73/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes fogyasztóvédelmi és klímavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 15a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOK

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet 1. számú mellékletében a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság" szövegrész.

2. Az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről szóló 12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet módosítása

2. § (1) Az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről szóló 12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet (a továbbiakban: 12/2002. GM-KöViM-KöM rendelet)

a) 1. § s) pontjában a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésben a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatóságnak" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésben a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatóságnál" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 12/2002. GM-KöViM-KöM rendelet 1. § r) pontja.

3. A postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről szóló 14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet hatályon kívül helyezése

3. § Hatályát veszti a postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről szóló 14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet.

4. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosítása

4. § A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet 8. § (5) bekezdésében a "fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatóságot" szöveg lép.

5. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet (a továbbiakban: 53/2014. NFM rendelet) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. hajózási hatóság: a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság,"

(2) Az 53/2014. NFM rendelet 5. § (5) bekezdés c) pontjában a "területi fogyasztóvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi hatóság" szöveg lép.

II. FEJEZET

KLÍMAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOK

6. A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet módosítása

6. § A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet

a) 2. § h) pontjában az "az Országos Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (a továbbiakban: Főfelügyelőség)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság)" szöveg,

b) 4. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (3) és (4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (3) és (6) bekezdésében, 9. § (1)-(3) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 10. § (1), (3) és (4), valamint (6) és (7) bekezdésében, 23. § (1) és (2) bekezdésében a "Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében a "Főfelügyelőséghez" szövegrész helyébe a "Hatósághoz" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (2) és (8) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében a "Főfelügyelőség" szövegrészek helyébe a "Hatóság" szöveg,

e) 7. § (5) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében a "Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe a "Hatóságnak" szöveg,

f) 22. § (2) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében a "Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe a "Hatóságot" szöveg,

g) 27. § (4) bekezdésében a "Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe a "Hatóságot" szöveg, a "Főfelügyelőség" szövegrészek helyébe a "Hatóság" szöveg

lép.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

Tartalomjegyzék