltételeit, korlátozásait pedig az EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedélybe bejegyzett harmonizált közösségi kódok alapján kell meghatározni."

6. § A KR. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közlekedési igazgatási hatóság visszaadja a honosítás során bevont, külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt az okmány jogosultjának, ha az úgy nyilatkozik, hogy az ország területét elhagyja. A külföldi vezetői engedély akkor adható vissza, ha azt a Nyilvántartó a kiállító hatóságnak még nem küldte meg, és az ügyfél a magyar vezetői engedélyt a külföldi vezetői engedély átvételével egyidejűleg leadja. A közlekedési igazgatási hatóság ezt a tényt a nyilvántartásban rögzíti."

7. § A KR. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedély jogosítottja egyidejűleg csak egy vezetői engedéllyel rendelkezhet.

A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetői engedély kiállítását vagy a már kiadott vezetői engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy a kérelmező már rendelkezik vagy a kérelem benyújtásakor már rendelkezett külföldi hatóság által kiadott vezetői engedéllyel."

8. § A KR. 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25/A. § (1) Ha a járművezető rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott érvényes vezetői engedély kategóriához tartozó "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-nyal, a vezetői engedély kiadása, cseréje vagy honosítása során kérheti a részére kiadásra kerülő vezetői engedélyben a 95. számú közösségi kód feltüntetését a "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" időbeli hatályával megegyező időtartamra.

(2) A 95. számú közösségi kód a vezetői engedélybe bejegyezhető az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott, a 95. számú közösségi kód bejegyzésének alapjául szolgáló képesítés megszerzésének igazolására alkalmas egyéb okmány vagy okirat alapján is."

9. § A KR. 36. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha az eljárás alá vont személynek nincs magyarországi lakcíme, a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelését és a vezetői engedély visszavonását, valamint annak nyilvántartásba vételét a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság végzi.

(12) Ha a vezetői engedély, az annak kiadása alapjául szolgáló okmány, vagy az ezekben foglalt bejegyzés hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, jogosultságot tartalmaz, vagy nem az arra jogosult személy részére került kiállításra, a nyomozó hatóság lefoglalást megszüntető, vagy a büntetőeljárást lezáró határozata alapján, továbbá a Nyilvántartó vagy más EGT-állam illetékes hatóságának értesítése alapján a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelését elrendeli és a vezetői engedélyt visszavonja, valamint ezzel egyidejűleg intézkedik az engedély-nyilvántartásban szereplő valótlan adatok kijavítása, törlése vagy az okmány érvénytelenítését követő selejtezés iránt.

(13) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelését elrendeli és a vezetői engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy annak kiállítására az e rendeletben foglaltak szerint nem lett volna helye.

(14) A (12)-(13) bekezdés szerinti esetben a vezetési jogosultság szünetelése a közlekedési igazgatási hatóság erről szóló határozata jogerőre emelkedésének napján veszi kezdetét, és a vezetői engedély leadásának vagy helyszíni elvételének napjáig tart."

10. § A KR. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a (2) bekezdésben foglaltak megszegése miatt a járművezető vezetői engedélye a 32. § vagy a 36. § (6) bekezdése alapján a helyszínen elvételre kerül, az a szünetelés időtartama alatt a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján sem adható vissza."

11. § A KR. 43. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A jármű származásának ellenőrzése során a közlekedési igazgatási hatóság a (2) bekezdésben meghatározott okmány és okirat elektronikus másolatát elektronikus úton, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése céljából a közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának megküldi.

(5) A közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala a származásellenőrzés elvégzése során a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban és - a 42. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, valamint ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jármű származását illetően gyanús körülmények merülnek fel - a külföldi hatóság nyilvántartásaiban történő ellenőrzés alapján tisztázza a jármű származását, és ennek eredményéről hozott határozatát a közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A határozat a forgalomba helyezési eljárásban annak jogerőre emelkedéstől számított hat hónapig használható fel."

12. § A KR. 46. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A nyilvántartás a jármű valamennyi tulajdonosát tartalmazza. A törzskönyvet és a forgalmi engedélyt a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata alapján a megjelölt tulajdonostárs adataival kell kiállítani és e tulajdonostárs részére kell kiadni. Ebben az esetben a törzskönyvbe be kell jegyezni, hogy a jármű "közös tulajdon" A forgalmi engedélyt a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozatában megjelölt üzemben tartó adataival kell kiállítani és azt az üzemben tartó részére kell kiadni."

13. § A KR. 54. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 2004. május 1-jét megelőzően kiadott egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított rendszámtábla a 60. § (2a) bekezdésében meghatározott esetekben kérelemre régi típusú rendszámtáblára is cserélhető.

(6) Az új típusú rendszámtábla régi típusú rendszámtáblára nem cserélhető."

14. § (1) A KR. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a vontatóra, a nyerges vontatóra, a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre előre, továbbá a felsorolt járművekre, valamint a pótkocsira, a félpótkocsira, a gépkocsi kerékpárszállító eszközére és a lassújármű pótkocsijára hátulra akkor, ha az elhelyezésre elegendő hely áll rendelkezésre, és a rendszámtábla jogszabályban előírt módon megvilágítható."

(2) A KR. 57. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van kitéve, a Műszaki Adatlap alapján B típusú vagy D típusú rendszámtáblát kell kiadni, továbbá utólag engedélyezhető a B típusú rendszámtábla felszerelése, vagy a D típusú rendszámtáblának a jármű elején történő alkalmazása.

(5) A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba a "B, illetve D típusú frsz. engedélyezve" záradékot jegyez be. A D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék bejegyzése annak utólagos legyártása esetén a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhető el."

(3) A KR. 57. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A kerékpárszállító eszközre A típusú, különleges rendszámtáblát kell felszerelni."

(4) A KR. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A rendszámtáblák típusai közötti váltást a közlekedési igazgatási hatóság a "Műszaki Adatlap" alapján az (1)-(5) bekezdés szerint engedélyezi."

(5) A KR. 57. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A kerékpárszállító eszközre kiadott A típusú, különleges rendszámtábla típusváltása nem engedélyezhető."

15. § (1) A KR. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy tulajdonosát (üzembentartóját), továbbá a kerékpárszállító eszköz használatát. A különleges rendszámtáblák leírását a 13. melléklet tartalmazza."

(2) A KR. 60. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési igazgatási hatóság)

"a) a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CD betűjelű"

(különleges rendszámtáblát ad ki.)

(3) A KR. 60. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A közlekedési igazgatási hatóság)

"h) a gépkocsi kerékpárszállító eszközére a gépkocsi rendszámtáblájának karaktereivel megegyező"

(különleges rendszámtáblát ad ki.)

(4) A KR. 60. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) A rendszámtábla cseréjére vonatkozó szabályok a gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott különleges rendszámtáblára nem vonatkoznak."

(5) A KR. 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A CD betűjelű különleges rendszámtábla a jármű forgalomból történő kivonása után a jogosult más járművére is felszerelhető."

(6) A KR. 60. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott különleges rendszámtábla a közlekedési hatóság által kiadott "Műszaki Adatlap" alapján kerül kiadásra.

(8) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott különleges rendszámtábla régi és új típusú rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz is kiadható. A régi típusú rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz is új típusú rendszámtáblát kell kiadni.

(9) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblához regisztrációs matrica nem kerül kiadásra."

16. § A KR. 65. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 60. § (2) bekezdés h) pontjában megjelölt szürke alapszínű rendszámtábla gyártását kell engedélyezni a gépkocsi kerékpárszállító eszközére.

(6) A rendszámtáblának a gépkocsi kerékpárszállító eszközére szürke színben történő kiadását a nyilvántartásban és a gépkocsi forgalmi engedélyben jelölni kell."

17. § (1) A KR. 70 § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni)

"e) a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés"

(céljából.)

(2) A KR. 70. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve)

"c) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a fejlesztő által a teszteléssel megbízott személyt."

18. § A KR. 75. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, 60. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott különleges rendszámtábla utángyártása korlátozás nélkül engedélyezhető."

19. § A KR. 75. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A hatósági jelzés eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, a hatósági jelzés elvesztésének, megsemmisülésének, vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja."

20. § A KR. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a jármű műszaki alkalmasságát. Ezt a tényt a bemutatott forgalmi engedély "Hivatalos feljegyzések" rovatában jelölni kell."

21. § A KR. 96. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az ellenőrző hatósági személy a helyszínen elveszi az M, az SP és a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát, az indítási naplót, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt vagy az ideiglenes forgalmi engedélyt, ha a jármű vezetője, vontatott jármű esetén - feltéve, hogy a vontató és a vontatott jármű egy vezetővel vesz részt a közúti forgalomban - az M, az SP és a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet vontató jármű vezetője, az ideiglenes rendszámtáblát a 69. § (1) bekezdésében, 69/A. §-ban és 70. §-ban meghatározott feltételektől eltérően használta, nem előírásszerűen vezette az indítási naplót vagy az ideiglenes rendszámtábla nem az arra jogosult járműre van felszerelve."

22. § A KR. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba. A kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten meghosszabbítható. A forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a kérelem benyújtásánál korábbi időpont nem vehető nyilvántartásba."

23. § A KR. 101. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el a 96. § (1) és (9) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha]

"l) a 49. § (1) bekezdése alapján a jármű forgalomban való további részvételét megtiltja."

24. § (1) A KR. 103. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A járművet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával - az f) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a következő időtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:]

"f) a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. § (1) bekezdés k) és l) pontja, valamint a 102. § (5) bekezdése esetén átmeneti időszakra,"

25. § (1) A KR. 106. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési igazgatási hatóság a P és SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblát hat hónapra visszavonja, ha azt nem az engedélynek megfelelően használták."

(2) A KR. 106. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, ha a jogosítottnak több P betűjelű rendszámtáblája van, a közlekedési igazgatási hatóság mindegyik rendszámtáblát visszavonja."

(3) A KR. 106. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltak a 70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott járműgyártó, a 70. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közlekedési kutatóintézet, valamint a 70. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott járműfejlesztő szervezet esetében nem alkalmazható."

26. § A KR. 109. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonására:)

"a) annak 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön történt eltulajdonítása,"

(esetén.)

27. § (1) A KR. 110. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A közlekedési igazgatási hatóság a közterület-felügyeletnek a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 17. § (8) bekezdése szerinti kérelmére bontási átvételi igazolás alapján véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból."

(2) A KR. 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét - a közterület-felügyelet által kezdeményezett eljárás kivételével - a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni."

28. § A KR. 110. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az ügyfél kérelmére, valamint a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 101. § (1) bekezdés k) és l) pontja, a 102. § (5) bekezdése, valamint a 109. § (3) bekezdése szerint hivatalból indult eljárást követően a jármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása esetén a forgalomból történő kivonás járműnyilvántartásba bejegyzésétől számított öt év elteltével a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni."

29. § A KR. 28. alcíme a következő 120/C. § és 120/D. §-sal egészül ki:

"120/C. § (1) E rendeletnek a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) módosított 60. § (2) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó képviseletek, szervezetek és személyek kötelesek gondoskodni a DT és CK betűjelű különleges rendszámtáblák 2017. december 31. napjáig történő lecseréléséről az új típusú, CD betűjelű rendszámtáblákra.

(2) A DT és CK betűjelű különleges rendszámtáblák 2017. december 31. napjáig érvényesek.

120/D. § A 17. § (6) bekezdésében foglalt egy éves határidőtől a közlekedési igazgatási hatóság eltekinthet azon kérelmezők esetében, akik magyarországi külszolgálatukat a Módr.2. hatálybalépése előtt kezdték meg."

30. § (1) A KR. 11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A KR. 13. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A KR. 13. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A KR. 19. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A KR. 19. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

31. § A KR.

a) 2. § (1) bekezdés 12. pontjában a "magyar vagy egy más EGT-állam hatósága" szövegrész helyébe a "magyar hatóság" szöveg,

b) 18. § (1) bekezdés b) pontjában az "életkori feltételeknek" szövegrész helyébe az "életkori és jártassági feltételeknek" szöveg,

c) 39. § (2) bekezdésében a "magyarországi lakó-, tartózkodási vagy szálláshellyel" szövegrész helyébe a "magyarországi lakcímmel" szöveg,

d) 63. § (2) bekezdés c) pontjában az "új gépjármű" szövegrész helyébe az "új jármű" szöveg,

e) 63. § (2) bekezdés d) pontjában az "a)-b)" szövegrész helyébe az "a)" szöveg,

f) 70. § (7) bekezdésében az "ellátott jármű" szövegrész helyébe az "ellátott vagy - ha a vontató és a vontatott jármű egy vezetővel vesz részt a közúti forgalomban - azzal ellátott járművet vontató jármű" szöveg,

g) 84. § (5) bekezdés c) pontjában a "DT, CK" szövegrész helyébe a "CD" szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti a KR.

a) 5. § (3) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontjában az "- a járművezető által végezhető tevékenységre vonatkozó korlátozás megtartásával -" szövegrész,

b) 60. § (2) bekezdés b) pontja,

c) 13. melléklet 2. pontja,

d) 13. melléklet 7. pontjában a "- kivéve a CK -" szövegrész.

33. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. január 2-án lép hatályba.

(2) A 14. § (1) bekezdése, a 14. § (3) bekezdése, a 14. § (5) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése, a 15. § (3) és (4) bekezdése, a 15. § (6) bekezdése, a 16. §, a 18. §, a 30. § (1) bekezdése, a 30. § (3) bekezdése, a 30. § (5) bekezdése, az 1. melléklet, a 3. melléklet és az 5. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. §, a 15. § (2) bekezdése, a 15. § (5) bekezdése, a 29. §, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § e) pontja, a 31. § g) pontja, a 32. § b)-d) pontja és a 2. melléklet 2017. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A KR. 11. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"V. Szín- és fénytechnikai követelmények

1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betű- és számcsoportok, valamint a keret és a kötőjel fekete, az Európai Unió tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér H betű.

2. A fehér, a kék, a sárga, a zöld és a szürke színű felület fényvisszaverő, a fekete szín közönséges felületszín. A fehér, a kék, a sárga, a világoszöld és a szürke színekre az MSZ 20186/2 fényvisszaverő bevonatokra vonatkozó, a fekete színre pedig a szabvány közönséges felületszínekre vonatkozó előírásai érvényesek.

3. A rendszámtábla felületi színének fénysűrűségi tényezője legalább:

- a fehér 0,35

- a kék 0,01

- a sárga 0,27

- a világoszöld 0,29

- a szürke 0,07

- a fekete pedig legfeljebb 0,03.

A rendszámtábla felülete nem lehet tükröző.

Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:

Rendszámtábla színeiSzínkoordináták
jele
Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátáiFénysűrűségi
tényező
1.2.3.4.
FehérX0,3550,3050,2850,335>0,35
Y0,3550,3050,3250,375
KékX0,1370,2100,1720,094>0,01
Y0,0380,1600,1980,125
SárgaX0,4290,4670,5160,490>0,27
Y0,4830,5310,4830,435
VilágoszöldX0,2500,2500,3700,370>0,29
Y0,3600,5000,5000,360
SzürkeX0,2700,3700,3700,270>0,07
Y0,2700,2700,3900,390

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:

Rendszámtábla színeiSzínkoordináták
jele
Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátáiFénysűrűségi
tényező
1.2.3.4.
FehérX0,4500,5480,4170,372>0,35
Y0,5130,4040,3590,405

4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévő fényvisszaverő bevonat különböző színeinek fénysűrűségi együtthatói:

Fényvisszaverő
bevonat színei
Megfigyelési szögFénysűrűségi együttható cd 1x-1 m-2
30°45°legfeljebb
megvilágítási szög esetén, legalább
0° 12'70306
Fehér0° 20'50253250
1° 30'521
0° 12'31,5-
Kék0° 20'---20
1° 30'---
0° 12'30125
Sárga0° 20'2084175
1° 30'31,5-
0° 12'20103
Világoszöld0° 20'1582-
1° 30'32,51
0° 12'2012-
Szürke0° 20'158--
1° 30'2--

A rendszámtábla fényvisszaverő felületét esőnek kitéve a fénysűrűségi együttható a táblázatban megadott értékek 90%-nál nem lehet kisebb."

2. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A KR. 13. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. A CD betűjelű különleges rendszámtábla alapszíne kék, karakterei és a keret színe fehér, két betűjelet és kötőjellel elválasztott három-három (összesen hat) számjegyet tartalmaz."

2. A KR. 13. melléklet 9. pontja helyébe a következő pont lép:

"Az 1. pontban meghatározott rendszámtáblák számjegyei 1-999999-ig terjednek."

3. A KR. 13. melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:

"9a. A 3-8. pontban meghatározott rendszámtáblák számjegyei 1-9999-ig terjednek."

3. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A KR. 13. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

"15. A gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott rendszámtábla alapszíne szürke, karakterei és a keret színe fehér, három betűjelből és három számjegyből, egyedileg előállított rendszámtáblával rendelkező gépkocsihoz történő kiadása esetén, legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből áll. A CD, az OT, az RR, az R és a H betűjelű különleges rendszámtáblával ellátott gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott rendszámtábla alapszíne szürke, karakterei és a keret színe fehér, további jellemzői megegyeznek az e mellékletben meghatározott adott különleges rendszámtábla leírásával."

4. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A KR. 19. melléklet II. fejezet 1. pont A) pont b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során

A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében:)

"bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély,

bd) a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,"

2. A KR. 19. melléklet V. fejezet A) pont 7. pontja a következő e) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez csatolni kell:

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén)

"e) a tulajdonjog vagy üzembentartói jog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, és ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is."

3. A KR. 19. melléklet V. fejezet B) pont c) pontja helyébe a következő pont lép:

(A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:)

"c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,"

5. melléklet a 468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A KR. 19. melléklet V. fejezet A) pont 1. pontja helyébe a következő pont lép:

(A kérelemhez csatolni kell:)

"1. Forgalmi engedély cseréje, illetve átrendszámozás esetén

a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,

b) a gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott, a gépkocsi rendszámtáblájának karaktereivel megegyező szürke alapszínű különleges rendszámtáblát,

c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást és a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást."

Tartalomjegyzék