137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában,

a 2. és 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában,

a 11. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7a) bekezdésében,

a 12. alcím tekintetében a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 47. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bírságot az eljáró hatóság jogerős határozatában megjelölt a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlaszámra átutalási megbízás útján vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetni a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. Az átutalási megbízás vagy készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában a "bírság" szó feltüntetése mellett a kötelezett nevére és a határozat számára kell hivatkozni."

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (5) bekezdésében és 39. § (6) bekezdésében a "bírságbeszedési fizetési számlájára kell" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárnál vezetett központosított beszedési számlájára kell" szöveg lép.

3. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

3. § A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében a "megjelölt számlára" szövegrész helyébe a "megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára" szöveg lép.

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2007. Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdésében a "10023002-01451715-30000003 számú célelszámolási számlájára" szövegrész helyébe a "központosított beszedési számlára" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 410/2007. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése.

5. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az egészségügyi bírságot - egészségügyi államigazgatási szervként eljárva - a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója szabta ki, azt a kiszabó részére

a) az Országos Rendőr-főkapitányság által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett,

b) a Terrorelhárítási Központ által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett,

c) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett, valamint

d) a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat által kiszabott bírság esetén a határozatban megjelölt, a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett

központosított beszedési számlára kell befizetni."

6. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 173/2011. Korm. rendelet) 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bírságot az eljáró hatóság jogerős határozatában megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlaszámra átutalási megbízás útján vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. Az átutalási megbízás vagy készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában a "bírság" szó feltüntetése mellett a kötelezett nevére és a határozat számára kell hivatkozni."

8. § Hatályát veszti a 173/2011. Korm. rendelet 6. melléklete.

7. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

9. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés)."

8. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § A bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a bírságot a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni."

9. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

11. § A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni."

10. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

12. § A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni."

11. A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vízügyi hatóság által kiszabott vízgazdálkodási bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni."

12. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

14. § A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tagot megillető állami támogatás kifizetése a központi költségvetés "Egyéb lakástámogatások" előirányzat terhére történik."

13. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére