Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés n) pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában, a 26. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Magyarország területén

a) a veszélyes áru vasúti továbbítása során a veszélyesáru-szállítás szabályai betartásának

aa) vasúti pályán;

ab) üzemváltó állomáson, határállomáson, vasúti üzemi létesítményen;

ac) telephelyen;

b) a veszélyes áru vízi szállítása során a veszélyesáru-szállítás szabályai betartásának

ba) nemzetközi és nemzeti vízi úton;

bb) kikötő területén vagy azon kívül;

bc) veszteglő (lekötő) helyen

történő, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) által lefolytatott ellenőrzésére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. hajóokmány: tengeri, valamint belvízi úszólétesítményre jogszabályokban előírt, az úszólétesítmény hajózásra való alkalmasságához szükséges okmány;

2. hajó üzemben tartója: a hajó tulajdonosa, vagy az a jogi vagy természetes személy, aki a tulajdonostól átvállalta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és e felelősség átvállalásával egyidejűleg vállalta a veszélyes áru szállításával összefüggésben, az ADN-ben a hajótulajdonosokra hárulóként meghatározott kötelességet és felelősséget;

3. hajóvezető: az üzemben tartó által megbízott, jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy;

4. ideiglenes tárolás: a veszélyes áru tárolása a feladási eljárás előtt a csomagoló-, szállítóeszközbe történő csomagolást, töltést, berakást követően, valamint a szállítási művelet utáni kirakásig;

5. POS-terminál: olyan mobil készülék (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale, röviden POS terminál), melynek segítségével a bankkártyás fizetés a helyszínen lebonyolítható;

6. RIS: a folyami információs szolgáltatásokról szóló rendelet szerint meghatározott folyami információs szolgáltatások;

7. úszólétesítmény: a víziközlekedésről szóló törvényben meghatározott, víziközlekedésre alkalmas úszóképes eszköz, ide nem értve a csak személyszállításra vagy sport, kedvtelési célra használt vízi járművet;

8. üzemváltó állomás: olyan állomás, ahol a veszélyes áruk vasúti továbbítása során az áruk átadásával és átvételével kapcsolatos eljárás történik;

9.[1] veszélyes áru:

a) a vasúti szállítás tekintetében: a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke (a továbbiakban: RID) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak vagy a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) - a Veszélyes Áruk Fuvarozásáról szóló Szabályzat (SZMGSZ 2. melléklet) - hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak,

b) a vízi szállítás tekintetében: a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADN) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak;

10. veszélyes áru vízi szállítása: a veszélyes áru továbbítása, ideiglenes tárolása, az áru be-, vagy átcsomagolása, továbbá be- és kirakodása (beleértve a töltést és ürítést is) abban az esetben is, ha ezeket a műveleteket nem a fuvarozó (szállító) végzi, függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet kikötőben vagy azon kívül hajtják végre;

11. veszélyesáru-szállító: azon vállalkozás, amely a veszélyes áru továbbítását végzi;

12. veszélyes áru vízi továbbítása: a veszélyes áru úszólétesítménnyel - szállítás céljából - történő tényleges mozgatása;

13.[2] veszélyes áru vasúti továbbítása: minden olyan, vasúti járművel végzett veszélyesáru-szállítási, fuvarozási és intermodális fuvarozási tevékenység, ideértve az államhatáron történő átszállítást is, amelyet vasúton hajtanak végre; e rendelet értelmében az árutovábbítás része a szállítás, fuvarozás során történő megállás, várakozás, ideiglenes tárolás, az áru becsomagolása, továbbá be-, ki- és átrakodása, beleértve a töltést és ürítést is, abban az esetben is, ha ezeket a műveleteket nem a szállító végzi;

14. vízi utak: a víziúttá nyilvánításról szóló jogszabályban meghatározott természetes vagy mesterséges felszíni vizek.

15.[3] VPSZ: a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet.

3. Hatáskör és illetékesség

3. §[4] (1) Az ellenőrzés lefolytatására - az 5. §-ban foglalt eltéréssel - a katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve önállóan jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet a katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzés helye szerint illetékes területi szervének előzetes értesítése mellett.

(2) A veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult.

(3) Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte, első fokon a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve által kijelölt, a katasztrófavédelmi hatóság más területi szerve irányítása alá tartozó helyi szerv, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerv jogosult a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére.

(4)[5] Ha az ellenőrzést a katasztrófavédelmi hatóság területi szerve végezte és az ellenőrzés során azonnali eljárási cselekményre van szükség, első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó területi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve jár el.

(5) A veszélyes áru szállítását a katasztrófavédelmi hatóság azon területi szervéhez kell bejelenteni, amely a bejelentéskor belföldi rakodás esetében a berakás, külföldi rakodás esetében a határátlépés helye szerint illetékes.

(6) A veszélyes áru szállításának bejelentésével kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és jogszabályban meghatározott egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon az (5) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hatóság által kijelölt és az irányítása alá tartozó helyi szerv, másodfokon az (5) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hatóság jár el.

(7)[6] A katasztrófavédelmi hatóság az illetékességi területén lakóhellyel nem rendelkező személyt vagy székhellyel nem rendelkező szervezet törvényes képviselőjét idézheti a székhelyére.

(8)[7] A katasztrófavédelmi hatósági eljárás, illetve döntés tekintetében általános - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti - felügyeleti szervként a hivatásos katasztrófavédelem központi szerve jogosult eljárni.

4. §[8] A veszélyes áru vízi úton végzett szállításakor a katasztrófavédelmi hatóság illetékessége a folyó határ menti, szomszédos állammal közös szakaszán az államhatárig terjed.

5. § Az ellenőrzést az 1. § a) pont aa) alpontja tekintetében a vasúti közlekedési hatósággal közösen, az ab)-ac) alpontok esetében a katasztrófavédelmi hatóság önállóan is végzi.

4. Veszélyes áru szállításának bejelentése

6. § (1)[9] A vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását az árutovábbítás megkezdése előtt bejelenti a katasztrófavédelmi hatóságnak magyar, angol, német vagy francia nyelven, az 1. melléklet A. részében foglalt adattartalommal,

a) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába a VPSZ által működtetett informatikai rendszeren keresztül történő automatikus adatfeltöltéssel, vagy

b) ha az a) pont szerinti bejelentési mód a VPSZ informatikai rendszerében jelentkező technikai ok miatt nem alkalmazható, a 3. § (5) bekezdése szerinti területi szerv ügyeletének - a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon és elérhetőségen keresztül - elektronikus úton, másolatként.

(2)[10] A bejelentésnek

a) belföldről továbbítandó veszélyes áru esetén az árutovábbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell

aa) az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén a VPSZ által működtetett informatikai rendszerben rögzítésre kerülnie,

ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés esetén a katasztrófavédelmi hatósághoz beérkeznie;

b) külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetén legkésőbb a vonatnak az államhatár menetrend szerint tervezett átlépését megelőzően egy órával kell beérkeznie, és a bejelentésben indulási állomásnak az államhatár átlépési pontját kell megjelölni; vagy

c) a Magyarország területén - a határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével - a továbbító vasúti társaságot váltó és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében a tényleges váltás időpontjáig kell megtörténnie.

(3) A (2) bekezdés szerint bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru vasúti továbbítása nem kezdhető meg.

(4)[11] Az (1) bekezdés szerinti bejelentő a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóságnak az (1) bekezdés szerinti módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a vonat indulásáig bejelenti. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell bejelenteni, ha az új időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér.

(5)[12] Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik

a) azon veszélyes áru továbbítására, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek,

b) a nukleáris anyagok vasúton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint

c) az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállítóeszközök továbbítására.

(6)[13] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés, illetve a (4) bekezdés szerinti jelzés esetén az 1. melléklet A. részében előírt adatok közül nem szükséges a 3., és a 14-16. pontban foglalt adatokat megadni.

(7)[14] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés, illetve a (4) bekezdés szerinti jelzés adatait a VPSZ megfelelő informatikai kapcsolat útján közvetlenül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv informatikai alkalmazásába haladéktalanul feltölti.

(8)[15] Az (1) bekezdés szerinti bejelentés feltételeiről a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve a honlapján kihelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a vasúti szállításban érintett gazdálkodó szervezeteket.

7. § (1)[16] A veszélyesáru-szállító a veszélyes áru vízi szállítását az árutovábbítás megkezdése előtt bejelenti a katasztrófavédelmi hatóságnak magyar, német vagy angol nyelven az 1. melléklet B. részében foglalt adattartalommal,

a) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába - a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján keresztül vagy közvetlenül automatikus adatfeltöltéssel - vagy

b) a 3. § (5) bekezdése szerinti területi szerv ügyeletének - a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon és elérhetőségen keresztül - elektronikus úton, másolatként.

(1a)[17] Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb az államhatár átlépésekor kell megtenni.

(1b)[18] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési mód akkor alkalmazható, ha a bejelentés az (1) bekezdés a) pontja szerinti módon a szolgáltatónál jelentkező technikai ok miatt nem lehetséges.

(2)[19] Az (1) bekezdés szerinti bejelentő a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóságnak az (1) bekezdés szerinti módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás előre jelzett időpontjáig bejelenti. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell bejelenteni, ha az új időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér.

(3)[20] Az e § szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik

a) azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek,

b) a nukleáris anyagok vízi úton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint

c) az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállítóeszközök szállítására.

(4)[21] Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha

a) a RIS-rendszerben a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatok között - az 1. melléklet B. rész 10. és 12. pontja szerinti adatok kivételével - az 1. melléklet B. részében foglalt adatokat is, és

b) a már bejelentett árutovábbítás adatmódosítását vagy meghiúsulását a (2) bekezdés szerint

rögzítették.

(5)[22] A (4) bekezdés szerinti adatokhoz a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott RIS-működtető - a RIS-üzemeltető közreműködésével - a katasztrófavédelmi hatóságnak hozzáférést biztosít, valamint a rögzített adatokat haladéktalanul továbbítja a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába.

5. Ellenőrzés végrehajtása

8. § (1) Az ellenőrzéseket a 2. mellékletben foglalt ellenőrzési szempontok alapján kell végezni.

(2) Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani és az ellenőrzést végrehajtani, hogy az a biztonságot a legkisebb mértékben se veszélyeztesse.

(3) Amennyiben szükséges és a biztonságot nem veszélyezteti, az áruból laboratóriumi megvizsgálás céljából a katasztrófavédelmi hatóság, illetve az általa kijelölt szerv vagy személy mintát vehet. A mintavételt az ellenőrzött, illetve a tulajdonos köteles tűrni és a szükséges mértékben elősegíteni. A mintavétel biztonságáért, a mintavétellel kapcsolatos környezetszennyeződés elkerüléséért a mintavétel végzője a felelős.

(4) Az ellenőrzés indokolatlanul nem befolyásolhatja a veszélyes áru továbbítását. Szabálytalanság feltárása esetén a katasztrófavédelmi hatóságnak a legkisebb kockázattal járó intézkedést kell megtennie a szabálytalanság megszüntetésére.

(5)[23]

9. § Veszélyes áru szállításának, továbbításának, illetve a veszélyesáru-szállítás, -továbbítás telephelyi előkészítésének ellenőrzésekor az ellenőrzött, valamint az ellenőrzésben érintett résztvevő köteles a katasztrófavédelmi hatóság ellenőrének a helyiségekbe történő belépését, az ellenőrzött járműhöz, a veszélyes áruhoz való hozzáférését, a veszélyes áru szállítására, továbbítására vonatkozó iratokba való betekintést lehetővé tenni és a szükséges felvilágosítást megadni.

9/A. §[24]

10. § Vasúti veszélyesáru-továbbítás ellenőrzése esetén, a 9. § szerinti ellenőrzést kizárólag a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság irányítójának értesítése mellett lehet megkezdeni.

11. § Veszélyes áru vízi szállításának ellenőrzése a víziközlekedést a lehető legkisebb mértékben zavarhatja meg. Menetben lévő hajó ellenőrzését annak feltartóztatása nélkül kell végezni.

6. Szankcionálás

12. § A katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áru szállításával vagy továbbításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén

a) elrendeli a szállított vagy továbbított veszélyes áru átfejtését, átrakását, átcsomagolását, vagy a feladóhoz történő visszafordítását, más szállítási mód alkalmazását, továbbá az üzemben tartót vagy üzemeltetőt vizsgálat vagy javítás elvégzésére kötelezi,

b)[25] elrendeli a veszélyes áru környezetbe jutásának megakadályozását, illetve veszély elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét, valamint

c)[26] bírságot szab ki.

13. §[27] A 3. melléklet A. táblázata szerinti I. kockázati kategóriába sorolt, valamint a II. kockázati kategóriába sorolt és helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében annak megszüntetéséig, a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes árut a biztonság veszélyeztetése nélkül visszatarthatja.

14. § (1)[28] Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén, ha az ellenőrzés alá vont veszélyes árut szállító vasúti jármű a berakható össztömegre, a méretre, a veszélyes áru vasúti továbbítására vonatkozó előírásoknak nem felelt meg vagy a lakosság védelme érdekében egyébként indokolt - a vasúti közlekedési hatóság és a veszélyes áru szállítójának értesítése mellett - a katasztrófavédelmi hatóság megtilthatja az érintett vasúti jármű közlekedtetését és kötelezheti a vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaságot az ehhez szükséges intézkedések megtételére. Ezen intézkedéssel kapcsolatba hozható többletköltségek és károk a 3. melléklet szerint megállapított kötelezettet terhelik. A 3. melléklet A. táblázata szerinti I. kockázati kategóriába tartozó, valamint a II. kockázati kategóriába tartozó és helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében a visszatartott vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább.

(2) A katasztrófavédelmi hatóság indokolt esetben az ellenőrzés során elrendeli a veszélyes áru vasúti továbbítási útvonalának megváltoztatását és a veszélyes áru szállítóját biztonságosabb útvonal választására kötelezi.

(3) A katasztrófavédelmi hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedéseiről egyeztet a vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társasággal, az egyeztetésbe bevonja a veszélyes áru szállítóját.

(4)[29] Az államhatáron történő belépés alkalmával, ha az üzemváltó állomás Magyarország területén van, az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul megtiltja a veszélyes árut átvevő szállítónak az áru továbbközlekedtetését az előírások teljesítéséig. A katasztrófavédelmi hatóság által végzett ellenőrzés befejezése előtt a vonat továbbközlekedtetése nem történhet meg.

(5)[30] Az államhatáron történő belépés alkalmával, ha az üzemváltó állomás Magyarország területén kívül volt, az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése iránt. A 3. melléklet A. részében foglalt táblázat alapján I. vagy II. kockázati kategóriába tartozó és a helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetén a visszatartott vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább. A Magyarország területén megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése miatt szükséges teendők a 3. mellékletben meghatározott kötelezettet terhelik.

15. §[31] Ha a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzése során a 3. melléklet B. táblázata szerinti I. vagy II. kockázati kategóriába tartozó és a helyszínen megszüntethető szabálytalanságot állapít meg, a szabálytalanság megszüntetéséig a menetben lévő úszólétesítményt veszteglésre kötelezi. A veszteglés - vonatkozó előírásoknak megfelelő - legközelebbi helyét és módját az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság helyszínen jelen lévő képviselőjének javaslata, valamint a hajóvezető észrevétele alapján a katasztrófavédelmi hatóság ellenőre határozza meg.

16. § (1) A bírságot a 3. mellékletben meghatározott kötelezett köteles megfizetni. Amennyiben valamely rendelkezés megsértése miatt többen is bírság megfizetésére kötelezhetőek, a bírság összegét a jogsértésben való felelősségük arányában fizetik meg. Ha a kötelezettek felelősségi aránya nem állapítható meg, a bírságfizetési kötelezettség őket egyenlő arányban terheli.

(2)[32] Ha egy eljárásban egy ügyfél több, különböző előírás megsértése miatt is bírság megfizetésére kötelezhető, a katasztrófavédelmi hatóság a részére a megsértett előírásonként megállapított bírságtételek egyesített összegét szabja ki.

(3) Az ellenőrzés során feltárt minden egyes szabálytalanságot a 3. mellékletben nevesített mulasztások szerint kell egyenként besorolni és megállapítani a besoroláshoz tartozó bírságtételt. A 3. mellékletben nevesített mulasztások kockázati besorolása a bírság kiszabása során nem módosítható. A kockázati kategóriákban tételesen nem szereplő mulasztást az egyéb mulasztások körébe kell besorolni az alábbiakban szereplő általános leírások alapján. A szabálytalanságok három, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriába tartoznak a következő meghatározások szerint:

a)[33] I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADN, RID) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár; az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali eljárási cselekmények történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADN, RID) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár; az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés - ha lehetséges és célszerű - az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor;

c) III. kockázati kategória: a vonatkozó előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat az ellenőrzés helyén kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

(4)[34] A (3) bekezdés szerint besorolt mulasztások tekintetében a bírság összegét a 3. melléklet A. és B. táblázata tartalmazza. A 3. melléklet C. és D. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriákba nem tartoznak. A tényleges bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell megállapítani a kerekítési szabályok figyelembevételével. Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében több jogsértő cselekményt, mulasztást állapít meg, a kiszabott bírság összege egy ügyfél tekintetében legfeljebb 2 200 000 forint lehet.

(5) Nem állapítható meg a bírságfizetési kötelezettség a veszélyes áru szállítását vagy továbbítását végző működési körén kívül eső olyan elháríthatatlan ok esetében, amelyet az nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre.

(6) A 12. § a) és b) pontjában foglalt intézkedésekkel kapcsolatban felmerült többletköltségek és károk a bírság megfizetésére kötelezettet terhelik.

16/A. §[35] (1) A 3. melléklet A. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg

a) tíz százalékát kell megállapítani a RID 1.1.3. szakaszában, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,

b) harminc százalékát kell megállapítani a RID 1.1.3.6. bekezdésében foglalt mennyiséggel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek kivételével, a 3. melléklet A. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg ötven százalékát kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vasúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, és

b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható

a) a RID 3.2 fejezet "A" táblázat 15 oszlopa szerinti "0" és "1" szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre a RID nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3. szakasza előírásait kell alkalmazni.

(4) A 3. melléklet B. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg

a) tíz százalékát kell megállapítani az ADN 1.1.3 szakaszában meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,

b) harminc százalékát kell megállapítani az ADN 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a 3. melléklet B. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg ötven százalékát kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vízi közlekedés biztonságát és a vízi környezet biztonságát nem veszélyezteti, és

b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható,

a) ha az ADN 3.2 fejezet "A" táblázat 12 oszlopa vagy az ADN 3.2 fejezet "C" táblázat 19 oszlopa szerint a hajót jelölő kék fények, kék kúpok száma 2 vagy 3,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADN nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.

(7) Az (1), (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatóak, ha a veszélyesáru-szállítás szabályainak megsértése következtében a RID vagy az ADN 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.

17. §[36] A bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül a bírságot a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni.

18. § (1) A kiszabott bírságot vagy a fennálló bírságtartozást a helyszínen - amennyiben annak lebonyolításához a katasztrófavédelmi hatóság részéről a technikai feltételek fennállnak - bankkártyával is meg lehet fizetni.

(2) Amennyiben a helyszínen a bírságnak bankkártyával történő megfizetésére nem került sor, a katasztrófavédelmi hatóság eljáró tagja a 17. § szerinti bírság letéti számlára történő készpénzbefizetést szolgáló készpénz-átutalási megbízással (a továbbiakban: csekkszelvény) együtt adja át a bírságot kiszabó határozat egy példányát a szabályszegőnek vagy a jelen lévő képviselőjének. Az átadott csekkszelvény tartalmazza az ügyazonosítót, a számlatulajdonos megnevezését, a nemzetközi fizetési számlaszámát, a nemzetközi banki azonosító kódját és a kiszabott bírság összegét.

(3) Amennyiben a bírság, vagy a pénzkövetelés-biztosítás megfizetésére a helyszínen bankkártyával került sor, a hatóság a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát átadja az ügyfélnek.

18/A. §[37] (1) A kiszabott bírság megfizetésére az első fokon eljárt katasztrófavédelmi hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(2) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre történő teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

(3) A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - a (2) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg rendelkezik a végrehajtás foganatosításáról.

(4) A hatóság meghallgathatja az ellenérdekű ügyfelet, illetve a jogosultat a fizetési kedvezmény engedélyezésével kapcsolatos álláspontjukról.

(5) Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

7. Adatkezelés

19. § (1) A katasztrófavédelmi hatóság jogosult a veszélyes áru szállításában és továbbításában érintett vállalkozásra vonatkozó adatok kezelésére és nyilvántartására.

(2) A katasztrófavédelmi hatóság a szállítás vagy továbbítás bejelentésével, az ellenőrzésekkel és a bírság beszedésével kapcsolatos adatokat külön központi nyilvántartásban vezeti.

(3) A katasztrófavédelmi hatóság

a) a szállítás vagy továbbítás bejelentése vonatkozásában az 1. mellékletben szereplő,

b) a szállítás ellenőrzése és az események kivizsgálása tekintetében a jármű üzemben tartójára, a veszélyes áru továbbítójára, feladójára, címzettjére, csomagolójára, be- vagy kirakójára, töltőjére, ürítőjére, a tartály tisztítójára, a konténer üzemben tartójára vonatkozó,

c) a bírság beszedése tekintetében a bírságot kiszabó hatósági döntés azonosítójára, a bírsággal sújtott vállalkozásra, a kiszabott és befizetett bírság összegére, a befizetés határidejére vonatkozó

adatokat nyilvántartja.

(4) A bírságnyilvántartásban szereplő adatokat a bírság befizetését, vagy a végrehajthatóság elévülését követően egy évig, a szállítások bejelentésének adatait, valamint az ellenőrzések során keletkezett adatokat három évig őrzi meg.

8. A tájékoztatás rendje

20. § (1)[38] A katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságot a 3. melléklet "A" táblázat I. kockázati kategória 2. pontjában, valamint "B" táblázat I. kockázati kategória 16. pontjában foglalt, valamint minden veszélyeshulladék-szállításra vonatkozó szabálytalanság esetében.

(2) A vasúti társaságok kötelesek a veszélyes árut továbbító vonatok elektronikus nyomon követéséhez való hozzáférést - amennyiben ilyen rendszerrel rendelkeznek - a katasztrófavédelmi hatóság részére biztosítani. A katasztrófavédelmi hatóság az így nyert adatokat felhasználja a szükséges beavatkozáshoz, valamint a veszélyes áru vasúti továbbításának ellenőrzéséhez.

21. § (1)[39] A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a veszélyes áru szállításának katasztrófavédelmi ellenőrzésére vonatkozó éves, országos kimutatást a vasúti hatóság részére - vasúti társaságonkénti bontásban - a 4. melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év június 30-ig átadja. A katasztrófavédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatos adatokat vasúti társaságonként a forgalom típusa (belföldi, kilépő, belépő) szerint, ezen belül az államhatárt átlépő vonatok esetében államhatáronkénti bontásban kell megadni.

(2)[40] A katasztrófavédelmi hatóság a hozzá e rendelet alapján bejelentett, országhatárt átlépő veszélyeshulladék-szállításokról tájékoztatja az országos hulladékgazdálkodási hatóságot.

22. § Az ellenőrzött úszólétesítmény feltartóztatásáról a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul értesíti a hajózási hatóságot, valamint a rendőrség területileg illetékes vízirendészeti szervét.

23. § A folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló rendelet alapján a keletkező RIS-adatokat - a vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével - a katasztrófavédelmi hatóság az ügyeletei útján figyelemmel kíséri. A katasztrófavédelmi hatóság a RIS-adatokat felhasználja a veszélyes áru belvízi szállításának ellenőrzéséhez, valamint a szükséges beavatkozáshoz.

9. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

25. § A 6. § szerinti bejelentést 2012. június 30-ig a vasúti társaság az 1. mellékletből a rendelkezésére álló adatok alapján teszi meg.

26. §[41] E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

27. §[42] E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[43]

Veszélyes áru szállítás bejelentésének tartalmi követelményei

A. Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén

1. A veszélyes áru szállítását végző neve, azonosító kódja, címe.

2. A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail).

3. A bejelentő személy neve.

4. A bejelentés verziója [első: E-1, módosító: M-(2-...)].

5. Menetvonal száma és tulajdonosa.

6. Vonatazonosító-szám a szállítás során.

7. Veszélyes árut szállító jármű pályaszáma és vonatban elfoglalt helye (vonatterhelési kimutatás szerinti sorszám).

8. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, RID szerinti helyes szállítási megnevezése, bárcaszáma, csomagolási csoportja, mennyisége, szállítási módja (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos, tartálykocsi, ömlesztett konténer, küldeménydarabos konténer, Huckepack, küldeménydarabos Huckepack, Ro-La, küldeménydarabos Ro-La).

9. A veszélyes áru feladójának neve, küldeményazonosítója (a feladási ország és állomás azonosító kódszáma, a feladáskor közreműködő fuvarozó, illetve fuvarozásteljesítési segéd kódszáma, amennyiben rendelkezik vele /SzMGSz szerint: Fuvarozó/, a feladási szám), és a küldemény átvételének dátuma [év, hó, nap] (SzMGSz szerint: a fuvarozási szerződés megkötésének időpontja).

10. Veszélyes árut szállító jármű be- és kisorolási helye és azok azonosító kódszáma. Ha a be-, kisorolás nem Magyarországon történik, a be-, kisorolás helyeként a határátlépés szerinti államhatárt kell megjelölni.[44]

11. A szállítási útvonal részletes leírása (érintett állomások neve és azok azonosító kódszáma vagy a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés esetén az érintett vonalszám).[45]

12. A vonat indulásának helye és annak azonosító kódszáma, valamint tervezett időpontja (év, hó, nap, óra, perc).

13. A vonat tervezett megállási helye és azok azonosító kódja, tervezett érkezési és indulási idővel (év, hó, nap, óra, perc).

14. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.

15. A bejelentés dátuma.

16. Bejelentő aláírása és cégbélyegző lenyomata.

B. Veszélyes áru vízi szállítása esetén[46]

1. Bejelentő személy neve, elérhetősége.

2. A szállítás tervezett időpontja.

3. A géphajó lajstromszáma, úszólétesítmények azonosítója.

4. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, ADN szerinti helyes szállítási megnevezése, csomagolási csoportja, bárcaszáma, mennyisége, szállítási módja úszólétesítményenként megadva.

5. A veszélyes áru fuvarozójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

6. A veszélyes áru feladójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

7. A veszélyes áru berakását, töltését végző neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

8. A veszélyes áru címzettjének neve, elérhetősége.

9. A veszélyes áru berakásának helye, tervezett várakozási helyek (kikötési, veszteglési helyek felsorolása, ha a bejelentéskor ismert), a kirakás helye.

10. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.

11. A bejelentés dátuma.

12. Bejelentő aláírása és cégbélyegző-lenyomata.

2. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Veszélyes áruk szállításának ellenőrzési területei

A. Veszélyes áruk vasúti szállítása esetén

1. A szállított áru megnevezése, UN száma, tömege.

2. Veszélyes áru besorolása.

3. Szállítás módja.

4. A RID 1.1.3. szakasza szerint alkalmazott mentességek.

5. Fuvarokmány.

6. Kiegészítő okmányok.

7. Kétoldalú/többoldalú megállapodásban foglaltak, egyéb hatósági engedélyek.

8. Jelölésre, bárcázásra vonatkozó előírások.

9. Szállítóeszközre, csomagolóeszközre vonatkozó előírások.

10. A feladásra, szállításra, csomagolásra, töltésre, berakásra, kirakásra, ürítésre vonatkozó előírások.

11. Rakodásra, árukezelésre vonatkozó előírások.

12. Felszerelések.

13. A veszélyeshulladék-szállításra vonatkozó előírások betartása.

14. A RID 1.8.3 szakaszában előírt, szerződéssel dokumentált biztonsági tanácsadó alkalmazása.

15. A biztonsági tanácsadó által készített éves jelentések.

16. A biztonsági tanácsadó által készített baleseti jelentés.

17. A RID 1.3 fejezetében előírt oktatások.

18. A RID 1.10 fejezetében előírt közbiztonsági terv.

19. A RID 1.11 fejezetében előírt belső veszély-elhárítási terv.

20. Bejelentési kötelezettség teljesítése.

20.1. A bejelentés adattartalmának ellenőrzése[47]

21. A szállítási útvonalra vonatkozó korlátozások, biztonsági előírások betartása.

22. A veszélyes árukkal kapcsolatos vasúti esemény bejelentése.

23. Egybecsomagolás.

24. Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobiltartányok és azok jelölése.

B. Veszélyes áruk vízi szállítása esetén

1. A veszélyes áruk belvízi szállítását végző hajó vezetőjére vonatkozó általános adatok.

2. A szállított áru megnevezése, UN száma, tömege.

3. Veszélyes áru besorolása.

4. Szállítás módja.

5. Az ADN 1.1.3 szakasza szerint alkalmazott mentességek.

6. Hajóokmányok:[48]

6.1. Hajónapló.

6.2. ADN megállapodás és a csatolt Szabályzat hatályos változatának megléte.

6.3. Jóváhagyási (ideiglenes jóváhagyási) bizonyítvány.

6.4. Villamos berendezések ellenőrzési bizonyítványa.

7. A veszélyes áruk szállításához kapcsolódó okmányok:

7.1. Írásbeli utasítás(ok).

7.2. Fuvarokmány(ok).

7.3. Veszélyes áruk rakodási terve.

7.4. Tűzoltó készülékek és tűzoltó tömlők ellenőrzési bizonyítványa.

7.5. Vegyianyag-szállítási szakértői bizonyítvány.

7.6. Hajóosztályozási bizonyítvány.

7.7. Gyúlékonygáz-detektor ellenőrzési bizonyítvány.

8. Képzéseket igazoló okmányok:

8.1. A személyzet munkakörre szakosodott képzését igazoló bizonyítvány.

8.2. Gáz-szállítási szakértői bizonyítvány.

8.3. Cseppfolyósított gázok ömlesztett szállítására való alkalmasságot tanúsító bizonyítvány.

8.4. Minimális biztonságos személyzet létszámát igazoló okmány.

8.5. A veszélyesáru-szállítási szakértő és a képzését igazoló bizonyítvány megléte.

9. Jelölésre, bárcázásra vonatkozó előírások:

9.1. Küldeménydarabok, egyesítő csomagolás jelölése (UN szám, bárca, stb.).

9.2. Kiegészítő jelölésekre vonatkozó előírások.

9.3. Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányok jelölése (nagybárca, narancssárga tábla).

10. Szállításra, berakásra vonatkozó előírások:

10.1. Szivárgó vagy sérült küldeménydarab.

10.2. Szivárgó vagy sérült tartály.

10.3. Rakomány, küldeménydarab elrendezettsége.

11. Rakodásra, árukezelésre vonatkozó előírások:

11.1. Együvé rakási tilalom.

11.2. Áru kezelése és tárolása.

12. Csomagolásra és tartányokra vonatkozó előírások:

12.1. Tartányok megfelelőségére és vizsgálatára vonatkozó előírások.

12.2. Csomagolóeszközök, nagyméretű csomagolóeszközök, nagycsomagolások megfelelőségére és vizsgálatára vonatkozó előírások.

12.3. Ömlesztettáru-konténerek megfelelőségére és vizsgálatára vonatkozó előírások.

12.4. Egybecsomagolásra vonatkozó előírások.

13. Felszerelések:

13.1. Kék kúp (kék lámpa).

13.2. Tűzoltó készülék(ek).

13.3. Tűzoltó berendezés.

13.4. Vízpermet-rendszer.

13.5. Hajókötelek (acélsodrony).

13.6. Különleges felszerelések.

13.7. Egyéni védőfelszerelések.

13.8. Veszélyes hulladék tárolására, gyűjtésére alkalmas edény(ek).

13.9. Anyagspecifikus felitató-, mentesítő anyag.

14. A veszélyeshulladék-szállításra vonatkozó előírások betartása.

15. Az ADN 1.8.3 szakaszában előírt, szerződéssel dokumentált biztonsági tanácsadó alkalmazása.

16. A biztonsági tanácsadó által készített éves jelentések.

17. A biztonsági tanácsadó által készített baleseti jelentés.

18. Az ADN 1.3 fejezetében előírt oktatás.

19. Az ADN 1.10 fejezetében előírt közbiztonsági terv.

20. A RIS rendszerbe való adatrögzítési kötelezettség teljesítése.[49]

20.1. Bejelentési kötelezettség teljesítése.[50]

20.2. A bejelentés adattartalmának ellenőrzése.[51]

21. A veszélyes áruk belvízi szállítása során történt vízi közlekedési baleset, esemény bejelentése.

22. Kétoldalú/többoldalú megállapodásban foglaltak, egyéb hatósági engedélyek.

3. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[52]

Bírságolással érintett cselekmények

A. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások a veszélyes áruk vasúti fuvarozásában (szállításában)

[53]
SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege forintbanA bírság megfizetésére kötelezhető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
1.A RID szerint a fuvarozásból kizárt veszélyes áru
továbbítása.
500 000feladó, berakó, fuvarozó
(szállító)
2.Veszélyes áru szivárgása, szóródása.500 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, kirakó, fuvarozó (szállító), üzemben tartó, karbantartásért felelős szervezet (ECM)
3.Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármi-
lyen jelzés vagy információ utalna.
500 000feladó, berakó, csomago-
ló, töltő, fuvarozó (szállító)
4.A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonat-
kozó szabályok be nem tartása.
a) egyesítő csomagoláson belül300 000feladó, csomagoló
b) konténerben400 000berakó, töltő
c) vasúti kocsiban.500 000berakó, töltő
5.Veszélyes áru nem megfelelő besorolása.500 000feladó
[54]
6.A tartányokat, tankkonténereket, mobil tartányo-
kat, tartálykocsikat, battériás kocsikat, MEG-kon-
ténereket nem zárták le megfelelően vagy a köz-
ponti/lefejtő szelep nincs elzárt állapotban.
500 000feladó, berakó, töltő, kirakó, fuvarozó (szállító)
7.A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó
szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
300 000feladó, csomagoló
b) konténerben400 000berakó
c) vasúti kocsiban.500 000berakó
8.A tartányok, csomagolóeszközök, illetve tartá-
lyok megengedett töltési fokának be nem tartása
a) tartányoknál
500 000töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.300 000csomagoló
9.A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozóan
olyan információ hiánya (például UN-szám, he-
lyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport),
ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy
fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabály-
talanság.
500 000feladó,
fuvarozó (szállító)
10.Fuvarokmány hiánya.500 000feladó,
fuvarozó (szállító)
11.A tartálykocsiban fuvarozott 2-es osztályba tartozó gázoknál az áru helyes szállítási megnevezése és a vasúti kocsi vagy a tankkonténer oldalán elhelyezett jelöléseken található adatok nem egyeznek meg.500 000feladó,
fuvarozó (szállító)
12.A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.500 000feladó, csomagoló
13.Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök haszná-
lata.
500 000feladó, csomagoló
14.A RID előírásoknak nem megfelelő, vagy a RID
előírásainak nem megfelelő műszaki állapotú járművel történő fuvarozás.
500 000feladó, töltő,
fuvarozó (szállító), üzemben tartó, karbantartásért felelős szervezet (ECM)
15.Egyéb, az 1-14. sorokban nem szereplő, az I. kockázati kategóriába tartozó mulasztás. (például
tartálykocsi időszakos/közbenső vizsgálatának
elmulasztása, a veszélyes árura vonatkozó különleges csomagolási előírás be nem tartása, tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése).
500 000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő
[55]
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
16.Felismerhető hiányosság az áru szabadba jutása
nélkül (például repedés, horpadás, erőszakos cse-
lekmények miatt keletkezett károk, látható bizto-
sítás nem hatékony).
300 000feladó, berakó, csomagoló, töltő, fuvarozó (szállító), üzemben tartó, karbantartásért felelős szervezet (ECM)
17.Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsoma-
golások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának
időpontját vagy a használati időtartamot nem
tartották be.
300 000feladó, csomagoló
18.a) Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-
ket, nagycsomagolásokat szállítanak.
300 000feladó, csomagoló, bera-
kó, fuvarozó (szállító)
b) Sérült, tisztítatlan, üres csomagolóeszközök
szabálytalan szállítása.
150 000feladó, berakó
19.Küldeménydarabokat olyan konténerben szállí-
tanak, amely nem felel meg a RID 7.1 fejezetben
foglalt előírásoknak.
300 000berakó,
fuvarozó (szállító)
20.Veszélyt jelölő narancssárga tábla hiányzik vagy
helytelen, vagy nem az előírásnak megfelelően
van elhelyezve.
300 000feladó, töltő, berakó,
fuvarozó (szállító)
21.A cseppfolyósított, a mélyhűtött- cseppfolyósított
vagy oldott gázt szállító tartálykocsin hiányzik a
narancssárga csík.
300 000feladó, töltő, berakó,
fuvarozó (szállító), üzemben tartó, karbantartásért felelős szervezet (ECM)
22.Írásbeli utasítás (RID) hiánya.300 000fuvarozó (szállító)
23.Védőkupakok, vakkarimák/rögzítő csavarok hiá-
nyoznak.
300 000feladó, töltő, kirakó, fuva-
rozó (szállító)
24.Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás,
vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hi-
ánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan
mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket
befolyásolja.
300 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, fuvarozó
(szállító)
25.A RID 6.8.2.5 bekezdés szerinti jelölés hiánya.300 000tankkonténer, MEG-konténer, tartálykocsi üzemben tartója, karbantartásért felelős szervezet (ECM)
26.Az okmányokban valamely, az I. kockázati kate-
gória 9. pontja alá tartozó információ hiányzik, de
ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kocká-
zati kategóriájú szabálytalanság.
250 000feladó
27.Egyéb, a 16-26. sorokban nem szereplő, a II. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például zár-
sapka/vakkarima tömítetlensége).
300 000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
28.A RID 5.3.3. szakasza szerinti jelölés (magas hő-
mérsékletű anyagok) hiánya, illetve sérülése.
100 000feladó, töltő, fuvarozó
(szállító)
29.A RID 5.3.6. szakasza szerinti jelölés (környezetre
veszélyes anyagok) hiányzik vagy sérült.
100 000feladó, töltő, fuvarozó
(szállító)
[56]
30.A RID 5.4.1. szakasza szerinti nyilatkozatok, be-
jegyzések hiánya.
100 000feladó, fuvarozó (szállító)
31.Forgatható tábla nincs rögzítve, illetve helytele-
nül van felhajtva.
100 000feladó, berakó, töltő,
fuvarozó (szállító)
32.Az írásbeli utasítás tartalma nem felel meg a RID
előírásainak.
100 000fuvarozó (szállító)
33.Nincs meg a RID szerinti írásbeli utasításban elő-
írt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.
felszerelésfajtán-
ként
100 000
fuvarozó (szállító)
34.A narancssárga táblák, a nagybárcák, a bárcák
mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete
nem felel meg az előírásoknak, vagy olyan mér-
tékben sérültek, ami azok felismerhetőségét
vagy jelentését nem befolyásolja.
100 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, fuvarozó
(szállító)
35.Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan
olyan információ hiánya, ami nem eredményez I.
vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.
100 000feladó,
fuvarozó (szállító)
36.A cseppfolyósított, a mélyhűtött-cseppfolyósított vagy oldott gázt szállító tartálykocsin az előírt narancssárga csík színe nem felel meg a RID előírásainak.100 000feladó, fuvarozó (szállító), üzemben tartó,
karbantartásért
felelős szervezet
(ECM)
37.Egyéb, a 28-36. sorokban nem szereplő, a III. kockázati kategóriába
tartozó mulasztás (például a szakosító oktatás tartalma nem
megfelelő az adott munkakörhöz; a fuvarokmány nyelvezete nem
megfelelő; a RID mező nincs jelölve a fuvarokmányon).
100 000bármely, a szabálytalanságért
felelőssé tehető
résztvevő

B. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások a veszélyes áruk belvízi szállításában

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére kötelezhető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
1.Megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem
rendelkező úszólétesítménnyel történő szállítás.
500 000üzembentartó,
szállító (fuvarozó), feladó,
töltő
2.A jóváhagyási bizonyítvány érvényessége
30 napnál régebben lejárt.
500 000üzembentartó, töltő
3.A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó
információ (UN-szám, helyes szállítási megneve-
zés) az ADN-nek nem felel meg.
500 000feladó,
szállító (fuvarozó)
4.A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó-
an olyan információ hiánya (például UN-szám,
helyes szállítási megnevezés, csomagolási cso-
port), ami miatt nem lehetséges megállapítani,
hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú
szabálytalanság.
500 000feladó,
szállító (fuvarozó)
5.A dohányzási tilalom be nem tartása.200 000berakó, töltő, csomagoló,
kirakó
100 000hajószemélyzet
6.Nincs fuvarokmány.500 000feladó,
szállító (fuvarozó)
7.A cseppfolyósított gázok tartályhajós szállítá-
sára való alkalmasságot tanúsító bizonyítvány
nem áll rendelkezésre.
500 000üzembentartó,
szállító (fuvarozó)
8.Érvényes veszélyes áru szállítási szakértői bizo-
nyítvánnyal rendelkező személy nincs a hajón.
500 000üzembentartó,
szállító (fuvarozó)
9.Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármi-
lyen jelölés utalna (küldeménydarabokon, cso-
magolóeszközökön UN-szám, bárca stb.).
500 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, szállító (fuvarozó)
10.Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek,
mobil tartányokban történő veszélyes áru szál-
lítás anélkül, hogy erre bármilyen jelölés utalna
(nagybárca, narancssárga tábla).
500 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő,
szállító (fuvarozó)
11.A küldeménydarabban lévő anyag szivárog,
melynek során fennáll az élővíz azonnali szeny-
nyezésének veszélye.
500 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, szállító (fuvarozó)
12.Az 5.1. osztály anyagainak ömlesztett szállítása
más áruval a hajón.
500 000berakó,
szállító (fuvarozó)
13.Az ADN-ben előírt, a küldeménydarabok együvé
rakására vonatkozó szabályok be nem tartása
feladó, csomagoló, szállító
a) egyesítő csomagoláson belül300 000(fuvarozó)
b) konténerben400 000berakó
c) hajó rakományterében.500 000berakó,
szállító (fuvarozó)
14.Vegyi anyagot, gázt szállító tartályhajón nincs
érvényesített veszélyes áru szállítási szakértői
bizonyítvánnyal rendelkező személy.
500 000hajó vezetője
15.Az ADN szerint a belvízi szállításból kizárt veszé-
lyes áru szállítása.
500 000feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
16.Veszélyes áru szivárgása vagy szóródása, mely
nem tartozik a 11. pont alá, de melynek során
fennáll az élővíz azonnali szennyezésének ve-
szélye.
500 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő, szállító (fuvarozó)
17.Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
500 000töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.300 000csomagoló
18.Vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfe-
lelő csomagolóeszköz használata.
500 000feladó, csomagoló
19.Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök haszná-
lata.
500 000feladó, csomagoló
20.Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tila-500 000berakó, töltő, szállító
lom megszegése.
100 000hajó személyzete
21.Az ADN előírásainak nem megfelelő vagy az
ADN előírásainak nem megfelelő műszaki álla-
potú hajóval történő szállítás.
500 000üzembentartó,
szállító (fuvarozó)
22.Egyéb, az 1-21. sorokban nem szereplő, az I. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például
veszélyes árut szállító tolt bárka nem megfelelő
orrkialakítása; a 7-es osztályba tartozó veszélyes
árura vonatkozó különleges csomagolási előírás
be nem tartása).
500 000bármely, a
szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
23.Az írásbeli utasítás hiánya.300 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
24.Az írásbeli utasítás elhelyezése nem felel meg az
ADN 8.1.2.4 pontban foglaltaknak.
250 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
25.A rakodási terv nem áll rendelkezésre.300 000hajó vezetője
26.A rakodási tervbe az adott rakodás nincs beve-
zetve.
250 000hajó vezetője
27.A rakodási tervben a szállított árura a bejegyzés
hibás.
250 000hajó vezetője
28.Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő
követelmények nem teljesültek.
250 000feladó,
szállító (fuvarozó), csoma-
goló, töltő
29.Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő
követelmények dokumentálása nem megfelelő,
hiányos.
250 000feladó,
szállító (fuvarozó), csoma-
goló, töltő
30.Az áru kezeléséhez és tárolásához a kiegészítő
követelmények teljesüléséről az irat nem áll ren-
delkezésre.
250 000feladó,
szállító (fuvarozó), csoma-
goló, töltő
31.Küldeménydarabok, csomagolóeszközök hely-
telen bárcázása, jelölése.
300 000feladó, csomagoló,
berakó,
szállító (fuvarozó)
32.Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek,
mobil tartányokban történő veszélyes áru szállí-
tása során helytelen bárcázás, jelölés vagy nagy-
bárcázás.
300 000feladó, csomagoló, töltő,
berakó,
szállító (fuvarozó)
33.Együvé rakás esetében az előírt távolságok be
nem tartása.
250 000berakó,
szállító (fuvarozó)
34.A veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas edé-
nyek nem állnak rendelkezésre.
250 000szállító (fuvarozó)
35.A hajón nem tartanak készenlétben érvényes
felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket
vagy a hajón nem áll rendelkezésre megfelelő
számú és teljesítményű üzemképes tűzoltó ké-
szülék.
300 000szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
36.A hajón készenlétben tartott tűzoltó készülé-
kekben lévő oltóanyag nem megfelelő az adott
szállított áruhoz.
300 000szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
37.A hajón nem került kiépítésre tűzoltó berende-
zés.
300000üzembentartó
38.A hajón lévő kiépített tűzoltó berendezés nem
elégíti ki az ADN előírásaiban foglalt követelmé-
nyeket.
300000üzembentartó
39.A hajón nem került kiépítésre vízpermetrend-
szer vagy a kiépített vízpermetrendszer nem
működőképes.
300000üzembentartó
40.A hajón nincs meg az ADN-ben, illetve az írásbeli
utasításban előírt működőképes, funkcióját be-
töltő felszerelés.
felszerelés-fajtán-
ként
100 000
szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
41.Nem áll rendelkezésre az ADN 3.2 fejezet "A"
vagy "C" táblázatban előírt valamelyik különle-
ges felszerelés.
felszerelésenként
100 000
szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
42.A hajó nincs megjelölve kék kúppal vagy kék
lámpával.
300 000szállító (fuvarozó)
43.A hajón nem megfelelő számú kék kúp vagy kék
lámpa került elhelyezésre.
300 000szállító (fuvarozó)
44.Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsoma-
golások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatá-
nak időpontját vagy a használati időtartamot
nem tartották be.
300 000feladó, csomagoló
45.a) Sérült csomagolású küldeménydarabokat,
IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.
300 000feladó, berakó, csoma-
goló,
szállító (fuvarozó)
b) Sérült, üres, tisztítatlan csomagolóeszközök150 000feladó, berakó, csomagoló,
szabálytalan szállítása.szállító (fuvarozó)
46.Küldeménydarabokat vagy ömlesztett árut
olyan konténerben szállítanak, amely szerkeze-
tileg nem megfelelő állapotú.
300000konténer üzembentartó-
ja, berakó,
szállító (fuvarozó)
47.A hajón a mérési eredményeket rögzítő napló
nem áll rendelkezésre.
300 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
48.A hajón rendelkezésre álló mérési napló vezeté-
sének elmulasztása.
200 000hajó vezetője
49.A hajón az ADN 3.2. fejezet "A" vagy "C" táblázat-
ban előírt valamely különleges felszerelés felül-
vizsgálata vagy élettartama lejárt.
felszerelésfajtán-
ként
100 000
szállító (fuvarozó), üzem-
bentartó
50.Az okmányokban valamely, az I. kockázati kate-
gória 4. pontja alá tartozó információ hiányzik,
de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I.
kockázati kategóriájú szabálytalanság.
250 000feladó,
szállító (fuvarozó)
51.Egyéb, a 23-50. sorokban nem szereplő, a II. koc-
kázati kategóriába tartozó mulasztás (például
készülék, berendezés használati utasításában
foglaltak be nem tartása; ömlesztett szállításnál
a rakodónyílás lefedésének elmulasztása).
300 000bármely, a
szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
52.A hajózási hatóság által hitelesített hajónapló
nem áll rendelkezésre.
100 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
53.A hajónapló vezetése nem naprakész.100 000hajó vezetője
54.Az ADN hatályos kiadása nem áll rendelkezésre.100 000szállító (fuvarozó)
55.A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bi-
zonyítvány a hajón nem áll rendelkezésre.
100 000üzembentartó
56.A villamos berendezések ellenőrzésről szóló bi-
zonyítvány nem bemutatható.
100 000hajó vezetője
57.Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan
olyan információ hiánya, ami nem eredményez I.
vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.
100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
58.A fuvarokmányban hiányzik a szállítási láncra
vonatkozó különleges vagy kiegészítő előírás,
vagy helytelen valamely olyan bejegyzés, mely
nem tartozik más, bejegyzéssel kapcsolatos sza-
bálytalanság alá.
100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
59.Az okmányok nyelvezete nem megfelelő.100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
60.A cseppfolyósított gázok tartályhajós szállításá-
ra való alkalmasságot tanúsító bizonyítványban
az információk hiányosak, nem megfelelőek.
100 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője, üzemben-
tartó
61.A küldeménydarabokon, csomagolóeszközö-
kön, konténeren, MEG-konténeren, tankkonté-
neren, mobil tartányon a rajtuk lévő nagybárcák,
bárcák vagy a betűk, számok, jelképek mérete,
színe, formája nem felel meg az előírásoknak
vagy sérült, amely azok felismerhetőségét vagy
jelentését befolyásolja.
100 000feladó, csomagoló, bera-
kó, töltő,
szállító (fuvarozó)
62.Az anyagspecifikus felitató-, mentesítő anyag
nem áll rendelkezésre.
100 000szállító (fuvarozó)
63.A be- vagy kirakodási művelethez nem áll ren-
delkezésre acélsodrony-kötél vagy a be- vagy ki-
rakodási művelet során a hajót elsodródás ellen
acélsodrony-kötél nem védi.
100 000berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
64.A fuvarokmányban a mentességre vonatkozó
utalás helytelen.
100 000feladó,
szállító (fuvarozó)
65.Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg
az ADN előírásainak.
100 000szállító (fuvarozó),
hajó vezetője
66.Veszélyes áru szivárgása vagy szóródása a hajó
rakterében, melynek során nem áll fenn az élővíz
azonnali szennyezésének veszélye.
100000bármely, a szabálytalan-
ságért felelőssé tehető
résztvevő
67.Egyéb, az 52-66. sorokban nem szereplő, a
III. kockázati kategóriába tartozó mulasztás
(például kábelek/villamos vezetékek raktér
feletti átvezetése; nem jóváhagyott helyen
történő, hatósági engedély nélküli átrakodás,
rakományterek tisztításának elmulasztása).
100 000bármely, a
szabálytalanságért
felelőssé tehető résztvevő

C. Az I. II. vagy III. kockázati kategóriájába nem tartozó egyéb szabálytalanságok a veszélyes áru vasúti fuvarozásában (szállításában)

[57]
SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető
1.Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szüksé-
ges engedély hiánya.
200 000feladó,
fuvarozó (szállító)
2.Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag)
szállításához szükséges engedély hiánya.
200 000feladó,
fuvarozó (szállító)
3.Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges enge-
dély hiánya.
200 000feladó,
fuvarozó (szállító)
4.Közbiztonsági terv hiánya.200 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
5.Belső veszélyelhárítási terv hiánya.300 000vasúti pályahálózat
működtetését végző
vasúti
társaság
6.A hatósági kötelezés szerinti biztonságosabb útvonal
választásának be nem tartása.
300 000fuvarozó (szállító)
7.A vállalkozásnak nincs tanácsadója vagy a tanácsadó
bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben
járt le.
300 000vállalkozás vezetője
8.A veszélyes áru szállítás
a) bejelentésének elmulasztása;100 000fuvarozó (szállító)
b) bejelentésében az 1. melléklet A. rész 6., 8., 11., 12. pontjában
foglaltak szerinti adatok tekintetében hiányos vagy valótlan
adatközlés;
100 000fuvarozó (szállító)
c) bejelentése módosításának és a meghiúsult szállítás
bejelentésének elmulasztása, vagy bejelentésmódosítás esetén
a b) pont szerinti adatközlésben hiányos vagy valótlan adatközlés,
vagy a bejelentésben az 1. melléklet A. rész 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10.,
13., 14., 15., 16. pontjában foglaltak szerinti adatok tekintetében
hiányos vagy valótlan adatközlés.
100000fuvarozó (szállító)
9.A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a
tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.
100 000vállalkozás vezetője
10.A vállalkozás tanácsadójának az adott alágazatra vagy
veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány ér-
vényessége.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
11.Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére
nem küldték meg.
50 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
12.Az éves jelentés hiánya.100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
13.A munkavállaló a RID 1.3 fejezete szerinti oktatásban nem vagy
csak részben részesült, vagy az oktatást - az iparvágány nélküli
feladó és címzett munkavállalói kivételével - nem a jogszabályban
meghatározott, minősített RID oktató tartotta.
150 000munkáltató
14.A munkavállaló RID 1.3 fejezet szerinti oktatásáról a
képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre,
vagy a munkavállaló oktatása nem követi a RID előírá-
sainak változásait.
100 000munkáltató, bizton-
sági tanácsadó
15.Rendkívüli eseményről történő értesítés elmulasztása
[a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
81/C. § (1) bekezdése].
400 000fuvarozó (szállító),
vasúti pályahálózat működtetését végző
vasúti társaság, be-/ki-/átrakó, tároló, töltő
16.Nem áll rendelkezésre a vonatszemélyzet fényképes
személyazonosító okmánya.
30 000vonatszemélyzet
17.A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, a RID
1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt
kötelezettség megszegése.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanácsadó
18.A RID 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs
a vonatszemélyzet tagjánál, de bizonyított, hogy részesült
a képzésben, és erről a munkáltató igazolást állított ki a részére.
30 000vonatszemélyzet

D. Az I. II. és III. kockázati kategóriájába nem tartozó egyéb szabálytalanságok a veszélyes áruk belvízi szállításában

[58]
SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság megfizetésére
kötelezhető
1.Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges
engedély hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
2.Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag)
szállításához szükséges engedély hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
3.Veszélyes áru (hulladék) szállításához szükséges enge-
dély hiánya.
200 000feladó,
szállító (fuvarozó)
4.A vállalkozásnak nincs tanácsadója, vagy a tanácsadó
bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben
járt le.
400 000vállalkozás vezetője
5.A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a
tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
6.A vállalkozás tanácsadójának az adott alágazatra vagy
veszélyességi osztályra nem érvényes a bizonyítványa.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
7.A szakértői képzésre vonatkozó bizonyítvány, vagy a ve-
gyi anyag-, gázszállítási szakértői bizonyítvány nem áll
rendelkezésre a hajón.
100 000hajó felelős vezetője
8.A munkavállaló az ADN 1.3. fejezete szerinti oktatásban
nem, vagy csak részben részesült.
150 000munkáltató
9.Nem készült baleseti jelentés, vagy a hatóság részére
nem küldték meg.
50 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
10.Az éves jelentés hiánya.100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
11.Közbiztonsági terv hiánya.200 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
12.A RIS rendszerbe az előírt adatok rögzítésének elmu-
lasztása vagy nem valós adatok rögzítése.
100 000hajó felelős vezetője
13.A veszélyes áru szállítás
a) bejelentésének elmulasztása;100 000fuvarozó (szállító)
b) bejelentésében az 1. melléklet B. rész 4., 5., 9. pontjában foglaltak
szerinti adatok tekintetében hiányos vagy valótlan adatközlés;
100 000fuvarozó (szállító)
c) bejelentése módosításának és a meghiúsult szállítás
bejelentésének elmulasztása, vagy bejelentésmódosítás esetén
a b) pont szerinti adatközlésben hiányos vagy valótlan adatközlés,
vagy a bejelentésben az 1. melléklet B. rész 1., 2., 3., 6., 7., 8.,
10., 11. pontjában foglaltak szerinti adatok tekintetében hiányos
vagy valótlan adatközlés.
100 000fuvarozó (szállító)
14.A munkavállaló ADN 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a
képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre,
vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADN elő-
írásainak változásait.
100 000munkáltató, bizton-
sági tanácsadó
15.A hajón nem áll rendelkezésre vészhelyzeti riadó terv
vagy lékesedési terv.
100 000szállító (fuvarozó)
16.Nem áll rendelkezésre a hajószemélyzet fényképes sze-
mélyazonosító okmánya.
30 000járműszemélyzet
17.A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADN
1.8.3.3. bekezdésében vagy más jogszabályban előírt
kötelezettségek megszegése.
100 000vállalkozás vezetője,
biztonsági tanács-
adó
18.Az ADN 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs a hajón,
de bizonyított, hogy a járműszemélyzet részesült a képzésben, és
erről a munkáltató igazolást állított ki a részére.
30 000járműszemélyzet

4. melléklet a 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[59]

A vasúti közlekedési hatóság tájékoztatásának tartalmi követelményei

A. Katasztrófavédelmi ellenőrzések

1. Az összesen ellenőrzött vonatok száma;

2. A veszélyes árut továbbító vonatok száma;

3. A veszélyes árut szabálytalanul továbbító vonatok száma;

4. Az összesen ellenőrzött vasúti járművek száma;

5. A veszélyes árut továbbító vasúti járművek száma;

6. A veszélyes árut szabálytalanul továbbító vasúti járművek száma;

7. Szabálytalanságok száma (összesen);

8. Szabálytalanságok száma a szabálytalanság tárgya szerint

a) Fuvarokmány,

b) Jelölésre és bárcázásra vonatkozó előírások,

c) Csomagolásra és tartányokra vonatkozó előírások,

d) Szállításra, berakásra, kirakásra vonatkozó előírások,

e) Felszerelés.

B. Katasztrófavédelmi beavatkozást igénylő események

1. Az esemény helyszíne, időpontja;

2. A szállított veszélyes áru UN-száma, megnevezése, mennyisége, szállítás módja (az 1. melléklet A. rész 8. pontjában foglaltaknak megfelelően);

3. A forgalom típusa (belföldi, kilépő, belépő);

4. Az esemény oka;

5. Veszélyes áru kiszabadulás mennyisége (a RID 1.8.5.3 bekezdése alapján) - kilogrammban kifejezve;

6. Személyi sérülés (a RID 1.8.5.3 bekezdése alapján) - sérültek száma szerint kifejezve;

7. Anyagi kár vagy környezet károsodása (a RID 1.8.5.3 bekezdése alapján);

8. Hatósági beavatkozás (a RID 1.8.5.3 bekezdése alapján);

9. Az esemény baleseti jelentési kötelezettség alá tartozik a RID 1.8.5.1 bekezdése alapján: igen/nem;

10. Az esemény vizsgálatának alapja (bejelentés, hatósági ellenőrzés);

11. Az esemény vizsgálatának azonosítója;

12. Az esemény vizsgálatának megállapítása.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[2] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2021.04.02.

[3] Beiktatta a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[4] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[5] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 365. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 364. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 364. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[8] Megállapította a 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.04.

[9] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[10] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[11] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[12] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[13] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2021.04.02.

[14] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2021.04.02.

[15] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[16] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[17] Beiktatta a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[18] Beiktatta a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[19] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[20] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[21] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[22] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[23] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 366. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 366. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[25] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[26] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[27] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[28] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[29] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[30] Beiktatta a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[31] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[32] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[33] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 365. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[34] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[35] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.04.02.

[36] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 365. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 364. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[38] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[39] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2021.04.02.

[40] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[41] Beiktatta a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[42] Beiktatta a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.04.02.

[43] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[44] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.04.02.

[45] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.04.02.

[46] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.04.02.

[47] Beiktatta a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[48] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[49] Módosította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[50] Beiktatta a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[51] Beiktatta a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[52] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[53] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 8.a) pont). Hatályos 2021.04.02.

[54] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 8.b)-c) pont). Hatályos 2021.04.02.

[55] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 8.d) és 9. pont). Hatályos 2021.04.02.

[56] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2021.04.02.

[57] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 3-5. pont). Hatályos 2021.04.02.

[58] Módosította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet 6-7. pont). Hatályos 2021.04.02.

[59] Beiktatta a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2021.04.02.

Tartalomjegyzék