62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Megilletik

a) a befogadottat a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások,

b) az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások és a pénzbeli támogatás."

2. § Az R1. X. Fejezete a 182. §-t követően a következő alcímmel és 182/A. §-sal egészül ki:

"Átmeneti rendelkezések

182/A. § (1) E rendeletnek az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr1.) megállapított rendelkezéseit a Módkr1. hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A Módkr1. hatálybalépését megelőzően az e rendelet alapján biztosított támogatásokat a támogatás megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e rendeletnek a Módkr1.-gyel megállapított rendelkezései azokat nem érintik."

3. § Az R1.

a) 74. § (3) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében, 76. § (4)-(7) bekezdésében az "a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár" szövegrész helyébe az "az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár",

b) 76. § (1) és (2) bekezdésében, a VI. melléklet címében az "A befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár" szövegrész helyébe az "Az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár",

c) 76. § (5) bekezdésében az "a befogadottat, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt" szövegrész helyébe az "az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt",

d) 76. § (7) bekezdésében a "részesülő befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár" szövegrész helyébe a "részesülő emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár",

e) VI. melléklet Nyilatkozat címében az "a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli" szövegrész helyébe az "az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli"

szöveg lép.

2. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A menekültügyi hatóság - kérelemre - az óvodai nevelésben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolai oktatásban való részvétel elősegítése érdekében - az elismerését kérő 21. életéve betöltéséig - a befogadó állomáson való tartózkodás ideje alatt az elismerését kérő óvodai nevelésével, általános iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi (a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmény) nevelésével-oktatásával összefüggésben felmerült költségeket, így különösen a nevelési-oktatási intézménybe irányuló helyi vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét, továbbá a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezés költségét és a kollégiumi elhelyezés díját megtéríti."

5. § (1) Az R2. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes - a menedékes tekintetében a 37/A. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes magyar nyelvoktatás kivételével - az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha a menekült, az oltalmazott és a menedékes, vagy vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

a) egyedülálló személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,

b) családos személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét."

(2) Az R2. 39. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A menekültügyi hatóság a jogosultsági feltételek hiányában felvett támogatást utólag határozattal visszakövetelheti. A menekültügyi hatóság az ügyfél kérelmére részletfizetést engedélyezhet."

6. § Az R2. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 113. §-sal egészül ki:

"113. § (1) E rendeletnek az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 62/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr1.) megállapított rendelkezéseit a Módkr1. hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A Módkr1. hatálybalépését megelőzően az e rendelet alapján biztosított támogatásokat a támogatás megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e rendeletnek a Módkr1.-gyel megállapított rendelkezései azokat nem érintik."

7. § (1) Az R2. 14. § (3) bekezdésében a "feladatokra - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásaira" szövegrész helyébe a "feladatokra - a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaira" szöveg lép.

(2) Az R2. 16. § (4) bekezdésében az "a részletes vizsgálati eljárásra utaló végzés meghozatalával egyidejűleg" szövegrész helyébe az "a menedékjog iránti kérelem menekültügyi hatóság által történő regisztrálásától számított 30 napon belül" szöveg lép.

(3) Az R2. 21. § (3) bekezdésében a "részletes vizsgálati eljárás" szövegrész helyébe a "menekültügyi eljárás" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R2.

a) 15. §

aa) (2) bekezdés b) pontja,

ab) (3) bekezdés a) pontja,

b) 16. § (1) és (2) bekezdése,

c) 21. § (4) bekezdése,

d) 22. §-a és az azt megelőző alcím,

e) 30. §-a és az azt megelőző alcím,

f) 37. §

fa) (1) bekezdés d) pontja,

fb) (2) bekezdés b) pontja,

fc) (3) bekezdés d) pontja,

g) 38. § (4) bekezdése,

h) 42. §-a és az azt megelőző alcím,

i) 46. §-a és az azt megelőző alcím,

j) 55-58. §-a és az 55. §-t megelőző alcím.

3. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Tartalomjegyzék